Nämnden beslutar - Västra Götalandsregionen

PROTOKOLL
Sammanträde
2004-06-03
1 (57)
Sammanträde med kulturnämnden den 3 juni 2004 kl 9.00-13.45 i Artisten vid
Götaplatsen i Göteborg
NÄRVARANDE
Ledamöter
Lars Nordström (fp), ordförande
§§ 50-77, 79-181, 183-215
Conny Brännberg (kd) ordförande
§§ 78, 182, övriga §§ v ordförande
Vivi-Ann Nilsson (s) från kl 9.15
Christina Bergdahl (s)
Evert Svenningsson, (s)
Petra Vainionpää (s)
Beatrice Toll (s)
Otto Linton (m)
Ann-Marie Fredriksson (m)
Benita Nilsson (fp)
Per Gustafsson (c)
Tjänstgörande ersättare
Ulf Ahlstedt (s) ej § 148
Ulf Olsson (s) kl 9.00-11.30
Jörgen Hellman (s) § 148
Karin Uggla (m)
Perallan Orrbäck (fp) §§ 78, 182
Britt Norström (v) kl 13-13.45
Theresa Parker (v)
Närvarande ersättare
Lars-Arne Staxäng (m)
Gert Ohlsson (fp)
Veera Arak (v)
Övriga
Kerstin Quentzer, kulturchef
Tomas Olsson, utredare
Lars Lundgren,
”
Urban Sennunger,
”
Eira Högforsen,
”
Ylva Gustafsson,
”
Ann-Charlott Eklund, ”
Anita Johansson, sekreterare
Lena Alexanderson, informatör
Göran Ekstedt, informationsdirektör
Kenneth Carlsson, regionsekreterare
§ 50. Godkännande av dagordning
Otto Linton (m) anmäler ett tillkommande ärende: Natur- och kulturarvsförvaltningen, nr 166
på dagordningen.
Nämnden beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg.
040603/KUN/vgregion
2
§ 51. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
Sekreteraren förrättar upprop och anmäler tjänstgörande ersättare.
§ 52. Val av sekreterare under resten av mandatperioden
Nämnden beslutar
att utse Urban Sennunger som sekreterare i kulturnämnd och beredningsgrupp under resten av
mandatperioden.
§ 53. Val av attesterare under resten av mandatperioden
Nämnden beslutar
att utse Urban Sennunger till attesterare under resten av mandatperioden.
§ 54. Anmälningsärenden, bilaga 3/2004.
Nämnden beslutar
att med godkännande lägga anmälningarna till handlingarna.
§ 55. Ekonomisk rapport per den 30 april 2004. KUN 1-2004.
En sammanställning över förbrukade medel har utsänts till nämnden. Förbrukningen följer i
stort sett den fastställda budgeten.
.
Nämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten.
§ 56. Sammanträdestider 2005.
Nämnden beslutar
att nedanstående tider ska gälla under 2005:
Vecka
5
15
23
38
44
50
Datum
2-3 febr (lunch till lunch, sammanträde 3 febr)
14 april
9 juni
23 sept
3 nov
16 dec
040603/KUN/vgregion
3
§ 57. Avtal mellan Skövde kommun och Västra Götalandsregionen angående
musikteater. KUN 227-2004.
Inför fusionen mellan GöteborgsOperan och stiftelsen Länsteatern Skaraborg 2002 tecknades
ett avtal om samverkan mellan regionen och Skövde kommun. Målet är att främja den
regionala musikteaterverksamheten och samtidigt behålla den lokala förankring som byggts
upp av Skaraborgs länsteater.
Nämnden har att ta ställning till ett lätt reviderat avtalsförslag gällande Skövdescenen – en
utvecklad regional musikteater. Det nya avtalet löper under tiden 050101—091231.
Nämnden beslutar
att godkänna avtalsförslaget som ersätter avtal tecknat 2002.
§ 58. Särskilt stöd till organisationer vars verksamhet bygger på etnisk tillhörighet.
KUN 213-2004.
Nämnden behandlar ansökningar om verksamhetsbidrag från Regional-SIOS samt
Sverigefinska Riksförbundet Västra Götalands Distrikt.
Nämnden beslutar
att bevilja Regional-SIOS ett bidrag på 100 000 kr för 2004,
att bevilja Sverigefinska Riksförbundet Västra Götalands Distrikt ett bidrag på 60 000 kr för
2004,
att bidragen finansieras genom kulturnämndens avsatta medel för regional organisationsverksamhet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 59. Svenska Kommunalpensionärernas Förbund Västra Götalandsdistriktet.
KUN 226-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 100 000 kr. Syftet är att skapa förutsättningar för att
kunna driva en distriktsverksamhet som utvecklar folkrörelsen med ca 15 000 medlemmar.
Nämnden beslutar
att bevilja Sv Kommunalpensionärernas Förbund VG ett startbidrag på 100 000 kr för 2004,
att bidraget redovisas utifrån den verksamhetsplan som distriktet planerar att genomföra,
att beslut om generellt stöd till Sv Kommunalpensionärernas Förbund Västra Götaland tas
efter 2004 års redovisning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
040603/KUN/vgregion
4
§ 60. Redovisning av hur kulturnämndens medel fördelas geografiskt. KUN 1-2004.
Kulturchef Kerstin Quentzer redovisar med tio bilder, enligt önskemål av Ulf Olsson (s),
fördelningen av kulturnämndens medel i geografin. Av bilderna framgår också hur
finansieringen fördelas på de olika arbetsplatserna. Inte oväntat dominerar GöteborgsOperan
och Göteborgs Konsert AB kraftigt.
Nämnden beslutar
att notera informationen.
§ 61. Rapport om projektet Attraktiva Dalsland. KUN 331-2001.
Vid kulturnämndens sammanträde den 15 april 2004 beslutades att rapport om projektet
skulle lämnas vid sammanträdet den 3 juni. På grund av tidsbrist har denna rapport inte hunnit
färdigställas.
Nämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde den 24 september 2004.
§ 62. Uppföljning av policy för handikappfrågor – anvisningar. KUN 164-2002.
Kulturnämnden har av handikappkommittén fått elva frågor att besvara i en uppföljning av
policy för handikappfrågor. Kultursekretariatet har utarbetat svaren som delas ut till nämnden.
Nämnden beslutar
att godkänna svaren samt
att insända desamma till handikappkommitténs kansli.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 63. Motion av Conny Brännberg om Designpris 2005. KUN 214-2004.
Kulturnämnden har av regionstyrelsen fått denna motion på remiss. Ylva Gustafsson på
kultursekretariatet informerar att en gemensam beredning äger rum den 7 juni.
Kulturchefen föreslår att ärendet delegeras till ordföranden för beslut.
Nämnden beslutar
att delegera till ordföranden att avge motionssvar.
040603/KUN/vgregion
5
§ 64. Ramavtal angående samverkan Borås – Västra Götalandsregionen på
kulturområdet. KUN 235-2004.
Kulturnämnden i Borås kommun har sedan våren 2000 fört diskussioner med företrädare för
Västra Götalandsregionens kulturnämnd om olika frågor kring kulturinstitutionernas i Borås
roll i ett regionalt perspektiv.
Kulturnämnden i Borås har vid sammanträde den 18 mars 2004 beslutat att träffa principavtal
med kulturnämnden i Västra Götalandsregionen om samverkan på kulturområdet enligt
förslag under förutsättning att denna fattar samma beslut.
Vid samma sammanträde diskuterades också ett avtal angående regionalt museiuppdrag till de
kulturhistoriska museerna. Överläggningar kring detta har förts med företrädare för regionens
kulturnämnd och kulturförvaltning samt den under processens gång nybildade natur- och
kulturarvsförvaltningen, som numera svarar för museifrågorna.
Ett ramavtal om samverkan inom det kulturpolitiska området har undertecknats av de båda
ordförandena i respektive kulturnämnd.
Nämnden beslutar
att godkänna avtalet.
§ 65. Remiss: Miljöpolicy för Västra Götalandsregionens egna verksamheter med
riktlinjer för miljöarbetet. KUN 48-2004.
Miljönämnden har tillställt kulturnämnden en remissupplaga av Miljöpolicy för Västra
Götalandsregionens egna verksamheter med riktlinjer för miljöarbetet.
Synpunkter på förslaget önskas i första hand i form av svar på bifogade frågor. Remissvaren
kommer att behandlas i miljönämnden i augusti 2004. Ett slutligt förslag till ny miljöpolicy
bör kunna antas av regionfullmäktige i oktober 2004.
Ett remissvar har utarbetats av kultursekretariatet.
Nämnden beslutar
att godkänna remissvaret samt
att insända detsamma till miljösekretariatet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
040603/KUN/vgregion
6
Projektansökningar 2004
§ 66. Sigtunastiftelsen söker 250 000 kr till ”Rymd och hav”. KUN 257-2003.
Syftet med projektet är en fokusering på Harry Martinsons vetenskapliga sida genom
utställningar om rymden respektive havet. Projektet uppfyller kulturnämndens vilja att stödja
gränsöverskridanden.
Projektet har ännu inte fått stöd från övriga finansiärer, varför nämnden föreslås bordlägga
ansökan ytterligare en omgång.
Nämnden beslutar
att bordlägga ansökan i avvaktan på övriga finansiärers beslut.
§ 67. Bohusläns museum/Föreningen Norden ansöker om bidrag till ”Då Sverige och
Norge hade samma Kung och Drottning”. KUN 270-2003.
Bohusläns museum och Föreningen Norden har för avsikt att genomföra ett dokumentationsoch ungdomsprojekt i anslutning till hundraårsminnet av unionsupplösningen mellan Sverige
och Norge. Projektet omfattar tiden 040301—060630.
Om övriga tilltänkta finansiärer, då särskilt Interreg, går in med medel i avsedd omfattning
finns all anledning för kulturnämnden att överväga medfinansiering i enlighet med ansökan.
Ärendet föreslås bordläggas intill dess att detta blir klarlagt.
Nämnden beslutar
att bordlägga ansökan i avvaktan på övriga finansiärers beslut.
§ 68. E=mc2 Danskonst söker 350 000 kr till ”En mobil hybrid”. KUN 319-2003.
Nämnden behandlar en ansökan med syfte att utveckla en rörlig dansensemble, göra
specialkomponerade dansinslag, visa unika dansproduktioner, spela en internationell roll som
konstnärligt ansikte för danskonsten.
Det projektbidrag som söks måste betraktas som ett verksamhetsstöd till en ensemble, vilket
är en form kulturnämnden inte tillämpar idag.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 69. Edition Diadorim ansöker om bidrag till ”Poetry Journeys 1904-2004”.
KUN 382-2003.
040603/KUN/vgregion
7
Edition Diadorim söker bidrag till ett kulturevenemang hösten 2004. Samverkan sker mellan
Göteborgs Stadsmuseum, Universitetsbibliotek och Stadsbibliotek.
Ansökan anger inget specificerat belopp som söks från regionen. Regionen prioriterar inte
stöd till produktion. Projektet är lokalt förankrat och främst en angelägenhet för Göteborgs
stad.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 70. Bohusläns Hembygdsförbund ansöker om bidrag till ”Lokalhistorisk konferens
rörande Skagerrakområdet”. KUN 17-2004.
Ansökan avser en delfinansiering av ett lokalhistoriskt kontaktnäts regelbundet
återkommande möten.
Kulturnämnden har vid de få tillfällen stöd ges till denna typ av aktiviteter prioriterat större
nationella manifestationer förlagda till Västra Götalandsregionen, exempelvis Riksförbundets
för Hembygdsvård riksstämma, som i år kommer att genomföras i Åmål.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 71. Regionbibliotek Västra Götaland ansöker om bidrag till ”Vestro Gothia
KUN 27-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 722 000 kr till medfinansiering av projektet ”Vestro
Gothia”. Regionbiblioteket har sedan hösten 2003 haft särskilda projektmedel för projektet,
som är ett webbaserat ABM-program riktat till skola och barn i åldern 6-13 år.
I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden bevilja 400 000 kr.
Moderaterna yrkar att nämnden beviljar 200 000 kr, Vänsterpartiet yrkar 380 000 kr och
fp, c, s 350 000 kr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslaget och yrkandena och mot varandra och finner yrkandet från fp, c, s
bifallet.
Nämnden beslutar
att bevilja 350 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004. Projektet skall under
2004 organiseras av en ’bredare’ styrgrupp samt fortsatt arbeta med finansieringsplanen.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna.
Slutlig redovisning skall lämnas senast 050228.
040603/KUN/vgregion
8
§ 72. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund söker 63 250 kr till
”Modernisering av årsboken Hembygden”. KUN 30-2004.
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund har sedan 1918 publicerat årsboken
Hembygden. Man har startat ett moderniseringsprojekt för att förnya boken. Kulturnämnden
har valt att inte prioritera medieproduktion.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 73. Ann Löwenstein, Göteborg, söker 160 000 kr till projektet ”Sovlåda”.
KUN 32-2004.
Projektet syftar till att skapa debatt kring problemet hemlöshet. Att skapa debatt kring
hemlöshet är en mycket viktig och angelägen fråga. Kulturnämnden prioriterar dock inte
ansökningar från enskilda personer.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 74. Lundsbrunns samhällsförening söker 40 000 kr till krönikespelet ”Kring
brunnen”. KUN 34-2004.
Lundsbrunns samhällsförening vill uppföra ett krönikespel som handlar om upptäckten av det
hälsobringande vattnet i Odens källa. I föreställningen får publiken följa utvecklingen från
1700-talet fram till mitten av 1900-talet. Syftet är att väcka intresse för och förmedla kunskap
om bygden kring Lundsbrunn.
Kulturnämnden är restriktiv med produktionsstöd vilket föranleder ett förslag till avslag.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 75. Stefan Kristiansson söker 12 500 kr till ”Fasettfärd”. KUN 39-2004.
