genus proximum et differentia specifica

beskrivningsnivå 1: molekylernas hastighet och rörelseenergi
beskrivningsnivå 2: temperatur och tryck
Reduktionism
Enligt reduktionismen kan komplexa
begrepp reduceras till mera
grundläggande begrepp och vetenskaper
som studerar högre beskrivningsnivåer
reduceras till vetenskaper som studerar
lägre beskrivningsnivåer.
Exempel på reduktionism
kemi >> fysik
biologi >> kemi
psykologi och sociologi >> biologi
Logik
Logik (eller dialektik) står ibland för metodik,
men Aristoteles tillämpade inte direkt sin
logik på de vetenskaper som han grundlade.
Aristoteles klassificeringsmetod bygger på
definition genom genus proximum et
differentia specifica (närmaste högre klass
och särskiljande kännetecken).
Aristoteles tillämpade sin
klassificeringsmetod på djurarterna i
Egeiska havet och grundade härigenom
vetenskapen zoologi.
Aristotelisk definition
närmaste högre klass och särskiljande
kännetecken
exempel
rektangel = parallellogram med räta vinklar
däggdjur = ryggradsdjur som diar sina ungar
människan = det förnuftiga djuret
Aristoteles zoologi
bloddjur
djur
blodlösa djur
(växter)
fyrfotadjur som föder levande ungar
äggläggande fyrfotadjur
fåglar
valdjur
fiskar
mjukdjur
djur med mjukt skal
flerfotade leddjur
fotlösa skaldjur
Deduktion och induktion
slutledningar (päättely)
Välgrundade vetenskapliga slutsatser
(johtopäätös) förutsätter giltiga (pätevä) eller
åtminstone trovärdiga slutledningar.
premiss 2
Alla filosofer är dödliga
Sokrates är filosof.
slutsats
Sokrates är dödlig.
premiss 1
premiss 3
Sokrates dog.
Platon dog.
Aristoteles dog.
slutsats
Alla filosofer dör.
premiss 1
premiss 2
premiss 1
premiss 2
premiss 3
Sokrates dog.
Platon dog.
Aristoteles dog.
:
premiss n
slutsats
GH von Wright dog.
(Alla) filosofer är dödliga.
Deduktion betyder (ofta) slutledning från
allmänna premisser (premissi, lähtökohta) till
partikulära slutsatser.
Induktion betyder (ofta) slutledning från
individuella premisser eller fakta till allmänna
slutsatser.
Människor är dödliga. (premiss)
Filosofer är människor. (premiss)
Alltså, är filosofer dödlig. (slutsats)
dödliga
människor
filosofer
x Sokrates
p(x) = x är filosof
q(x) = x är människa
r(x) = x är dödlig
x(q(x)  r(x))
x(p(x)  q(x))
x(p(x)  r(x))
Kråkan lägger ägg. (premiss)
Bofinken lägger ägg. (premiss)
Storken lägger ägg. (premiss)
Alltså, lägger pingvinen ägg. (slutsats)
Kråkan kan flyga. (premiss)
Bofinken kan flyga. (premiss)
Storken kan flyga. (premiss)
Alltså, kan pingvinen flyga. (slutsats)
Deduktiva slutsatser är giltiga och med
nödvändighet sanna, om premisserna är
sanna.
Induktiva slutsatser är med (större eller
mindre) sannolikhet (todennäköisyys) sanna,
om premisserna är sanna.
Logiska och matematiska slutsatser är i regel
deduktiva.
(undantag: matematisk induktion)
Empirism betyder i regel ett ställningstagande
för induktion, fastän redan empirismen David
Hume (1711-1776) ifrågasatte induktionens
tillförlitlighet.
Organon (verktyg, redskap) är titeln på
Aristoteles samlade verk i logik, dvs
deduktiva slutledningar.
I Novum organum (det nya redskapet) från
1620 lanserade Bacon en induktiv metod för
kunskapsinhämtande.
Bacon förespråkade en empirisk metod som
innebar att dra slutsatser från upprepade
iakttagelser.
Induktionsproblemet
”Humes problem”
Hur kan man veta att en induktion är tillförlitlig,
då induktionens tillförlitlighet bygger på en
induktiv slutledning från våra erfarenheter?
premiss 10
Ståhlberg var man.
Relander var man.
Svinhufvud var man.
Kallio var man.
Ryti var man.
Mannerheim var man.
Paasikivi var man.
Kekkonen var man.
Koivisto är man.
Ahtisaari är man.
slutsats
Alla
finska
är män.
Halonen
ärpresidenter
man..
premiss 1
premiss 2
premiss 3
premiss 4
premiss 5
premiss 6
premiss 7
premiss 8
premiss 9