Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag
för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.
Placeringsfonden OP-Företagslån Prima, A-andel (ISIN-kod: FI0008811146)
Fonden förvaltas av OP-Fondbolag Ab som ingår i finanskoncernen OP-Pohjola-gruppen.
Mål och placeringsinriktning
OP-Företagslån Prima är en lång räntefond som
placerar sina tillgångar främst i obligationsslån i euro
emitterade av företag och samfund med mycket god
rating. Som sådan rating räknas minst Moody´s Aa eller
S&P AA.
Fondens placeringar genomförs i huvudsak via direkta
ränteplaceringar, men fonden kan använda ränte- och
kreditriskderivat för att skydda sig mot förändringar på
marknaden samt för att ersätta direkta placeringar.
Typiska placeringsobjekt för fonden är ränteinstrument
som emitteras eller garanteras av finansiella institut,
börsbolag eller stater inom EES-området.
Den modifierade durationen som mäter fondens
räntekänslighet ligger vanligen mellan 3 och 5, vilket
anger en negativ förändring i fondens värde i procent om
räntorna stiger med en procentenhet. Om räntorna
sjunker ökar fondens värde på motsvarande sätt.
I fondens placeringsbeslut accentueras särskilt
betoningen mellan emittenter inom olika sektorer samt
portföljförvaltningens bedömning av enskilda emittenter
och emissioner (t.ex. Emittentens kreditvärdighet och
rating samt avkastningen på emissionen, den
återstående löptiden, senioriteten, likviditeten och
återköpsrisken).
Avkastningen
från
återinvesteras i fonden.
fondens
placeringsobjekt
Rekommendation: den här fonden kan vara olämplig för
placerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom
2 år
Fondens andelar kan tecknas, lösas in och bytas varje
bankdag. Om uppdraget har tagits emot före kl. 16.00
genomförs det till värdet samma bankdag.
Fondens tillgångar sprids i stor utsträckning på
obligationsslån av olika emittenter. Vanligen placerar
Fonden sina tillgångar i cirka 40 till 70 ränteinstrument
av olika emittenter, men antalet kan variera beroende på
portföljförvaltarens bedömning. Fonden strävar efter att
på lång sikt nå en avkastning som är bättre än
jämförelseindexet. Fonden kan ta en hög aktiv risk och
portföljförvaltaren
kan
avvika
moderat
från
jämförelseindexets sammansättning, viktning och
risknivå.
Fondens
jämförelseindex
är
iBoxx
Non-Sovereigns AAA-AA.
Risk- och avkastningsprofil
Högre risk
Lägre risk
Vanligen högre avkastning
Vanligen lägre avkastning
1
2
3
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats
de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 3,
vilket innebär medellåg risk för uppoch nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är
riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både
uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på
historiska data som inte är en garanti för framtida
risk/avkastning.
Med tanke på fondandelens värdeutveckling är de
centrala riskerna ränterisken, marknadsområdesrisken
och kreditrisken. Fonden placerar sina tillgångar i
huvudsak i obligationsslån med fast ränta och lång löptid
emitterade av företag och samfund inom euroområdet
och därför är fondens ränterisk hög. Fondens
marknadsområdesrisk är större jämfört med globala
räntefonder därför att den är beroende av
ränteutvecklingen inom euroområdet. Fonden är utsatt
också för en moderat kreditrisk, men dess inverkan är
mindre, eftersom placeringarna måste göras i emittenter
med god rating. Då räntorna och kreditriskpremierna
stiger påverkar det i regel fonden och dess placeringar
negativt.
Avgifter/provisioner för fonden
De avgifter investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att
marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.
Teckningsavgift och inlöseavgift är maximital.
Engångs avgifter vid teckning och inlösen av fond
andelar.
Teckningsprovison
0,25%
Inlösenprovision
0,25%
Årliga avgifter grundas på de avgifter som debiterats
under år 2013. Talet kan variera från år till år. Årliga
avgifter inkluderar inte: Årliga avgifter inkluderar inte:
Dessa maximibelopp kan tas ut av dina pengar
(innan de investeras) (innan vinsten på din
investering betalas ut):
Avgifter som debiteras fonden under året
+ Avkastningsbaserad provision
+ I
den
årliga
avgiften
ingår
inte
transaktionskostnader
såsom
courtage
på
värdepapperstransaktioner,
utom
transaktionskostnader för att teckna eller inlösa
andelar i en annan fond.
0,60%
Årliga avgifter
Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Ingen avkastingsbaserad
Avkastingsbaserad
provision
provision
Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i
det officiella fondprospektet på sidan 14 (Avgifter),
under adressen https://www.op.fi
Tidigare utveckling
12%
10,2%
10%
8%
6,9%
5,5%
6%
4,7%
4%
2% 1,5%
0,2%
0%
-2%
-0,8%
2007
2008
2009
Fondens avkastning
2010
2011
2012
+ Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den
framtida avkastingsnivån i fondplaceringar.
+ Vid beräkning av avkastningen har den årliga
förvaltningsprovisionen
beaktats;
provisioner
förteckning och inlösen samt skatter beaktas
däremot inte.
+ Fonden startade år 2006
+ Tidigare utveckling är presentedad i Euro.
+ Fondens jämförelseindex är iBoxx Non-Sovereigns
AAA-AA.
2013
Jämförelseindeksens avkastning
Praktisk information
+
+
+
+
+
+
Fondens förvaringsinstitut är Pohjola Bank Abp.
Tilläggsinformation om fonden fås på adressen www.op.fi/rahastot eller i närmaste andelsbank. Informationen
består av fondprospektet, årsberättelsen och halvårsberättelsen på finska och svenska.
Fondandelarnas värden finns tillgängliga på OP-Pohjola-gruppens kontor, på sidorna op.fi/fonder och i OP 0100
0500 telefontjänsten (på finska) samt på adressen www.rahastoraportti.fi.
Finlands skattelagstiftning kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
OP-Fondbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med det offentliga fondprospektet
Det här faktabladet beskriver utvecklingen av A-andelen (tillväxtandel). Fonden kan dessutom ha andelar som
betalar avkastning samt andelar som riktas till institutionella placerare och som har ett minimiteckningsbelopp. För
eventuella andra slag av andelar har inget separat faktablad gjorts upp.
+ Stadgarna har senast fastställts 3.2.2012 i Finland.
+ OP-Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
+ Dessa basfakta för investerare gäller per den 26.2.2014.