Stefan Kristiansson söker medel för att kunna genomföra en fotoutställning på
Konstfrämjandet i april.
Kulturnämnden brukar inte bevilja medel till material eller utrustning. En enskild person kan
heller inte formellt söka projektmedel. Projektet är dessutom redan genomfört när nämnden
tar sitt beslut.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
9
§ 76. Hjärtums Hembygdsförening söker 40 000 kr till ”Hjärtum kring sekelskiftet”.
KUN 40-2004.
Hjärtums Hembygdsförening har sedan 1997 undersökt och dokumenterat lokalhistorien för
att kunna ge ut en bok i samband med föreningens 50-årsjubileum.
De regionala hembygdsförbunden erhåller idag bidrag från regionen genom kulturpolitiskt
motiverade uppdrag. De lokala hembygdsföreningarna erhåller i sin tur stöd via hembygdsförbunden i Bohuslän, Västergötland och Dalsland.
Kulturnämnden prioriterar inte projektbidrag till medieproduktion, exempelvis bokutgivning.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 77. Arkitekturkonsulent 200 000 kr. KUN 49-2004.
Nämnden behandlar en ansökan från Göteborgs stad om 200 000 kr. Göteborgs kulturförvaltning har sedan 2003 haft en arkitekturkonsulent anställd på 50%. Då efterfrågan blivit
större än vad en person på frilansbasis 50% kan svara upp till har frågan uppkommit om inte
regionen skulle ha en person på 50%, som organiserar ett antal pedagogiskt intresserade
arkitekter för skolprojekt.
Frågan har diskuterats i BUF-gruppen, som enhälligt beslutade att föreslå kulturnämnden att
medel avsätts som försök under ett år.
Nämnden beslutar
att bevilja 200 000 kr till medfinansiering av projektet under år 2004-2005. Kostnaden ska
belasta kulturnämndens särskilda medel för barn och ungdom.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna.
Slutlig redovisning ska lämnas senast 2005-08-31.
§ 78. Stiftelsen Läckö Slott söker 500 000 kr till ”Turné med operaproduktionen
L´Etoile”. KUN 51-2004.
Stiftelsen Läckö Slott har under några år bedrivit operaverksamhet på slottet. Syftet med
ansökan är att ytterligare stärka samverkansprojektet Tre slott och tre sekel genom att
turnélägga 2004 års operaföreställning ”L´Etoile” på Nääs och Gunnebo och genom denna
turné stärka attraktionskraften hos tre västsvenska besöksanläggningar.
Ordföranden anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Nämnden utser Conny Brännberg till ordförande och Vivi-Ann Nilsson till justerare.
I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden besluta att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
10
Per Gustafsson (c) föreslår att nämnden beviljar 400 000 kr. Moderaterna yrkar bifall till
tjänstemannaförslaget.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden tjänstemannaförslaget och Per Gustafssons
yrkande mot varandra och finner yrkandet från Per Gustafsson bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till Per Gustafssons förslag.
Nej-röst för bifall till tjänstemannaförslaget.
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster bifaller nämnden Per Gustafssons förslag.
(Voteringsprotokoll finns i Bilaga A).
Nämnden beslutar
att bevilja 400 000 kr. Medlen tas ur oförutsett.
§ 79. Grupp 94 söker 30 000 kr till Göteborgs Poesifestival. KUN 53-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om medfinansiering av den 23:e poesifestivalen, som äger
rum den 22-24 oktober på Röda Sten.
Statens kulturråd och Göteborgs stads kulturförvaltning har bidragit med 70 000 kr vardera.
Festivalen är i första hand ett ansvar för Göteborgs stad men regionen föreslås att stödja den
del som benämns Poem&Ung, som vänder sig till poesiintresserade unga från hela regionen.
Nämnden beslutar
att bevilja 20 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna. Beviljade
medel avser Poem&Ung. Slutlig redovisning skall lämnas senast 050228.
§ 80. Gunnel Eklund söker 50 000 kr till ”Livet för Sångargrevinnan av Dal”.
KUN 54-2004.
Gunnel Eklund vill göra en retrospektiv utställning på Baldersnäs Herrgård under sommaren
2004. Utställningen är tänkt som ett komplement till Baldersnäs övriga sommaraktiviteter.
Kulturnämnden är restriktiv med att bevilja projektmedel till en enskild person och till
produktioner.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
11
§ 81. Arabiska kulturföreningen söker 65 000 kr till ”Sofisterna eller Kärlekens dårar”.
KUN 58-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om medel för medfinansiering av projektet under år 2004.
Regionutvecklingsnämnden har beviljat 35 000 kr till projektet under förutsättning av
kulturnämndens medfinansiering.
Nämnden beslutar
att bevilja 30 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Slutlig redovisning skall lämnas senast 040630.
§ 82. Stiftelsen Musik i väst söker 100 000 kr till ”Interkulturellt arrangörsnätverk”.
KUN 59-2004.
Projektets syfte är att bistå och hjälpa olika kulturföreningar för att de på bästa sätt ska kunna
genomföra musikaktiviteter. Musik i Väst har inom ram produktionsmedel som gör det
möjligt att subventionera vissa produktioner. Organisationen Musik i Väst prioriterar själva
vilka produktioner som under året bör komma ifråga för denna subvention.
Kulturnämndens projektanställda mångkulturkonsulenter kan också vara en resurs för dessa
kulturföreningar.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 83. Forum för samtal om scenkonst ansöker om bidrag till Forum för samtal om
scenkonst. KUN 60-2004.
Syftet är att starta ett forum för samtal om scenkonst. Ett nätverk mellan institutioner, övriga
teatrar, högskolor och allmänhet skall initieras.
Kulturnämnden är huvudman för stora delar av den institutionella teatern i Västra Götaland. I
dessa verksamheter ingår att utbilda och utveckla den fast anställda personalen. Göteborgs
stad har ett större ansvar för de fria grupperna och har i dess kulturnämnd inte prioriterat detta
projekt.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 84. Bertil I W Kjelldorf söker 15 000 kr till bok om ”Finsk invandring till Tiveden
med omnejd”. KUN 61-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om medel till slutproduktion av en skrift.
040603/KUN/vgregion
12
Kulturnämnden prioriterar inte projektbidrag till medieproduktion, exempelvis bokutgivning.
De projektmedel kulturnämnden totalt förfogar över skulle helt kunna utnyttjas årligen för
utgivning av hembygdslitteratur i Västra Götaland.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 85. Föreningen ZINGO söker 215 480 kr till ”Fanzine TV”. KUN 63-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om medel till medfinansiering av projektet ”Fanzine TV”
under år 2004/2005. ”Fanzine TV” startades i oktober 2002 av Zingo film & TV AB och drivs
av den ideella föreningen Zingo. Den finansieras med stöd av bl a Framtidens kultur.
Projektet ger en möjlighet för regionens unga att tas på allvar och få en röst i ett rikstäckande
medium – SVT.
Nämnden beslutar
att bevilja 200 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004/2005.
Medlen ska tas från Särskilda medel för utvecklingsprojekt Barn & Ungdom.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna.
Slutlig redovisning ska lämnas senast 050831.
§ 86. Yeans Kulturförening söker 100 000 kr till Keyframe 2005 – Graphic Design and
Motion Graphics Event. KUN 64-2004.
Nämnden behandlar en ansökan med syfte att under ett tredagars seminarium belysa grafisk
design och rörlig grafisk design. Grafisk design är ett eftersatt område och faller ofta mellan
bild och design. Nämnden brukar dock inte bevilja medel till studenter under utbildning.
Något av detta borde dessutom de respektive skolorna kunna ordna själva -nätverk för den här
typen av konferenser finns rimligen kring de respektive utbildningarna.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 87. Tidaholms stadsbibliotek söker 300 000 kr till ”Studiemäklaren – drivkraften för
bildningen, folkbildningen och utbildningen i Tidaholm”. KUN 65-2004.
Genom en s k studiemäklare ska medborgarna i Tidaholms kommun tillförsäkras tillgång till
utbildningsutbudet för vuxna från lokal, regional och nationell nivå, oberoende av arrangör.
Genom samverkan mellan folkbildningens, bibliotekets och den formella utbildningens
aktörer tar Tidaholm steget in i kunskapssamhället. Samarbetspartners är Studieförbunden,
040603/KUN/vgregion
13
Hellidens fhsk, Kompetenscentrum och Tidaholms stadsbibliotek. Samtal förs med
arbetsförmedling och försäkringskassa, som förhoppningsvis kan involveras i projektet.
Projektet föreslås beviljas samma summa som redovisad egeninsats.
Nämnden beslutar
att bevilja 140 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004-2005.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna.
Slutlig redovisning ska lämnas senast 050831.
§ 88. Litografiska akademien i Tidaholm söker 200 000 kr till ”Förstudie för nordiskt
grafikprojekt”. KUN 66-2004.
Litografiska akademien i Tidaholm vill genomföra en förstudie för att kunna ge den femte
internationella litografisymposiet en nordisk prägel. För två år sedan beviljades stöd från
regionen för att genomföra den fjärde internationella grafiksymposiet. Målet är att kontakta
samtliga grafiska verkstäder och högre konstutbildningar i Norden för att inspirera till fortsatt
samarbete.
Att i en förstudie undersöka möjligheterna till samverkan med kulturinstitutionerna, kulturpolitiker och näringslivet i regionen för att skapa en plattform för nordiskt samarbete är väl
motiverat, frågan är bara hur mycket av detta som kan tänkas ingå i det kulturpolitiskt
motiverade uppdraget.
Kerstin Quentzer anmäler att ytterligare information om projektet inkommit, vilken visar att
det i dagsläget inte finns möjligheter att driva projektet inom verksamhetens ramar.
Ordföranden föreslår att Litografiska akademien beviljas 150 000 kr.
Nämnden beslutar
att bevilja 150 000 kr till en förstudie.
§ 89. Assemblage söker 45 000 kr till Assemblage. KUN 67-2004.
Assemblage är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges arkitektstudenter. Dess syfte är att
grundlägga ett framtida samarbete mellan svenska arkitekturstudenter för att stärka
mångfalden inom svensk arkitektur.
Verksamheten är av sådan karaktär att de nätverk, som det här är tal om, borde kunna skapas
inom ramarna för de respektive utbildningarna. Regionen ger inte stöd till studenter under
utbildningen. Projektet är dessutom slutfört när beslutet om projektmedel tas.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
14
§ 90. Lommebos spelmanslag söker 35 000 kr till ”Samnordiskt projekt för utbyte och
spridning av folkmusik”. KUN 68-2004.
Ett samarbete har utvecklats mellan olika spelmansgrupper i Norden och i Skottland. Syftet
med ansökan är att fortsätta ett befintligt samarbete mellan folkmusikgrupper från Norge,
Danmark och Skottland.
De tre spelmansförbunden som finns i Västra Götalandsregionen har av kulturnämnden ett
kulturpolitiskt motiverat uppdrag. I detta uppdrag ingår att tillvarata medlemmarnas behov av
vidareutveckling/uppdatering av sina kunskaper. Detta projekt borde kunna ses som en del av
det uppdraget och kunna delfinansieras av aktuella spelmansförbund.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 91. Kulturföreningen Bwana Club söker 300 000 kr till ”Kritisk kultur-produktion”.
KUN 71-2004.
Kulturföreningen söker bidrag till Clandestinofestivalen som äger rum 10-13 juni i Göteborg.
Arrangemanget syftar till reflektion kring och framställan av vårt mångkulturella samhälle. En
utställningsdel förläggs till Världskulturmuseet. I samarbete med andra arrangörer kommer
medverkande artister även att ge konserter på andra platser i regionen.
I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden besluta att bevilja 300 000 kr.
Vänsterpartiet föreslår att nämnden beviljar 100 000 kr.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner
tjänstemannaförslaget bifallet.
Nämnden beslutar
att bevilja 300 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna.
§ 92. Historiska institutionen vid Göteborgs universitet söker 245 700 kr till
pilotprojektet ”Det tidigmedeltida Ranrike”. KUN 72-2004.
Två forskare vid Historiska institutionen vid Göteborgs universitet söker bidrag till projekt
som rör Bohusläns tidigmedeltida historia.
Kulturnämnden prioriterar inte forskningsprojekt.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
15
§ 93. Musica Festiva söker 50 000 kr till ”Camerata Mandolino Classico”.
KUN 76-2004.
Musica Festiva driver sedan ett antal år tillbaka Camerata Mandolino Classico, även kallad
Musica Brahefestivalen. Syftet är att uppfylla medborgarnas behov av profana konserter
genom kammarmusikarrangemang, sakrala genom kyrkomusikarrangemang, eskapistiska
genom operaföreställningar, historiska genom val av konsertlokaler och repertoar.
Nämnden beslutar
att bevilja 15 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna.
§ 94. Mirjam Jakobsson söker 50 000 kr till ”En dörr till en sluten värld”.
KUN 77-2004.
Mirjam Jakobsson ansöker om medel för att producera och trycka en bok. Hon planerar att
tillsammans med en bildkonstnär beskriva och illustrera demens och åldrande.
Kulturnämnden prioriterar inte stöd för produktion och/eller tryckning av litteratur eller
media.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 95. Teater Spunk söker 95 000 kr till ”Beviset med teater Spunk”. KUN 78-2004.
Föreställningen ska belysa det sexuella våldet bland unga. Syftet är att främja en uppriktig
och nyanserad diskussion kring unga mäns och kvinnors syn på makt, identitet och sexualitet.
Kulturnämnden är restriktiv med produktionsstöd. Göteborgs kulturnämnd har inte beviljat
anslag till detta projekt.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 96. BONZO söker 97 000 kr till ”Tystnad, var god tala”. KUN 79-2004.
