NYHETSBREV - Parkinsonförbundet

advertisement
NYHETSBREV
4 # 7/8-2016 FORSKNING & BEHANDLING VID
PARKINSONS SJUKDOM
NY TEKNIK KAN GE BÄTTRE CELLTRANSPLANTATIONER MOT
PARKINSON
Reveals a Novel Parkinsonian Dyskinesia
Mechanism Mediated by the Serotonin 5-HT6
Receptor Patrick Aldrin-Kirk, Andreas Heuer,
Gang Wang, Bengt Mattsson, Martin Lundblad,
Malin Parmar, Tomas Björklund, Neuron,
Publicerad online: Maj 2016. Källa Lunds
universitet
NY FORSKNING OM CELLENS
ÅLDRANDE OCH
CELLFÖRYNGRING
Under flera år har lundaforskaren Tomas
Björklund med kollegor arbetat för att ta fram en
helt ny teknik för att studera hur de
transplanterade nervceller egentligen fungerar
när de transplanteras in i en parkinsonsjuk
hjärna. På cellytan har de satt en receptor, 5HT6, som när den aktiveras av ett
specialdesignat läkemedel, styr cellernas
utsöndring av dopamin. Nu har de i studier på
djur visat att de på detta sätt kan styra de
transplanterade dopamincellernas aktivitet i
hjärnan. När de dopaminproducerande cellerna
är aktiva blir djuren i det närmaste helt
återställda. ”Nu kan vi med stor noggrannhet
kontrollera när och hur cellerna fungerar på
plats när de har transplanterats in i den sjuka
delen av hjärnan. Vi har nu kunnat kartlägga
exakt vad det är som gör att nervcellstransplantation fungerar som behandling” säger
Tomas Björklund. Studien är ett genombrott.
Stöds av bl a Parkinsonfonden. DREADD
Modulation of Transplanted DA Neurons
När kroppens celler åldras ansamlas defekta
delar inne i cellen. Hur transporten av dessa
skadade proteiner sker i cellen har betydelse för
cellföryngringen, visar ny forskning från
Göteborgs universitet. Resultaten har lett fram
till en teori om att skadade proteiner samverkar
med cellens membranblåsor och
transportsystem. Kunskap kring hur celler
hanterar skadade proteiner och kopplingen
mellan skadade proteiner och cellens
membrantransport är av vikt för att förstå
sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och
Huntingtons. Forskningen, som leds av Thomas
Nyström vid Göteborgs universitet, presenteras
i:Asymmetric Inheritance of Aggregated
Proteins and Age Reset in Yeast Are Regulated
by Vac17-Dependent Vacuolar Functions.Hill
SM, Hao X, Grönvall J, Spikings-Nordby S,
Widlund PO, Amen T, Jörhov A, Josefson R,
Kaganovich D, Liu B, Nyström T.Cell Rep. 2016
Jun 29. pii: S2211-1247(16)30756-2 Källa:
Göteborgs universitet
1
PARKINSONFONDEN *
Hennes Majestät Drottning Silvia, beskyddare av ParkinsonFörbundets Forskningsfond
Skeppargatan 52 nb, 114 58 Stockholm, Tel: 08-666 20 78, Pg: 90 07 94-9 Bg: 900-7949
www.parkinsonfonden.se
*Parkinsonfonden står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.
NYHETSBREV
4 # 7/8-2016 FORSKNING & BEHANDLING VID
PARKINSONS SJUKDOM
CELLERS FÖRSVAR MOT ARSENIK
OCH KADMIUM
genom förändringar i människors medvetande
eller förändringar i medicinsk praxis över tiden.
Vi har bevis som tyder på att det har skett en
verklig ökning av risken för Parkinsons
sjukdom." Forskarna pekar på miljö- och
livsstilsförändringar som potentiella orsaker till
ökningen. Studien visar att förekomsten av
parkinsonism och Parkinsons sjukdom har ökat
mellan 1976 och 2005, i synnerhet hos män 70
år och äldre. En 24 procent högre risk att
utveckla parkinsonism och 35 procent högre
risk att utveckla Parkinsons sjukdom för varje
10 kalenderår. Trenderna måste dock bekräftas
i andra studier populationer. Time Trends in
the Incidence of Parkinson Disease. Savica
R, Grossardt BR, Bower JH, Ahlskog JE,
Rocca WA. JAMA Neurol. 2016 Jun 20. doi:
10.1001/jamaneurol.2016.0947
Ny forskning vid Göteborgs universitet visar att
gifterna arsenik och kadmium bidrar till att
proteiner i celler klumpar ihop sig och bildar så
kallade aggregat, något som är kopplat till
sjukdomar som Alzheimers och Parkinson.
Vissa grödor, särskilt ris, tar upp arsenik mycket
effektivt eftersom proteinerna på rötterna inte
kan skilja på arsenik och det livsnödvändiga
grundämnet fosfor. Kadmium sprids i sin tur
främst genom bland annat konstgödning och
cigarettrök.
