Konsten att övertyga – retorikkurs

advertisement
Konsten att övertyga – retorikkurs
Att visa vägen framåt, att få folk med sig samt att både kommunicera sitt budskap och sin
egen personlighet, är många gånger de allra viktigaste framgångsfaktorerna för en ledare.
Dessa frågor är fokus på detta seminarium. Utbildningen kan även företagsanpassas och
utföras internt i er organisation.
Information och kommunikation handlar båda om att ha kontakt med en person, en grupp, en
publik, etc. på något sätt. Båda behövs men är mycket olika. Information handlar om en väg,
en riktning i budskapet. Information behövs i vissa situationer. En chef måste vara beredd att
”stå upp” och informera om olika frågor, beslut, resultat, etc. och göra det på ett sätt så att
budskapet blir tydligt, klart och möjligt att förstå.
Kommunikation är något annat. ”Comunicare” (latin) betyder ”dela” och handlar om två
vägar, en dubbelriktad process. I kommunikation finns en sändare och en mottagare.
”Sändaren” måste göra ”mottagaren” delaktig i samtalet (samtal =man talar sig samman).
Som ledare och chef är din förmåga att kunna kommunicera helt avgörande för din roll och
för den dagliga verksamheten. Småord och stordåd går ofta hand i hand. Med utgångspunkt
från den klassiska retoriken kan du skapa en plattform för en väl fungerande kommunikation.
Kursinnehåll




Det egna uttryckssättet, att växla upp sig själv i ledarrollen.
Att informera eller övertyga? Vad är kommunikation och hur kan man använda sig av
retoriken för att kommunicera bättre?
Hur arbetar de framgångsrika ledarna med sin personliga kommunikation, vilka
metoder är applicerbara i min vardag?
Argumentation, Bevisning, Språk, Framförande & Kroppsspråk
För vem?
Område
Utbildare
Nivå
Målgrupp
Kursmål
FÖRSÄLJNING
Martin Lindström, Entreprenörskolan YH
Fördjupning
Utbildningen vänder sig till dig som har personal- eller
ledaransvar. Du är chef, ledare eller projektledare.
Målet med kursen är att deltagarna kommer kunna öka sin
förståelse för ordets makt och möjligheterna att påverka sina
medmänniskor.
Praktisk info:
Antal platser
Längd
20 deltagare
1 dag
Var
När
Klockan
Lerdalshöjden
23 okt
8.00–17.00
Var
När
Sälen
Kommer VT-13
Download