bakteeria mikrobikriteeriasetuksen mukaisista näytteistä

9.12.2013
Aktuellt på referenslaboratoriefronten (4/2013)
I detta infobrev har sammanförts aktuell information till laboratorierna som Evira godkänt. Vi ber er
förmedla informationen i brevet vidare till alla de personer i ert laboratorium, som informationen
gäller.
Teman i detta brev:
 Man anmäler sig till mastitreferensundersökningen år 2014 direkt till Animal
Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA)
 Anvisningen om hur stammar sänds in har uppdaterats
 Anvisningen om hur prover undersöks vid en livsmedels- eller
hushållsvattenburen epidemi har uppdaterats
 Aktuellt på laboratoriefronten 2013 lyckades som förväntat
 Kom med och planera Aktuellt på laboratoriefronten 2014 på Eviranet!
 Valet av mikrobiologiska metoder som används för myndighets- och
egenkontrollprover av livsmedel
 Gränsvärdesarbetsgruppen
 Sensorisk skolning i Evira
 Förhandsanmälan: Fortbildningskurs – hur utreder jag en livsmedels- och
vattenburen epidemi?
God Jul till er alla!
Referenslaboratorieverksamheten – Evira
red. Leena Saari
Man anmäler sig till mastitreferensundersökningen år 2014
direkt till Animal Health and Veterinary Laboratories Agency
(AHVLA)
Med tanke på en extern utvärdering av kvaliteten på odlingen och identifieringen av
mastitpatogener arrangerar AHVLA en avgiftsbelagd referensundersökning (Mastitis bovine
PT0060). Referensundersökningsrundorna som omfattar tre prover sker i april och september. Ett
laboratorium kan, om man så önskar, delta i en eller bägge rundorna. Som förr också sänder
AHVLA proverna som ett enda paket till Evira, varifrån proverna sänds vidare till laboratorierna.
AHVLA sänder resultaten av interkalibreringarna konfidentiellt till Evira, som med hjälp av dem kan
följa upp hur laboratorierna klarat sig i referensundersökningarna.
Referensundersökningen kostar laboratorierna £ 260 (2 rundor) och £ 182 (1 runda) och
leveranskostnaderna (£ 10/runda) från England till Finland.
Laboratorierna anmäler sig direkt till AHVLA, som levererar nödvändiga avtalshandlingar till
laboratorierna. Vid anmälning skall nämnas vilken referensundersökning det rör sig om dvs.
”Mastitis bovine PT0060” och laboratoriets fyrsiffriga identifieringsnummer (LabID) eller
avtalsnummer (QAL/nnnn), om laboratoriet under tidigare år deltagit i referensundersökningen.
Kontaktuppgifter: [email protected]. Sista anmälningsdagen är 10.2.2014. AHVLA
sänder inte längre automatiskt någon påminnelse till laboratorier som tidigare deltagit.
Mer information ger: Specialforskare Tiina Autio, Forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi,
tfn 044 720 1492, [email protected].
Anvisningen om hur stammar sänds in har uppdaterats
Eviras anvisning LAB 009 ” Anvisning till laboratorierna för sändning av bakteriestammar och
livsmedelsprover till Evira”, eller den s.k. anvisningen om hur stammar sänds in har uppdaterats.
Den uppdaterade anvisningen med bilagor finner du på Eviras externa webbplats www.evira.fi
under Om Evira > Om oss > Verksamhet > Laboratorieverksamhet > Provtagning och insändning
av prover.
