1 (3)
MEDICINSK/OMVÅRDNADS-/REHABRUTIN
ANELÄK DIABETES OCH OPERATION
19513-2
Läkare anestesi
Jakob Boethius
ANELÄK Diabetes och operation
Före operationen gör alltid narkosläkare en preoperativ bedömning. Kontrollera HbA1c,
S-Elektrolyter, S-Kreatinin, P-Glukos och U-Ketoner.
HbA1c tas med fördel tidigt i planeringen av operationen för att om möjligt hinna
optimera patientens sockerläge och minska komplikationsrisken. Värden på >70
mmol/ml bör föranleda uppskjuten operation och optimering av behandlingen via
primärvården.
Välinställd tablett- eller insulinbehandlad diabetes är inget hinder för mindre poliklinisk
operation med tidig op-start.
Blodsockerkontroll
Blodsockret bör kontrolleras med 1-4 timmars intervall beroende på operationens storlek
och patientens diabetes. Vid typ 1-diabetes frekventa kontroller, vid typ 2 längre
intervall. P-Glukos 6-10 mmol/l lämpligt mål före, under och efter operation. Vid för
högre värden ges 5-10 E Humalog eller NovoRapid sc.
INSULINBEHANDLAD DIABETES
Poliklinisk kirurgi eller postopinläggning
Sedvanlig fasta och inget insulin på morgonen. P-Glukos tas vid ankomst till op och
därefter ställningstagande till insulindos.
Operationer på diabetiker ska göras på förmiddagen för att undvika långvarig fasta och
ge tillräcklig övervakningstid postop. Om operation på eftermiddagen kan pat äta en
mindre frukost och ta en reducerad insulindos.
Inneliggande
Insulinbehandlade
(Detta gäller som en generell ordination inom VO Kirurgi.)
Operationsdagens morgon sätts Buffrad Glukos 25 mg/ml, 1000 ml på 8 timmar.
Medellångverkande 2-fas insulin
Vanligen Mixtard 30/70, Humalog Mix 25, NovoMix 30.
På operationsdagens morgon ges 1/2 av ordinarie morgondos insulindos. Efter
operationen ges ordinarie insulindoser under förutsättning att patienten tillåts och kan
äta som vanligt. Annars anpassas dosen till kaloriintaget.
Multipel dos
Kortverkande insulin (Humalog eller NovoRapid) till måltiderna och ofta till mellanmål.
Medellångverkande (Insulatard, Humulin NPH) till kvällen.
Långverkande: Lantus, Levemir, 1-2 ggr/dygn.
Ultralångverkande: Tresiba. 1 g/dygn.
GODKÄNT AV
GRANSKAT AV
GILTIGT FR O M
Lisbet Gibson
Jakob Boethius
2017-05-16
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2 (3)
MEDICINSK/OMVÅRDNADS-/REHABRUTIN
ANELÄK DIABETES OCH OPERATION
19513-2
Läkare anestesi
Jakob Boethius
Dosen av långverkande insulin ges i oförändrad dos dagen innan eller operationsdagens
morgon.
Inget kortverkande insulin ges vid fasta operationsdagens morgon om P-Glukos <10. Om
>10 ges halva morgondosen.
Under dagen kontrolleras sockret och kortverkande insulin ges vid behov för att hålla det
< 10.
Efter operationen ges ordinarie insulindoser under förutsättning att patienten tillåts och
kan äta som vanligt. Annars anpassas dosen till kaloriintaget.
Insulinpumpbehandling
Buffrad glukos 25 mg/ml, 1000 ml på 8 timmar.
Vid polikliniska ingrepp och operationer under 3 timmar ställs pumpen på basal
insulintillförsel. Blodsockret kontrolleras varje timme tills patienten själv kan sköta sin
pump. Ett stigande blodsocker föranleder extra tillförsel av snabbinsulin av personal. Vid
tveksamhet om pumpens funktion under op tas pumpen bort och insulin ges enl. nedan.
Vid längre operationer kopplas insulinpumpen bort operationsdagens morgon. Samtidigt
ges medellångverkande insulin-Insulatard, i en dos som motsvarar 50 % av ordinarie
totala dygnsbasaldos i pumpen. Insulinpumpen kopplas tillbaka så snart som patienten
själv klarar detta. Om detta inte kan göras inom 12 timmar efter att den bortkopplats
ges fortsatt Insulatard motsvarande 50 % av totala dygnsbasaldos var 12:e timma.
Måltidsdoser av Novorapid eller Humalog sc ges anpassat till måltider. Kontakta vb
diabetessköterska eller diabetesläkare.
TABLETTBEHANDLAD DIABETES
Metformin (Glucophage): skall utsättas minst 48 timmar före operation och vara
utsatt tills den postoperativa situationen stabiliserats och njurfunktionen har
kontrollerats. Risk för laktatacidos vid njursvikt.
Sulfonureider, glinider och övriga preparat: utsätts på operationsdagens morgon
och återinsätts så fort det är praktiskt möjligt. Glukoskontroll viktigt för patienter med
SU-preparat och glinider pga. risk för hypoglykemi.
Hyggligt inställd diabetes(HbA1c <60 mmol/mol, P-Glukos <10 mmol/l)
Glukosinfusion som vid insulinbehandlad diabetes. Blodsockerkontroller.
Dåligt inställd diabetes (HbA1c > 60 mmol/mol, P-Glukos >10 mmol/l)
Operationsdagens morgon ges 4-6 E kortverkande insulin sc. med uppföljning av
resultatet och ev. mer insulin. I övrigt handläggning som vid insulinbehandlad diabetes.
Postoperativt skede
Vid otillfredsställande sockerläge postoperativt hos tablettbehandlade patienter kan det
vara nödvändigt att ge extra insulin, i första hand kortverkande insulin 5-10 E sc före
måltid. Om fortsatt dåligt sockerläge ges medellångverkande 2-fas insulin (Humalog Mix
GODKÄNT AV
GRANSKAT AV
GILTIGT FR O M
Lisbet Gibson
Jakob Boethius
2017-05-16
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
3 (3)
MEDICINSK/OMVÅRDNADS-/REHABRUTIN
ANELÄK DIABETES OCH OPERATION
19513-2
Läkare anestesi
Jakob Boethius
25, NovoMix 30) en eller två gånger dagligen. Vanligen kan insulinet successivt sättas ut
när tillståndet stabiliseras. Rådfråga invärtesmedicinare vb.
Källor
– Vårdprogram för diabetes. Jämtlands läns landsting.
– Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus.
– Håkan Fureman, MLU diabetologi, Område medicin.
GODKÄNT AV
GRANSKAT AV
GILTIGT FR O M
Lisbet Gibson
Jakob Boethius
2017-05-16
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.