Avsiktsförklaring - Myndigheten för yrkeshögskolan

Sida 1 av 5
Ansökningsomgång 2016
Avsiktsförklaring
För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan
gällande utbildningen namn
I ansökan anger utbildningsanordnaren upp till 25 referenspersoner som på olika sätt haft eller
kommer att ha med utbildningen att göra. Du som referensperson ombeds fylla i en avsiktsförklaring
och med den ska utbildningsanordnaren skicka in som en bilaga till ansökan. Är du angiven i flera
ansökningar kommer du få en avsiktsförklaring för varje ansökan. Informationen i dessa hjälper
myndigheten att bedöma hur stark arbetslivsanknytning utbildningen har.
Fyll i informationen och bocka i de påståenden som stämmer in på dig.
Om flera påståenden stämmer in får du markera flera rutor.
Fylls i av utbildningsanordnaren
Utbildningsanordnare:
Ansökningsnummer:
Diarienummer:
Fylls i av referenspersonen
Ditt namn:
Organisation/företag:
Stationeringsort:
Stationeringslän:
Din roll i organisationen/företaget:
Antal anställda i organisationen/företaget:
Antal anställda i dagsläget av den yrkesroll utbildningen leder till:
Sida 2 av 5
Ansökningsomgång 2016
Medverkan vid planering

Jag medverkar i en pågående utbildning som anordnaren ansöker om igen.

Jag medverkar vid en ansökan om en ny utbildning.

Jag har varit med och utformat kurser och kursinnehåll.

Jag har varit med och utformat de särskilda förkunskapskraven.

Jag har varit med och fastställt arbetslivets kompetenskrav.

Jag har varit med och tagit initiativ till ansökan.
Varför har du valt att medverka i samband med framtagningen av denna utbildning?
Svar:
Ledningsgrupp

Jag har för avsikt att vara med i ledningsgruppen.
Kommentar:
Sida 3 av 5
Ansökningsomgång 2016
LIA-företag

Jag har för avsikt att vara LIA-handledare.

Mitt företag/min organisation har för avsikt att ta emot ____ stycken LIA-studerande.
Kommentar:
Annan typ av medverkan

Jag har för avsikt att bidra till medfinansierande i form av lokaler, maskiner, utrustning eller
kunskap.

Jag har för avsikt att ansvara för vissa kurser eller delta i utbildningsmoment i utbildningens
genomförande (som lärare eller föreläsare).
Kommentar:
Uppskattat anställningsbehov alternativt behov av att köpa en tjänst eller
produkt

Min organisation har för avsikt att rekrytera ____ stycken personer med den
utbildningsbakgrund denna utbildning ger på 3–5 års sikt.

Min organisation har på 3–5 års sikt ett anställningsbehov av personer med den
utbildningsbakgrund denna utbildning ger men jag vill av företagshemliga skäl inte ange hur
Sida 4 av 5
Ansökningsomgång 2016
många. Detta svar kommer jämställas med att ni har behov av att anställa 1 person på 3-5
års sikt.

Min organisation har inget konkret anställningsbehov av personer med denna
utbildningsbakgrund men detta är en utbildning som medverkar till att utveckla eller bevara
kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen
och samhället.

Denna utbildning leder till eget företagande som erbjuder tjänster och/eller produkter min
organisation har för avsikt att köpa i snitt vid ___ tillfällen per år på 3-5 års sikt.

Jag tycker att förkunskapskraven tillsammans med utbildningens innehåll ger den
kompetens yrkesrollen kräver.
Varför är ni intresserade av att rekrytera medarbetare alternativt köpa tjänster och/eller
produkter av en person som gått just den här utbildningen?
Svar:
Utbildningsplanen

Jag har tagit del av denna ansökans utbildningsplan.
Övrigt
Annan typ av medverkan eller andra synpunkter du önskar lämna:
Sida 5 av 5
Ansökningsomgång 2016
Underskrift referensperson:
Namnförtydligande: