GÖTEBORGS STADSKANSLI
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-08-08
Avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad och Lyon
FÖRSLAG TILL BESLUT
I kommunstyrelsen
Stadskansliets förslag till avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad och Lyon godkänns.
SAMMANFATTNING
Mot bakgrund av samarbetet mellan Business Region Göteborg och dess systerorganisation i
Lyon, ADERLY, har en önskan framkommit om att bredda samverkan till att innefatta bilateralt
samarbete mellan Göteborgs Stad och Lyon. Som ett led i arbetet med att värdera eventuella
samarbetsmöjligheter, har ett förslag till avsiktsförklaring utarbetats.
Syftet med avsiktsförklaringen är att identifiera områden där båda parter har ett intresse av att
studera möjligheter till samarbete. Intentionen är att under en tvåårsperiod utvärdera vilka reella
möjligheter till projektrelaterat samarbete som finns.
Förslaget till avsiktsförklaring tar upp två övergripande områden: näringsliv samt
erfarenhetsutbyte mellan städernas administrativa förvaltning. Förutom detta berörs parternas
möjlighet att bidra till ett ökat samarbete samt studentutbyte mellan de två städernas universitet.
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Förslaget till avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad och Lyon medför inga direkta
ekonomiska konsekvenser. Ett ökat samarbete mellan de båda städerna kan medföra ökade
kostnader exempelvis i form av projektrelaterade kostnader. Dessa kostnader är dock svåra att
specificera då de beror på omfattningen av ett eventuellt samarbete samt stadens ambitionsnivå.
Bilaga 1
Avsiktsförklaring (Översättning av det engelska huvuddokumentet)
ÄRENDET
Under våren/sommaren 2004 etablerades en kontakt mellan Göteborgs Stad och Lyon.
Bakgrunden till detta var Lyons intresse av att bredda det existerande samarbetet mellan
Business Region Göteborg och dess franska motsvarighet ADERLY (Agence pour le
Développement Économique de la Région Lyonnaise), till att bland annat inkludera ett
samarbete mellan respektive stads kärnverksamheter. Ett eventuellt samarbete avses vara
projektrelaterat och baserat på ett ömsesidigt intresse från båda parter. Ett samarbete av denna
typ ligger i linje med den av kommunfullmäktige beslutade ”Göteborgs Stads vision och
strategier samt ansvarsfördelning för internationellt samarbete” (Dnr 0370/04) samt den av
kommunstyrelsen fastställda ”Riktlinjer för internationellt samarbete” (Dnr 0522/05).
Som ett första steg har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram. Syftet med
avsiktsförklaringen är att lyfta fram ett antal områden där båda parter har ett intresse av att
studera möjligheter till samarbete. Avsikten är att under en tvåårsperiod utvärdera vilka
möjligheter till samarbete som finns. Avsiktsförklaringen är på engelska med översättningar till
svenska och franska.
Det förslag till avsiktsförklaring som nu föreligger behandlar två övergripande områden:
näringsliv och erfarenhetsutbyte mellan städernas administrativa förvaltning. Därtill tas
möjligheten för parterna att bidra till ett ökat samarbete samt utvecklat studentutbyte mellan de
två städernas universitet upp. Avseende näringsliv är utgångspunkten att det existerande
samarbetet inom miljöteknik samt transportutveckling i storstad skall fortsätta samt att
förutsättningarna för samarbete inom nya områden såsom automotive och finans (dvs.
utveckling av den finansiella sektorn), skall undersökas. I fråga om samarbete mellan städernas
verksamheter nämns ett antal områden inom vilka avsikten är att undersöka
samarbetsmöjligheter. Aktuella områden är kultur, belysningsrelaterade frågor, arbete i syfte att
motverka social utslagning, integration av invandrare samt frågor med knytning till arbetet med
att få tillstånd ett tryggare samhälle.
BAKGRUND
Staden Lyon är Frankrikes andra största stad har en befolkning om cirka 446 000 invånare.
Befolkningen i Grand Lyon (motsvarande Göteborgsregionen) är sin tur cirka 1 200 000
invånare. Regionen runt Lyon utgör basen för ett antal stora företag. Liksom i Göteborg är
inslaget av fordonsindustri stort.
Business Region Göteborg har sedan början av 1990-talet ett samarbete med dess
systerorganisation i Lyon, ADERLY. Samarbetet inriktas på utveckling av företag inom
miljöområdet och deltagande med monter och seminarier på Pollutecmässan som arrangeras i
Lyon. Sedan slutet av 1990-talet pågår även ett samarbete rörande transportutveckling i storstad,
vilket bland annat motiveras av Volvo Lastvagnars köp av Renaults lastvagnsverksamhet. Lyon
arbetar för närvarande med att etablera ett projekt rörande City Logistics och därvid använda
erfarenheter från ett motsvarande projekt i Göteborg. Detta arbete har varit vilande ett tag men
förväntas nu påbörjas igen.
