2017
2021
AFFÄRSPLAN
Tunabyggen • Affärsplan 2017
1
FÖRORD
AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen
är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2016-12-16 och gäller för åren 2017-2021. Underlag för
arbetet har varit bolagsordning, ägardirektiv, omvärldsanalyser, Borlänge kommuns strategiska plan,
samt synpunkter och förslag från Tunabyggens hyresgäster och medarbetare.
Vi vill att AB Stora Tunabyggen ska vara ett föredöme som allmännyttigt
bostadsbolag och att ägare, hyresgäster och medarbetare känner förtroende
och stolthet över företaget. Vår verksamhet ska vara ekonomiskt, miljömässigt och
socialt hållbar. Vår yttersta ambition är att vår verksamhet ska lämna ett positivt
avtryck till kommande generationer.”
Styrelsen 2016-12-16
Olle Rigborn
Jörgen Olsson
StyrelseordförandeVD
2
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
INLEDNING
Affärsplan 2017-2021
Uppdraget
Styrande och vägledande dokument
OMVÄRLDSANALYS
Bostadsmarknad och befolkningsprognos
Våra kunder
Våra studentbostäder – i samarbete med Högskolan Dalarna
Hållbarhet och samhällsansvar
Sociala utmaningar
Digitalisering
AB STORA TUNABYGGENS VERKSAMHET
Vår vision, möjligheternas boende
Affärsidé
Våra ledstjärnor, inriktningar och mål
Årsplan
AKTIEBOLAGET STORA TUNABYGGEN
ORG NR 556084-0422
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
3
FOTO: BORLÄNGE KOMMUN
INLEDNING
AFFÄRSPLAN 2017-2021
AB Stora Tunabyggens reviderade affärsplan för perioden 2017-2021 är en naturlig
fortsättning på företagets affärsplan 2012-2016. Affärsplanen ska vara vägledande och
framåtsyftande och visa den övergripande färdriktningen för AB Stora Tunabyggens
verksamhet. Ett verktyg som möjliggör för oss att i vår fortsatta planering skapa en röd
tråd från vår vision ned till enskild medarbetare.
UPPDRAGET
Uppdraget från AB Stora Tunabyggens styrelse har varit att ta fram en reviderad affärsplan för perioden 2017-2021. Planen ska hantera de utmaningar som vi kommer att
möta under kommande planeringsperiod samt ta höjd för en långsiktig hållbar utveckling utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
Arbetet med affärsplanen har löpande redovisats och förankrats i AB Stora Tunabyggens styrelse och den 16 december redovisade vd den färdiga affärsplanen 20172021 för styrelsen. Styrelsen fattade beslut om att affärsplanen ska gälla från och med
den 1 januari 2017.
STYRANDE OCH VÄGLEDANDE DOKUMENT
Borlänge kommun
• Strategisk plan för Borlänge kommun
• Ägardirektiv för AB Stora Tunabyggen
• Bolagsordning för AB Stora Tunabyggen
• Befolkningsprognos
• Miljöplan
• Utbyggnadsplan 2016-2019
AB Stora Tunabyggen
• Affärsplan 2012-2016
• Investeringsplan 2016-2021
• Uthyrningsstatistik
• Uthyrningsstatistik Borlänge Studentbostäder AB
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
5
OMVÄRLDSANALYS
BOSTADSMARKNAD OCH BEFOLKNINGSPROGNOS
I likhet med stora delar av övriga Sverige fortsätter Borlänges befolkning att öka.
I Borlänge ökade befolkningen med 7,4 % mellan åren 2000-2014, och är därmed den
kommun som haft den största befolkningsökningen i Dalarna. Under året 2014 passerade
kommunen 50 000 invånare för att under 2016 passera 51 000 invånare. Det som framförallt har bidragit till den kraftiga ökningen är ett positivt födelsenetto och immigration.
Borlänge kommun räknar med en fortsatt hög befolkningstillväxt. De åldersgrupper som kommer att öka
allra mest under de kommande tio åren är gruppen
mellan 0-19 år och gruppen över 80 år. I realiteten
innebär det att ett färre antal människor ska försörja
fler vilket är en utmaning för Borlänge kommun, men
även för stora delar av övriga Sverige.
Mellan 2012 och 2016 färdigställdes totalt cirka 359
nya bostäder i kommunen. Av dessa var 234 lägenheter i
flerbostadshus, hyresrätter och bostadsrätter. De senaste
årens befolkningstillväxt i Borlänge har ökat behovet av
bostäder, och för att tillgodose efterfrågan behöver bostadsbyggandet nästan tredubblas.
Enligt den utbyggnadsplan som Borlänge kommun tagit
fram för åren 2016-2019, finns i skrivande stund planer
för byggnation av 200 småhustomter, samt 1 291 bostäder i flerbostadshus. I huvudsak är det AB Stora Tunabyggen som är den exploatör som bygger hyresrätter.
6
58000
56000
54000
52000
50000
48000
46000
44000
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Befolkningsprognos för Borlänge Kommun 2016-2026
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
VÅRA KUNDER
Våra kunder är en viktig del av vår verksamhet. Samtidigt som
vi arbetar med vårt sociala engagemang och ansvar, pågår en
utveckling av våra befintliga fastigheter i syfte att erbjuda boendemiljöer där människor trivs och vill bo kvar. För att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet genomför vi
bland annat hyresgästundersökningar och mindre enkäter för att
inhämta kundsynpunkter.
I Dalarna bor, till skillnad mot övriga riket, en större andel av befolkningen i småhus/äganderätt kontra hyresrätt och bostadsrätt.
Till skillnad mot övriga kommuner i Dalarna så ligger Borlänge
i ungefärlig nivå med rikets fördelning utifrån upplåtelseformer.
Borlänge är, till skillnad mot övriga kommuner i Dalarna, mer av
en stadskommun vilket innebär att 85 % av Borlänges befolkning
bor i tätorten. Sett till andelen hyresrätter i Borlänge har AB Stora
Tunabyggen en andel om 65 %.
Andel hushåll i olika upplåtelseformer
Dalarna 2015
övrigt
4%
hyresrätt
25%
äganderätt
58%
bostadsrätt
13%
Andel hushåll i olika upplåtelseformer
Borlänge Kommun 2015
äganderätt
41%
hyresrätt
37%
bostadsrätt
21%
Ägare till hyreslägenheter
Borlänge Kommun 2015
privat företag
35%
allmännyttan
65%
Källa: SCB 2015
7
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
7
Hos AB Stora Tunabyggen bor idag ca 12 000 personer. I våra bostäder bor, i jämförelse
med övriga Borlänge kommun, en större andel människor med låg inkomst och en större
andel arbetssökande. De senaste årens immigration har inneburit att andelen hyresgäster
med utländsk härkomst har ökat.
Folkbokförda
AB Stora Tunabyggen
Övriga
Borlänge kommun
AB Stora Tunabyggen
Övriga
Borlänge kommun
2014
2014
2015
2015
11875
38840
12066
38922
242 000
406 000
-
-
Arbetssökande (utan arbete)
9,3 %
2,5 %
9,3 %
2,1 %
Arbetssökande (totalt)
18,3 %
5,7 %
19,6 %
5,1 %
Sysselsättning (förvärvsarbetande)
47,5 %
83,9 %
-
-
Utländsk härkomst
51,4 %
10,9 %
54,0 %
11,3 %
Utrikes födda
39,5 %
8,1 %
41,3 %
8,4 %
Disponibel inkomst per hushåll medel
Källa: Statistik från SCB
Intressenter i bostadskön:
Antal intressenter
8
2011
2012
2013
2014
2015
9200
10238
10616
12639
15899
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
VÅRA STUDENTBOSTÄDER - I SAMARBETE MED HÖGSKOLAN DALARNA
För Borlänge kommun är det viktigt att det finns studentbostäder att tillgå i kommunen. En del i AB Stora Tunabyggens ansvar för bostäder på orten är att vi ska erbjuda
bra, prisvärda och trygga boenden för alla studenter som vill studera i Borlänge och vid
Högskolan Dalarna.
Vår ambition är att studenter efter avslutad utbildning vill och har möjlighet att stanna
kvar och utvecklas i kommunen. För att uppnå detta behöver vi uppmuntra till en
nära samverkan med näringslivet och därigenom skapa naturliga mötesplatser mellan
studenter och företag. Det ska finnas ett reellt mervärde för studenter att bo i AB Stora
Tunabyggens studentboenden. Attraktiva studentbostäder är en del i att skapa en framgångsrik Högskola vilket innebär att vi, i vårt samarbete med Högskolan Dalarna, fortsätter att utveckla våra studentbostäder under kommande år.
Attraktiva studentbostäder är en del i
att skapa en framgångsrik Högskola
vilket innebär att vi, i vårt samarbete
med Högskolan Dalarna, fortsätter
att utveckla våra studentbostäder
under kommande år.
Våra studentbostäder ligger i ett helägt dotterbolag till AB Stora Tunabyggen.
HÅLLBARHET OCH SAMHÄLLSANSVAR
Våra värderingar påverkas och präglas allt mer av en medvetenhet om vad som skapar ett
hållbart samhälle och vad vi lämnar till efterkommande generationer. Hållbarhetsfrågor
har fokus i samhället och ska i hög grad prägla också AB Stora Tunabyggens samtliga
verksamheter. Hållbarhetsarbetet i företaget tar sin utgångspunkt i väl avvägda beslut
utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
Hållbarhetsfrågor har fokus
i samhället och ska i hög grad
prägla också AB Stora Tunabyggens
samtliga verksamheter.
SOCIALA UTMANINGAR
Vår yttersta ambition är att samtliga hyresgäster ska känna trygghet i, och stolthet över,
sin bostad och sitt bostadsområde. Hyresgästerna och deras företrädare Hyresgästföreningen, ska utifrån egen ambition och vilja erbjudas att delta i frågor som rör områdets
skötsel och långsiktiga utveckling. AB Stora Tunabyggen ska alltid verka för att engagera
goda krafter, exempelvis föreningar, som vill utvecklas i våra bostadsområden.
Vår yttersta ambition är att samtliga
hyresgäster ska känna trygghet i,
och stolthet över, sin bostad och sitt
bostadsområde.
Det finns emellertid krafter som verkar i motsatt riktning med syfte att stigmatisera
grupper av människor och bostadsområden. Samtidigt påverkas vi alltmer av en segregerad arbetsmarknad där stora grupper idag står långt ifrån arbetsmarknaden. För att
möta den ökade polariseringen i samhället ställs det högre krav på att vi lyckas med en
hållbar bostadsutveckling samtidigt som vårt sociala engagemang måste öka. Det förutsätter mer och tydligare samverkan inom kommunkoncernen i sociala hållbarhetsfrågor.
Vårt ägardirektiv ger oss en tydlig styrning; AB Stora Tunabyggen ska ta ett särskilt
ansvar för att bidra till att lösa behovet av bostäder för grupper med särskilda behov.
DIGITALISERING
Samhällets digitalisering påverkar AB Stora Tunabyggen och det handlar om att fånga
de möjligheter som den innebär. Hyresgästernas ökade krav på tillgänglighet utifrån ett
24/7-samhälle innebär att företaget behöver anpassa processer, arbetsmetoder och förhållningssätt för att långsiktigt kunna vara en ledande aktör på bostadsmarknaden. AB
Stora Tunabyggen ska ligga i framkant när det gäller att nyttja digitaliseringens fördelar.
9
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
AB Stora Tunabyggen ska ligga i
framkant när det gäller att nyttja
digitaliseringens fördelar.
9
FOTO: TUNABYGGEN
10
Tunabyggen • Affärsplan 2017
AB STORA TUNABYGGENS
VERKSAMHET
VÅR VISION, MÖJLIGHETERNAS BOENDE
AB Stora Tunabyggens vision är: Möjligheternas boende. Visionen är fortsatt vägledande och framåtsyftande. Visionen stöds av våra ledstjärnor och skapar kreativitet och
nytänkande. Möjligheternas boende innebär att AB Stora Tunabyggen ska vara lyhörda
och tillmötesgående för att kunna erbjuda ett attraktivt och prisvärt boende genom livets olika skeden för såväl nuvarande som presumtiva hyresgäster. Visionen ska ständigt
utmana tankar och ageranden för att långsiktigt utveckla företagets verksamhet.
AFFÄRSIDÉ
”AB Stora Tunabyggen skall med rätt kompetens bygga, äga och förvalta prisvärda bostäder och lokaler med olika upplåtelseformer i Borlänge.”
Affärsidén ramar på ett naturligt sätt in AB Stora Tunabyggens verksamhet och öppnar för ett nytt förhållningssätt i företaget genom att den skapar möjlighet att arbeta
med olika upplåtelseformer. Företaget bör även öka graden av tillval för att hyresgästers
önskan om att utforma det egna boendet utifrån egna förutsättningar bättre ska kunna
tillfredsställas.
För att möta utmaningar och förändringar i vårt samhälle, samt uppnå en högre grad av
variation med blandade upplåtelseformer, behöver vårt förhållningssätt och kompetens
utvecklas inom företagets samtliga verksamhetsområden. Med rätt kompetens kommer
AB Stora Tunabyggens medarbetare att ges möjlighet till utveckling inom olika områden utifrån de uppgifter och ansvarsområden som är prioriterade. Rätt kompetens kan
innebära högre utbildning och/eller yrkes- och livserfarenhet.
Affärsidén kräver en väl fungerande organisation med en god HR-filosofi vilket i sin tur
ställer krav på ett fungerande och effektivt ledarskap i hela organisationen.
VÅRA LEDSTJÄRNOR, INRIKTNINGAR OCH MÅL
Vår vision uppnår vi genom att ständigt arbeta efter våra sex ledstjärnor som stödjer visionen och mer konkret beskriver vad visionen syftar till. Ledstjärnorna utgör grunden
i styrelsens inriktning av AB Stora Tunabyggens verksamhet. Verksamheten har utifrån
detta formulerat mål som möjliggör för oss att uppnå styrelsens krav.
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
11
HÅLLBART OCH TRYGGT BOENDE
Ledstjärnan ska spegla vårt arbete med bosocial hållbarhet, trygghet och integration.
Inriktning
Mål
Våra hyresgäster trivs och känner stolthet
över att bo hos oss.
Vi sysselsätter årligen minst 50 personer genom riktade arbetsmarknadssatsningar och projekt för i huvudsak hyresgäster som bor i våra bostadsområden och som befinner sig utanför arbetsmarknaden.1
Vi erbjuder ett tryggt boende.
Vi medverkar till en utveckling av social
gemenskap och integration i våra bostadsområden.
Vi utvecklar den sociala gemenskapen i våra bostadsområden,
genom att varje år:
- genomföra/stödja minst fem större evenemang inom vårt bostadsbestånd.
Vi inbjuder till delaktighet och inflytande vid
större renoveringsoch ombyggnadsprojekt.
- ekonomiskt bidra till fritidsaktiviteter som hyresgäster eller AB Stora
Tunabyggen anordnar inom ramen för vårt arbete med boinflytande.
Vid upphandlingar inkluderar vi sociala krav
för att bidra till en hållbar utveckling.
Vi genomför årligen minst två boråd per område för att inbjuda till
delaktighet, engagemang och ansvarstagande.
Vid alla större renoverings- och ombyggnadsprojekt ska vi genomföra
minst ett boråd för att ge hyresgästerna möjlighet till inflytande.
Under perioden ska vi öka våra kunders upplevda trygghet med minst
10 % på följande punkter:
- säkerhet mot inbrott i lägenhet
- förrådens säkerhet mot inbrott
1
Exkl. sommarjobbare
2
Basår 2016
- personlig trygghet i källare/vind
- säkerhet för parkerade bilar
- personlig trygghet i bostadsområdet kvällar och nätter2
HÅLLBAR MILJÖ
Ledstjärnan ska spegla vårt arbete med ekologisk hållbarhet för minskad miljöpåverkan.
Inriktning
Mål
Vi är ett föredöme genom att vi aktivt arbetar
med miljö- och kretsloppsanpassningar av
våra bostadsområden.
Den totala energiförbrukningen per kvadratmeter ska minska med
10 % under perioden.3
Vid investeringar och reinvesteringar beaktar
vi alltid miljöaspekterna.
Vi bidrar till att utveckla en hållbar upphandlingsverksamhet.
Vi verkar för att fasa ut miljö- och hälsoskadliga
produkter i vår verksamhet.
Vi energieffektiviserar våra egna ägda byggnader och bidrar till att effektivisera de byggnader
som vi förvaltar, men som ägs av annan part.
3
Basår 2015
Vi energioptimerar minst en byggnad årligen.
Energiförbrukningen vid nybyggnation är högst 70 kWh/m2/år.
Andelen avfall till materialåtervinning som samlas in i sophus, ska
öka under perioden.
Innan utgången av år 2021 ska minst 50 % av vår fordonspark köras
med fossilfritt bränsle.
CO2-utsläpp från egna arbetsfordon ska minska med 30 %
under perioden.
I upphandlade byggprojekt finns krav på materialval för minskad
negativ miljöpåverkan.
I upphandlat byggmaterial för egen hantverksverksamhet finns
krav på materialval för minskad negativ miljöpåverkan.
Radonhalten understiger 200 Bq i alla våra bostäder år 2020.
12
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
HÅLLBAR EKONOMI
Ledstjärnan ska spegla vår hantering för att uppnå ekonomisk hållbarhet.
Inriktning
Mål
Vi har en långsiktig planering för en effektiv
användning av resurser.
Vi har en ekonomisk uthyrningsgrad på lägst 97 %
för varje år under perioden.
Vi är intäkts- och kostnadsmedvetna i alla led
och känner ekonomiskt ansvar.
Vi har en femårig rullande ekonomisk plan under perioden.
Vi har god lönsamhet och finansiell stabilitet
och säkerställer ett betryggande fastighetsvärde.
Investeringar ska ge en positiv långsiktig
påverkan på företaget.
Bolaget genomför årligen en marknadsvärdering av fastighetsbeståndet.
Bolagets direktavkastning är lägst 4 %.4
Bolaget har en långsiktig soliditet på minst 15 %
beräknat på bolagets egna kapital.5
Med hänsyn till marknadsvärdering bör den långsiktiga soliditeten
vara minst 30 %.6
Bolagets riskbuffert ska öka med 0,1 % varje år under perioden.7
Självfinansieringsgraden i investeringsverksamheten ska öka till 50 % under perioden.
4
Direktavkastning: Bolagets driftnetto i relation till fastigheternas marknadsvärde vid årets utgång.
5
Soliditet I: Bolagets egna kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld)
sätts i relation till balansomslutning vid årets utgång.
6
Soliditet 2: poster enligt ovan med tillägg för övervärde i fastigheter/balansomslutning.
7
Riskbuffert: Skillnaden mellan avkastningen på investerat (totalt) kapital och skuldräntan
BOENDE EFTER BEHOV
Ledstjärnan ska spegla vår hantering av kund- och marknadsperspektivet.
Inriktning
Mål
Vi erbjuder ett varierat utbud av bostäder
utifrån kundernas olika förutsättningar och
behov.
Vi genomför varje år en målgruppsanalys som grund för framtida
bostadsprojekt.
Vi samverkar med kommunen för att lösa
boenden för grupper med särskilda behov.
Vi bidrar till att skapa och utveckla nya bostäder i Borlänge, där vi överväger alternativa
upplåtelseformer och boendekoncept.
Vi ska uppfattas som en drivande samhällsbyggare och är en ledande aktör i kommunen
när det gäller att utveckla bostadsmarknaden.
Vi producerar under perioden i snitt 60-80 lägenheter per år.
Samtliga bostäder i våra nyproducerade hus är uthyrda vid
första inflyttningsdagen.
Vi sammanställer och redovisar, två gånger per år, utfall av
uthyrning till grupper med särskilda behov.
Vi ska under perioden utveckla vår kommunikation kring våra framtida bostadsplaner för att visa att vi bidrar till en positiv utveckling
av kommunen.
Under 2017 ska en lämplig mätmetod vara framtagen.
Vi ska under perioden ta fram och införa ett nytt koncept med
syfte att öka valfriheten när det gäller tjänster och tillval i det egna
boendet.