Utöver layouten inkluderar uppdateringen aktuell lagstiftning. De viktigaste ändringarna i
anvisningen gäller grunderna för insändning av Bacillus spp. -stammar och koagulaspositiva
stafylokocker. Bakteriestammar av släktet Bacillus och koagulaspositiva stafylokocker skall sändas
in till Evira alltid då de misstänks ha orsakat en matförgiftningsepidemi. Man önskar få fem
isolerade stammar/prov. Då bakterier misstänks ha orsakat enskilda matförgiftningar, bes att
stammar (fem/prov) sänds in, om man misstänker en mer omfattande hälsofara. Sådana är till
exempel en misstanke om att förvaringsförhållandena är felaktiga i en detaljhandelsbutik eller att
kökshygienen i en restaurang är bristfällig. Övriga Bacillus-stammar (1/prov) som hänför sig till
matförgiftningar och inte hänför sig till matförgiftningar skall sändas in i sådana fall, då halten i ett
ätfärdigt livsmedel är ≥10 000 cfu/g. För kryddor och grönsaker har insändningsgränsen fastställts
till 100 000 cfu/g. Koagulaspositiva stafylokockstammar (1/prov) som isolerats i motsvarande fall
skall sändas in då halten i livsmedlet överstiger 100 000 cfu/g.
Utöver kriterierna för insändning av bakteriestammar och livsmedelsprover och mängden stammar
som skall sändas in presenteras i anvisningen om hur stammar sänds in lagstiftningen som
förpliktar att sända in stammar och ges instruktioner om hur stammar och prover förvaras och
sänds in. Proverna och stammarna skall sändas in utan dröjsmål. Till försändelsen skall bifogas
den remiss från Evira som nämnts i anvisningen i avsikt att säkerställa bakgrunds- och
kontaktuppgifterna som är oumbärliga vid val av analyser och vid konsultation.
De fortsatta undersökningarna av stammar och livsmedelsprover som hänför sig till sådana
misstankar om matförgiftningar och matförgiftningsepidemier, som avses i anvisningen är
avgiftsfria och resultaten sänds i form av ett analysintyg till de som skall delges saken, som nämnt i
remissen. Brådskande resultat kan meddelas också per telefon eller e-post. Av andra stammar och
prover gör Evira fortsatta undersökningar allt enligt övervägande på sin egen bekostnad och
sänder i regel inte svaren till avsändaren. Om man ändå beräknar att resultaten spelar en väsentlig
roll för den lokala myndigheten med tanke på tillsynen, sänder Evira resultaten av
undersökningarna till den som sänt in stammen. Om ett laboratorium ber om fortsatta
undersökningar av bakteriestammar som isolerats från myndighets- eller egenkontrollprover, är de
avgiftsbelagda.
Escherichia coli O157 stammar isolerade från
livsmedel och EHEClivsmedelsprover
Salmonellastammar och E.
coli O157 (EHEC) -stammar
isolerade från prover inom
EHEC-kontrollprogrammet
för slaktnötdjur
Forskningsenheten för
livsmedels- och
fodermikrobiologi/
Livsmedelsmikrobiologi
Forskningsenheten i Kuopio
tfn 029 534 952 (kontoret)
Saija Hallanvuo
tfn 040 489 3448
[email protected]
Henry Kuronen
tfn 044 720 1782
[email protected]
(salmonella)
Annukka Markkula
tfn 050 564 6175
[email protected]
Marjaana Hakkinen
tfn 0400 287 417
[email protected]
Tuula Johansson
tfn 050 435 1714
[email protected]
Tarja Pohjanvirta
tfn 044 720 1493
[email protected]
(EHEC)
Övriga bakteriestammar och
livsmedelsprover som
nämnts i anvisningen
Forskningsenheten för
livsmedels- och
fodermikrobiologi/
Livsmedelsmikrobiologi
Marjaana Hakkinen
tfn 0400 287 417
[email protected]
Saija Hallanvuo
tfn 040 489 3448
[email protected]
Annukka Markkula
tfn 050 564 6175
[email protected]
Tuula Johansson
tfn 050 435 1714
[email protected]
4 (8)
Anvisningen om hur prover undersöks vid en livsmedels- och
hushållsvattenburen epidemi har uppdaterat
Eviras anvisning LAB 020 ’Undersökning av prover vid livsmedels- eller hushållsvattenburen
epidemi’ har uppdaterats. Den uppdaterade anvisningen finner du på Eviras externa webbplats
under:
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/esittely/toiminta/laboratoriotoiminta/vertailulaboratoriotoi
minta/ohjeita+laboratorioille/menetelma--+toiminta-+ja+tyoohjeet/
Anvisningen har uppdaterats främst i fråga om laboratorierna som undersöker prover då
analysmenyn breddas.
