Bilaga 1.1 Ansökningsformulär (9) Handläggare Datum

advertisement
1 (9)
Bilaga 1.1
Ansökningsformulär
Handläggare
Datum
Ärendenummer
Sofia Karlsson
2015-12-21
5328
5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun
Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser:
HVB för ensamkommande barn och ungdomar.
Svara i formuläret genom att kryssa i de ja/nej rutor som finns under varje krav samt fyll
i de uppgifter och redogörelser som efterfrågas. Skakraven måste vara uppfyllda.
Fyll gärna i svarsfälten elektroniskt och lämna via e-post. Alternativt skriv ut,
underteckna och posta till adressen nedan.
1
Leverantörsuppgifter
Leverantören
Ansökslämnare
Organisationsnummer
Adress
Postadress
Telefonnummer
Lämnade bilagor
Kontaktpersoner
Namn, e-post och telefonnummer
Frågor om ansökan
Behörig firmatecknare
Avtalsansvarig
Platsförfrågningar
Ansökan skickas per post, e-post eller lämnas till:
[email protected]
Inköp Gävleborg
826 30 SÖDERHAMN
(Besöksadress: Köpmangatan 7, Söderhamn)
Märk anbudet med: 5328 Error! Reference source not found.
Postadress
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida
Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se
Besöksadress
Fax
Köpmangatan 7
010-471 3002
Slottstorget 1
010-471 3002
E-post [email protected]
Plusgiro
Bankgiro
Org.nr
29661-6
5523-0320
222000-2311
Medlemskommuner
Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
2 (9)
Bilaga 1.1
Ansökningsformulär
Handläggare
Datum
Ärendenummer
Sofia Karlsson
2015-12-21
5328
Ansökan avser
2
2.1
Målgrupp/kategori
Beställaren har behov av HVB-hem som kan ta emot ensamkommande barn och unga
mellan 14-17 år. Behovet avser främst asylsökande barn och unga, men även PUTplaceringar kan komma att bli aktuella. Ange nedan vilka åldrar som om ansökan avser
asyl och/eller PUT.
Åldrar:
Asyl och/eller PUT:
2.2
Vårdbehovsnivå
Placeringar avseende ensamkommande barn och unga utan behandling/vårdbehov
görs enligt vårdbehovsnivå XS. Se bilaga 2 Vårdbehovsnivåer för mer information om
vilka krav som ställs för vårdbehovsnivån.
Uppfylles Ja
Nej
Kvalificering – steg 1 (krav på företaget)
3
3.1
Finansiell och ekonomisk ställning
Inköp Gävleborg samarbetar med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten och
inhämtar erforderliga uppgifter om bl.a. skatter och sociala avgifter genom
förebyggande information.
Beställaren får utesluta förkasta en ansökning om ansökslämnaren inte uppfyller
kraven i LOV 7 Kap.
Den sökande ska inneha F- eller FA-skatt.
Utländska ansökslämnare bifogar motsvarande dokumentation som intyg på att
föreskrivna registreringar och betalningar fullgjorts i hemlandet.
Ansökslämnaren är skyldig att kontrollera sina underleverantörer på motsvarande sätt.
Beställaren kan vid behov komma att själv kontrollera den sökandes ekonomiska
stabilitet genom kreditupplysningsföretag eller att begära in årsredovisning. Nystartade
företag eller ekonomiska föreningar och stiftelser ska komplettera sitt anbud med
dokumentation som styrker en ekonomiska stabilitet. Exempelvis genom senaste
årsredovisningen, verksamhetsplan och budget för verksamheten eller liknande.
Sökande som bedöms vara i ej godtagbar riskklass eller ha låg kreditvärdighet kan
komma att uteslutas om inte anbudsgivaren lämnar en godtagbar förklaring till varför
man hamnat i denna riskklass.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
3.2
Teknisk förmåga och kapacitet
Ansökslämnaren ska ha kompetens och erfarenhet av verksamhet gällande boende för
barn och ungdomar.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
Postadress
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida
Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se
Besöksadress
Fax
Köpmangatan 7
010-471 3002
Slottstorget 1
010-471 3002
E-post [email protected]
Plusgiro
Bankgiro
Org.nr
29661-6
5523-0320
222000-2311
Medlemskommuner
Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
3 (9)
Bilaga 1.1
Ansökningsformulär
Handläggare
Datum
Ärendenummer
Sofia Karlsson
2015-12-21
5328
3.2.1 Tillståndsbevis
Kopia på tillståndsbevis bifogas anbudet, som visar att ansökslämnaren är godkänd att
bedriva hem för vård eller boende för aktuell målgrupp enligt kap. 7 § 1 stycke 1 SoL.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
3.2.2 Kontroll i misstanke- och belastningsregistret
Ansökslämnaren ska före anställning kontrollera varje anställd i polismyndighetens
misstanke- och belastningsregister.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
3.2.3 Skola
HVB-hem som driver skola i egen regi ska med anbudet bifoga kopia på
samarbetsavtal med utbildningsanordnaren eller tillstånd från skolverket.
