Svenska Kyrkan
Fridlevstads kyrkliga samfällighet
Tema 8
Om bönen
Människan är skapad till Guds avbild...
Vi består av tre delar som inte går att skilja åt, vi är en Treenighet liksom Gud är …
-
”Kroppen” behöver t ex mat för att växa och hålla sig frisk...
Hjärnan eller ”själen” lever av kunskaperna vi samlar och på så sätt utvecklas
vi som människor…
Vi är ”ande” eftersom vi har en förmåga att komma i relation med andra
människor och med Gud...
Hur kan jag utveckla min ”ande” , mitt andliga liv?
Helt enkelt genom att be...
Att be är att samtala med Gud som bor i vårt inre rum….
Hur kan jag be?

Tänk inte så mycket på vilka ord du ska använda... låt hjärtat tala fritt...
Gud bor precis där!
Be på en plats där du trivs bra i tystnad, du med dig själv...
Sjung någon psalm med hjälp av en CD, till ex eller bläddra i psalmboken
Läs en skriven bön... t ex Man kan be enskild eller tillsammans med andra,
när man är i kyrkan i gudstjänsten:









”Fader Vår” är den främsta bönen av alla…
Psaltaren, en av GT böckerna med 150 psalmer.
Sånger och psalmer, med 800 psalmer din psalmbok,
Trosbekännelsen, i den sista pärmsidan i din psalmbok
Kyrkans förbön under gudstjänsten
ÖVNING:
Du ska läsa i din psalmbok i den delen som heter ”En liten bönbok” sidorna
1635 till 1638 ”Om bönen”. Där får du en bra förklaring på vad bönen är
och vad den handlar om.
-
Lärjungarna sade till Jesus: ”Herre lär oss att be…” 
Övning : Jag skriver ner bönen ”FADER VÅR”
Matt 6:9-13 och Luk 11:1-4
Den kristna bönen riktas till Gud: Vi utgår från att Gud är god liksom en god pappa eller
mamma gör det bästa för sina barn. I kyrkans tradition kallas Gud för ”FAR”.
Läs bönen och förklara för mig vad är det du förstår om denna bön... Herrens bön består
av 7 olika bönen. Vi samtalar om den när du lämnar detta papper till mig.
1. Vår Fader
2. Låt ditt namn bli helgat.
3. Låt ditt rike komma.
4. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen
5. Ge oss idag det bröd vi behöver.
6. Och förlåt oss (mig) våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss (mig).
7. Och utsätt oss inte för prövning (låt mig inte falla inför prövning..)
och rädda oss från det onda.
Bönen slutar med en lovprisning till Gud:
Ditt är riket (alltså Guds rike, se lektioner 6 och 7)
Din är makten och äran i evighet. Amen.
Skriv här dina kommentarer om bönen Fader vår:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Det finns tre olika sätt att be enligt kyrkans tradition:
1. Med hjälp av Den skrivna bönen
Övning: Välj en bön som du tycker om som du finner i Psalmboken,
den delen som heter ”En liten bönbok” sidorna 1635 till 1715.
När vi samlas till Gudstjänst i kyrkan, finns en stund som heter
”Kyrkans förbön”. Vi läser dem och vi svarar t ex ”Herre hör vår bön”
Man ber för människorna som vi tänker på när de är sjuka, ensamma,
fängslade för sin tros skull, för de som hotas av fattigdom, drabbas av krig och
annat elände så att de ska få kraft att stå ut... dem som har mist någon kär
person (de som sörjer), mm
När vi ber för dem då vet de att andra människor stödjer dem, arbetar för deras
frihet, mm. Vi ber för
Vi ber också för människor som har makt i samhället (politiskt, ekonomiskt,
socialt, mm) så att de ska öppna sina hjärtan för det goda som kommer från Gud
så att de behandla andra människor på ett rättvist sätt och styr med rättvisa lagar
och därmed bidra att skapa fred mellan människorna och frid på jorden.
Vi ber också för jorden: utan rent vatten och frisk jord kan vi inte överleva... Det
är också en politisk och ekonomisk fråga som kräver att de som har makt skall
förstå att de kan inte göra något emot mänskligheten och därmed Gud som ber
oss att förvalta allt levande i hans namn....
etVi ber i gudstjänsten för att de ska ha ett rättvist syn på människorna och på
jorden...
Vi ber för kyrkan och alla som jobbar i Guds namn så att vi gör det som Gud lär
oss...
Vi ber därför till Gud att han hjälper oss att lyssna på hans bud...på Jesu goda
ord och handla rättvist... på så sätt skapar vi tillit bland människorna och därmed
fred på jorden
Övning: skriv här en förbön...
Herre vår Gud, vi ber för.....
och ge oss …
för att hjälpa dem.
2. En annan vanlig form att be enskild eller i kyrkan är genom
Den meditativa Bönen


Har du mediterar någon gång?
Hur gör du?
 Den kristna Meditationen innebär följande:






Du ägnar tid för sig själv inför Gud
i lugn och ro, på en avskild plats och ensam eller i gudstjänsten
bekvämt och kanske i en speciell kroppställning
för att begrunda över allt som du funderar på.
för att lämna allt i Guds händer
och syftet med denna sorters bön är
1. att du ska lära känna dig själv och
2. ”upptäcka” att Gud alltid går vid din sida
3. Genom bönen Du växer och mognar som människa
Övning:
En vanlig meditativ bön är dessa psalmer i psalmboken som säger något
om Gud och dig själv...Titta till exempel på Psalmboken, följande psalmer:
a. 760,
b. 759,
c. 763,
d. 767,
e. 768,
f. 772,
g. 773,
h. 774,
i. 777,
j. 778
dessa är just precis meditativa böner!
3. Den mer ”avancerad” form av bön är Den kontemplativa Bönen






Den är en ordlös bön, Du säger inget.
Du ska inte tänka på något, utan låter Guds ord tala till dig, till ditt
hjärta…
Den förutsätter ofta en personlig tro och en personlig mognad.
Den är dessutom en gåva från Gud
Gud ger den här gåvan till den han vill, fast ofta till den som ber ofta.
Därför att Guds syfte är
 att DEN PERSON SOM FÅR DEN HÄR GÅVAN SKA VARA
Guds redskap bland människorna
 Den kontemplative bedjare blir mycket skarp i sinnen och anar
Guds närvaro i sitt eget liv och i det som finns och sker i
världen.
 Övning: låt de här Jesu orden tala till din själ… Han säger:
”Jag ber inte att du skall ta dem ur världen
utan att du skall bevara dem från det onda” Joh 17:1
Bedjande bröder från Taizé
Tre gånger om dagen samlas de med tusentals ungdomar från
hela världen till bön och sång i klostrets kyrka
i Taizé, Frankrike
Teologisk uppläggning
Kh. Andrés Prieto, 2010