Mer information ger:
Sektionschef, specialforskare Marjaana Hakkinen tfn 0400 287417, [email protected] och
specialforskare Tuula Johansson, tfn 050 435 1714, [email protected]
Forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi
Aktuellt på laboratoriefronten 2013 lyckades som förväntat
Cirka 60-70 personer från laboratorer som omfattas av Eviras godkännande ställde upp på
skolningsevenemanget ”Aktuellt på laboratoriefronten” som arrangerades av Evira, FINAS och
Valvira i Södra Finlands regionförvaltningsverk den 9-10 oktober. Programmet med föreläsningar
som i lång utsträckning bestod av ämnen som valts på grund av sin aktualitet och responsen från
tidigare år finner du på Eviras webbplats under:
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/tapahtumat/tapahtumien+materiaalit/laboratoriotoiminta/
ajankohtaista+laboratoriorintamalla+2013/
Responsenkäten om evenemanget förverkligades på elektronisk väg och antalet personer som
svarade på enkäten var 30 – tack till alla som kommit med respons! Responsen är till stor hjälp då
vi väljer ämnen som intresserar deltagarna. Också i år ansåg alla som svarade att föreläsningarna
var nyttiga och intressanta och de berättade att de kan tillämpa informationen de fått i praktiken.
Tack fick också bl.a. inläggen ur olika synvinklar om ett visst ämne (tolkningen av resultaten av
livsmedelsundersökningarna, störningssituationerna i hushållsvattnet) och informeringarna om nya
standarder. Inte ens det rätt massiva lagstiftningspaketet under den första dagen kunde avskräcka
åhörarna, utan informationen upplevdes som viktig. Också föreläsningarna som tog upp ämnen
som inte direkt hänförde sig till deltagarnas dagliga arbete såsom GMO- och
äkthetsundersökningarna var meningsfulla enligt dem som svarade på enkäten.
Evenemanget Aktuellt på laboratoriefronten år 2014 arrangeras den 1-2 oktober på samma ställe i
Böle i Helsingfors. Ämnena under evenemanget planeras tillsammans med er representanter för
laboratorierna på Eviranet. Läs mer i artikeln nedan och kom med för att påverka skolningsdagarna
nästa år!
5 (8)
Mer information ger:
Överinspektör Taija Rissanen, Enheten för planering och styrning, tfn 029 530 4136,
[email protected]
Kom med och planera Aktuellt på laboratoriefronten 2014 på
Eviranet!
Planeringen av skolningsevenemanget ”Aktuellt på laboratoriefronten” år 2014 har inletts på
Eviranet eller Eviras externa nät, där man har skapat en arbetsmiljö för era idéer. I arbetsmiljön
kan man föreslå, kommentera och diskutera om ämnena som tas upp under evenemanget Aktuellt
på laboratoriefronten nästa år. Diskussionen är öppen för alla representanter för godkända
laboratorier som loggat in i Eviranet och för medlemmarna av planeringsarbetsgruppen fram till
mars 2014. Som utgångspunkt för diskussionen har man i arbetsmiljön sparat de förslag till ämnen
som kom fram i responsenkäten om skolningsdagarna år 2013 – varför inte börja genom att
kommentera dem! Utgående från ämnena som framkommer under ”idérian” bildas
programstommen för skolningen nästa höst och den kommer planeringsarbetsgruppen sedan att
vidarebearbeta under våren och sommaren bland annat genom att skaffa fram föreläsare och
komplettera med eventuella aktuella ämnen.
