Insulinordination för patient med ApoDos, rekommendation

advertisement
Rutin
Process: Hälso- och sjukvård
Område: Diabetes
Giltig fr.o.m: 2017-05-24
Giltig t.o.m: 2019-05-12
Faktaägare: Karin Johansson, Diabetessamordnare
Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén
Revisions nr: 3
Identifierare: 34523
Insulinordination för patient med ApoDos,
rekommendation
Gäller för: Region Kronoberg
Faktaägare: Karin Johansson, diabetessamordnare Region Kronoberg
Stephan Quittenbaum, överläkare medicinkliniken Växjö
Håkan Ivarsson, bitr chefläkare primärvård
Karin Svensson, MAS Lessebo kommun

Stående ordination av insulin skrivs i läkemedelslista Cambio Cosmic
och på ordinationshandling (ApoDos/Pascal) med sort, styrka, dosering,
indikation, förpackningsstorlek och antal uttag.
Exempel: Insulin Humalog mix 25 KwikPen, 10 E på morgon och 12 E till
kvällsmat - mixinsulin, 2x5x3 ml, 8 uttag.

Vid behovs ordination av insulin, anges dessutom vid vilka kriterier det
ska ges.
Exempel: Insulin Humalog KwikPen, 4 E vid blodsocker >16 mmol/l vid
behov – direktverkande, 1x5x3 ml, 2 uttag.

Ändring av insulinordination meddelas skriftligt till ansvarig
sjuksköterska.
Kompletteras med muntligt meddelande vid behov av akut ändring.

Vid insulininställning med successiv upptrappning av dos skrivs se
särskild ordination ordinationshandling (ApoDos/e-dos). Ordinationen av
upptrappningen meddelas till ansvarig sjuksköterska.
Hantering i kommunen
Patientens exemplar av ordinationshandling förvaras hos patienten och
sjuksköterskans exemplar i omvårdnadsjournalen.
Iordningställande och administration av stående dos insulin signeras på
signeringslista för läkemedel. Insulin som ges vid behov, dokumenteras enligt
instruktion för Kommunal läkemedelshantering, se kap.4.
I behovsbedömning ingår dokumentation av symtom, bedömning, indikation,
administrering, klockslag och effekt i patientjournalern. Iordningsställande och
aministration ska signeras.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Utskriftsdatum: 2017-05-24
Page 1 of 1
Sida 1 av 1
Download