Ingen bildrubrik - UU Studentportalen

Akut buk T6 2015
Ann Langerth
Spec. kirurgi
Lever-Pankreas sektionen
UAS
Patientfall 1
• 43-årig man med hypertoni och övervikt
• Buksmärtor
• Puls 80, bt 150/85, temp 38
Akut buk
• Definition på akuta buksmärtor:
– akut uppkomna buksmärtor
– timmars eller dagars men inte över en
veckas varighet
– icke beroende på externt trauma
Akut buk
• Sjukdomsspektrum
– Primärvården
• Kan patienten behandlas i hemmet eller krävs
remiss och inläggning på sjukhus
• Omkring 10% av patienter med buksmärtor har
”kirurgisk” orsak
• Flertalet av patienterna har lätta eller
okarakteristika buksmärtor
• Ospecifika diagnoser (obstipation, dyspepsi, gastrit,
etc.)
• Många patienter kan observeras och/eller behandlas
i hemmet
Akut buk
• Sjukdomsspektrum
– Slutenvården
• Kan patienten behandlas i hemmet eller krävs
inläggning
• Akut operation (”kirurgi nu” )
• Preoperativ förberedelse och operation (”kirurgi i
kväll” )
• Konservativ behandling
– Aktiv observation (re-evaluera)
– Vätskebehandling, antibiotika etc.
• Ett relativt begränsat antal diagnoser är orsak till
c:a 90% av alla inlagda med akut buk
Akut buk
Akut buk
De vanligaste diagnoser hos patienter inlagda med akuta buksmärtor.
(Från de Dombal FT.: Diagnosis of acute abdominal pain. 2nd edn. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1990.)
Diagnoser
Buksmärtor UNS (ospecifikt)
Akut appendicit
Akut kolecystit
Tunntarmsileus
Akut gynekologiska sjukdomar*
Akut pankreatit
Urologisk sjukdomar*
Perforerat ulcus
Cancer
Divertikulit
Övriga (aortaaneurysm, kärlkatastrofer, mm)
Antal patienter (%)
34
28
10
4
4
3
3
2
2
1
9
Akut buk
• 70% av diagnoserna kan ställas vid hjälp av enbart
anamnesen
• 90% av diagnoserna kan ställas vid hjälp av anamnesen
och den objektiva undersökning
• Dyra undersökningar bekräftar ofta endast vad som
framkom genom anamnes och objektiv undersökning.
Akut buk
•
Primär bedömning
– Är patienten sjuk?
– Hur svårt sjuk?
– Akut?
•
–
–
Utredas, färdigbehandlas, inläggas, remitteras
Medicinskt eller kirurgisk sjuk?
Buksmärtor hos barn ofta svårbedömda
•
•
Sjukdomen kan ändras snabbt till det sämre
Bättre att remittera/lägga in på vida indikationer
Akut buk
•
Allmäntillståndet
–
–
Skall värderas först!
Ansvara för hur och hur snabbt den följande
handläggningen kommer att utformas!
•
–
–
intravenös vätsketillförsel, syrgasbehandling,
blåskateter, läkemedel, etc.
Kontakt med andra specialiteter mm
Tänk ABC!
Akut buk
•
Allmäntillståndet
–
–
–
–
–
Påverkad andning/cirkulation?
Hur svårt smärtpåverkad är patienten?
Febril?, rosig?, svettig?, dyspnoisk?,
cyanotisk?, blek?, ikterisk?
Påverkad medvetande?
Temperatur, BT och puls på alla patienter
med akut buk!
Akut buk
• Initiala frågor
- Frisk tidigare?
- Mediciner?
- Allergi?
- Tidigare bukoperationer?
Akut buk
- Anamnes
- Smärta?
- Mat/dryck?
- Tarmfunktion?
- Feber?
Akut buk
• Smärta
- När?
• Haft liknade tidigare? I samband med matintag?
- Var?
• Smärtvandring? Utstrålning?
- Hur?
• Smärtdebut? Vid insjuknandet? Ändring över tid?
Karaktär molvärk kolik?
- Lindrande/ förvärrande faktorer?
Akut buk
• Mat/dryck?
- Som vanligt (varför inte)?
- Nedsatt aptit?
- Illamående?
- Kräkning (hur så den ut, hur mycket)?
•
Kaffesump? Färsk blod?
- När drack du eller åt senast?
•
Viktigt information inför ev.
operation
Akut buk
• Tarmfunktion?
-
Avföring efter smärtdebut?
Annorlunda än vanligt (blod)?
Diarréer? Förstoppning?
Gasavgång? När?
• Vattenkastning (annorlunda än
vanligt)?
- Trängningar? Sveda? Missfärgad urin?
Akut buk
• Feber?
- Hur mycket?
- Sedan hur länge?
- Febernedsättande mediciner?
Akut buk
• Flera frågor
- Gynekologiska besvär?
• Senaste mens (annorlunda än vanligt)?
• Flytningar?
• Kan du vara gravid?
• Tänk alltid på att graviditet kan
förekomma hos kvinnor i fertil ålder!
Akut buk
• Klinisk undersökning
– Generell allmän undersökning
• Tänk på att sjukdomar i lungor och hjärta kan ge
buksmärta
– Bukundersökning
– Retalundersökning
– Gynekologisk undersökning
Akut buk
• Klinisk undersökning
- Bukundersökning
• Hela buken (ljumskar, genitalia, njurloger)
- Inklämt ljumskbråck, femoralbråck spec.
överviktiga!
- Testistorsion hos barn!
Akut buk
Epigastriet
HÖK
HNK
VÖK
VNK
Suprapubisk
Akut buk
• Klinisk undersökning
- Bukundersökning
• Inspektion - titta
- Förändringar i bukväggen?
- Symmetrisk rörelser i samband med
andningen?
- Uppblåst? – Sammanfallen?
- Ärr?
- Blåmärken
Akut buk
• Klinisk undersökning
- Bukundersökning
• Auskultation - lyssna
- Tarmljud?
Akut buk
• Klinisk undersökning
- Bukundersökning
• Palpation - känn
- Ömhet? Direkt eller indirekt?
- Börja alltid där smärtan är minst
- Släppömhet? Direkt eller indirekt?
- Muskelförsvar
• Frivilligt?
• Ofrivilligt? (défense)
- Resistens? (Fast? Pulserande? Ömmande?)
- Lever/mjältförstoring?
Akut buk
• Klinisk undersökning
• Retalundersökning
- Position (rygg, sidoläge)
• Fynd: Prostatabedömning, resistens i fossa
douglasi, tumör, kvinnliga genitalia, avföringens
utseende
• Gynekologisk undersökning
- Obligatorisk vid nedre buksmärtor hos
fertila kvinnor ev. transvaginalt ultraljud
Akut buk
• Radiologiska undersökningar
- Buköversikt
• Fri gas? Ileus? Volvulus?
- Datortomografi CT med eller utan kontrast
- Passagertg, colonrtg
Akut buk
• Radiologiska undersökningar
- Akut urografi
- Datortomografi med inriktning på
njurar/urinvägar
- Ultraljudsundersökning
• Kolecystit? Aortaaneurysm? Appendicit?
Akut buk
• Laboratorieundersökningar
- Urinsticka
• Blod, glukos, nitrit
- Blodstatus, elektrolyter, s/kreatinin,
leverprover
- CRP
- S/amylas
- Graviditetstest
• Var generös
Akut buk
• Ordinationer
- Smärtlindring
• Förbjudet? Nej diagnostiken underlättas
• Preparat, administrationssätt, tidpunkt
viktigt.
• Inläggningsfall – re-evaluering en
förutsättning!
Akut buk
• Ordinationer
- Fasta
- Sond
• Vid kräkningar, ileus
• Vid misstänkt gi blödning
- Dropp
• Ordineras på liberala indikationer
- KAD
• Överväges vid svårare tillstånd där miktion
behöver övervakas tex svår akut pankreatit
Akut buk
• Re-evaluera!!!
- Bedöma allmäntillståndet
- Ompalpation av buken
- Temp
- Nya laboratorieprover
Patientfall 2
• 25-årig kvinna
• Buksmärtor sedan ett dygn
• Puls 80, bt 120/80, temp 38,2
Patientfall 3
• 30-årig man
• Buksmärtor
• Puls 85, Bt 105/70, temp 37,2
Akut buk