Eviranet är en interaktiv sluten webbtjänst som i första hand är avsedd för myndigheter inom
Eviras verksamhetssektor, men också bl.a. de andra centrala ämbetsverken, representanterna för
laboratorierna som Evira godkänt och ministerierna har också möjlighet att använda den. Eviranet
är till för att förbättra kommunikationen, informationsförmedlingen och samarbetet mellan Evira och
verkets kunder. I Eviranet kan du bearbeta din egen användarprofil, titta på innehållssidor, göra
sak- och personsökningar och använda arbetsmiljöer. I arbetsmiljöerna är det möjligt att bl.a. dela
och bearbeta dokument, utnyttja den gemensamma kalendern och föra diskussioner med de
övriga medlemmarna i arbetsmiljön.
Om du ännu inte använder Eviranet kan du ansöka om behörigheter på en ansökningsblankett på
Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/tjanster/elektroniska+tjanster/eviranet/
Representanterna för godkända laboratorier antecknar som sökandens roll som användare
”Arbetare på ett godkänt laboratorium” (sist på listan). I punkten ”Sökandens tjänsteuppdrag inom
olika tillsynssektorer” kryssar du för punkten ”Annat myndighetssamarbete med Evira” och skriver
”Laboratoriearbete” i det fria fältet. Välkommen med i Eviranet!
Mer information ger:
Överinspektör Taija Rissanen, Enheten för planering och styrning, tfn 029 530 4136,
[email protected]
Eviranets användarstöd och behörigheter [email protected]
Valet av mikrobiologiska metoder som används för
myndighets- och egenkontrollprover av livsmedel
6 (8)
Den allmänna principen i gemenskapslagstiftningen vid val av metoder som används vid analys av
prover som tagits i samband med den officiella tillsynen över livsmedel och inom egenkontrollen är
följande:
• i första hand används de metoder som fastställts i gemenskapens lagstiftning
(t.ex. de metoder som avses i förordningen EU nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier)
• om ingen metod fastställts i gemenskapslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen,
borde en metod som är upptagen i internationella metodsamlingar (såsom ISO, CEN,
NMKL) användas
• om det inte heller finns någon ovan nämnd internationell standardmetod, kan man
använda andra metoder som lämpar sig för ändamålet eller metoder som tagits fram i
enlighet med vetenskaplig praxis eller metoder som ger resultat som motsvarar resultaten
som erhållits med referensmetoder, om metoderna validerats på ett vetenskapligt sätt i
enlighet med internationellt erkända regler.
Valet av metod regleras av artikel 11 i EU:s kontrollförordning (882/2004), artikel 4 i EU:s
förordning om livsmedelshygien (852/2004) och av § 8 i Statsrådets förordning om laboratorier
(1174/2006).
På webbplatsen evira.fi finns en förteckning över rekommenderade metoder, som omfattar de
metoder som fastställts i förordningen om mikrobiologiska kriterier (EU nr 2073/2005) och NMKLmetoderna som är kollaborativt validerade och enhetliga med referensmetoden och som ger
resultat som således motsvarar de som erhållits med referensmetoderna:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/elintarvike_ja_rehut
utkimus/mibi/mikrobiologia_menetelmien_luettelo_010713.pdf.
Evira har ansett att man vid analys av såväl egenkontroll- som myndighetsprover av livsmedel
också kan använda snabbmetoder (s.k. alternativa metoder). Metoden skall ändå vara validerad
(såsom ISO 16140) och certifierad (AFNOR, NordVal, Microval, AOAC) i enlighet med
internationella regler. Validering i enlighet med internationella regler är också kravet i EU:s
kontrollförordning och livsmedelshygienförordning på s.k. alternativa metoder som används inom
myndighets- och egenkontrollen.
