Medicinskt PM

advertisement
Handläggning av konstaterad malignitet
Patienter med histologiskt/cytologiskt bekräftad gynekologisk malignitet remitteras till Gyn
Onk sektionen, Onkologiska kliniken, US.
Vid remittering ska följande utredning ha planerats/gjorts:
Cancer corporis uteri:
• Cervix abrasio
• Sondmått
• Cervixskrap och sondmått behövs för preoperativ stadieindelning.
• Lungröntgen
Cancer colli uteri:
• CT thorax/buk/bäcken
• Palpation i narkos och cystoskopi görs på Gyn onk vid stadieindelningen
Cancer vulva:
• CT thorax/buk/bäcken
Cancer ovarii/tubae/pelvis/abdominis:
• CA-125
• CT thorax/buk/bäcken
Handläggning av misstänkt malignitet
Klinisk och/eller bilddiagnostisk misstanke omfattar:
1. Ovarial/bäckenresistens med eller utan ascites
2. Cystisk förändring med septa, exkrescenser i cystan, multicystisk med solida partier
eller bilateralitet.
3. Fastsittande resistens i bäckenet
4. Snabbt växande uterus
5. Om misstanke föreligger tas CA-125 för beräkning av Jacobs index.
Om Jacobs index är förhöjt dvs. över 200 föreligger stor risk för malignitet, men även
fall med värden under 200 kan vara maligna.(Obs andra kliniska fynd inkl. ultraljud).
Se PM ang. Jacobs index
Följande preoperativ utredning görs:
1. CA-125
2. CT thorax/buk/bäcken
•
Om klinisk eller bilddiagnostisk misstanke på malignitet föreligger på
ovarial/bäcken/abdominaltumörer eller uterus skall patienten inplaneras för operation på
KKÖ, US.
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
011-22 33 29
[email protected]
•
Klinisk/medicinsk bedömning om operabilitet sker utifrån patientens medicinska
tillstånd. Vid behov remiss till annan specialitet (t.ex. EKG, medicinkonsult, AKbehandling hjärtutredning, etc.).
•
Nedanstående handlingar skickas till Vederbörande överläkare, Avd 21, KKÖ, US:
Kopia av patientens journalhandlingar (alla blad) skall medfölja och den senaste
relevanta journalanteckningen bör omfatta information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Allergi
Aktuell medicinering
Hereditet (maligniteter, blodpropp, diabetes mellitus och andra relevanta)
Social anamnes
Tidigare sjukdomar och operationer
Gynekologisk anamnes
Status inkl. blodtryck, AT, hjärt-lung-, bröst- buk- ytlig lymfkörtel- och gyn
status.
8. Konsultsvar
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
011-22 33 29
[email protected]
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards