Lungcancer, radon och rökning

advertisement
Lungcancer, radon och rökning
Karin Lindberg
ST-läkare Onkologi Karolinska
Doktorand KI
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Radon
• Lungcancer
– Stadier
– Typ av lungcancer
– Behandling
• Radon och uppkomst av lungcancer
– Cellpåverkan
– Genetiska förändringar i tumörer
– Epigenetiska förändringar i tumörer
• Studier om koppling radon och lungcancer
– Gruvarbetare
– Allmänhet: bostäder
– Additiv/multiplikativ effekt av rökning?
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Lungcancer
• Ca 2800 fall varje år
• Allvarlig sjukdom
• Riskfaktorer:
– rökning,
– andra kemiska ämnen som asbest och radon,
– genetiska mutationer
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Figure 11a: Respiratory tract, lower (icd-7. 162-163)
80
Figure 11b: Respiratory tract, lower (ICD-7: 162-163)
300
70
Males
250
60
Per 100 000
Per 100 000
Females
50
200
40
150
30
100
20
Males
Females
10
0
50
0
1960
1970
1980
1990
Year of diagnosis
2000
2010
0 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Age at diagnosis
Cancer incidens in Sweden,
Socialstyrelsen
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
LUNGCANCER
SCLC (20%)
NSCLC (80%)
Småcellig
lungcancer
Icke små-cellig lungcancer
Adenocarcinom
Skivepitel
cancer
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Storcellig
cancer
Stadieindelning
T = tumör
N = körtlar
M = metastaser
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Stadieindelning I - IV, 2009
T/M
T1a
T1b
T2a
T2b
T3
T4
M1a
M1b
Beskrivning
< 2 cm
> 2 - < 3 cm
> 3 - < 5 cm
> 5 - < 7 cm
> 7 cm
Inväxt ( se bild sid 32)
Metastas/er i samma lob
Utbredning, (se bild sid 32)
Metastas/er i ipsilateral lunga
Malign pleura/perikard utgjutning
Metastas/er i kontralateral lunga
Fjärrmetastas
N0
IA
IA
IB
IIA
IIB
IIB
IIB
IIIA
IIIA
IV
IV
IV
N1
IIA
IIA
IIA
IIB
IIIA
IIIA
IIIA
IIIA
IIIA
IV
IV
IV
N2
IIIA
IIIA
IIIA
IIIA
IIIA
IIIA
IIIA
IIIB
IIIB
IV
IV
IV
N3
IIIB
IIIB
IIIB
IIIB
IIIB
IIIB
IIIB
IIIB
IIIB
IV
IV
IV
Stadieindelning baserad på TNM-klassifikation enligt UICC:s 7:e upplaga 2009. Rutor markerade i grått visar
på skillnader från 6:e upplagan).
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Behandling
Mellanstadium:
Tidigt stadium:
kombination
av kemoterapi och
strålbehandling
kirurgi eller
strålbehandling
Spridd cancer: kemoterapi och
ev strålbehandling
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Radon i världen
Hubaux 2012
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Finns naturligt i jordskorpan
238 U
226 Ra
222 Rn
(36 isotoper
ingen stabil)
Radonisotopen med längst
halveringstid (3,8 d).
”Radonkoncentrationen” i
naturen
Byggmaterial + grundvatten
och källor
alfapartikel
Radondöttrar exv
218 Po, 214 Po
alfapartiklar
Neg laddade
Fastnar på dammpartiklar
Fastnar på bronkepitel och
avger därifrån alfa och
betastrålar
Ger lungskadan
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
RADON
214
Po
218
Po
ALFAPARTIKLAR
Reaktiva
syregrupper
Direkt verkan
på celler
DNAmetylering
Indirekt verkan
via intilliggande
icke-strålade celler
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Direkt påverkan på cellerna
• Dubbelsträngsbrott
på DNA
• Kromosomala
abberrationer
• Punktmutationer
• Mutationer i ”tumörgener”
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Epigenetiska förändringar
DNA-metylering
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Studier av lungcancer och radon
• Gruvarbetare
– Hög exponering för radon associeras med ökad
risk för lungcancer (kombinerad analys av 11 cohorter)
• Boende
– År 2004 fanns 20 fall-kontroll studier (11 Europa, 7
nordamerika, 2 Kina)
– Poolade analyser (Nordamerika (Krewski) och
Europa (Darby))
– Metaanalyser
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Poolade studier
Studie Fall Kontroller Histologi Excess OR per 100Bq/m3 Rökning - RR
Krewski 3662
4966 38% ADCA 0,11 (0,00-0,28) (alla)
Ej additiv
2005
22% SCC 0,23 (-0.08-0.88) SCLC
effekt
Nord16% SCLC
amerika
Darby
2004
Europa
7148
14208
0,084 (0,03-0,16) ojust Ej additiv
0,16 (0,05-0,31) justerad effekt
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Absoluta risker
Darby et al 2004
Radonnivåer
(Bq/m3)
Absolut risk
rökare
Absolut risk ej
rökare
0
10%
0,40%
100
12%
0,50%
400
16%
0,70%
800
21%
0,93%
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
TACK!
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) – Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Download