Mer information ger:
Mikrobiologiska analyser av livsmedel:
Sektionschef, specialforskare Marjaana Hakkinen, Forskningsenheten för livsmedels- och
fodermikrobiologi, tfn 029530 4471, [email protected]
Gränsvärdesarbetsgruppen
Livsmedelslaboratoriekommittén kommer att tillsätta en gränsvärdesarbetsgrupp under sin sektion
för mikrobiologi. Arbetsgruppen är temporär och den har som uppgift att sammanställa enhetliga
riktgivande gränsvärden som kan användas vid utvärdering av resultaten av de mikrobiologiska
undersökningarna av livsmedel i livsmedels- och miljölaboratorierna och motsvarande verksamhet.
Meningen är att arbetsgruppen inleder sin verksamhet nästa vår. Experter kommer att kallas in för
att arbeta i gruppen i ett brev som sänds till laboratorierna som godkänts av Evira. Intresserade
experter kan också själva anmäla sig. Om du är intresserad av att leda arbetsgruppen eller delta i
arbetsgruppens verksamhet, sänder du ett meddelande om det till [email protected]
7 (8)
Mer information ger: Forskare Tuula Pirhonen, tfn 040 489 3465, [email protected]
Sensorisk skolning i Evira
Kurs om grunderna i sensorisk bedömning 22.1.2014
Kursen kostar 220 €/person (+ moms 24 %). Anmälningar till kursen senast 8.1.2014.
Anmälning sker via Training Manager. Lösenorden som du behöver för att kunna använda dig av
Training Manager kan du beställa på adressen [email protected].
Mer information ger: Forskare Leena Lilleberg, Forskningsenheten för kemi och toxikologi, tfn 050
573 8974, [email protected]
Förhandsanmälan: Fortbildningskurs – hur utreder jag en
livsmedels- och vattenburen epidemi?
Tid: 2 – 6.6.2014
Ort: Tusby, Försvarshögskolan / Fortbildnings- och utvecklingscentret
Arrangörer: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Livsmedelssäkerhetsverket
Evira, Försvarsmaktens Centret för Militärmedicin (PV SOTLK) och Helsingfors universitets
veterinärmedicinska fakultet (HY ELTDK), avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa.
Målgrupp: medlemmarna i kommunala arbetsgrupper för utredning av epidemier, läkarna som
svarar för smittsamma sjukdomar vid hälsocentralerna, infektionsläkarna, de kommunala
veterinärerna, länsveterinärerna, länslivsmedelsinspektörerna, de kommunala livsmedelstillsynsoch hälsoskyddsmyndigheterna och personalen vid livsmedelslaboratorier och kliniska laboratorier.
Syften med kursen att
 fördjupa kunskaperna och färdigheterna som krävs vid utredning av epidemier
 öka beredskaperna för analytisk undersökning av epidemier (bl.a. grundläggande
information om hur programmet Epi Info används)
 stärka samarbetet organisationer emellan
 knyta kontakter med tanke på kommande konsultationsbehov
Kursen som är fem dagar lång består av föreläsningar och praktiska övningar. För kursen uppbärs
en avgift som täcker undervisningen, övningarna, övernattningen och måltiderna. 30 deltagare
ryms med på kursen. Med på kursen väljs i första hand medlemmar av arbetsgruppen för utredning
av epidemier i de kommuner, från vilka en deltagare anmält sig från såväl hälsovården och miljöoch hälsoskyddet. Den veckolånga kursen är en pedagogiskt framskridande helhet, och det är
viktigt att de valda deltagarna förbinder sig att delta i all arrangerad undervisning.
Man kan också ansöka om att få kursdagarna som repövningsdagar.
8 (8)
Kursen arrangeras bara på finska.
Om programmet i detalj, anvisningarna om hur man söker till kursen och storleken på kursavgiften
(cirka 150 €) informeras senare.
Mer information ger:
Epidemiologveterinär Ruska Rimhanen-Finne, THL, tfn 029 524 8942, [email protected],
överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 029 530 4271, annika.pihlaj[email protected], vet. med. lic. Ava
Sovijärvi, tfn 029 958 0322, [email protected] och universitetslektor Mari Nevas, tfn 09 191 57144,
[email protected]