STATISTIKUNDERLAG för hushållsprognoser

advertisement
STATISTIKUNDERLAG för
hushållsprognoser
Liksom prognoser över befolkningsutvecklingen kan hushållsprognoser
användas som planeringsunderlag för kommunal verksamhet. En prognos över antalet hushåll i olika åldersklasser ger exempelvis en uppfattning om framtida behov av bostadsbyggande och specialbostäder för
studenter och äldre.
Hushållskvotsmetoden
Ett sätt att göra hushållsprognoser är att använda hushållskvotsmetoden.
Genom att applicera hushållskvoter på en redan framtagen befolkningsprognos
kan antalet hushåll prognostiseras efter ålder och kön. Befolkningen i prognosen multipliceras med en hushållskvot för respektive kön och åldersgrupp.
Denna typ av modell kallas internationellt för headship rate model.
Hushållskvot
Definition: Anger den andel av folkmängden i en viss köns- och åldersgrupp
som utgörs av referenspersoner.
Referenspersonen är den person som får representera hushållet i statistiken.
För närvarande används den äldsta personen i hushållet som referensperson.
Med hushåll avses bostadshushåll, som omfattar samtliga personer som är
folkbokförda på samma lägenhet. Lägenhet avser bostäder i både småhus och
flerbostadshus.
Den äldsta personen väljs genom det lägsta personnumret för varje hushåll.
I de fall då två eller flera personer i ett hushåll är äldst och födda samma datum,
blir personen med de lägsta fyra sista siffrorna i personnumret referensperson.
Hushållskvoten för en åldersklass beräknas (sett över en femårsperiod) på
följande sätt:
Antal referenspersoner bland 25-åriga kvinnor under den senaste
femårsperioden vid respektive års slut
Samtliga 25-åriga kvinnor under den senaste
femårsperioden vid respektive års slut
×1 000
Kvoten anger därmed antalet hushåll per 1 000 personer, efter kön och ålder.
En kvot på 300 för 25-åriga kvinnor innebär att 300 av 1 000 personer i gruppen
är den äldsta personen i sitt hushåll och utgör på så vis ett hushåll, som består
av personen själv och eventuellt fler personer.
Statistiska centralbyrån (SCB) är en
statlig myndighet. Vår uppgift är
att framställa och sprida statistik till
bland andra beslutsfattare, forskare
och allmänhet. All officiell statistik
finns på www.scb.se. Följ oss på:
Bortfall
Det finns personer i RTB som inte kan kopplas till något hushåll och således
inte heller är med i beräkningarna av hushållskvoterna. Det innebär att om
man applicerar hushållskvoterna på historisk befolkning blir antalet hushåll fler
än den historiska statistiken över antal hushåll som finns tillgänglig på SCB:s
hemsida. Bortfallets storlek redovisas i separat tabell.
Utjämningar
Metoden för utjämningar som används låter regionala särdrag framträda i
mönstren för hushållskvoterna. Utjämningen sker med en penalized least
squares-metod via smoothing spline-funktioner. Metoden beskrivs närmare i
dokumentet Statistikunderlag för befolkningsprognoser.
Hushållskvoter vid användning av prognoser
som gjorts med en byggmodell
Det går att använda hushållskvotsmetoden när den befolkningsprognos som
används har tagits fram med hänsyn till planerat bostadsbyggande, men då
måste man se till att anpassa hushållskvoterna efter de antaganden man gjort
om befolkningstäthet samt köns- och åldersstruktur i nybyggnationen.
Anpassning till befintliga prognossystem
Några av de prognossystem för befolkningsprognoser som finns på marknaden
har anpassats så att hushållskvotstabeller kan användas för att ta fram hushållsprognoser. Hör med din leverantör om de har detta inlagt i sitt system.
Hushållsprognoser efter hushållstyp
I dagsläget innehåller statistikpaketen inte underlag för att skatta olika hushållstyper (till exempel ensamboende och sammanboende, med eller utan
barn). Det finns metoder för detta, bland annat hushållsfrekvensmetoden och
hushållsflödesmetoden och ett arbete pågår med att ta fram tabellunderlag
även för den typen av hushållsprognoser.
Förfrågningar
Välkommen att kontakta:
Lo Mildh, tel: 010-479 61 65
e-post: [email protected]
Anders Karlsson, tel: 010-479 63 07
e-post: [email protected]
Download