Uppfylles Ja
Nej
Ej aktuellt
Kommentar
Prövning – steg 2 (krav på tjänsten)
4
4.1
Hem för vård eller boende
Boendet ska uppfylla alla de krav som ställs på ett hem för vård eller boende,
Socialtjänstförordningen (SOSFS 2003:20) med ändringar 2009:4. Verksamheten ska
bedrivas, och Utföraren ska ha ingående kännedom om, de lagar, förordningar och
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, som gäller eller kan komma att gälla för
verksamheten.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.2
Placering av barn och unga
Utföraren ska ha ingående kännedom om den målgrupp som avtalet kommer att
omfatta. Utföraren ska vara väl insatt i, hålla sig uppdaterad om samt tillämpa de lagar,
förordningar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som gäller eller kan komma
att gälla för målgruppen.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.3
Personal
4.3.1 Föreståndare/Verksamhetsansvarig
För verksamheten ska det finnas en föreståndare/verksamhetsansvarig som både är
tillgänglig och ansvarar för den dagliga driften och ha ingående kunskaper om
verksamheten och målgruppen samt tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och
allmänna råd. Föreståndaren ska vara densamma som finns angiven i tillståndet från
IVO. Föreståndaren är den person som av Utföraren är utsedd att ha en
Postadress
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida
Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se
Besöksadress
Fax
Köpmangatan 7
010-471 3002
Slottstorget 1
010-471 3002
E-post [email protected]
Plusgiro
Bankgiro
Org.nr
29661-6
5523-0320
222000-2311
Medlemskommuner
Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
4 (9)
Bilaga 1.1
Ansökningsformulär
Handläggare
Datum
Ärendenummer
Sofia Karlsson
2015-12-21
5328
ledarskapsfunktion och ska därmed ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a.
ansvara för att:



verksamheten kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande,
personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet,
personalens behov av stöd och handledning och kompetensutveckling
tillgodoses,
 personal rekryteras och introduceras i verksamhetens riktlinjer och rutiner,
 rutiner finns som uppfyller kraven för ledningssystem,
 verksamheten planeras, utvecklas och följs upp,
 verksamhetens resultat förmedlas till överordnade och
 verksamheten utvecklas i takt med ändrad lagstiftning
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.3.2 Övrig personal
Personalen ska ha den utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet som krävs för
att arbeta i enlighet med de behandlingsmetoder som används och med den målgrupp
som verksamheten riktar sig mot. Personalen ska vara väl insatt i BBIC. Utföraren
svarar för att personalen kontinuerligt ges erforderlig handledning, fortbildning och
kompetensutveckling. Personalen ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det
svenska språket. Utföraren ska ha ett framtaget introduktionsprogram som tillämpas
vid nyanställning och för vikarier. Redogörelse av personalens kompetens/utbildning,
branscherfarenhet och anställningsform ska lämnas i bilaga 4 Redovisning av
personal. Redogör även för eventuella externa resurser som Utföraren kommer
använda i uppdraget.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.4
Bemanning
Boendet ska vara bemannat med personal som uppfyller kraven under 4.3.2 dygnet
runt. Övriga krav på bemanningstäthet återfinns i vårdbehovsmatrisen. Utifrån vilken
vårdbehovsnivå barnet/den unge är placerad enligt ställs olika krav på bemanningen.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
Övergripande krav
4.5
Utföraren förbinder sig




att ge den placerade god omsorg, tillsyn, vägledning och fostran,
att i alla frågor som rör den placerade, samarbeta med beställaren (socialtjänst,
skola) samt god man
att medverka vid upprättande av och uppföljning av genomförandeplanen och
där vid medverka till att genomföra de anpassningar i planen som behövs med
hänsyn till den placerades utveckling och förhållanden,
att informera beställaren om alla viktiga händelser som rör vården och
behandlingen,
Postadress
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida
Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se
Besöksadress
Fax
Köpmangatan 7
010-471 3002
Slottstorget 1
010-471 3002
E-post [email protected]
Plusgiro
Bankgiro
Org.nr
29661-6
5523-0320
222000-2311
Medlemskommuner
Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
5 (9)
Bilaga 1.1
Ansökningsformulär
Handläggare
Datum
Ärendenummer
Sofia Karlsson
2015-12-21
5328

att omgående meddela ansvarig handläggare om den placerades vårdbehov
förändras i sådan grad att placeringsbeslutet behöver omprövas,
 att omgående meddela ansvarig handläggare om den placerade har avvikit.
