LPP matematik Lokal pedagogisk planering

Åsa Bergling, Lindöskolan År 1
LPP matematik
Lokal pedagogisk planering
Förmågor:
• Utveckla begreppsförmåga,
• Utveckla procedurförmåga,
• Utveckla kommunikationsförmåga,
• Utveckla resonemangsförmåga samt problemlösningsförmåga
Centralt innehåll:
Taluppfattning och tals användning:
 Naturliga tal och deras egenskaper/uppdelning/antal/ordning
 Symboler för tal och dess användningsområden
 Metoder huvudräkning/skriftliga metoder/uppskattningar
Algebra:




Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
Enkla talföljder
Geometriska mönster
Beskrivningar och uttryck
Geometri





Grundläggande geometriska objekt, punkter, linjer sträckor,
fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock och
dess egenskaper
Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och
förminskning
Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet
Symmetri, t.ex. bilder och i naturen
Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning
av längd, massa, volym och tid.
Sannolikhet och statistik
•
•
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Enkla tabeller och diagram
Åsa Bergling, Lindöskolan År 1
Samband och förändringar
•
Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften
Problemlösning
• Strategier för matematisk problemlösning och enkla situationer
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga
situationer.
Bedömning/kunskapskrav i år 3
Eleven ska kunna lösa enkla problem i elevnära situationer. Att kunna
välja strategi och se samband.
Eleven ska ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och
kunna använda den i rätt sammanhang.
Eleven ska kunna använda fungerande matematiska metoder.
Eleven ska kunna avbilda, konstruera olika geometriska objekt.
Eleven ska kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar
av längder, massor, volymer och tider.
Eleven ska kunna beskriva och samtala om olika tillvägagångssätt.
Eleven ska kunna göra enklare undersökningar i vardagsnära
situationer.
Bedömningen utgår ifrån det vi arbetat med under terminen. Målen
kommer att göras synliga i klassrummet och i elevens mentorsbok.
Läsåret delas upp i två tidsperioder, höstterminen 2013 och vårterminen
2014. Skrifliga omdömen delas ut till eleven 1 gång/termin och skickas
med hem till föräldrar.
Arbetsbeskrivning
Vi kommer under år 1 att arbeta både teoretiskt och praktiskt för att
befästa matematiken. Detta kommer göras genom muntliga
genomgångar, arbete i matematikboken Eldorado, praktiska spel och
laborativt material, studiebesök samt ute matematik. Vi kommer att
arbeta enskilt, i par och i grupp.
Arbetsområden år 1:
Antal, mönster och ordningstal
5-kamraterna
Fler och färre
+ och – och miniräknaren
Vänster och höger, Geometri
Åsa Bergling, Lindöskolan År 1
Skillnad och problemlösning
Hälften och dubbelt
Udda och jämna tal
Längd
10-kramraterna
Vikt
År och månader
Klockan hel och halvtimmar kvart i och kvart över
Tiotal 10-100
Former
Area
Symboler
Volym dl och l
Division, Multiplikation
Samband
Storleksordna tal
Eleven ska lära sig utveckla sina kunskaper om matematik och dess
användningsområden i vardagen och inom olika ämnesområden.
Läxor
Läxor kommer att ges både i läroboken samt på övningsblad.
Vid sjukfrånvaro/resa skickas lärobok/övningsblad med hem samt om
eleven behöver arbeta ifatt med någonting.
Utvärdering
Vi kommer att ha enskilda mentorssamtal med varje elev kontinuerligt
under året. Eleven kommer att tillsammans med oss utvärdera de olika
områden vi gått igenom. Vad har gått bra, vad behöver vi arbeta vidare
med/ behöver eventuella åtgärder sättas in. Utvärderingen som sker
under mentorssamtalen dokumenteras i elevens mentorsbok.
Självskattning sker i ämnet av elev tillsammans med ansvarig lärare.
Självskattningen ligger till grund inför vidare utveckling och kommer att
diskuteras under mentorssamtalet.
Föräldrar görs delaktiga under utvecklingssamtalen som sker en gång
under terminen. Skulle ytterligare samtal behövas kring någon elev och
dess kunskapsutveckling så kommer det att ske vid behov.