Efter en riktad inbjudan, ansökte Stadsbyggnadskontoret (inom ramen för ”Trygg, vacker stad”)
under våren 2005 om medlemskap i organisationen LUCI (Lighting Urban Community
International). Organisationen som har sitt säte i Lyon arbetar med belysningsfrågor bland annat
i relation till stadsplanering, hållbar utveckling, kultur samt teknisk utveckling.
I övrigt kan nämnas att City Airlines trafikerar sträckan Göteborg-Lyon två gånger dagligen
sedan hösten 2004.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Alexandra Lundqvist
Håkan Beskow
Avsiktsförklaring
(Ej auktoriserad översättning)
Med beaktande av,
Dynamiken i de ekonomiska banden mellan Lyon och Göteborg, särskilt inom följande
områden:
fordonsindustrin (genom närvaron av Renault Lastvagnar och Volvo AB i de två städerna)
transporter (logistik)
miljöteknik
som sedan mars 2004 har stärkts genom direktförbindelsen med flyg mellan de två städerna;
Samarbetet mellan ADERLY och Business Region Göteborg i deras arbete med att utveckla de
ekonomiska banden;
Lyons Stad och Göteborgs Stad, förklarar sig vara överens om att främja kontakter,
erfarenhetsutbyte samt gemensamt agerande inom två övergripande områden:
1. Näringsliv
Städerna avser fortsätta det existerande samarbetet inom miljöteknik och transportutveckling i
storstad (TRUST). Städerna avser undersöka förutsättningarna för samverkan inom nya
områden såsom automotive och finans (dvs. utveckling av den finansiella sektorn).
2. Erfarenhetsutbyte mellan administrativa förvaltningar
Städerna avser utbyta information om deras förvaltningssystem (t.ex. om ansvarsfördelningen
mellan stat och kommun) och beroende på den information som framkommer, undersöka
förutsättningarna för projektrelaterat samarbete inom följande områden: kultur,
belysningsrelaterade frågor (t.ex. genom nätverket LUCI som initierats av Lyons Stad), arbete i
syfte att motverka social utslagning, frågor med knytning till arbetet med att få tillstånd ett
tryggare samhälle och integration av invandrare.
Utöver de ovan nämnda områdena, avser parterna att söka bidra till att det existerande
samarbetet mellan universiteten i de två städerna ökar samt att studentutbytet utvecklas. Detta
arbete är beroende av ett aktivt engagemang från de ansvariga parterna, dvs. Lyons universitet,
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.
De två städerna tillsammans med deras respektive verksamheter, åtar sig att fördjupa samarbetet
inom områdena ovan under de kommande två åren. Efter denna tvåårsperiod skall samarbetet
utvärderas i syfte att ge parterna underlag för ett mer precist samarbetsavtal
Göteborg den 27 September, 2005
…………………………………..
Gérard COLLOMB
Borgmästare, Lyon
…….…………………………….
Göran JOHANSSON
Kommunstyrelsens
ordförande,
Göteborg
Letter of Intent
Considering,
The dynamism of the economic links between Lyon and Göteborg, especially in the following
fields:
automotive industry with the presence of Renault Trucks and Volvo AB on their territories
transportation (logistics)
environmental technology
strengthened since March 2004 with the direct flight between the two cities;
The cooperation between Aderly and Business Region Göteborg for the development of these
economic links;
The City of Lyon and the City of Göteborg jointly declare their wish to promote contacts,
exchanges of experience and common actions in two major fields:
1. Trade and industry
The cities will continue the existing co-operation in the areas of environmental technology and
development of transports within cites (TRUST). The cities intend to explore the possibilities
for co-operation within new areas such as automotive and finance (i.e. development of the
financial sector).
2. Exchange of experience between administrations
The cities will exchange information on their respective systems (e.g. the division of
responsibility between the state and the municipality) and depending on the findings, explore
the basis for project co-operation in the following areas: cultural planning, lighting (e.g. through
the LUCI network launched by the City of Lyon), social inclusion, urban security and
integration of immigrants.
In addition to the above-mentioned fields, the parties will seek to further the existing cooperation between the universities in the two cities and develop student mobility. This work
relies on the active involvement of the responsible parties i.e. the University of Lyon, the
University of Göteborg and Chalmers University of Technology.
The cities, together with their respective entities, undertake to deepen the co-operation within
the areas above during the coming two years. After the two-year period, the work will be
evaluated so as to provide the parties with a basis for a more specific agreement on cooperation.
Göteborg, September 27, 2005
…………………………………..
…….……………………….
Gérard COLLOMB
Mayor of Lyon
Göran JOHANSSON
Mayor of Göteborg