Hiv, Helena Palmgren, Smittskyddsenheten Uppsala läns landsting

HIV/AIDS
Helena Palmgren
Biträdande smittskyddsläkare
Uppsala läns landsting
2015-02-10
Sverige
• 1982 Första fallet av AIDS diagnostiseras i Sverige
• 1983 HIV viruset upptäcks (Montagnier, Nobelpris 2008)
• 1985 HIV-test (HIV-antikroppar)
• 1987 Första medicinen - AZT (Retrovir)
• 1996 ART – anti retroviral treatment
HIV/AIDS
Pathogenes
• HIV är ett RNA-virus
• HIVs målceller är:
•
•
•
•
Vita blodkroppar av typ
Lymfocyter av typ
T-lymfocyter av typ
CD4-celler
Sjukdom
i T-lymfocyter
CD4 celler
HIV
Pathogenes
• HIV kan inte själv replikera
• Utnyttjar CD4-cellers DNA för
replikering
• Nya virus bildas som infekterar
nya CD4-celler
• CD4-cellerna dör
HIV replikering – viruset förökar sig
HIV tar sig in i cellens DNA
Nya virus skapas
Viral
load
HIV blir AIDS
Smitta
CD4 celler
1000
Primär HIV
infektion
0
Symptomfri
600
400
Pre-AIDS
200
AIDS
Smittrisk – utan behandling
• Blodtransfusion
• 90%
• Mor-barn
• 25%
• Injektion
• 7%
• Subcutant nålstick
• 0,3%
• Vaginal sex kvinnor
• 1-10%
• Vaginal sex män
• Analsex
• 0,5- 5%
• 3-30%
Mor-barn smitta
• Utan åtgärd: 15-45% (15-30% om man ej ammar).
• Reduceras till 0,5% om man behandlar mor o barn före, under o efter
förlossning och barnet inte ammas.
Primär HIV-infektion
• 60-80% av HIV smittade
• Ca 14 dagar (5-30) efter
smittotillfället
• Symptom som vid mononukleos
(körtelfeber).
• Feber, halsont
• Förstorade lymfkörtlar
• Utslag
• Muskelvärk, trötthet
Definition på
AIDS
• Positiv HIV test
• Opportunistisk infektion
• Vissa typer av cancer
• (CD4-celler < 200) i USA och Canada
Att skaffa barn med HIV utan att bryta
smittskyddslagen
• Diskordanta par – en har HIV, den andra inte
• Kvinna med HIV – vänd kondom ut och in
• Man med HIV – spermatvätt + IVF
Förebygga mor-barn smitta
Om mamman har HIV-RNA >50/ml i smb med förlossningen
• ART från v.14 av graviditeten
• Kejsarsnitt
• AZT iv under förlossningen + en oral ART
• Ej amma
• Barnet får ART senast 4 tim efter förlossning och i 4v
• Följs upp med HIV-serologi till 1-2 års ålder
Förebygga mor-barn smitta
Om mamman har HIV-RNA < 50/ml i smb med förlossningen och förlossning efter graviditetsvecka 34
• Vaginal förlossning
• Inget AZT iv
• Ej amma
• Barnet får ART senast 4 tim efter förlossning och i 4 v
• HIV serologi till 1-2 års ålder
HAART -ART
Highly Active Antiretroviral Therapy – Anti-Retroviral Therapy
• Sedan 1996
• Minst tre mediciner med olika
verkningsmekanismer (jmfr tbc)
• För att undvika
resistensutveckling hos HIV
Olika typer av HIV mediciner
• Nukleosidanaloger – NRTI
• Nukleosidanaloger-NNRTI
• Proteashämmare
• Integrashämmare
• Inträdeshämmar –Fusionshämmare
• Inträdeshämmare – CCR5-hämmare
Behandling
Kan sedan 2014 startas direkt vid diagnos (tidigare vid CD4-celler 350)
• Vanliga ART-behandlingar:
• Kivexa + Reyataz+ Norvir (2 NRTI+ 2 Proteashämmare)
• Truvada+ Prezista + Norvir (2 NRTI+ 2 Proteashämmare)
• Atripla (2 NRTI + 1 NNRTI)
• Profylax mot Pneumocystis carinii om låga CD4-celler (antibiotika
Eusaprim)
Biverkningar av behandling
• Vanliga:
• Diarré
• Domningar i fötter o händer
•
•
•
•
Höga blodfetter
Leverpåverkan
Njurpåverkan
Överkänslighetsreaktioner
• VIKTIGT! Kontrollera interaktion med andra läkemedel!
COMPLIANCE!!!
Måste ha ca 95% följsamhet i behandlingen
För att undvika resistensutveckling och behov av medicinbyte
Uppföljning av behandling
• Kontroll 4 ggr/år
• CD4-celler
• HIV-RNA (viral load)
• CD4% (av alla CD4-celler)
• Resistensbestämning
• InfCare HIV
Naturalförlopp
Med behandling
Patient fall
• 14-årig pojke med blödarsjuka
• Svenskt preparat mot blödarsjuka
• Viruskontrollerat blod blandas med okontrollerat
• 1986 4 blödarsjuka smittas
• 14-åringen får veta att han har 6 månader kvar att leva
Patientfall
• Får HIV-läkemedel, men sjukdomen fortsätter att progrediera
• 1995 är CD4 celler 0
• Får två lunginflammationer men de är ej AIDS definierande
• 1996 får HAART behandling
• Mycket biverkningar av tabletterna. Tar ett 20-tal/dag
• 2014 CD4 celler på ca 1000. HIV-RNA odetekterbart. Mår bra. Inga
biverkningar. Tar 3 tabletter/dag
• Gift sedan 2011 med kvinna som inte har HIV.
• Fyller i år 43 år.