Piispainkokous Kuopiossa

advertisement
Ärendenr 2011–00023
Biskopsmötet 8 – 9.2.2011
BESLUTSBILAGA
PASTORALA ANVISNINGAR FÖR FRITT UTFORMAD BÖN
MED OCH FÖR PERSONER SOM REGISTRERAT
SITT PARTNERSKAP
Biskopsmötet har utgående från kyrkomötets beslut den 10 november 2010
konstitutionsutskottets tillhörande betänkande (4/2010) gett följande pastorala anvisningar.
och
Bönen är de kristnas gemensamma sätt att leva och vara inför Guds ansikte. I bönen tackar vi för de
gåvor vi fått och ber om Guds hjälp för oss själva och för andra. Bönen innebär också att vi ärar Gud,
bekänner hans allmakt och stannar upp inför hans utforskande och älskande blick. Gud själv
uppmanar oss att be och förlita oss på hans hjälp i alla livssituationer.
Inom ramen för det pastorala mötet kan man också inkludera bön med och för personer som
registrerat sitt partnerskap. I sådana situationer iakttas följande principer:
1.
En präst eller en annan av kyrkans anställda leder en bön som kan utformas fritt eller på
lämpligt sätt följa befintligt material ur kyrkans bönetradition. I bönen tackar man
tillsammans Gud för livets gåvor och ber om omsorg och ledning. Samtidigt ber man om
kraft att respektera den andra och söka Guds vilja. I samband med bönen kan man läsa
Guds ord. Bönen kan ske privat eller offentligt, beroende på vad man kommer överens
om med dem det gäller.
2.
Bönen kan hållas på en plats som man kommer överens om. Användningen av
kyrkorummet regleras i kyrkoordningen (KO 9:7 och 14:2).
3.
Vid denna typ av bön är det inte fråga om välsignelse av ett parförhållande jämställt med
äktenskapet. Element som hör till vigsel eller välsignelse av äktenskap används inte (till
exempel frågor, löften, utbyte av ring, stadfästelse, välsignelse av förbundet).
4.
Till kyrkans anställdas pastorala ansvar hör att man är beredd att vara medmänniska,
lyssna och stödja varje människa. I mötet med personer som registrerat sitt partnerskap
baserar sig bönen på en gemensam överenskommelse och på den kyrkligt anställdas
eget övervägande men medför inga nya tjänsteförpliktelser för en kyrkligt anställd eller en
församling. En kyrkligt anställd ska ge en korrekt bild av vad bönen är och följa bindande
anvisningar.
5.
I stiftet är det biskopens och i församlingen kyrkoherdens ansvar att övervaka att dessa
anvisningar följs och vid behov ge närmare anvisningar (KL 18:1 och KO 6:34).
Godkänd vid biskopsmötets session den 9 februari 2011
Ärkebiskop
Kari Mäkinen
Biskopsmötets sekreterare
Jari Jolkkonen
Download