STUK:s anteckningar STUK Blankett K2.2 BILAGA TILL ANSÖKAN

advertisement
STUK Blankett K2.2
STUK:s anteckningar
BILAGA TILL ANSÖKAN K1.1
Specifikation av utbildningens innehåll
(jämförelse av utbildningens innehåll med kraven i direktiv ST 1.8)
Kompetensområde (för varje kompetensområde som ansöks ska blankett K2.2 ifyllas)
Allmänna ämnen som utbildningen ska innehålla (Specificera hur utbildningen uppfyller kraven vad gäller innehåll och omfattning enligt
direktiv ST 1.8. Referenser ska anges till t.ex. undervisningsmaterial (sidnummer och rubrik), ST-direktiv osv. Antalet timmar ska anges för varje ämne.
Självstudiernas innehåll och omfattning ska anges i den avsedda kolumnen.)
Ämne
Beskrivning av utbildningens innehåll
och referenser till undervisningsmaterial
per ämnesområde
grunderna i strålningsfysik,
strålningens biologiska
effekter och strålrisker,
strålningens storheter och
enheter, strålkällor
allmän kunskap om
strålningsapparater och
deras användning samt om
kvalitetssäkring
mätning av strålning och
mätmetoder,
beräkningsgrunder för
stråldoser och
kalkylbaserade
dosbestämningsmetoder
strålskyddets grundprinciper
strålskyddslagstiftningen,
principerna för övervakning
av strålningsanvändningen,
förfarandet med
säkerhetstillstånd, befrielse
av strålningsanvändning från
säkerhetstillstånd och
anmälningsförfarandet
organisatoriska arrangemang
för användning av strålning,
strålsäkerhets- och övriga
säkerhetsarrangemang på
användningsplatsen för
strålning, säkerhetskultur
strålskydd för personal och
andra personer
bokföring, lagring och
urbruktagande av strålkällor
och strålningsapparater
personalens behörighet och
strålskyddsutbildning
övningar av den ansvariga
föreståndarens uppgifter
inom det specifika
kompetensområdet
(innehållet beskrivs närmare
i blankett K2.1, punkt 2)
Antal timmar totalt:
Undervisningens
omfattning (h)
Självstudiernas innehåll
och omfattning (h)
Speciella ämnen som utbildningen ska innehålla (Specificera hur utbildningen uppfyller kraven vad gäller innehåll och omfattning enligt
direktiv ST 1.8. Referenser ska anges till t.ex. undervisningsmaterial (sidnummer och rubrik), ST-direktiv osv. Antalet timmar ska anges för varje ämne.
Självstudiernas innehåll och omfattning ska anges i den avsedda kolumnen.)
Ämne
Beskrivning av utbildningens innehåll
och referenser till
undervisningsmaterial per
ämnesområde
allmän kunskap om de
strålkällor och
strålningsapparater som
används inom
kompetensområdet samt om
deras hantering och
kvalitetssäkring
strålsäkerhetsarrangemangen på
användningsplatsen inom
kompetensområdet
identifiering av riskerna med
verksamheten och beredskap
inför avvikande händelser
allmän kunskap om
undersökningarna/vårdformerna
inom kompetensområdet
allmän kunskap om
patientdoser och faktorer som
påverkar patientens
strålsäkerhet, patientens
strålskydd
allmän kunskap om dosimetrin
inom isotopbehandling/
strålbehandling
symptom och behandling av
akut sjukdom
allmän kunskap om de
radioaktiva ämnenas kemi
handel med strålkällor
hantering av radioaktivt avfall
radioaktiva utsläpp
atrålsäkerheten vid installation,
reparation och underhåll av
strålningsapparater och
strålkällor
allmän kunskap om transport av
radioaktiva ämnen och
förflyttning av dem inom
verksamhetsutövarens
utrymmen
dekontaminering
Antal timmar totalt:
Undervisningens
omfattning (h)
Självstudiernas innehåll
och omfattning (h)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards