Provtagningsanvisning Protrombinkomplex i plasma, PK

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-72573
Fastställandedatum: 2016-10-12
Revisionsnr: 6
Giltigt t.o.m.: 2017-10-12
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(2)
Fastställare: Daniel Stefan Garwicz
Provtagningsanvisning Protrombinkomplex i
plasma, PK
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i
Gävleborgs län eller pappersremiss REMISS 1
Region Gävleborg
Provtagning
Na-citrat, ljusblå propp
5mL rör som drar 2,7 mL
5mL rör som drar 1,8 mL
Fyll röret till markeringen, vänd röret 5-10 ggr
omedelbart efter provtagning
Kan tas kapillärt
Förvaring/Transport
Venöst prov måste analyseras inom 30 timmar
Kapillärt prov måste analyseras inom 24 timmar.
Indikation
Screeningtest vid blödningsbenägenhet och
kontroll vid behandling med K-vitaminantagonister
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Bollnäs, Gävle,
Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn
Referensintervall
0,9-1,1
Terapiintervall
2,0 - 3,0
Svarstid
Klinisk Kemi Bollnäs, Gävle, Hudiksvall:
Dagligen
Klinisk Kemi Ljusdal, Söderhamn:
Helgfri måndag-fredag
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
Ej tillämpligt
Patientinformation
Biobanksprov
Nej
Kommentarer/Övrig
upplysning
Se PM
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Protrombinkomplex i plasma, PK
Dokument ID: 02-72573
Giltigt t.o.m.: 2017-10-12
Revisionsnr: 6
Medicinsk bakgrund
P-Protrombinkomplex (P-PK) mäter aktiviteten i
extrinsic vägen av blodkoagulationen och är
känslig för förändringar av koagulationsfaktorerna
II (protrombin), VII och X eller inhibitorer till
dessa.
P-PK används som screeningtest vid
blödningsbenägenhet, särskilt före operation och
biopsi, samt för kontroll av behandling med
Waran®.
Förhöjda PK-värden ses även vid leverskada då
syntesen av de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna minskar. Stegrade värden ses också vid
K-vitaminbrist, medfödd brist på någon av
ovanstående koagulationsfaktorer eller hos
patienter som har antikroppar mot någon av dessa
koagulationsfaktorer.
OBS! Antikoagulantiabehandling medför ökad
blödningsrisk, i synnerhet vid kombinationsbehandling, i samband med trauma eller om PKvärdet hamnar över terapeutiskt intervall.
Målintervall, dosering, monitoreringsfrekvens och
behandlingslängd av antikoagulantia skall
individualiseras.
Behandling med NOAK (Non-vitamin K-beroende
orala antikoagulantia) kan leda till förhöjt PKvärde. PK är dock ingen lämplig metod för att
monitorera effekten av NOAK eller bedöma
koncentrationen. Observera att olika antikoagulantiapreparat kan ha olika uttalad effekt på
PK. Effekten av olika antikoagulantia kan också
vara mer eller mindre beroende av patientens
njurfunktion.
Vid blödning orsakad av antikoagulantia bör
telefonkontakt med koagulationsjour övervägas
för rådgivning kring lämplig akut
laboratoriediagnostik och behandling.
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Download