Syftet med ansökan är att utforska rummet mellan skulptur och poesi i en gemensam
föreställning, att genomföra föreställningen ”Tystnad, var god tala” tillsammans med musiker,
ljussättare och skådespelare.
Projektet bedöms som ett produktionsstöd, vilket inte i första hand prioriteras av nämnden.
040603/KUN/vgregion
16
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 97. Trollhättans Stadsbibliotek/Kronogårdsbiblioteket söker 45 000 kr till
”Mångfaldens integration – förstudie för ett Kronogårdsexperiment”. KUN 80-2004.
Medel söks till en förstudie som syftar till att undersöka möjligheterna att sjösätta ett
angeläget mångkulturellt biblioteksprojekt. Ansökan avser regionalt stöd för att anställa en
assistent och på det sättet kunna frigöra tid för bibliotekarier att genomföra förstudien.
Trollhättans kommun redovisar ingen egeninsats i projektet. Det borde vara möjligt och en
självklar uppgift för befintlig bibliotekspersonal att tillsammans med medborgarkontor,
fritidsgård och utbildningsverksamheter i stadsdelen att kunna sjösätta dessa intentioner utan
särskilda regionala medel för en assistent. Om ytterligare personalresurser krävs är det ett
kommunalt ansvar.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 98. Tjörns sommarteater söker 200 000 kr till ” Leka med elden” av August
Strindberg. KUN 82-2004.
Föreningens syfte är att på professionell nivå och med hög konstnärlig kvalitet spela
sommarteater på Tjörn.
Kulturnämnden är restriktiv med produktionsstöd. I budgeten saknas lokala finansiärer. Det
finns viss lokal sponsring som då har karaktären av material och lokal. Om detta skall ha en
bärighet i framtiden måste lokala finansiärer knytas till satsningen.
I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden besluta att avslå ansökan.
I diskussionen framför Perallan Orrbeck (fp) det angelägna i att sommarkulturen på Tjörn
breddas. Ordföranden föreslår att ett bidrag om 25 000 kr beviljas under förutsättning att
kommunen står för en motsvarande insats.
Propositionsordning:
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner tjänstemannaförslaget bifallet.
Votering begärs och följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till tjänstemannaförslaget.
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster bifaller nämnden ordförandens förslag.
(Voteringsprotokoll finns i Bilaga A)
040603/KUN/vgregion
17
Nämnden beslutar
att bevilja 25 000 kr till Tjörns sommarteater under förutsättning att Tjörns kommun beviljar
motsvarande.
§ 99. Borås kommun ansöker om bidrag till ”Delregionala mötesplatser”. KUN 83-2004.
Nämnden behandlar en ansökan från Borås stads kulturnämnd om 240 000 kr. Syftet med
ansökan är att utveckla den unga kulturen i Borås och Sjuhärad genom att skapa en delregional mötesplats för unga (13-23 år) i Kulturhuset i Borås.
Borås kommun har tidigare ansökt om regionala medel för att starta en kulturell mötesplats
för unga och då fått avslag med motiveringen att projektet var lokalt. Man började då att
förankra idén inom Sjuhäradssamarbetet och med regionens ungkulturkonsulent, som är
positiv till initiativet från Borås. Viktigt är att mötesplatsens innehåll och verksamhet styrs
och genomförs av unga själva.
I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden besluta att bevilja 120 000 kr.
Moderaterna föreslår 70 000 kr.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra och finner
tjänstemannaförslaget bifallet.
Nämnden beslutar
att bevilja 120 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004-2005.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna.
Slutlig redovisning ska inlämnas senast 051015.
§ 100. Karin Walhammar/Alingsås museum söker 200 000 kr till ”Förgänglighet – Art
in Nature”. KUN 84-2004.
Projektet är ett konstnärligt utbyte mellan Sverige, Norge, Finland och Lettland som bygger
på tre delar: utställning, workshop och pedagogisk verksamhet. Planeras att genomföras 2005.
Syftet med projektet är bl a att skapa en fördjupad förståelse för konstens villkor och
uttrycksmedel i en tid som präglas av processtänkande och improvisation.
Ett lovande projekt som borde ha alla förutsättningar att bli intressant både till konstnärlig
form och pedagogiskt innehåll. Tydligt och väl genomtänkt vad gäller tema, samarbetspartners och lokal förankring. I den hårda prioriteringssituation som gäller föreslås trots detta
avslag.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan
040603/KUN/vgregion
18
§ 101. Alpha Omega Musik AB söker 127 300 kr till ”DFK Databas för Framtida
Kulturstrukturer”. KUN 85-2004.
Alpha Omega Music AB vill bygga en databas som möjliggör nyskapande arbete mellan text,
musik, administration och framförande. Två ansökningar har inkommit till nämnden. Den ena
gäller en förstudie, den andra inkluderar själva projektet.
Syftet med projektet är att skapa och utveckla nya strukturer för eget skapande. Verksamheten
går ut på att bygga ett program på webben som innehåller förprogrammerade strukturer.
Alpha Music AB bör i första hand diskutera projektet med ansvariga för regionens
databaserade verksamheter.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 102. Studieförbundet Vuxenskolan söker 500 000 kr till ”Granit Film & Musik”.
KUN 87-2004.
Projektets syfte är att stimulera ungdomars kreativitet och väcka lusten för en positiv
livsföring. Målet är att skapa en kontinuerlig verksamhet som erbjuder ungdomar möjlighet
att få utlopp för sin kreativitet genom att skapa film och musik.
Utredaren anser att mycket av det som beskrivs i projektansökan är sådan verksamhet som ett
studieförbund i samverkan med kommun, föreningsliv och ungdomsgrupper både kan och ska
göra. Film i Väst Barn & Ungdom samt Kultur Ungdom är de regionala organisationer som
kan ge projektledningen råd och idémässigt stöd i ett uppbyggnadsskede av verksamheten.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 103. Skaraborgs Film- och videoförening söker 4000 kr till ”Rulle – urmakare i tredje
generationen”. KUN 88-2004.
Skaraborgs Film- och videoförening söker bidrag för att kunna dokumentera Rudolf
Bäckströms mångåriga arbete som urmakare i Askersund genom att göra en filmad intervju
med honom.
Kulturnämnden beviljar inga medel till produktioner. Filmen borde gå att genomföra med
stöd från annat håll.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
19
§ 104. Stiftelsen Gyllenkroken ansöker om bidrag till ”Formprojektet”. KUN 89-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 100 000 kr. Projektet avser att slutföra ett
utsmyckningsprojekt på psykiatriska kliniken vid Östra sjukhuset. Projektet har tidigare fått
stöd av Västra Götalandsregionen. Tanken är att projektet skall avslutas genom att deltagarna
får hjälp med att komma vidare i sitt eget konstnärskap.
I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden besluta att avslå ansökan.
Vänsterpartiet föreslår att nämnden beviljar 100 000 kr.
Det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och
finner tjänstemannaförslaget bifallet.
Votering begärs och följande voteringsordning godkänns:
Ja-svar på bifall till tjänstemannaförslaget
Nej-svar på bifall till vänsterpartiets förslag.
Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller nämnden tjänstemannaförslaget.
(Voteringsprotokoll finns i bilaga A)
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 105. ResursCentra för kvinnors arbete om bidrag till ”Formprojektet”. KUN 90-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 120 225 kr. Projektets syfte är att ge kvinnliga konstnärer
en plattform för ökad delaktighet i det västsvenska kulturlivet genom att ge dem ökad
kunskap i ekonomiska och affärsmässiga villkor.
I projektansökan nämns en rad tänkta samarbetspartners, bland andra AF Kultur och BRG.
Det är dock oklart hur långt samarbetet har kommit, både vad det gäller finansiering och reellt
samarbete kring projektet. Projektet Kulturväxt uppmuntras komma tillbaka med en ansökan
när projektet har en tydligare struktur.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 106. Alingsås bibliotek ansöker om bidrag till ”Växthuset”. KUN 91-2004.
Alingsås bibliotek/kultur- och fritidsnämnden söker 300 000 kr till projekt ”Växthuset”.
Syftet med projektet är att skapa en vital, lustfylld och dynamisk mötesplats för information
om hälsa och livsstil i lokalsamhället, bli ett modellbibliotek som kan fungera som
inspirationskälla för andra bibliotek.
040603/KUN/vgregion
20
Från Alingsås kommun har sökts 150 000 kr.
Nämnden beslutar
att bevilja 70 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004-2005. Medlen avser den
del av Växthuset som heter Kunskapskälla för hästintresserade samt gruppen mopedintresserade.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna. Slutlig
redovisning skall lämnas senast 050831.
§ 107. Majornas stadsbibliotek ansöker om bidrag till ”Biblioteket – majbornas
magiska mötesplats maximerar medborgarnas möjligheter”. KUN 93-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 300 000 kr. Majornas bibliotek vill erbjuda en mötesplats
för olika kulturformer. Projektet ska stödja ett dynamiskt medborgarskap, med biblioteket
som väl förankrad angelägenhet för alla majbor.
Från Stadsdelsnämnden i Majorna har sökts 237 000 kr .
Majornaborna bedöms ha tillgång till ett rikt utbud av kultur i sin omedelbara närhet, varför
detta koncept inte har prioriterats bland alla de ansökningar om biblioteksutvecklingsmodeller
som inkommit till kulturnämnden.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 108. Nätverket Tromb söker 60 000 kr till ”Nya tältprojektet”. KUN 95-2004.
Nätverket Tromb är en partipolitisk fristående och religiöst obunden ideell förening som vill
verka för ett ökat socialt, kulturellt och demokratiskt engagemang – inte minst bland
ungdomar. Projektet syftar till att i en förstudie undersöka förutsättningarna för att genomföra
en musikfestival våren 2005.
Kulturnämnden föreslås avslå ansökan om stöd till förstudien. Föreningen är dock
välkommen att diskutera det framtida ”tältprojektet” med sekretariatets handläggare.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
21
§ 109. Våra Gårdar Västra Götalands distrikt ansöker om bidrag till ”Konstväggen i
Våra Gårdar”. KUN 96-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 40 000 kr. Målet med projektet är att engagera och
intressera fler människor att delta i ett bredare konst- och kulturliv i Våra Gårdars
samlingslokaler i en drogfri miljö. Projektet syftar till att lyfta fram konsten, som är den
kulturform som behöver utvecklas och lyftas fram i Våra Gårdars verksamhet.
Kulturnämnden föreslås avslå ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 110. Uddevalla stadsbibliotek ansöker om bidrag till ”Lärcentrum på Uddevalla
stadsbibliotek”. KUN 97-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 76 950 kr. I Uddevalla kommun pågår sedan en tid
tillbaka planeringen av ett lärcentrum i stadsbibliotekets lokaler. Lärcentret planeras att starta
hösten 2004. Syftet med ett eventuellt regionalt stöd är att lägga ned extra tid på att utarbeta
riktlinjer för ett bra samarbete.
Flera kommuner/bibliotek har ansökt om medel för att utveckla samarbeten omkring
lärcenter. Kulturnämnden bör prioritera de som har, utifrån ett regionalt perspektiv, en
innovativ idé och/eller påtar sig en regional uppgift samt påvisar egen insats i projektet.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 111. SPRanGD/Konstplikt söker 30 000 kr för att uppföra en föreställning.
KUN 98-2004.
Syftet med projektet är att med Göteborgs stad som utgångspunkt utföra projektet SPRangGD
och uppnå målet att uppföra en föreställning av elektronisk musik, dans och foto med aktörer
delvis från Göteborg.
Kulturnämnden är restriktiv med produktionsstöd och därför föreslås avslag. Det planerade
projektet har en tydlig utgångspunkt där den regionala dimensionen saknas.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 112. FörfattarCentrum Väst ansöker om bidrag till Estetik/etikseminarier.
KUN 99-2004.
040603/KUN/vgregion
22
FörfattarCentrum Väst söker 52 650 kr för hösten 2004 för att fortsätta de seminarier som
påbörjades under hösten 2002. FVC har sedan 2002 erhållit extra projektmedel, utöver årligt
verksamhetsstöd, för att kunna erbjuda sina medlemmar utvecklade och stimulerande
möten/fortbildning. Föreningen borde dock klara att inlemma projektet i ordinarie
verksamhetsbudget då det inte längre kan betraktas som projekt eller försöksverksamhet.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 113. Folkets Hus Hammarkullen ansöker om medel till ”Välkommen till förorten”.
KUN 102-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 50 000 kr till ett konstprojekt. Syftet med projektet är att
lyfta fram den kulturverksamhet som finns i ”miljonprogrammens” förorter. Projektet består
av två delar: en lokal utställning av den lokala kulturverksamheten samt delar av de fyra
lokala utställningarna som sammanställs till en turnerande riksomfattande utställning.
Nämnden beslutar
att bevilja Folkets Hus Hammarkullen 50 000 kr för att genomföra konstprojektet.
§ 114. Ale kommun söker 20 000 kr till ”Ports of Dialogue”. KUN 105-2004.
Ale kommun söker bidrag till en förstudie inför ett större kulturturistiskt projekt inom ramen
för Interreg IIIB. De tolv tänkta projektparterna har sökt medel för att förbereda det större
projektet och söker från kulturnämnden om medel för medfinansiering av projektet.
Projektet är angeläget och har goda förutsättningar att leda till ett stort internationellt
utvecklingsprojekt. Det finns alla anledning att stödja projektet om övrig finansiering kan
ordnas.
Nämnden beslutar
att bevilja 20 000 kr för medfinansiering av förstudieprojektet.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs som planerat. Slutlig redovisning
skall lämnas senast 051230.
§ 115. Orust kommunbibliotek söker 250 000 kr till ”Jullen”. KUN 106-2004.
Syftet med projektet är att utveckla folkbiblioteket som lokal arena för vuxnas lärande och i
samarbete med Regionbiblioteket Västra Götaland dokumentera och föra erfarenheterna
vidare till andra kommuner. Hos Orust kommun har ansökts om 1 150 000 kr.
040603/KUN/vgregion
23
I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden besluta att bevilja Orust kommunbibliotek 100 000
kr för att aktivt skapa och medverka på mötesplatser och konferenser i syfte att sprida gjorda
erfarenheter. Som en del i detta ingår också att dokumentera verksamheten.
Nämnden beslutar
att bevilja 100 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004-2006.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna.
Slutlig redovisning skall lämnas senast 061031.
§ 116. Ulricehamns kommun ansöker om medel till ABM. KUN 107-2004.
Nämnden behandlar en ansökan med syfte att skapa ett levande ABM-rum på stadsbiblioteket
med museets arkiv, dräktutställning, tillfälliga utställningar, forskarplatser för släkt- och
gårdsforskning. Man planerar även arkiv- och museipedagogisk verksamhet.
Projektet tillför inget nytt utifrån regionalt perspektiv som motiverar att stödja projektet med
regionala medel.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 117. Norrby Familjecentral söker 190 000 kr till ”Utveckling av kultur- och
biblioteksverksamhet”. KUN 108-2004.
Norrby Familjecentral söker bidrag till utveckling av kultur- och biblioteksverksamhet som en
metod för att främja mötet mellan familjer med olika språk och bakgrund. Hos Norrby
kommundel söks 915 000 kr.
Projektägarna är införstådda med att endast vissa delar i ansökan kan komma ifråga för
regionalt stöd, i detta fall för kompetensutveckling och dokumentation.
Nämnden beslutar
att bevilja 50 000 kr.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna. Projektet ska
redovisas senast 061031.
§ 118. FRIA musik och konstprojekt i Göteborg ek förening söker 175 000 kr till RIFF
– musikteknik för ungdomar. KUN 110-2004.
Under arbetsnamnet RIFF vill åtta improvisationsmusiker, varav tre pedagoger, utveckla en
musikalisk metod för elever på musikgymnasium och folkhögskolor med musikinriktning.
040603/KUN/vgregion
24
Syftet med projektet är att presentera och utöva musik med elever, en musik som de vanligtvis
inte kommer i kontakt med genom traditionella medier och institutioner.
Detta projekt borde kunna finansieras inom ramen för regionens arrangörsstöd för barn och
ungdom.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 119. Morlanda Hembygdsförening söker 20 000 kr till ”Sommarmusik i
Bergakungens sal”. KUN 111-2004.
Morlanda Hembygdsförening har under tre år tillsammans med Helga Hussels genomfört
sommarkonserter under titeln I Bergakungens sal. Föreningen vill samla en publik av
Orustbor och sommargäster till musikupplevelser i en unik miljö.
Diskussioner har förts för att försöka inlemma evenemanget i Stenungsunds kammarmusikfestival. Då arrangemanget är av mindre art bör det kunna genomföras utan stöd från
kulturnämnden.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 120. Lars Carlsson ansöker om bidrag till projektet ”Konstpaus etapp 4”.
KUN 112-2004.
Projekt Konstpaus är tänkt att vara en ”resa i tid och rum med hjälp av internet”, att göra
konsten mer lättillgänglig, att väcka eller öka intresset för konst och finna former för att
integrera kultur i arbetslivet.
Kulturnämnden stödjer redan ett långtgående projekt med liknande uppsåt, att låta konstnärer
och företagande närma sig varandra, inom ramarna för projektet AIRIS. Kulturnämnden
föreslås avslå ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 121. Kultur och Näringsliv söker 400 000 kr till ny etablering av föreningen Kultur
och Näringsliv i Västra Götaland. KUN 113-2004.
Projektets beredning är samordnad mellan kultursekretariatet och regionutvecklingssekretariat. Ett av projektets viktigare syften är att stärka relationen mellan kulturens och
näringslivets aktörer. Visionen är att starta en lokalavdelning i regionen. Efter tre år ska
040603/KUN/vgregion
25
lokalavdelningen vara självfinansierad. Förslaget att bevilja ett mindre belopp är analyserat
och summan är tillräcklig att etablera en ny verksamhet i Västra Götaland.
Flera av regionens institutioner önskar mer kunskap om näringslivssamverkan och
sponsorfrågor. Nya kunskaper till Västra Götalandsregionen är en förutsättning för att
uppfylla visionen att fortsatt vara en ledande kulturregion i framtiden.
Från regionutvecklingsnämnden, RUN, söks 500 000 kr, från stiftelsen Framtidens kultur
100 000 kr.
Nämnden beslutar
att bevilja 150 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004-2005. Medlen tas ur
2005 års projektmedel.
Beslutet gäller under förutsättning att nämnden för regionutveckling bidrar till projektet och
att stiftelsen Framtidens kultur ger stöd till satsningen.
§ 122. Föreningen Galleri a Femtio söker 50 000 kr till ”Bänkar-Blommor-Böcker”.
KUN 114-2004.
Projektets syfte är att profilera axeln Oslo-Göteborg-Köpenhamn genom ett konstnärligt
projekt som verkar i det offentliga rummet. Tanken är att konstnärligt omvandla delar av den
offentliga miljön i Göteborg under perioden aug-dec 2004.
Projektet är otydligt i sitt upplägg. Projektägarna uppmanas att inkomma med en tydligare
projektplan om hur man har tänkt utforma projektet. Kulturnämnden föreslås avslå ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 123. Marie Falksten ansöker om bidrag till fotoprojekt ”Hill Street Playground”.
KUN 115-2004.
Syftet med projektet är att anordna en fotoutställning med bilder som illustrerar Margaret
Kernans avhandling. Sökanden vill visa utställningen tillsammans med en film och ett
bildspel.
Nämnden prioriterar inte enskilda personers projekt. Dessutom saknas budget i ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
26
§ 124. Per Fenger-Krog söker 170 000 kr till ”Gränslandet”. KUN 116-2004.
Gränslandet är en verkstad, en mötesplats, ett forum för frihet, kreativa åsikter, debatt, fantasi,
kunskap och visdom. Denna ansökan gäller för fas 1. Från Framtidens kultur har ansökts om
300 000 kr.
I nuläget saknas det lokal finansiering. Gränslandet borde ha en tydligare finansiering av
Medborgarskolan m fl.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 125. Folket Hus Hammarkullen söker 500 000 kr till kommunikationsprojektet
”Radio Chao”. KUN 117-2004.
Under samlingsnamnet Radio Chao vill man starta ett kommunikationsprojekt på Folkets Hus
med en verksamhet som ska skapa kommunikationskanaler för utbyte av erfarenheter mellan
olika människor och föreningar över etniska gränser. Projektet ska löpa under två år och bestå
av tre delar.
Projektet bedöms som mycket lokalt men vällovligt och ambitiöst med bra
grundförutsättningar och bakgrund. Ekonomiskt borde däremot flera av de lokala
intressenterna ha bidragit för att motivera ett regionalt stöd.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 126. WAC Opera söker 150 000 kr till ”Vemardiustan”. KUN 118-2004.
Föreningen WAC Opera ägnar sig åt musikteateruppsättningar, konserter och
instrumentalteater. Föreställningen ”Vemarduistan” handlar om kulturella referenser mellan
öst och väst, i nuet och i ett historiskt perspektiv.
Ansökan bedöms som en ansökan till produktion, vilket inte prioriteras av kulturnämnden.
Vid en eventuell turné i regionen kan vissa kostnader eventuellt täckas av regionens
arrangörsstöd för barn och unga.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 127. Hagaserien ek förening söker 90 000 kr till ”Hagaserien 2004”. KUN 119-2004.
Föreningen söker bidrag för att producera fyra konserter under hösten i Hagakyrkan. Om detta
projekt visar sig vara framgångsrikt vill man genomföra det årligen men också i samarbete
040603/KUN/vgregion
27
med andra arrangörer i regionen. Syftet är att berika musikutbudet i Göteborg och regionen
med högklassisk kammarmusik.
Projektet bedöms som ett lokalt arrangörsstöd och inte i första hand en regional fråga.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 128. Produktionsgruppen Wechselmann AB ansöker om medel till
”Nutidsundervisning som känns och hörs”. KUN 120-2004.
Projektet handlar i första hand om undervisning och görs i samarbete med kulturförvaltningar,
skolförvaltningar, Uddevalla konsthall och Göteborgs Stadsmuseum. Produktionsgruppen
Wechselmann planerar att filma, medan museerna ska stå för stadsvandringar, utställningar
m m.
Om projektet utvecklas till en spännande pedagogisk metod och flera skolor vill engagera sig
bör de kunna använda arrangörsstödet för att delta. Regionen prioriterar inte stöd till
produktion. Såväl budget som organisation av projektet är oklart.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 129. Studiefrämjandet Sjuhärad söker 10 000 kr till ”Festival kring Harry
Martinssons 100-årsjubileum”. KUN 121-2004.
Med anledning av 100-årsminnet vill man ordna en liten festival i form av en scenisk
gestaltning. Borås och Tranemo kommuner bidrar vardera med 5000. Bidrag har även sökts
hos Ulricehamns kommun, Sparbanken Tranemo, Studiefrämjandet m fl.
Regionen är restriktiv med projektstöd till studieförbunden, men i detta fallet borde man
kunna göra ett undantag på grund av så många andra intressenter deltar och det ovanliga
temat. Kulturnämnden föreslås besluta att bevilja 10 000 kr.
Nämnden beslutar
att bevilja 10 000 kr.
§ 130. Borås Konstmuseum/Medieverkstaden söker 100 000 kr till ”Video 5 – Den
selektiva glömskan”. KUN 122-2004.
Projektet syftar till att bredda kunskapen om de nya medierna i konsten. Fem konstnärer ska
beredas möjlighet att under två år utveckla sina tankar och idéer och presentera dem i
videoform på Borås konstmuseum.
040603/KUN/vgregion
28
Projektet har ett lovvärt syfte. Frågan är dock om inte detta faller inom ramarna för
Medieverkstadens ordinarie verksamhet. En viss finansiering från någon annan instans än
regionen hade också varit önskvärd. Kulturnämnden föreslås avslå ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 131. Konst och Television söker 150 000 kr till Zebra-TV. KUN 123-2004.
Zebra-TV vill skapa nya förutsättningar för konstnärer att arbeta med television genom att
undersöka TV:n som konstnärligt rum.
Då ärendet kräver ytterligare beredning föreslås kulturnämnden bordlägga ärendet.
Nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
§ 132. Göteborgs stad/Kortedala biblioteksverksamhet söker 250 000 kr till ”Ord utan
gränser”. KUN 124-2004.
Syftet med projektet är att genom behovsanalys och därav följande förändringsarbete anpassa
verksamheten till en alltmer mångkulturell omvärld. Projektet avser utformande av
biblioteksmiljön, mediainköp samt IT-utveckling.
Projektet är att betrakta som ordinarie biblioteksverksamhet och saknar de innovationer som
skulle motivera regionalt stöd. Kortedala stadsdelsnämnd gör ingen egen satsning i projektet,
vilket är en förutsättning för regionalt stöd.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 133. Föreningen Galleri a Femtio söker 35 000 kr till ”Skyltfönster Galleriet”.
KUN 125-2004.
Syftet med projektet är att nå ut till en bredare allmänhet genom en serie på tio
konstutställningar som exponeras i utställningsrummet på Göteborgs stadsbibliotek.
Projektet bedöms som en outvecklad idé. Man har i första hand inriktat sig på ett
utställningsrum (biblioteket) utan några mer konkreta idéer om vad man vill med
utställningen, fokus, tema, medverkande konstnärer etc. Kulturnämnden föreslås avslå
ansökan.
040603/KUN/vgregion
29
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 134. Transatlantic Exchange söker 60 000 kr till Transatlantic Exchange.
KUN 126-2004.
Transatlantic Exchange syftar till ett konstnärligt utbyte mellan Göteborg och New York.
Målet är att sex konstnärer från Västsverige och sex New York-konstnärer skall genomföra en
grafisk workshop tillsammans under två veckor på vardera ställe.
Kulturnämnden brukar vara restriktiv med att bevilja projektmedel för enskilda konstnärers
resor och internationella utbyten. Konstnärerna har redan ett samarbete och borde kunna söka
pengar på annat håll för projektet. Kulturnämnden föreslås avslå ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 135. Ljudkonstföreningen GEIGER ansöker om bidrag till Ljudkonst i Västra
Götaland. KUN 127-2004.
En förening för unga tonsättare har bildats. De vill tillvarata tonsättares och andra
ljudkonstnärers intressen. Bakgrunden är att intresset för konstmusik och ljudkonst ökat
markant i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Medel har även sökts hos Stiftelsen
Framtidens Kultur.
Föreningen kommer att etablera sig i Musikindustrihuset i Gårda. För att på bästa sätt kunna
stödja unga kreativa musiker, ljudkonstnärer och tonsättare bör Kulturnämnden inför 2005
undersöka vilka gemensamma behov som skulle kunna täckas inom musikindustrihusets ram.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 136. El Jaleo Flamenco & Tangocenter söker 60 000 kr till ”Dramatiserad
tangoföreställning – i möte med gammal som ung”. KUN 128-2004.
Projektet är tänkt att vara ett nyskapande möte mellan dansare, skådespelare och musiker.
Skolor skall bjudas in och viss uppsökande verksamhet ska bedrivas. Föreställningen ska visa
upp ett nytt alternativ till dagens showdans.
Projektet saknar i nuläget en lokal finansiering och kostnaderna är att känneteckna som
produktionsstöd, vilket kulturnämnden är restriktiv med.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
30
§ 137. Gu Wei, Oriental Art Center, söker 100 000 kr till ”Sverige – TV-serie om
Sverige för Kina”. KUN 129-2004.
Syftet med projektet är att i samarbete med kinesiska CRSC producera en TV-serie i 30
avsnitt där Sverige och svensk kultur presenteras. Områden som är tänkta att stå i fokus är
stad och land, svenskt utbildningsväsende, seder och traditioner samt det svenska kulturlivet.
Kulturnämnden prioriterar inte medel till medieproduktion.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 138. Allika Teatern söker 76 000 kr till Vetenskapsteater – pedagogisk dramatisering.
KUN 130-2004.
Allika Teatern vill bygga upp en nyskapande pedagogisk teaterverksamhet i spännande
samverkan med Naturhistoriska museet. Ambitionen är att popularisera naturvetenskapen och
väcka intresse för dess ämnen med teater som pedagogiskt verktyg.
Genom uppdraget från Västra Götalandsregionen är det rimligt att utvecklingskostnaden
finansieras av Naturhistoriska museet och att regionens Natur- och kulturarvsförvaltning är
medfinansiär.
Medel har sökts hos Naturhistoriska museet och Stiftelsen Framtidens kultur m fl.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 139. Tollereds Biograf – Folkets Bio söker 20 000 kr till Utveckling av verksamheten
på Tollereds biograf. KUN 131-2004.
Tollereds Biograf startade sin verksamhet i januari 2003. Det planeras en utökning av
verksamheten och att bjuda in föreläsare, starta ungdomsverksamhet och arrangera
filmfestival.
De tänkta projekten ihop med skolorna borde kunna genomföras med stöd från respektive
skola. Kulturnämnden föreslås avslå ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
31
§ 140. DansCentrum Väst söker 136 760 kr till Pilotstudie rörande producentpool för
den fria dansen i regionen. KUN 132-2004.
DansCentrum Väst önskar göra en pilotstudie kring ett produktionskontor för den fria dansen
i Västra Götalandsregionen.
Det är önskvärt att kulturnämnden först tar del av den egna utredningen som genomförs av
Jan Zetterberg. Snarlika idéer kommer att behandlas i förslag till framtida handlingsplan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 141. Arbetsgruppen för 400-årsjubileet av Giötheborg söker 50 000 kr till jubileet.
KUN 133-2004.
Arbetsgruppen för 400-årsjubileet av Giötheborg söker bidrag till evenemang kring den plats,
Färjenäs, där Karl IX grundade en föregångare till det nuvarande Göteborg.
Projektet bedöms på många sätt som ett vällovligt lokalt projekt i Göteborg.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 142. Föreningen Net söker 50 000 kr till Merci Poesi. KUN 134-2004.
Föreningen Net vill genomföra en poesifestival. Festivalen genomförs 2004 för tredje gången
i Angered. Net är en iransk förening som verkar för kulturfrämjandet mellan iranier och
västragötalänningar.
Net är en viktig aktör att bygga broar mellan människor med olika bakgrunder. Det är
angeläget att stödja föreningens utvecklingsarbete med att stärka den internationella poesins
plats i regionen.
Föreningen söker även bidrag hos Göteborgs kulturnämnd, ABF och Statens kulturråd.
Nämnden beslutar
att bevilja 40 000 kr ur medlen för internationalisering. Beviljade medel skall användas för att
finansiera arvoden och resor för internationella medverkande.
§ 143. Nääs Art o Kraft Konsthantverk söker 169 000 kr till Nääs Konsthantverk.
KUN 135-2004.
Nääs konsthantverk vill vara en plats för försäljning, utställning och förmedling av
konsthantverk. Under titeln ”Dialog i tid och rum” önskar man under två år driva ett projekt i
fyra steg för att skapa möten och dialog kring konsthantverket.
040603/KUN/vgregion
32
Att stödja och synliggöra konsthantverket är en kulturpolitiskt viktig uppgift. Om man skall få
fortsatt stöd borde det i så fall diskuteras inom ramen för ett kulturpolitiskt uppdrag. Den
ekonomiska situationen medger dock för närvarande knappast någon möjlighet att utöka de
befintliga uppdragen.
Medel söks hos ett stort antal olika finansiärer.
I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden besluta att avslå ansökan.
Otto Linton (m) föreslår att nämnden beviljar 169 000 kr.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra och finner
tjänstemannaförslaget bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till tjänstemannaförslaget.
Nej-röst för bifall till Otto Lintons förslag.
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster bifaller nämnden tjänstemannaförslaget.
(Voteringsprotokoll finns i bilaga A)
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
Moderata samlingspartiet bilägger en reservation till protokollet.
§ 144. Göteborgs stad/Hisingen biblioteksverksamhet söker 250 000 kr till ”Rum för
möten och ömsesidig integration”. KUN 136-2004.
Syftet med projektet är att utveckla biblioteken så att de fungerar som lärmiljö även för de
som inte har svenska som modersmål. Utvecklingsarbetet innebär anpassning av
biblioteksmiljön, översyn av lämplig media samt handledning i att använda bibliotekets
elektroniska resurser.
Projektet är att betrakta som ordinarie biblioteksverksamhet och saknar de innovationer som
skulle motivera regionalt stöd. Lundby stadsdelsnämnd gör ingen egen satsning i projektet,
vilket är en förutsättning för regionalt stöd.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
33
§ 145. Phantasia kultur & media söker 250 000 kr till ”Blå Regnbåge”. KUN 137-2004.
Teater Phantasia genomför ett interkulturellt projekt med ömsesidigt utbyte mellan olika
kulturer på lokal nivå. Internationella artister i samklang med nationella förmågor för att
uppmuntra att nya kluster bildas.
I medsända handlingar framkommer att det mesta handlar om ett verksamhetsstöd vilket inte
är tanken med projektmedlen. Kulturnämnden är restriktiv med verksamhetsbidrag och
produktionsstöd.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 146. Föreningen Öagillet söker 20 000 kr till Dans- och folkmusikfestivalen på
Öckeröarna. KUN 138-2004.
Öagillet ansöker om bidrag till de årligen återkommande dans- och folkmusikdagarna på
Öckerö. Föreningens inriktning är att förvalta det folkliga kulturarvet av musik, dans, sång
och hantverk.
Genom kulturnämndens kulturpolitiskt motiverade uppdrag har Bohusläns spelmansförbund,
Västergötlands spelmansförbund samt Dalslands spelmansförbund ansvar för att på olika sätt
stimulera till möten spelmän emellan samt verka för att folkmusikintresset ökar. Föreningen
Öagillet bör i första hand vända sig till de olika förbunden för stöd och hjälp till festivalen.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 147. Mandala söker 150 000 kr till ”Tre systrar – ett konstnärligt utvecklingsprojekt
kring forskning i skådespelargestaltning”. KUN 139-2004.
Tre systrar är ett konstnärligt utvecklingsprojekt kring forskning i skådespelargestaltning.
Metoder utvecklas för att genomföra och analysera konstnärligt utvecklingsarbete/forskning
inom teater.
Göteborgs kulturnämnd ger inte bidrag till denna satsning. Bidrag söks även hos Framtidens
kultur m fl.
Kulturnämnden är restriktiv med att bevilja produktionsstöd.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
34
§ 148. Arkitekturens Hus ansöker om medel till Arkitekturens Hus. KUN 140-2004.
Arkitekturens Hus vill få möjlighet att bedriva ordinarie verksamhet i form av utställningar,
föreläsningar och seminarier. Man riktar sig till allmänheten och skolorna i regionen. På sikt
vill man bli en filial till Arkitekturmuseet i Stockholm. Bidrag söks till anställning av en
projektledare på halvtid under ett års tid samt till utställningsmaterial.
Det stöd som söks från regionen har mer karaktären av verksamhetsbidrag än projektbidrag,
någon finansiär förutom regionen kan dessutom inte skönjas. En tydligare regional förankring
är önskvärd för att ett regionalt stöd skall komma ifråga.
Ulf Ahlstedt (s) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 149. Föreningen Hova Riddarvecka söker 220 000 kr till ”Kvinnor i medeltiden”.
KUN 142-2004.
Projektet syftar till att synliggöra kvinnors betydelse under medeltiden och lyfta fram kvinnor
vid den årliga riddarveckan i Hova.
Den årliga riddarveckan i Hova är ett lysande exempel på vad som kan åstadkommas lokalt
när många goda krafter samlas för gemensamma satsningar. Idén att lyfta fram kvinnorna i
arbetet är viktig. Den breda uppslutningen från lokala krafter i projektet är en styrka.
Nämnden beslutar
att bevilja 50 000 kr.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs som planerat. Slutlig redovisning
skall lämnas senast 051231.
§ 150. Wenche Lerme och Åsa Schöiler söker 400 000 kr till ”Barns rum – ett
utställnings- och utvecklingsprojekt”. KUN 143-2004.
Projektet syftar till att lyfta fram barnens plats i det offentliga då barnens fysiska miljö anses
har blivit eftersatt. Utställningen vill förena sinnesupplevelser med politik.
Projektmedlen från regionen skall gå till en förstudie där man tar kontakt med förskolor och
skolor i regionen samt möjliga samarbetspartners vid de konstnärliga och pedagogiska
utbildningarna. Förstudien skall utmynna i en skiss och modell till utställningen. Från
regionen söker man sammanlagt 400 000 kr, varav 130 000 kr till en förstudie.
Nämnden beslutar
att bevilja 130 000 kr till finansiering av en förstudie inför projektet Barns rum.
040603/KUN/vgregion
35
§ 151. Isabel Håkansson söker 158 000 kr till ”Möjligheter? – Ett fotografiprojekt om
diskriminering”. KUN 144-2004.
Syftet med ”Möjligheter?” är att med humorn som vapen närma sig och sätta ett allvarligt
samhällsproblem under debatt; diskriminering.
Projektet är intressant ur flera aspekter, både till form och innehåll. Kulturnämnden är dock
restriktiv med att bevilja projektmedel till enskilda personer och enskilda utställningar och
föreslås därför avslå ansökan.
Nämnden beslutar
avslå ansökan.
§ 152. Göteborgs stadsbibliotek ansöker om medel till ”Det flerspråkiga biblioteket – en
mångkulturell mötesplats”. KUN 145-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 300 000 kr. Syftet med projektet är att utveckla
Göteborgs Stadsbiblioteks tillgänglighet och innehåll för besökare med utländsk bakgrund
genom att pröva nya arbetsformer och därmed kunna utgöra ett ’gott’ exempel för andra
bibliotek i regionen. Biblioteket ansöker om medel för att kunna anställa en projektledare,
gärna med utländsk bakgrund.
Projektet bedöms som ett bra initiativ som dock är ordinarie biblioteksverksamhet. Göteborgs
stad anger ingen egeninsats i projektet. Det finns dock i ansökan flera goda exempel på
förbättringar och nya initiativ som förhoppningsvis kan genomföras utan regionalt stöd.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 153. Föreningen Dans till världsmusik i Strömstad söker 15 000 kr. KUN 146-2004.
Föreningen startade för ett år sedan och är ett resultat av Krokstrandsfestivalen. Målsättningen
är att utveckla danskulturen i Strömstad med omnejd. Genom planerade aktiviteter förlängs
säsongen till att gälla hela året.
15 000 kr har sökts hos Strömstads kommun.
Nämnden beslutar
att bevilja 15 000 kr till Världsmusikkvällar och salsakurser. Bidraget är av engångskaraktär.
Beslutet gäller under förutsättning att Strömstads kommun stödjer projektet med redovisad
insats.
040603/KUN/vgregion
36
§ 154. Stadsmissionens Gatukyrka söker 125 000 kr till kulturprojektet ”På flykt från
livet”. KUN 147-2004.
S:t Johanneskyrkan är Stadsmissionens kyrka som vänder sig i första hand till människor i
utsatta livssituationer. Många olika aktiviteter förekommer för att på olika sätt stödja och
hjälpa dessa människor.
Den sökande har inte ansökt om kommunalt stöd. Eftersom projektet ska genomföras så lokalt
är detta en förutsättning för regionalt stöd. Det kan finnas anledning att återkomma med en ny
och mera genomarbetad projektansökan senare.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 155. Skådebanan Västra Götaland söker 200 000 kr till ”Airis – fas III”.
KUN 148-2004.
Airis projekt syftar till att få konstnärer och företag att mötas. Konstnärer arbetar några dagar
i veckan under en längre tidsperiod i ett företag i nära samarbete med övrig personal. Under
fas III kommer åtta nya företag och åtta konstnärer att etableras, utvärdering och slutseminarier att genomföras. Vid avslutande fas skall en kompetenspool vara etablerad och
ökad företagsfinansiering stadfästa verksamheten.
Kulturnämnden har beviljat medel till fas II med 250 000 kr. Från kulturnämndens sida är
denna typ av gränsöverskridande verksamheter mellan olika politikområden spännande och
önskvärda.
Nämnden beslutar
att bevilja 200 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004 och 2005.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna.
§ 156. Föreningen Göteborgs barnkonstfestival ansöker om 683 000 kr. KUN 149-2004.
Festivalens syfte är att skapa en konstnärligt intressant miljö för barnen.
Projektet kommer framförallt att beröra barnen i Göteborg vilket gör projektet till en
angelägenhet för Göteborg. Regionens övriga kommuners skolor kan med stöd av regionens
arrangörsstöd välja att resa till Göteborg och delta i evenemanget.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
37
§ 157. Göteborgs stad/Frölunda biblioteksverksamhet ansöker om medel till ”Ord och
rum som förenar”. KUN 150-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 250 000 kr. Projektets syfte är att genom särskilda
insatser i och utanför biblioteket öka den ömsesidiga integrationen. Insatserna gäller
biblioteksmiljön, IT-användning och medieanpassning.
Projektet bedöms som ett bra initiativ som i hög utsträckning är ordinarie
biblioteksverksamhet. Projektägarna avsätter inga egna medel för projektet.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 158. Per Agélii söker 100 000 kr till ”Dragväggen Röde Orm”. KUN 151-2004.
Projektet vill ta tillvara ”den kreativa potential som finns hos graffitimålande ungdomar” och
skapa ett nytt forum för graffiti där ungdomar och allmänhet kan mötas.
”Röde orm” är ett exempel på hur man konkret kan skapa nya rum för att uppmärksamma och
skapa debatt kring graffitin som konstform. Här finns också en rad intresserade samarbetspartners som tillsammans skulle kunna ge ormen ett sammanhang att exponeras i. Det vore
önskvärt att ”Röde orm” fick del av anslaget till Everwanting Streets.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 159. MYSK Indisk Dans & Magisk teater ansöker om medel till ”Myter från
djungeltemplet”. KUN 152-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 60 000 kr, medel som ska användas för att producera
föreställning och workshops som ska säljas till skolor. Syftet är att ge inblick i och förståelse
för Indiens historia och mytologi samt öka intresset för andra kulturer.
Medel söks även hos Göteborgs kulturförvaltning och hos Statens kulturråd.
Regionen stödjer inte produktion utan att det ges i uppdrag till en verksamhet. Projektet bör
kunna säljas till intresserade skolor som kan nyttja regionens arrangörsstöd.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 160. Skövde kommun ansöker om medel till ”BRO – bibliotek i R-området i
samverkan över kommun- och sektorsgränser”. KUN 153-2004.
040603/KUN/vgregion
38
Skövde kommun ansöker om 200 000 kr. BRO-projektet syftar till att bidra till
kunskapsbildning och höjd utbildningsnivå i R-området.
Projektet bedöms som mycket bra och spännande. Det bör dock kunna genomföras inom
ramen för delregionens befintliga insatser.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 161. Jirina Janzbach söker 35 000 kr till ”Gästspel – konstnärligt utbyte”.
KUN 154-2004.
En grupp om åtta konstnärer, medlemmar i Bohusgalleriet, vill arrangera utställningar i
samarbete med medlemmar från "Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer
Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen” i München i syfte att främja kulturutbyte mellan
Sverige och andra länder i Europa.
Att västsvenska konstnärer får möjligheter till internationellt utbyte är väl så viktigt, men kan
dock ej stödjas inom ramen för regionala projektbidrag. Kulturnämnden ger ej stöd till
enskilda personers resor. Bohusgalleriet får dessutom redan regionalt stöd inom ramen för de
kulturpolitiskt motiverade uppdragen. Kulturnämnden föreslås avslå ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 162. Medieverkstan Skaraborg söker 765 000 kr till ”Dig Image”. KUN 155-2004.
Medieverkstan Skaraborg vill starta ett projekt till syfte att skapa en långsiktigt fungerande
plattform för kunskapsspridning och digitala bildmedier. Ett första steg att genomföra en
förstudie där man samtalar med regionala kulturinstitutioner, aktörer från näringsliv och andra
som arbetar med digitala medier.
Medieverkstan har under samlingsnamnet Kollektiva Medieverkstäderna ett kulturpolitiskt
uppdrag för 2004 som innebär att man skall vara ett resurscentrum för kulturarbetare vad
gäller digital produktions- och utbildningsmiljö, vara en mötesplats och utveckla ett internationellt samarbete på kulturområdet.
Eftersom projektet syftar till att vidareutveckla precis de områden som det kulturpolitiska
uppdraget anger, vore det lämpligt att detta rymdes inom ramen för dessa medel.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
39
§ 163. Per-Anders Hedlund söker 100 000 kr till ”Jussi Björling In Memorial”.
KUN 156-2004.
Tre musiker/sångare från GöteborgsOperan vill turnera med produktionen ”Jussi Björling In
Memorial”. Söker initialt medel för att kunna organisera sig och undersöka möjligheterna för
en Västra Götalandsturné och en eventuell USA-turné 2005. Förhoppningen är att skapa en
mer modern komposition i musiken.
Projektet måste bedömas som ett produktionsbidrag, men om en eventuell turné utomlands
senare skulle bli aktuell kan denna eventuellt diskuteras med sekretariatet.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 164. Kulturföreningen Elixir söker 500 000 kr till Lokalt utvecklings- och
kulturprojekt i Svenshögen. KUN 157-2004.
Elixir vill skapa en återkommande historisk sommarteater i Svenshögen. Föreställningen skall
handlar om sanatoriet.
Projektet syftar till att producera en teaterföreställning. Det saknas en tydlig lokal finansiering
vilken bör stärkas för framtiden. Kultursekretariatet skall uppsöka kulturföreningen och
införskaffa mer kunskap om verksamheten och dess helhet.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 165. Stiftelsen Musik i Väst söker 150 000 kr till ”Barnsång i nutid”. KUN 158-2004.
Musik i Väst vill stärka barnsången i grundskolan genom att skapa en utvecklingsmodell att
senare användas i hela regionen. De vill i denna ansökan göra ett pilotprojekt om barnsång i
nutid.
Projekt av denna typ skulle kunna förverkligas i samarbete med regionens kommunala musikoch kulturskolor. Ett annat alternativ är att diskutera projektet i den arbetsgrupp som tittar på
möjligheten av en eventuell strategi för regionens kultur-i-skola-arbete. Musik i Väst är
representerad i denna arbetsgrupp och de är även drivande i det årligen återkommande
kompetensutvecklingsblocket som erbjuds de kommunala musik- och kulturskolornas
personal.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
40
§ 166. Uddevalla kommun söker 300 000 kr till ”Dans Nu”. KUN 159-2004.
Uddevalla kultur och fritid, Skövde teaterförening och Vara konserthus ansöker om medel för
att göra en förstudie. Arbetet ska ske tillsammans med regionens danskonsulenter. I förstudien
ingår ett antal föreställningar som skall genomföras. Bidrag söks hos ett antal finansiärer.
Att få ett framtida regionalt dansnätverk är eftersträvansvärt. Detta är redan idag en uppgift
för Vara konserthus och Västra Götalandsregionens danskonsulenter. I nuläget pågår en
dansutredning som skall presenteras för kulturnämnden. Det är därför lämpligt att projektägarna avvaktar innehållet och sedan aktivt deltar i framtidsplaneringen av dansverksamhet i
Västra Götaland.
I en genomgång av budgeten är det tydligt att den största posten är inköp av föreställningar
och att det främst handlar om subventioner.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 167. Uddevalla kommun söker 99 000 kr till ”Rockie on Tour”. KUN 160-2004.
Musikföreningen Adrian och Uddevalla kommun har startat ett samarbete med Rockcity i
Hultsfred. Projektet ”Rockie on Tour” vill vara det naturliga upptagningsområdet för
regionens alla demoband som önskar att framträda på en scen. De vill också skapa ett nätverk
för rockband och arrangörer i regionen.
Med en etablerad organisation som Rockcity i Hultsfred i ryggen kan Rockie on Tour kanske
uppmuntra tillväxten av musiklivet i Västra Götaland. Årets festival är redan genomförd och
föreningen/kommunen har uppmanats att till 2005 inkomma med en ny ansökan där resultatet
av det första försöket redovisas.
Kulturnämnden föreslås avslå bidrag till årets genomförda festival.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 168. Everwanting Streets söker 200 000 kr till Everwanting Streets. KUN 161-2004.
Everwanting Streets vill binda samman staden i en ny geografi och initiera en dialog mellan
lokala och internationella grupper. Femtio internationellt verksamma konstnärer skall under
sommaren 2004 genomföra platsspecifika projekt i Bergsjön samt Röda sten. Till projektet är
Uddevalla kommun och Dalslands museum länkade.
Genom mängden samarbetspartners och en konsekvent linje i projektet tror jag att
Everwanting Streets kan lyckas med att lyfta frågan om det offentliga rummet på ett intressant
och långsiktigt vis.
040603/KUN/vgregion
41
Nämnden beslutar
att bevilja 150 000 kr till delfinansiering av projektet.
§ 169. Alströmerensemblen ansöker om medel till Alströmerensemblen. KUN 162-2004.
Alströmerensemblen är en nybildad organisation som vill levandegöra den musik som
spelades i Göteborg med omnejd på 1700-talet. Ensemblens syfte är att försöka hitta den
kvalitet som fanns i den musik som framfördes på 1700-talet, skapa en plattform för en
ensemble samt stärka den konstnärliga identiteten hos frilansande barockmusiker.
Kulturnämnden har inte möjlighet att stödja hela projektet. Dock kan det vara intressant att
lyfta fram de öppna seminarierna med ensemblen och professor Jan Ling som planeras.
Nämnden beslutar
att bevilja 60 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna.
§ 170. Skorstensspecialisten i Bohuslän KB ansöker om bidrag till Bevarande och
vidareutveckling av kakelugnsgestaltning i Västsverige. KUN 163-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om bidrag till utvecklingsprojekt. Projektet syftar till att återupprätta hantverksskrået och kakelugnsmakeriet i sin helhet.
Hela beloppet, 2 612 900 kr, söks hos regionens kulturnämnd, inga andra finansiärer är
angivna.
Projektet är på många sätt välmotiverat. Hantverk och kakelugnsmakeri har goda förutsättningar som näringsverksamhet. Kulturnämnden har dock begränsade möjligheter att stödja
projekt av avsedd omfattning. Kulturnämnden brukar heller inte stödja projekt som avser
investeringar och tekniska bevarandeinsatser.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 171. Galleri 300 m3 söker 76 250 kr till ”Galleri 300 m3 – utställningar, artisttalk och
workshops”. KUN 165-2004.
Galleriet startade i november 2003 och har på kort tid blivit en av de mest intressanta
scenerna för samtidskonst i Göteborg. Det man söker pengar för har dock mer karaktären av
vanligt verksamhetsbidrag än projektbidrag.
Kulturnämnden är restriktiv att ge medel till produktion och utrustning och föreslås avslå
ansökan.
040603/KUN/vgregion
42
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 172. Next Century Modern söker 250 000 kr till ”Tokyo Style in Gothenburg”.
KUN 166-2004.
Projektet är i en utvecklingsfas där mycket händer. Under tre intensiva dagar i augusti
kommer Tokyo till Göteborgsregionen. Efter samtal med projektledare och efter
kompletteringar av ansökan tonar ett annorlunda och spännande internationellt projekt fram.
Det är angeläget att ge en grundplåt till detta spännande projekt. Försök att knyta samman
Japan med västsvenska aktörer har gjorts tidigare. Sannolikt lyckas det denna gången.
Nämnden beslutar
att bevilja 50 000 kr som en grundplåt ur internationaliseringsmedlen.
§ 173. Seed Productions söker 50 000 kr till ”Nattens barn”. KUN 167-2004.
Ansökan avser en förproduktion av en skräckopera, att tillsammans med någon institutionell
scen producera en nydanande och gränsöverskridande föreställning för en ung publik.
Bidrag till produktioner prioriteras inte av kulturnämnden.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 174. Vänersborgs bibliotek söker 400 000 kr till ”Det sömlösa biblioteket”.
KUN 168-2004.
Projektet söker hitta modeller och metoder för hur man inom en kommun med flertal bibliotek
med olika huvudmän kan skapa en för medborgarna ökad, enklare och snabbare tillgänglighet
till den samlade kunskapen och informationen, samt genom bibliotekssamverkan tillvarata de
samlade resurserna.
Ett mycket bra projekt som Birger Sjöberggymnasiets bibliotek, Vänersborgs folkbibliotek,
Högskolebiblioteket och NU-sjukvårdens bibliotek önskar genomföra. Tveksamma är dock
Regionmuseum Västra Götaland och Regionens Litteraturtjänst, dvs våra egna verksamheter.
Regionbiblioteket, som aktivt deltagit i och delvis initierat projektet, anser att projektet bör
kunna genomföras men att det förutsätter att också våra egna verksamheter aktivt ingår i
samarbetet.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
43
§ 175. Vänersborgs bibliotek ansöker om 50 000 kr till Lärcenter och bibliotek i
Brålanda. KUN 169-2004.
Projektet vill visa på det lilla bibliotekets möjlighet att vara ett lärcenter och en motor för
utbildning och personlig utveckling.
Ett bra samverkansprojekt som nyttjar de resurser som finns lokalt. Särskilt intressant är det
planerade samarbetet med två nyckelföretag i bygden. Det är också för att etablera det
samarbetet som man söker regionalt stöd. Utredaren anser dock att projektet borde kunna
genomföras genom prioritering inom befintlig ram.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 176. Lindegård-Råman söker 35 000 kr till ”Förtätning av centrala Göteborg”.
KUN 170-2004.
Projektet syftar till en utredning om möjligheterna till förtätning av centrala Göteborg med
anledning av den kommande lagstiftningen om tredimensionell fastighetsbildning.
Kulturnämnden och staten lämnar årligen stora resurser till de kulturhistoriska museerna i
regionen för att de ska arbeta med dessa frågor. Det är rimligt att detta projekt genomförs i
samverkan mellan museerna och länsstyrelsen.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 177. Hjärtpuls ek förening söker 100 000 kr till ”By Heart Music”. KUN 171-2004.
Arbetssituationen för frilansare inom musik-, dans- och teaterområdet har alltid varit
krävande. Vid framtagning av underlaget till regionens musikplan framkom flera önskemål
från det fria scenkonstlivet om hjälp med administrations- och försäljningsarbete.
I den regionala musikplan, som kulturnämnden antagit, är ett mål på sikt gemensamma
producentpooler. Då diskussionen ännu inte avslutats kring etablering av eventuella
producentpooler, bör projektet i dagsläget avslås.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 178. Mobilart.se söker 75 000 kr till ”Studieresa för kulturutbyte”. KUN 172-2004.
Mobilart.se vill väcka debatt kring den nya bioteknologin och forskningen inom genteknik
genom att under drygt två veckor visa upp nordiska konstnärer som arbetat kring temat under
040603/KUN/vgregion
44
utställning/festival, som eventuellt blir en biennal om mottagandet blir positivt.
Samarbetsparter är Kulturprojekt Röda sten och Art & Technology, Chalmers.
Arrangemanget känns ganska löst planerat. Ett tydligare upplägg vad gäller samarbetet mellan
de olika institutionerna hade varit önskvärt. Kulturnämnden föreslås avslå ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 179. Marcelo Meza söker 35 000 kr till ”Studieresa för kulturutbyte”. KUN 173-2004.
Marcelo Meza ansöker om stöd för att göra en studieresa till Chile. Syftet är att han
tillsammans med svenska musikelever på Världsmusiklinjen skall få ny kunskap om de
sydamerikanska rötterna.
Kulturnämnden är restriktiv med att ge stöd till olika projekt och studierelaterade aktiviteter
för studenter.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 180. Farhang Föreningen söker 150 000 kr till ”Kultur i exil – rötter och röster”.
KUN 174-2004.
Kultur i exil har ambitionen att visa världsmusikens dynamiska, mångskiftande och
komplicerade karaktär genom att på samma scen presentera exilmusiker. De inbjudna
musikerna kommer från olika musikaliska traditioner.
Detta stora samverkansprojekt, med många inblandade aktörer, är betydelsefullt i
integrationsarbetet. Projektet bör stödjas utifrån två aspekter, dels dess betydelse i
integrationsarbetet, dels dess roll i synliggörande av musiker från andra kulturer.
Festivalen fungerar även som den mötesplats våra invandrande musiker behöver.
Nämnden beslutar
att bevilja 100 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna.
Slutlig redovisning skall inlämnas senast 050301.
§ 181. Per Buhre ansöker om medel till SKARV – musik/dans/teaterföreställning för
högstadieelever. KUN 175-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 169 660 kr. Ingen ytterligare finansiär är angiven.
040603/KUN/vgregion
45
Per Buhre avser att skapa en musik/teater/dans-föreställning byggd på textmaterial insamlat
från högstadieelever som sedan spelas för högstadieelever.
Kulturnämnden ger inte produktionsstöd. När föreställningen föreligger kan de skolor som är
intresserade nyttja regionens arrangörsstöd.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 182. Föreningen Norden söker 250 000 kr till ”Ideologia III – Nordisk Biennal för
Nutida Konst”. KUN 176-2004.
Den nordiska biennalen har tidigare genomförts två gånger på Röda sten i Göteborg i
Föreningen Nordens regi. Ideologia III vill vara en plattform för nordisk och europeisk
nutidskonst.
Biennalen skall genomföras under september-november 2005, samtidigt som den större
biennalen arrangeras på Konsthallen. Bidrag söks hos flera finansiärer.
Ordföranden anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
Nämnden utser Conny Brännberg till ordförande och Vivi-Ann Nilsson till justerare i detta
ärende.
Nämnden beslutar
att bevilja 100 000 kr till Ideologia III – nordisk Biennal för Nutida Konst.
Ett nära samarbete med Göteborgs tredje internationella konstbiennal förutsätts.
§ 183. Afrikagrupperna i Göteborg ansöker om medel till Zimbabwefotografier – Det
som gör mej glad, det gör mej ledsen. KUN 177-2004.
Projektet avser att producera en dokumentär fotoutställning med ett 60-tal bilder om
zimbamwiers liv. Utställningen skall ställas ut vid konsthallar, kulturhus och bibliotek. Syftet
är att ge västragötalänningarna en mer nyanserad bild av afrikaners liv.
Ett bifall känns angeläget på ett område där det kan vara besvärligt att komma nära det subtila
bland alla leopardskynken.
Nämnden beslutar
att bevilja 10 000 kr ur medlen för internationalisering.
040603/KUN/vgregion
46
§ 184. TeaterAlliansen söker 350 000 kr till projekt TRAPPAN/delprojekt Regionala
showcase. KUN 179-2004.
Projekt TRAPPAN är kompetensutveckling för scenartister i Västra Götaland. Projektets
huvudman är TeaterAlliansen som tagit över projektet från Teaterförbundet. Kulturnämnden
har tidigare finansierat satsningen med 100 000 kr och 200 000 kr. Nu söker Teater/Alliansen
medel till nämnda regionala showcase.
Med årets beviljning har kulturnämnden bidragit med den grundplåt som är rimlig. Med stöd
till förstudie, planeringsarbete och ett första showcase har kulturnämnden varit med och lagt
en framtida grund i projektet TRAPPAN. Flera av regionens verksamheter finns med och i
framtiden får de själva avgöra graden av insatserna.
I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden bevilja 130 000 kr. Vänsterpartiet föreslår att
nämnden beviljar 180 000 kr.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra och finner
tjänstemannaförslaget bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till tjänstemannaförslaget.
Nej-röst för bifall till vänsterpartiets förslag.
Med 13 ja-röster och 2 nej-röster bifaller nämnden tjänstemannaförslaget.
(Voteringsprotokoll finns i bilaga A).
Nämnden beslutar
att bevilja 130 000 kr som en grundplåt i genomförandet av ett showcase under hösten 2004.
§ 185. Arbetsgruppen för Kärlekens Hus söker 50 000 kr till förstudie. KUN 180-2004.
Syftet med projektet är att på sikt skapa en samlingsplats för reflektion och begrundan över
kärlekens villkor. Projektet anknyter till människors grundläggande och centrala behov.
Projektet har en angelägen och välgrundad ansats men behöver mycket utveckling. En
förstudie är närmast nödvändig för ett fortsatt planerande av ett eventuellt framtida Kärlekens
Hus.
Nämnden beslutar
att bevilja 30 000 kr under förutsättning att projektet genomförs i planerad omfattning.
Slutlig redovisning skall lämnas senast 060630.
§ 186. Hembygdsföreningen Sotenäsgillet söker 50 000 kr till ”Stenmonument till
Bohuslän”. KUN 181-2994.
040603/KUN/vgregion
47
Projektet syftar till att framställa ett antal stenreliefer som skildrar Bohusläns historia och
samhällsliv.
I norra Bohuslän diskuteras hur man bäst kan bevara och utveckla stenhuggarkonsten,
stenhuggeriet som yrkesområde och stenhuggerimiljöerna som exponent i industrisamhället.
Att framställa ett konstverk är ett sätt av bidrag i detta arbete. Arbetet genomförs med stor
uppslutning av såväl offentliga som lokala aktörer.
Nämnden beslutar
att bevilja 25 000 kr under förutsättning att projektet genomförs som planerat.
Slutlig redovisning skall lämnas senast 060330.
§ 187. Not Quite ansöker om medel till Not Quite – nätverk och konstnärskollektiv.
KUN 182-2004.
Not Quite är ett konstnärskollektiv som etablerat sig i det gamla pappersbruket i Fengersfors
2003. I sin projektansökan presenterar Not Quite sina planer inför 2004-2005 med önskan om
att på sikt få ett kulturpolitiskt motiverat uppdrag.
Not Quite har som mål att bli ett kulturpolitiskt motiverat uppdrag, vilket kräver fortsatta
diskussioner med kulturnämnden. Projektansökan innehåller inga konkreta budgetförslag utan
skall mer ses som ett sätt att få till stånd en ”etablerad samverkan” med regionen.
Kulturnämnden föreslås bordlägga frågan i väntan på att nämndens presidium hunnit träffa
Not Quite och diskuterat framtiden.
Nämnden beslutar
att återremittera ansökan.
§ 188. Näässamfundet söker 10 000 kr till ”Scen kväll på Nääs”. KUN 183-2004.
Näässamfundet bedriver kursverksamhet och utåtriktade kulturaktiviteter på Nääs. De är
också en av arrangörerna till midsommarfirandet på Nääs. Syftet är att genom sina konsertoch danskvällar få nya människor att upptäcka Nääs och föreningens verksamhet.
I sitt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och de beräknade biljettintäkterna kan
förmodligen projektet genomföras utan särskilt stöd från kulturnämnden.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 189. Stenungsunds kommun ansöker om medel till ”Poetry Slam i Stenungsund,
Tjörn och Orust”. KUN 184-2004.
040603/KUN/vgregion
48
Projektet avser att under 2004 initiera och arrangera arbetet med Poetry Slam på Orust, Tjörn
och Stenungsund för att stärka konstområdet litteratur och för att i förlängningen skapa en
ideell grupp av arrangörer kring Poetry Slam.
Nämnden beslutar
att bevilja 30 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna. Slutlig
redovisning skall lämnas senast 050228.
§ 190. Steneby Kunskapspark söker 150 000kr till ”Operan om Dalsland”.
KUN 185-2004.
Stenebyskolan har genom Steneby Kunskapspark tagit initiativ till att verka som katalysator
för nya tankar, alternativa synsätt och visioner. En viktig satsning i detta arbete är ”Operan
om Dalsland”.
Operan om Dalsland kommer att genomföras på Baldersnäs i augusti. Syftet är att skapa ett
lokalt engagemang genom att utgå från dalslänningarnas egna berättelser, samt genom sin
konstnärligt höga kvalité skapa ett nationellt intresse.
Nämnden beslutar
att bevilja Steneby Kunskapspark 150 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna.
Slutlig redovisning skall lämnas senast 050101.
§ 191. Kungälvs stadsbibliotek ansöker om medel till ”Snitslad bana i mångfaldens
bibliotek”. KUN 186-2004.
Projektet syftar till att skapa ett bibliotek som speglar mångfaldens Sverige och med hjälp av
pedagogiska modeller göra det lätt för alla att hitta bland utbudet.
Projektet föreslås få stöd för teknikutveckling och översättningsarbeten, vilket är ett regionalt
intressant utvecklingsarbete.
Nämnden beslutar
att bevilja 75 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna. Medlen
avser teknikutveckling och översättningsarbeten.
Slutlig redovisning skall lämnas senast 040930.
040603/KUN/vgregion
49
§ 192. Trollhättans stad, KFF, Magasin 15 söker 150 000 kr till Novemberfestivalen –
mötesplats för unga filmare”. KUN 187-2004.
Novemberfestivalen i Trollhättan är en nationell festival för unga filmare som arrangerades
första gången 1996. Under festivalen utdelas en rad priser, både officiella och specialpriser.
Projektet syfte är att skapa en mötesplats för unga filmare från hela landet. Festivalen har för
unga filmare en ställning som kan jämföras med Göteborgs filmfestival. Den tilldelades
50 000 kr av kulturnämnden våren 2003. Som ett led i finansieringen föreslås kulturnämnden
tilldela Novemberfestivalen 25 000 kr för 2004.
Conny Brännberg (kd) föreslår 100 000 kr medan vänsterpartiet föreslår 200 000 kr.
Tre förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på bifall till de olika
förslagen och finner att tjänstemannaförslaget bifalles.
Nämnden beslutar
att bevilja 25 000 kr. Slutlig redovisning skall lämnas senast 050228.
§ 193. Paganu Film söker 150 000 kr till ”Att vänta barn – när man är man”.
KUN 188-2004.
Paganu Film vill göra film om graviditet ur ett manligt perspektiv. Filmen är tänkt att fungera
som underlag för diskussioner i föräldragrupper, på mödravårdscentraler och i sex- och
samlevnadsundervisningen på högstadiet och gymnasiet.
Kulturnämnden beviljar inte projektmedel till produktioner, varför avslag föreslås.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 194. Gunilla Hansson söker 25 000 kr till ”Return – samarbetsprojekt mellan
gästateljéer”. KUN 189-2004.
Sökanden var regionens gästateljéstipendiat i Taigh Chearsabhagn på Yttre Hebriderna 2002.
Nu vill hon göra en uppföljning av vistelsen tillsammans med en stipendiat från gästateljén i
Skärhamn följt av en gemensam utställning på Galleri Konstepidemin i augusti.
Projektet är av privat karaktär och kulturnämnden stödjer inte produktioner eller
materialinköp. Utbytet borde gå att förverkliga med hjälp av andra kanaler.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
50
§ 195. Föreningen Alexandrias Vänner söker 25 000 kr till Seminarieserie.
KUN 190-2004.
Föreningen söker bidrag för att genomföra en seminarieserie 2004. Föreningen arrangerar
studieresor och föreläsningar vid biblioteket i Alexandria. Genom aktiviteter har föreningen
bidragit till ökat intresse och stärkt vetskapen om det nya biblioteket i Alexandria.
Nämnden beslutar
att bevilja 15 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004. Bidraget tas ur
internationaliseringsmedlen.
§ 196. Iranska kulturföreningen ansöker om bidrag till ”Tionde internationella poesifestivalen”. KUN 191-2004.
Projektet syftar till att skapa en mötesplats mellan persiska och svenska medverkande och
publik som kan medverka till att öka kunskapen och förståelsen för nya kulturer och språk.
Då kulturnämnden måste prioritera mellan ett stort antal ansökande festivaler i regionen
föreslås avslag på denna ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 197. Körförbundet i Västergötland söker 20 000 kr till Körintensivdagar,
dirigentdagar. KUN 192-2004.
Projektet syftar till att genom utbildningarna ge inspiration och glädje till deltagarna och
därmed öka livskvalitén.
Körförbundens verksamhet är viktiga inte minst ur folkhälsosynpunkt. Regionens
kulturnämnd stödjer flera regionala körförbund med ett kulturpolitiskt motiverat uppdrag. De
aktiviteter som körförbundet i Västergötland söker bidrag till är den typ av verksamheter som
bör genomföras för att regionalt bidrag skall utgå.
För att innevarande år kunna genomföra planerade aktiviteter föreslås ett mindra
projektbidrag till förbundet.
Nämnden beslutar
att bevilja 5000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna.
Slutlig redovisning skall inlämnas senast 050101.
040603/KUN/vgregion
51
§ 198. Kommunala musikskolan på Orust söker 480 000 kr till ”Rädda sången på
Orust”. KUN 193-2004.
Projektet vänder sig till kommunens skolor, i första läget till de åldersgrupper som får sin
musikundervisning genom ordinarie klasslärare. Projektet syftar till att få musiken/sången för
deltagande elever som en naturlig del av vardagslivet.
Projektet måste bedömas som ett rent kommunalt projekt och bör därför finansieras med
andra medel än kulturnämndens.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 199. Film i Väst AB ansöker om medel till ”Nationell mötesplats för
upplevelseindustrin år 2”. KUN 194-2004.
Nämnden behandlar en ansökan om 375 000 kr till rubricerade projekt. KK-stiftelsen har
utsett Film i Väst till en nationell mötesplats inom upplevelseindustrin. KK-stiftelsen satsar
2 250 tkr under en treårsperiod. FiV erhåller dessutom 750 000 kr av KK-stiftelsen för ett
nationellt samordningsansvar. Ett villkor är en minst lika stor lokal/regional insats. Kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden beslutade därför att bidra med 500 tkr vardera för
2003.
För 2004 har KK-stiftelsen bidragit med 750 000 kr. Kulturnämnden föreslås delfinansiera
projektet med 375 000 kr.
Nämnden beslutar
att bevilja 375 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Kulturnämnden skall delges de redovisningar som lämnas till KK-stiftelsen.
§ 200. KC-Väst ansöker om bidrag till ”Konst - hälsa”. KUN 195-2004.
Konstnärscentrum Väst vill visa hur konstnärlig kompetens kan användas som resurs för att
förbättra hälsotalen i samhället.
Projektet behöver vidareutvecklas och den ekonomiska kalkylen preciseras betydligt.
Kulturnämnden stödjer dessutom redan ett långtgående projekt med liknande uppsåt, att låta
konstnärer och företagande närma sig varandra, inom ramarna för projektet AIRIS.
I tjänstemannaförslaget föreslås kulturnämnden att avslå ansökan.
Moderaterna föreslår återremiss. Ordföranden föreslår att ärendet avgörs idag.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra och finner
nämndens bifall till att ärendet skall avgöras idag.
040603/KUN/vgregion
52
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 201. Big Wind söker 250 000 kr till projekt ”Slöjdcirkus”. KUN 197-2004.
Föreningen Big Wind söker bidrag för tvärkulturellt projekt som syftar till möte mellan
slöjdens och scenkonstens värld. Projektet ingår i den större nationella satsningen Slöjdcirkus, som har sitt organisatoriska säte på Nääs i Västra Götalandsregionen.
Bidrag från olika samarbetspartners utgör 855 000 kr.
Nämnden beslutar
att bevilja 150 000 kr.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs som planerat. Slutlig redovisning
skall lämnas senast 041230.
§ 202. Borås stadsbibliotek/Viskadalens folkhögskola ansöker om medel till ”Ökad lust
till lärande – öppen folkhögskola på bibliotek”. KUN 201-2004.
Nämnden behandlar en ansökan till förstudie som syftar till att kartlägga och finna nycklar till
människor med låg utbildning och låg motivation att delta i de verksamheter/utbildningar som
samhället idag erbjuder.
Allt större grupper av människor hamnar i marginalen av ett samhälle som de inte känner sig
delaktiga i. Detta är ett växande problem som kanske bibliotek och folkhögskolor i samverkan
kan motverka genom den speciella pedagogik och miljö som är kännetecknande för dessa
båda institutioner gemensamt.
Nämnden beslutar
att bevilja 50 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs i enlighet med planerna.
Medlen avser endast den post i budgeten som gäller analys, kartläggning och dokumentation.
Slutlig redovisning skall lämnas senast 041130.
§ 203. Svenljunga kommun söker 290 000 kr till ”Sinnen och minnen – kulturutveckling
för äldreomsorgen – modell Svenljunga”. KUN 202-2004.
Projektet ska se till att kultur blir en del av livsinnehållet för de boende på servicehusen samt
bidra till att lokal samverkan kring kultur i äldreomsorgen utvecklas. Pröva kulturstimulans i
äldreomsorgen som en friskhetsfaktor. Svenljunga kommun bidrar med 230 000 kr.
040603/KUN/vgregion
53
Ett ABM-projekt som riktas till en allt större medborgargrupp som får mycket liten del av
såväl lokala som regionala kulturverksamheter. Projektet är ett spännande forskningsfält
omkring kulturens hälsoeffekter.
Nämnden beslutar
att bevilja 150 000 kr för medfinansiering av projektet under år 2004-2005.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs enligt planerna.
Slutlig redovisning skall lämnas senast 051101.
§ 204. Stiftelsen Ekehagens forntidsby ansöker om bidrag till ”Levande forntid där du
finns”. KUN 203-2004.
Projektet syftar till att utforma en mobil verksamhet för att kunna möta olika grupper av
människor, skolklasser, studiecirklar m m i hela regionen på deras egen hemmaplan.
Om Stiftelsen Framtidens Kultur väljer att satsa på projektet vid Ekehagen finns det anledning
för kulturnämnden att under hösten överväga om tillskjutande av medel som pilotprojekt. Det
finns också anledning att pröva frågan inom ramen för det utvecklingsarbete kring relationen
kultur/skola som pågår vid Enheten för konst- och kulturutveckling.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 205. Kvarnbyns handpappersbruk söker 120 000 kr till ”Stark västlig vind –
Kvarnbyns handpappersbruk”. KUN 204-2004.
Kvarnbyns handpappersbruk har tidigare haft ett kulturpolitiskt motiverat uppdrag från
regionen. Senast efterlystes en plan för hur en mer regionaliserad verksamhet skulle kunna se
ut. Någon sådan har inte inkommit.
Kulturnämnden ger inte medel till ordinarie verksamhet eller löner. Med en plan för hur en
tydligare regionaliserad verksamhet skulle kunna se ut kan dialogen föras vidare hur ett stöd
till Kvarnbyns handpappersbruk skulle kunna se ut.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 206. Projektgruppen för Graffiti i Uddevalla söker 40 000 kr till ett projekt.
KUN 205-2004.
Graffiti i Uddevalla är ett samarbetsprojekt mellan ungdomar i Uddevalla, två kommunala
förvaltningar, Bohusläns museum samt Röda sten i Göteborg. Under 2003 tog Uddevalla
040603/KUN/vgregion
54
kommun beslut om s k nolltolerans. Tjänstemän från kulturnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har tillsammans med representanter från skola och
polisen träffats under våren för att ge frågan en allsidig belysning. Tillsammans har man
lyckats enas kring ett handlingsprogram hur man verkar för graffiti men mot klotter. Kontakt
har tagits med Brottsförebyggande rådet, BRÅ, såväl lokalt som centralt för att ge frågan
bredast möjliga förankring.
Graffiti är en viktig del i ungdomars identitetsbyggande, såväl socialt som estetiskt. I
Uddevalla har man arbetat med graffitifrågan på ett föredömligt sätt, i det att man bjudit
samman representanter för graffitirörelsen som en del i ungdomskulturen. Dessutom
samarbetar man med Everwanting Streets som pågår på Röda sten i juni.
Nämnden beslutar
att bevilja 40 000 kr till projektet Graffiti i Uddevalla.
§ 207. Kungälvs bågskytteklubb söker 72 000 kr i bidrag till anställning av handledare.
KUN 206-2004.
Projektets syfte är att alla handikappade i olika åldrar, som vill, ska kunna komma till
klubben, känna sig välkomna och erbjudas att lära sig skjuta båge. Syftet är också att integrera
de funktionshindrade med övriga i föreningen verksamma skyttar för att därmed kunna öka
livskvalitén.
Syftet med projektet är på alla sätt vällovligt. Man har provat under ett år, men trots detta kan
man inte påräkna något ekonomiskt stöd från övriga samarbetsparter. Det är därför inte
rimligt att regionen står för hela projektstödet. Kulturnämnden föreslås avslå ansökan.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 208. Vänersborgs Musikförening söker 50 000 kr till Restad Gård Musikfest 2004.
KUN 207-2004.
För åttonde året i rad skall Vänersborgs Musikförening arrangera Restad Gård Musikfest.
Verksamhetsidén för festivalen är ”ett gränslöst utbud”, vilket innebär att festivalen speglar
en bred musikalisk inriktning.
Projektet vill visa på en stor musikalisk bredd genom att blanda unga och etablerade,
regionala och nationella artister. Arrangemanget har fått stöd av kulturnämnden sedan år 2000
och inför festivalen 2003 beslutade nämnden att ytterligare medel inte kan påräknas.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
55
§ 209. Västergötlands museum söker 150 000 kr till ”Den stora segerfesten – en festival i
medeltida tecken”. KUN 208-2004.
Projektet avser planering och genomförande av en festival - Den stora segerfesten - i Skara
sommaren 2004.
Projektet är synnerligen intressant genom det sätt det planeras att genomföras. Med en bred
lokal förankring och goda mediekontakter ger man turister och lokalbefolkning en kvalitetsfestival. Regionens kulturnämnd är dock mycket restriktiv med projektbidrag till
verksamheter som har uppdrag och finansiering av regionen.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 210. Monica Johansson/Melleruds museum/VG-regionens Konst- och
kulturutveckling söker 255 000 kr till Dalslands soldatregister. KUN 211-2004.
Projektet syftar till att komplettera den del av den nationella soldatinventeringen som avser
Sundals kompani. Det är ett exempel på det omfattande arbete som bedrivs av eldsjälar,
föreningar i samarbete med offentliga arkiv, museer och bibliotek för att kartlägga och
sammanställa viktigt kulturhistoriskt material.
Det mest rimliga är att verksamheten som sådan på ett mer välorganiserat sätt relateras till den
samlade regionala ABM-organisationen. Samhället har stor nytta av detta omfattande
frivilligarbete.
Nämnden beslutar
att bevilja 110 000 kr avseende 2004 års arbete.
Beslutet gäller under förutsättning att projektet genomförs som planerat.
§ 211. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om medel till Förstudie turistatlas
Västra Götalands län. KUN 212-2004.
Styrgruppen för SNA Västra Götaland, i vilken ingår Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen, beslutade i början av året att utreda förutsättningarna för en
turistguide/vägatlas baserad på boken om Västra Götaland. Syftet är att öka kunskapen om
västra Götaland och visa vägen till pedagogiska besöksmål.
Med referens till beslut i styrgruppen för Atlas Västra Götaland söker Länsstyrelsen 50 000 kr
för att kunna fullgöra förstudien.
Kulturnämnden prioriterar inte stöd för produktion eller tryckning av böcker. I tjänstemannaförslaget föreslås nämnden att avslå ansökan.
040603/KUN/vgregion
56
Ordföranden föreslår att nämnden beviljar 50 000 kr.
Nämnden beslutar
att bevilja 50 000 kr. Medlen tas ur oförutsett.
§ 212. Kvarnbyns handpappersbruk söker 25 000 kr till ”Luftrum – Kvarnbyn
handpappersbruk”. KUN 217-2004.
Projektet syftar till att visa på det handgjorda papperets möjligheter som självständigt material
för konstnärligt skapande samt ”etablera ett samarbete mellan konstnärer i VG-regionen och
andra internationella konstnärer”.
Utställningen är i det närmaste avslutad när kulturnämnden tar beslut om projektmedel, varför
avslag föreslås.
Nämnden beslutar
att avslå ansökan.
§ 213. Kulturpolitiskt uppdrag till Konstfrämjandet. KUN 5-2003.
Kulturnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2003-11-12. Då beslutade nämnden
att under 2004 utreda frågan om fortsatt stöd till Konstfrämjandet.
Ingen information som föranleder ändring av tidigare förslag har framkommit.
Kulturnämnden föreslås alltså avsluta uppdraget till Konstfrämjandet.
Nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
§ 214. Sjukhusbibliotek i regionen. KUN 45-2004.
Information samt förfrågan om samarbete avseende biblioteksverksamheten inom
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SU har inkommit till kultursekretariatet. Skrivelsen har
utsänts till nämnden.
Kulturchef Kerstin Quentzer kommer att ta kontakt med områdeschefen Marie Jonsson för
överläggningar. Diskussion pågår också med hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Calltorp
om en eventuell genomgång av sjukhusbiblioteken i stort i regionen.
Nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Vänsterpartiet bifogar en protokollsanteckning till protokollet.
040603/KUN/vgregion
57
Övrigt
§ 215. Natur- och kulturarvsförvaltningen - information.
Otto Linton (m) känner sig oinformerad när det gäller Natur- och kulturarvsförvaltningen och
anhåller om skriftlig information med handlingarna till sammanträdet den 24 september 2004,
om det är möjligt.
§ 216. Tack
Ordföranden tackar Anita Johansson, som den 1 juli avgår med pension, för hennes hängivna
arbete för nämnden. Han önskar nämnd och sekretariat en skön sommar.
§ 217. Nästa sammanträde
Ordföranden föreslår att sammanträdet den 24 september 2004 förläggs till Torpa stenhus i
Tranemo kommun.
Vid protokollet
Anita Johansson
Justeras
Lars Nordström
ordf §§ 50-77, 79-181,
183-215
Conny Brännberg
ordf §§ 78, 182
justerare §§ 50-77, 79-181,
183-215
Vivi-Ann Nilsson
justerare §§ 78, 182
Justeringen tillkännagiven på regionens anslagstavla i Regionens Hus i Vänersborg den 2 juli 2004
Intygas
Urban Sennunger
040603/KUN/vgregion
58
040603/KUN/vgregion
59
040603/KUN/vgregion
60
040603/KUN/vgregion
61
040603/KUN/vgregion
62
040603/KUN/vgregion