Livet i vattnet - Länsstyrelserna

Livet i vattnet –
vilka naturvärden finns och hur
påverkas de av vattenkraften?
Erik Degerman, Sveriges Lantbruksuniversitet
Inst. för akvatiska resurser
Sötvattenslaboratoriet, Örebro
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
92 000 sjöar
450 000 km vattendrag
-och allt hänger samman
Landskapets kapillärer
och blodådror
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Vad är biologisk mångfald?
Arter, strukturer och processer.
En naturlig och variationsrik
flora och fauna i en
god miljö med intakta processer.
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Fiskar kan också vara biologisk mångfald
och intressanta!
145 fiskarter i Sverige
-34 är rödlistade (23%)
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Fisk finns även i små vatten
100
90
80
SJÖAR/DAMMAR
Andel elfisken med öring (%)
70
60
50
40
30
20
VATTENDRAG
10
0
N=
15
150
0-0,30
Data från SLU:s databaser
NORS & SERS
-0,50
1070
1621
-1,0
2267
1777
-2,0
-1,5
2501
7244
-3,0
-2,5
4399
1802
-12,0
-6,0
Vattendragets bredd (m)
1070
>24 m
-24,0
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Stora värden också i små vattendrag (< 5 m, <1 m3/s, <100 km2)
Flodnejonöga, flodkräfta, flodpärlmussla, kungsfiskare, groplöja,
Många rödlistade sländor och andra ryggradslösa djur
Lekområden för många fiskarter
Dichelyma capillaceum (Hårklomossa)
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Minst 50 arter är rödlistade på grund av
vattenkraftpåverkan
(Gärdenfors 2012)
20
40
60
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Liten blir stor
Öring intar en särställning
-strömöring/bäcköring
-insjööring
-havsöring
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Flodpärlmussla
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Kungsfiskare
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Smålom, fiskgjuse, utter, gädda….
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
46 arter fisk i sötvatten
4 är långvandrande (lax, ål, havsnejonöga, flodnejonöga)
40 är potadroma (vandrar inom avrinningsområdet)
95% av arterna behöver kunna vandra i vattensystemet
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Från stensimpa till ål
300 m till
6 000000 m
Lek
Tillväxt
Spridning
(Stensimpa)
Uppväxt
Övervintring
(Harr)
Refugie
(Lake)
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Axplock av Länsstyrelsens inventeringar av vattendrag
Inventerad Antal
Vattendrag
Kommun
sträcka (km) hinder
Aspaån
Askersund
12,9
4
Falkabäcken Örebro
1,7
1
Hörksälven
Ljusnarsberg
12
9
Imälven
Karlskoga
8,8
8
Järleån
Nora & Hällefors
32
5
Lillån
Lekeberg
2,4
6
Rastälven
Nora & Hällefors
17,1
7
Rällsälven
Ljusnarsberg
6,9
3
Svartälven
Nora & Hällefors
56
15
Svennevadsån Hallsberg
11,2
7
Sverkestaån Lindesberg
34
11
Summa
Summa
195
76
Fri sträcka
(km)
2,6
0,9
1,2
1,0
5,3
0,3
2,1
1,7
3,5
1,4
2,8
Median
1,7
Flodpärlmussla
Reproduktion
Ej reproduktion
Ej reproduktion
Reproduktion
Ej reproduktion
Ej reproduktion
Ej reproduktion
Ej reproduktion
Öring
ungar
Svag
Normal?
Svag
Normal
Svag
Svag
Normal
Svag
Svag
Svag
Svag
långvandrande
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja?
Nej
Nej?
Nej?
Nej
Nej
Nej
2 av 8 med repr. 3 av 11 normal 1 av 11
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Ål – akut hotad
80% av sötvattenområdet borta…
60 miljoner år gammalt släkte.
Atlanten ca 150 miljoner år.
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Lax och Öring
Indalsälven & Luleälven är det ingen vild lax kvar.
I Ljusnan kan laxen vandra 300 m, förr 90 km.
I Ångermanälven vandrar laxen idag inte förbi Sollefteå, förr till Vilhelmina.
I Gullspångsälven stopp efter 5 km, förr fanns laxen ovan Karlskoga (70 km).
I Klarälven vandrade öringen ända till Femunden (400 km).
Många mindre vatten är idag utan vandrande öring.
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Förekomst av harr i vattendrag i Västernorrland
Degerman m fl 2014
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Varför leva i strömmande vatten?
+goda syreförhållanden
+hög tillförsel av näringsdjur med strömmen
+relativt få fiskätande fiskar (ex. gädda, gös), dvs mindre risk
att bli uppäten
+rinnande vatten är mer produktiva än sjöar i samma
vattensystem.
-utrymmet är ofta begränsat jämfört med sjöar och hav,
speciellt vintertid
-det kostar energi att stå exponerad för vattenström (rensa
inte)
-den tillgängliga typen av föda är ofta relativt ”småvuxen”
(vandring kan krävas).
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Tätheten av öring (log10) minskar med vattenkraftpåverkan
Vattenkraftpåverkan klassad från 1=ingen till 5=kraftig
Data ur SERS; Svenskt ElfiskeRegiSter
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
..och antalet fiskarter (sjöarter) ökar…….
Data ur SERS; Svenskt ElfiskeRegiSter
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Migrationsförluster för vandrande öringsmolt vid utvandring
(medelvärden, % km-1, Y-axeln), som en funktion av vattenyta.
Förluster (% km-1 )
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
Våtmarksyta
(ha)
Dammens
yta (ha)
4
5
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Biologisk mångfald, helheten, strömmarna, morfologi….
Exemplet visat hur död
ved gynnar öring i skogsvattendrag.
100
80
60
Trout / 100 m2
40
20
0
N=
1698
558
620
430
218
85
<1
<2
<4
<8
<16
>16
AntalLWD
bitar/ 100
dödm2
ved /
100 m2
Degerman, Sers, Törnblom, Angelstam 2004