FÖREDRAGNINGSLISTA Kultursekretariatet Referens Datum 2003

advertisement
FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultursekretariatet
Referens
Datum
2003-09-16
1 (2)
Sammanträde med kulturnämnden den 26 september 2003
Plats: Kulturhuset, Trädgårdsgatan 9, Skövde
Lokal: Valhall
Tid: kl 13.00-16.00
Hålltider:
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.30-17.30
18.30
Gruppmöten. Kaffe tillhandahålles från kl 10.00.
Lunch
Sammanträde. Kaffepaus kl 14.30 ca.
Mexikanska ambassaden inbjuder nämnden till en
mottagning i Kulturhuset
Mexikanska filmfestivalen invigs. Inbjudan bifogas.
Ärenden:
1. Godkännande av dagordning
2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
3. Anmälningsärenden, bilaga 3/2003
4. Delegationsärenden.
5. Månadsrapport för kulturnämnden per 30 juni 2003. KUN 16. Beslut om detaljbudget år 2004. KUN 1-2003.
7. Förslag till fördelning av medel för ”konstfästen” år 2004. KUN 5-2002.
8. Rapport om Kulturportalen. KUN
9. Vara folkhögskola. KUN
10. Förslag om överföring av Botaniska Trädgården i Göteborg till miljönämndens ansvarsområde.
KUN 233-2003.
1
11. Granskning av några studieförbund avseende regionala utvecklings- och utbildningsinsatser.
KUN 226-2003.
12. Landstingsförbundets rekommendation om interkommunal ersättning till folkhögskolor 2004.
KUN 73-2002.
13. Uppdrag till regionala kulturinstitutioner 2004. KUN 6-2003.
14. Regionala musikplanen. Förslag. KUN 209-2002.
15. Kommunträffar. Information. Se utsänd inbjudan!
16. Beredningsseminarier. Information och diskussion.
17. Stipendiegruppens förslag till reviderade regler. KUN
18. Förslag till sammanträdestider år 2004.
19. Rättelse av beslut i kulturnämnden den 24 april 2003. KUN 38-2003.
20. Förslag angående tillämpning av kulturnämndens medel för offentligt arrangörsstöd 2003 och
2004. KUN 162-2003.
21. Uppföljning av kulturnämndens riktlinjer för internationellt arbete. Information.
22. Förfrågan om uppgifter kring den pedagogiska verksamheten vid museerna. Information.
23. Skrivelse från Otto Linton angående nämndens möjligheter att följa upp ekonomin.
KUN 1-2003.
24. Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur ansöker om kulturpolitiskt motiverat uppdrag.
KUN 100-2003.
25. Tidigare bordlagd projektansökan från Soul Business Innovation AB om 400 000 kr.
KUN 128-2003.
26. Redovisning av utnyttjade medel för utredningar, konferenser m m. KUN 1-2003.
27. Yttrande över utvärdering av den skånska museiorganisationen. KUN 212-2003.
28. Atelierteatern ansöker 110 000 kr för att medverka i ett utbyte och gästspel i Mixteka Oaxaca,
Mexico. KUN 242-2003.
2
Download