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
13
EFFEKTIV FÖRVALTNING
Ledstjärnan ska spegla vår strävan för en god och effektiv förvaltning.
Inriktning
Mål
Vi förvaltar och utvecklar vårt fastighetsbestånd med hög kvalitet och god effektivitet.
Innan utgången av 2017 ska samtliga fastigheter/byggnader som vi förvaltar ha en uppdaterad plan för ronderingar/besiktningar, som därefter
ska genomföras till 100 % varje år.
Vi är en professionell fastighetsförvaltare som
genom dialog och förtroende genomför våra
affärsuppdrag.
Vår organisation är flexibel och anpassad
efter omvärldens krav.
Innan utgången av 2017 ska vi ha uppdaterat och prissatt vår underhållsplan, som grund för vårt fortsatta planeringsarbete.
För icke akuta fel i fastighet/lägenhet är väntetiden för våra kunder max
fem arbetsdagar för påbörjat arbete.
Under perioden ska vi genom förvaltningsåtgärder öka NKI med 5 %.8
Vi mäter varje år kundnöjdhet gentemot våra affärspartners.
8
Basår 2016
Mätningen under 2017 kommer att ligga till grund för målet att nå en
årlig förbättring.
KUNNIGA OCH ENGAGERADE MEDARBETARE
Ledstjärnan ska spegla medarbetarperspektivet.
Inriktning
Mål
Vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, känner ansvar, är flexibla och vill
utvecklas.
Alla medarbetare har minst ett medarbetarsamtal per år.
Vi utvecklar vår organisation och motiverar
våra medarbetare genom att koppla kompetensutveckling till företagets mål.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö som möjliggör balans mellan arbete och fritid.
Vi säkerställer att våra chefer har rätt kompetens och förutsättningar för sitt ledarskap.
Innan utgången av 2019 ska vi uppnå prestationsindex 4 i vår
medarbetarundersökning.
Alla nyanställda genomgår från 2017 gemensam introduktionsutbildning.
Alla chefer genomgår ledarutbildning och är införstådda med
AB Stora Tunabyggens ledningsfilosofi.
Vi arbetar förebyggande, gör tydliga rehabiliteringsinsatser och har
konsekvent uppföljning.
Sjukskrivningsnivån ska minska under perioden och ligga på <4,4%
år 2021.
Vi genomför hälsoundersökning vartannat år och medarbetarundersökning i treårscykler.
14
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
ÅRSPLAN
Vår affärsplan omfattar fem år i taget. Mycket kan hända under en femårsperiod vilket självklart medför att vi varje år behöver utvärdera vårt arbete och justera planen utifrån omvärldshändelser. Här nedan följer i stora drag vår hantering under året.
Januari-februari Årsbokslut föregående år
Bokslutsrevision
Bolagsstyrningsrapport
Affärsplanen presenteras för alla medarbetare
Utvärdering av gällande affärsplan
April Ledningens genomgång 1, uppföljning av årets uppdrag och mål
Maj
Beslut investeringsplan styrelsen
Oktober Ledningens genomgång 2, uppföljning av uppdrag och mål.
Nya uppdrag utkristalliseras för kommande år.
Oktober-november
Uppföljande kvalitets- och miljörevision
Förvaltningsrevision
Tunabyggen • Affärsplan 2017-2021
15
GRAFISK PRODUKTION Atelier Konstig AB FOTO Tunabyggen, Borlänge Kommun TRYCK Strålins Grafiska AB Tryckt i 200 ex, februari 2017.
AB Stora Tunabyggen bygger, äger, förvaltar
och hyr ut bostäder och lokaler i Borlänge.
Tunabyggen, möjligheternas boende!
AB Stora Tunabyggen
Box 308 • 781 24 Borlänge
www.tunabyggen.se
BESÖK Utanforsgränd 2 • TEL 0243 - 733 00 • FAX 0243 - 733 70 • E-POST [email protected]
BANKGIRO 465 - 2566 • POSTGIRO 46 26 58 - 6 • ORG NR 556084 - 0422
16
Tunabyggen • Affärsplan 2017