IP/09/1833
Bryssel den 27 november 2009
Initiativet för innovativa läkemedel: kommissionen
och läkemedelsindustrin lanserar sin andra
förslagsinfordran för effektivare metoder för
utveckling av läkemedel
I dag lanserade initiativet för innovativa läkemedel (IMI) sin andra
förslagsinfordran.
Det
offentlig-privata
partnerskapet
mellan
EUkommissionen och EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations)uppmanar forskningskonsortier att lämna in förslag kring 9
olika forskningsområden. Förslagsinfordran syftar till att påskynda
upptäckten och utvecklingen av nya läkemedel för behandling av cancer,
inflammationssjukdomar och infektionssjukdomar. IMI kommer också att
finansiera projekt som leder till bättre utbyte av uppgifter mellan industrin
och forskarvärlden, vilket är av stor vikt för vår kunskapsförvaltning.
Kommissionens bidrag till denna andra ansökningsomgång uppgår till 76,8
miljoner euro och förväntas minst fördubblas genom bidrag in natura av
företag som är medlemmar i EFPIA.
”Denna andra ansökningsomgång kommer att ge IMI större möjligheter att ge stöd till
den sorts innovation som vi behöver, och avlägsna de flaskhalsar som i dag hindrar
läkemedelsutvecklingen” säger Dr Michael Goldman, verkställande direktör för IMI.
EU-kommissionären för vetenskap och forskning, Janez Poto─Źnik, tillade: ”Redan
2004 föreslog vi hur man skulle göra EU till ett område för biomedicinsk forskning
och bli av med flaskhalsarna inom läkemedelsforskningen: det är det som IMI
handlar om. IMI är kärnpunkten i kunskapstriangeln, det ska leda till bättre
samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn och hjälpa oss lösa våra
största problem på ett ekonomiskt konkurrenskraftigt och hållbart sätt. Det visar
också att det här nya partnerskapet mellan kommissionen och näringslivet leder till
resultat.”
Arthur J. Higgins, VD för Bayer HealthCare och ordförande i EFPIA kommenterade:
”IMI visar tydligt att Europa vill vara i frontlinjen när det gäller biofarmaceutisk
innovation. Detta initiativ har med framgång fört samman läkemedelsföretag, som i
vanliga fall konkurrerar med varandra, med intressenter i den akademiska världen i
en enastående insats för att påskynda nya upptäckter.”
Den 16 november 2009 blev IMI officiellt själständigt genom att bli finansiellt och
operationellt oberoende av sina båda grundarmedlemmar, europeiska
kommissionen och EFPIA. Ett nytt team, med den nye vd:n Michel Goldman i
spetsen, kommer att förvalta IMI:s kontor i Bryssel och ha ansvar för tilldelningen av
projektstöd under IMI:s andra ansökningsomgång.
Av nio ämnesområden som ingick i ansökningsomgången berör tre
kunskapshantering, som är av största vikt för den framtida utvecklingen av effektiva
läkemedel. Bland annat går de ut på att förbättra datastandarden för industrin,
universitetsvärlden och myndigheterna så att dessa bättre kan utvärdera nya
läkemedels effektivitet och säkerhet. Ämnesområdena syftar också till att förbättra
informationsutbyte för snabbare läkemedelsutveckling.
De sex andra ämnesområdena går ut på att få fram effektivare läkemedel mot
cancer, inflammations- och infektionssjukdomar. Exempelvis omfattar ett
ämnesområde forskning om cancertumörers sammansättning och deras reaktion på
behandling. Ett annat går ut på att skynda på utvecklingen av bättre, billigare och
snabbare diagnosmetoder för infektionssjukdomar.
Ansökningsomgångens ämnesområden offentliggjordes i september, så att
forskningskonsortierna lättare skulle kunna förbereda sina ansökningar. De har väckt
stort intresse. Den 17 november 2009 samlades över 420 företrädare för universitet
och forskningscentrum, små och medelstora företag och andra organisationer i
Bryssel Expo för IMI:s öppna informationsdag. Där fick de förstahandsinformation
om ansökningsomgången.
Nästa steg
Sista inlämningsdag för den nya ansökningsomgången är den 8 februari 2010, och
resultaten kommer att offentliggöras under sommaren 2010.
Bakgrund
IMI är ett offentlig-privat partnerskap mellan Europeiska kommissionen och den
europeiska läkemedelsindustrin företrädd av EFPIA, som inleddes 2007. IMI ska
hjälpa Europa att inta en ledande position i biofarmaceutisk innovation och påskynda
upptäckten och utvecklingen av bättre läkemedel.
Den sammanlagda budgeten för IMI för perioden 2008–2017 är två miljarder euro
(en miljard från Europeiska gemenskapen och en miljard från industrin).
Den första ansökningsomgången för IMI inleddes i april 2008. 134 förslag lämnades
in. Av dessa har man valt ut 15 förslag som får dela på 246 miljoner euro.
Ytterligare upplysningar om IMI och den andra ansökningsomgången finns på:
www.imi.europa.eu
Se även IP/09/1310, IP/09/802 och IP/08/662.
2
Förteckning över de nio forskningsområdena i IMI:s andra
ansökningsomgång
1. Avbildning med biomarkörer för utveckling av läkemedel mot cancer.
2. Nya verktyg för målvalidering för att förbättra läkemedels verkan.
3. Molekylära biomarkörer: snabbare utveckling av cancerterapier och bättre
patientvård.
4. Beskrivning och utveckling av snabba diagnostiska tester, på vårdstället, för
bakteriologisk diagnos som underlättar kliniska prövningar och klinisk praxis.
5. Förståelse av avvikande mekanismer för adaptiv immunitet.
6. Överbryggande forskning om kroniska immunmedierade sjukdomar:
överbryggning mellan djurmodeller och människor.
7. Läkemedels-/sjukdomsmodeller: bibliotek och ram.
8. Öppet farmakologiskt område.
9. Elektroniska patientjournaler.
3