 att verka för att umgänge och kontakter med familj eller andra närstående
genomförs enligt vad som bestäms i genomförandeplanen,
 att inte utan beställarens medgivande under längre eller kortare tid överlämna
den placerade till annan person eller tillåta att den placerade för längre eller
kortare tid får vistas utanför hemmet,
 att omgående efter inflyttning tillse att den placerade får genomgå
hälsoundersökning och tillse att denne vid behov erbjuds läkarvård
 att omgående efter inflyttning tillse att den placerades tandstatus kontrolleras
hos tandläkare,
 att den placerade får eget rum och ska ha en god boendemiljö med normal
boendestandard
 att verka för att den placerade ska ha en fungerande skolgång, såväl i
grundskola som i förekommande fall i gymnasieskola.
 att de placerade ska ha möjlighet till en meningsfull fritid med passande
aktiviteter och fritidssysselsättning som svarar mot individuella behov.
 att medverka till att den placerade får en god introduktion till det svenska
samhället
 att samverka och samarbeta med de aktörer som är viktiga för fullgörande av
verksamheten men även för den placerades mottagande och integration
 att aktivt medverka till att bibehålla och ansvarig socialsekreterare enligt
överenskommelse.
 att planerade barnsamtal genomföras med tolk om behov finns
 att verka för att flytt från HVB-hemmet sköts och förmedlas professionellt
utveckla den placerades nätverk.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.6
Skolgång
Barn och unga ska garanteras skolgång i anslutning till uppdraget. I de fall HVBhemmet har skola i egen regi krävs samordning från utbildningsnämnd (eller
motsvarande). Beskriv ert samarbete med kommunal skola/privat skola/egen regi.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.7
Kommunikation/information
Beställaren ska ges goda förutsättningar att besöka verksamheten och den placerade.
Utföraren ska samverka med Beställaren i frågor som rör placeringen. Inför varje
placering ska parterna komma överens om former för det fortsatta samarbetet,
ansvarsfördelning, mötesfrekvens och kommunikation för den aktuella placeringen.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.8
Tolk
Utföraren ska, när behov föreligger, rekvirerar och bekosta tolk.
Uppfylles Ja
Nej
Postadress
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida
Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se
Besöksadress
Fax
Köpmangatan 7
010-471 3002
Slottstorget 1
010-471 3002
E-post [email protected]
Plusgiro
Bankgiro
Org.nr
29661-6
5523-0320
222000-2311
Medlemskommuner
Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
6 (9)
Bilaga 1.1
Ansökningsformulär
Handläggare
Datum
Ärendenummer
Sofia Karlsson
2015-12-21
5328
Kommentar
4.9
Lokaler/boendestandard
Lokaler och utemiljö ska vara ändamålsenliga, tillgodose aktuella myndighetskrav och
vara i gott i skick. Boendemiljön ska vara god och ha en normal boendestandard.
Utföraren ska utrusta samtliga lokaler samt anskaffa och bekosta möbler och lämplig
utrustning. Utföraren svarar även för och bekostar installationer och driftskostnader för
verksamhetsanknuten utrustning i bostäder och lokaler.
Varje placerad ska ha eget rum alternativt dela rum med en annan boende. Det ska
finnas tillgång till WC, hygienutrymmen, kök, gemensamhetsutrymmen samt tillgång till
tvättstuga. Leverantören ska ansvara för att lokalerna i verksamheten är städade så att
rimliga krav på hygien och trivsel upprätthålls.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.10 Kost
Kosten ska vara av god kvalitet och hänsyn ska tas till den placerades önskemål om
särskild kost på grund av hälso-, etiska- och religiösa skäl.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.11 Ledsagning
Utföraren ska tillse att personal eller annan lämplig person vid behov följer med den
placerade till sjukhusbesök, tandläkare, behandlingar och utredningar etc.
Vid beslut om umgänge ska Utföraren aktivt medverka för att den placerandes
umgänge fungerar, vilket kan innebära att personal vid behov följer med.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.12 Alkohol- och drogpolicy
Utföraren ska ha en alkohol- och drogpolicy för verksamheten som personal och
ledning är informerad om. Förekomst av alkohol och droger accepteras inte på
boendena.
Uppfylles Ja
Nej
4.13 Ledningssystem
Utföraren ska uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem av
kvalitet samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsmiljö; Ledningssystem för kvalitet
SoL, LSS (SOSFS 2011:109) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 och
AFS 2003:4).
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.14 Dokumentation och journalhantering
Utföraren ska tillse att dokumentation om den placerade, som ska utföras enligt
dokumentationsreglerna i socialtjänstlagen överlämnas till Beställaren när insatsen
Postadress
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida
Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se
Besöksadress
Fax
Köpmangatan 7
010-471 3002
Slottstorget 1
010-471 3002
E-post [email protected]
Plusgiro
Bankgiro
Org.nr
29661-6
5523-0320
222000-2311
Medlemskommuner
Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
7 (9)
Bilaga 1.1
Ansökningsformulär
Handläggare
Datum
Ärendenummer
Sofia Karlsson
2015-12-21
5328
avslutats. Utföraren ska även under pågående insats, om Beställaren så begär,
överföra dokumentation om den placerade. Samtliga handlingar överlämnas till
Beställaren utan kostnad. Utföraren ansvarar i enlighet med offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) att alla handlingar som rör den placerades personliga
förhållanden förvaras så, att den som är obehörig inte får tillgång till dem.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.15 Tillståndsbevis
Beställaren har rätt att kräva in en uppdaterad version av gällande HVB-tillstånd som
fortsatt visar att Utföraren får bedriva aktuell verksamhet. Har HVB-tillståndet väsentligt
ändrats utifrån ansökans verksamhet har Beställaren rätt att häva avtalet. Förändras
tillståndet ska Utföraren omgående kontakta Beställaren.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.16 Placeringsbeslut och valfrihet i val av Utförare
Handläggare på Socialtjänsten beslutar om placerings- och vårdbehov enligt SoL, LVU
eller LVM. Utifrån det placeringsbeslut som handläggaren på Socialtjänsten fattar görs
ett urval av de Utförare som Köparen tecknat avtal med och som svarar mot
placerings- och vårdbehovet. Barnet/den unge har utifrån detta urval möjlighet att välja
boende. Om barnet/den unge inte kan eller vill välja sker placering på ickevalalternativet.
I akuta ärenden ska Utföraren kunna ta emot och påbörja ett uppdrag redan samma
dag som kontakt tas, under förutsättning att plats finns.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.17 Placeringsavtal
Beslut om placering och uppdrag till Utföraren samt vad denne ska ansvara för åvilar
Beställaren. Inskrivning och utskrivning sker i samråd med Beställaren.
Varje placering ska ske genom ett separat skriftligt placeringsavtal som ingås mellan
Beställaren och Utföraren. Placeringsavtalet förutsättningar utgår från ramavtalet och
ska även innehålla följande uppgifter: barnets namn och personnummer, placeringstid
samt kontaktpersoner. Placeringen ska vara tidsbestämd.
Placeringsavtalet upphör att gälla vid placeringstidens slut utan föregående
uppsägning. Placeringsavtalet kan förlängas på viss tid om parterna skriftligen träffar
överenskommelse. Placeringsavtalet kan av vardera part sägas upp i förtid.
Beställaren äger rätt att omedelbar, utan föregående uppsägning, avbryta placeringen
om det föreligger allvarliga missförhållanden vid HVB-hemmet.
Utföraren ska omgående meddela ansvarig kontaktperson hos Beställaren om den
placerades vårdbehov förändras i sådan grad att omprövning av placeringsbeslutet är
aktuellt.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
Postadress
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida
Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se
Besöksadress
Fax
Köpmangatan 7
010-471 3002
Slottstorget 1
010-471 3002
E-post [email protected]
Plusgiro
Bankgiro
Org.nr
29661-6
5523-0320
222000-2311
Medlemskommuner
Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
8 (9)
Bilaga 1.1
Ansökningsformulär
Handläggare
Datum
Ärendenummer
Sofia Karlsson
2015-12-21
5328
4.18 Genomförandeplan
En genomförandeplan ska vid varje placering upprättas i samverkan med en ansvarig
handläggare från socialtjänsten. Handläggaren har det omedelbara ansvaret för
placeringen och upprättandet av genomförandeplanen. Den som förestår
verksamheten (eller av denne utsedd person), den placerade samt gode man ska
medverka när en individuell genomförandeplan upprättas.
Genomförandeplanen ska upprättas utifrån BBiC:s (barns behov i centrum)
behovsområden, svara mot fattade beslut och vara tidsbestämd. Den ska innehålla
konkreta och mätbara mål för behandlingen samt en redogörelse för hur behandlingen
ska genomföras. Leverantören åtar sig att utföra insatser enligt genomförandeplanen
och i åtagandet ingår även att aktivt samarbeta med beställaren i samband med
avslutning av placering. Leverantören ska omgående till beställaren rapportera
förändringar - eller behov härav – viktiga händelser och avvikelser från arbetet i
genomförandeplanen.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.19 Uppföljning av placering
Återrapportering till handläggaren ska ske inom en (1) vecka från det att uppdraget
påbörjats. Därefter ska Utföraren månadsvis skriftligen återrapportera till Beställaren.
Vid särskilda händelser, avviker osv. ska Utföraren omgående kontakta Beställaren.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.20 Insyn
Beställaren har genom därtill utsedd person rätt till full insyn i verksamheten avseende
måluppfyllelse, kvalitetskrav samt att innehållet i avtalet efterföljs.
Beställaren ska ges insyn i verksamheten och ges möjlighet att ta del av
Utförarens utvärderingar över resultat över utfört arbete.
Beställaren har rätt att inom ramen för sitt vårdansvar företa inspektion av lokaler och
verksamhet. Vid inspektion ska parternas kontaktpersoner kallas att närvara.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
4.21 Etik
Verksamheten ska genomsyras av god etik och ett respektfullt bemötande.
Arbetssätt, metoder och utformning av vård och möten ska ta hänsyn till den
placerades integritet. Bemötande av den placerade och närstående ska bygga på
respekt för den placerades integritet.
Utföraren ska ha rutiner för att motverka diskriminering och annan kränkande
behandling av de placerade personerna, redogör för det i kommentarsfältet nedan.
Uppfylles Ja
Nej
4.22 Missförhållanden
Utföraren ska ha upprättade rutiner för Lex Sarah och Lex Maria i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Postadress
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida
Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se
Besöksadress
Fax
Köpmangatan 7
010-471 3002
Slottstorget 1
010-471 3002
E-post [email protected]
Plusgiro
Bankgiro
Org.nr
29661-6
5523-0320
222000-2311
Medlemskommuner
Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
9 (9)
Bilaga 1.1
Ansökningsformulär
Handläggare
Datum
Ärendenummer
Sofia Karlsson
2015-12-21
5328
Uppfylles
5
Ja
Nej
Pris
Fasta ersättningsnivåer tillämpas utefter vårdbehovsnivåerna (se bilaga 2).
För målgruppen ensamkommande barn och unga utgår ersättning enligt
vårdbehovsnivå XS, 1 800 SEK/dygn. Priserna är angivna exklusive mervärdesskatt.
XS
S
M
L
XL
1 800 SEK/dygn
1 900 SEK/dygn
2 800 SEK/dygn
3 500 SEK/dygn
4 500 SEK/dygn
I priset ska samtliga kostnader som kan hänföras placeringen ingå, såsom
resor, fickpengar, tillgång till IT, kontakt med anhöriga, basutrustning av kläder och
annan personlig utrustning löpande under pågående placering.
Beställaren har inget ansvar för Leverantörens kostnader för personal, drift och
investeringar i verksamheten.
Skolkostnader i samband med placeringar bekostas av den kommun där HVB- hemmet
är beläget.
Ansökslämnaren anger nedan om något extra ingår i priset.
Uppfylles Ja
Nej
Kommentar
6
Avtalsvillkor
Anbudsgivaren godkänner avtalsvillkoren i förfrågningsunderlaget. Villkoren gäller i
första hand om motstridiga uppgifter finns i anbudet med samtliga bilagor.
Uppfylles Ja
Nej
7
Underskrift
Jag lämnar anbud elektroniskt (ingen fysisk underskrift behövs nedan)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ort/datum
.............................................
Underskrift
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Namnförtydligande
Postadress
Huvudkontor
Gävlekontoret
Kontakt
Hemsida
Inköp Gävleborg, 826 80 Söderhamn
Inköp Gävleborg, Box 226, 801 04 Gävle
Tfn växel 010-471 30 00 Kundtjänst 010-471 30 01
www.inkopgavleborg.se
Besöksadress
Fax
Köpmangatan 7
010-471 3002
Slottstorget 1
010-471 3002
E-post [email protected]
Plusgiro
Bankgiro
Org.nr
29661-6
5523-0320
222000-2311
Medlemskommuner
Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
Download