Acrobasis sodalella - gratt ekbladsmott - 100167

Acrobasis sodalella
Grått ekbladsmott
NE
NA
LC
Fjärilar, Mott
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Nära hotad (NT)
B2ac(iv)
Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Lepidoptera (fjärilar), Familj: Pyralidae (solmott), Släkte:
Acrobasis, Art: Acrobasis sodalella - grått ekbladsmott (Zeller, 1848) Synonymer: grått ekbladmott
Utbredning och status
Grått ekbladmott förekommer i de torraste delarna av östra Götaland, dvs endast i de sydöstra landskapen Småland,
Öland, Gotland och Östergötland, mestadels ganska lokalt och sällsynt. Den är känd från alla våra nordiska
grannländer och är något så när spridd söderöver i Europa.
Ekologi
Arten uppträder oregelbundet i olika typer av varma busk- och öppna skogsmarker med ek. Larven lever i bladkäglor
på ekbuskar, Quercus spp. Den övervintrar och förpuppar sig i maj. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli på
ekkrattlokaler.
Hot
Arten uppträder oregelbundet i olika typer av varma busk- och öppna skogsmarker med ek. Larven lever i bladkäglor
på ekbuskar, Quercus spp. Den övervintrar och förpuppar sig i maj. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli på
ekkrattlokaler.
Åtgärder
Bevara ekkrattområden, i synnerhet i bergsbranter.
Litteratur
Deurs, W. van. 1942. Pyralider. Danmarks Fauna Bd. 48.
Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyralidoidea). Die
Tierwelt Deutschlands, 50. Teil.
Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.
Författare
Ingvar Svensson 1997.
ArtDatabanken - artfaktablad
1