FLEXILEV NYTT
PARKINSONLÄKEMEDEL
– Vi har även lyckats att identifiera en
försvarsmekanism som hindrar arsenik från att
tas upp i celler, säger Therese Jacobson,
doktorand vid institutionen för kemi och
molekylärbiologi. Hennes doktorsavhandling
handlar om forskning för att förstå hur celler
reagerar på och försvarar sig mot arsenik och
kadmium. Avhandlingens titel: Cellular
Responses to Arsenite and Cadmium Mechanisms of Toxicity and Defense in
Saccharomyces cerevisiae. Källa: Göteborgs
universitet
Flexilev är små ”mikrotabletter” (levodopa+
karbidopa)som tas med hjälp av en
dosdispenser. Dosdispensern levererar ett visst
antal tabletter vid varje doseringstillfälle.
Läkemedlet subventioneras till patienter med
långt framskriden Parkinsons sjukdom för vilka
konventionell tablettbehandling med levodopa
inte längre är tillräckligt för kontroll av motoriska
fluktuationer.
FÖREKOMSTEN AV PARKINSON
HAR ÖKAT UNDER 30 ÅR
”Vi har anledning att tro att detta är en riktig
trend", säger Rodolfo Savica, M.D., Ph.D.,
huvudförfattare och neurolog vid Mayo Clinic.
"Trenden är förmodligen inte orsakad enbart
2
PARKINSONFONDEN *
Hennes Majestät Drottning Silvia, beskyddare av ParkinsonFörbundets Forskningsfond
Skeppargatan 52 nb, 114 58 Stockholm, Tel: 08-666 20 78, Pg: 90 07 94-9 Bg: 900-7949
www.parkinsonfonden.se
*Parkinsonfonden står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.
NYHETSBREV
4 # 7/8-2016 FORSKNING & BEHANDLING VID
PARKINSONS SJUKDOM
FÖRSTA SAMLINGEN MED iPSCELLER
2015 till mars 2016. På några få av dem tar
man hjälp av en extern konsult vid enstaka
tillfällen. Kartläggningen visar också att bara nio
sjukhus – utöver universitetssjukhusen –
uppfyller neurologföreningens alla fyra kriterier
för en neurologienhet. Norrlands universitetssjukhus i Umeå är överhuvudtaget det enda
sjukhus norr om Gävle som uppfyller alla fyra
kriterier.
Inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler)
är hudceller, reprogramerade eller ”backade” till
att bli pluripotenta embryonalliknande
stamceller. När dessa celler får nya egenskaper
som stamceller eller iPS-celler kan de i sin tur
omvandlas till hjärnceller. Resultatet blir då att
cellerna kommer från en och samma patient
från början vilket är en fördel exempelvis för
patienter med sjukdomen Parkinson.
Dessa omvandlade celler har då har samma
genetiska bakgrund som patientens egna celler.
Detta ger i sin tur forskarna nya möjligheter att
identifiera okända sjukdomsmekanismer. Det är
också ett steg i riktning mot mer
personspecifika behandlingsmetoder och
mediciner.
Laurent Roybons forskargrupp i Lund, vars
arbete Parkinsonfinden stödjer, har i samarbete
med forskare i Finland publicerat den första
samlingen med inducerande pluripotenta
stamceller från Parkinsompatienter. Studien är
publicerad i Nature partner journal Parkinson´s
Disease.
http://www.nature.com/articles/npjparkd20169
Kriterier för en neurologienhet: minst fyra
specialistheltidstjänster, minst två st-tjänster i
neurologi, minst tre sjuksköterskor som arbetar
enbart med neurologi, ett multidisciplinärt
neuroteam. Enligt neurologföreningen kan
tillgång till en neurologienhet ses som ett
kvalitetsmått på vården för kronisk neurologisk
sjukdom, t ex Parkinson. Föreningen varnar
även för att de kroniskt sjuka riskerar att
trängas undan när akutneurologi och strokevård
alltmer pockar på neurologisk kompetens.
Källa: Dagens medicin
INNOVATIV TEKNIK
Det medicintekniska företaget Likvor i Umeå
står bakom ett unikt system som används av
neuroavdelningar i Europa. På bara en timme
kan man med hjälp av deras system upptäcka
om en person har en behandlingsbar demens.
Systemet bygger på nästan 40 års forskning
och utvecklades vid Umeå universitet och
Norrlands universitetssjukhus. Det handlar om
en metod som med noggrann precision mäter
trycket och flödet i hjärnan och därmed kan
ställa diagnoser på patienter med symtom som
liknar demens, Alzheimers eller Parkinsons.
Tack vare systemet kan patienter med
behandlingsbar demens opereras och få
livskvaliteten tillbaka. Källa: Norrlandsfonden
STORA SKILLNADER I
NEUROLOGIN
Svenska neurologföreningen har kartlagt
utbyggnaden av den neurologiska vården i en
enkät till 84 offentligt finansierade sjukhus.
Kartläggningen visar bland annat att minst 26
sjukhus i landet inte hade en enda anställd
neurolog när enkäten gjordes under oktober
3
PARKINSONFONDEN *
Hennes Majestät Drottning Silvia, beskyddare av ParkinsonFörbundets Forskningsfond
Skeppargatan 52 nb, 114 58 Stockholm, Tel: 08-666 20 78, Pg: 90 07 94-9 Bg: 900-7949
www.parkinsonfonden.se
*Parkinsonfonden står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards