LIKABEHANDLINGSPLAN
För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan
kränkande behandling.
2012 – 2013
Backsippans förskola
Gullvivans förskola
Junibackens förskola
Mariebergs förskola
Smörblommans förskola
Sunnanängs förskola
Sunnadal 2012-05-23
Omarbetad 2009-03-11, 2010-06-02, 2011-05-25
VISION
Jag, barn eller vuxen, går till förskolan och känner mig trygg. Jag vet att jag får ett gott
bemötande och är omtyckt för den jag är. Jag behöver aldrig känna oro för att bli utsatt för
trakasserier eller annan kränkande behandling.
I Sunnadals förskolor är arbetsglädjen hög! Barn och vårdnadshavare känner trygghet!
UPPRÄTTANDE AV LIKABEHANDLINGSPLANEN
Likabehandlingsplanen är upprättad utifrån gällande lagar såsom skollagen,
diskrimineringslagen och förskolans reviderade läroplan. Planen är framtagen på respektive
förskola och av likabehandlingsgruppen, i vilken samtliga förskolor i området är
representerade genom likabehandlingsombud, resurspedagog och specialpedagog,
ledningsresurs samt förskolechef.
Utifrån utvärderingen av föregående års plan upprättades nuvarande likabehandlingsplan
2012-05-23 och gäller för verksamhetsåret 2012-2013.
I arbetet har hänsyn tagits till läroplanens mål vad det gäller barns inflytande och samverkan
mellan förskola och hem.
• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och
åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. //Lpfö 98/10
Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. //Lpfö 98/10

DEFINITION AV BEGREPP
Diskriminering
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn.
Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.
Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Men man kan
också diskriminera genom att behandla alla lika. Det kallas indirekt diskriminering. Det
sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt,
men som i praktiken missgynnar ett barn med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Trakasserier
Trakasserier är en behandling som kränker ett barns värdighet och som har koppling till
någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, samt ålder.
Både vuxna och barn kan bli utsatta för trakasserier.
Både vuxna och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när ett
barn kränks på grund av en förälders funktionsnedsättning, sexuella läggning, med mera.
Annan kränkande behandling
Med annan kränkande behandling menas ett uppträdande som kränker ett barns värdighet,
men som saknar koppling till en diskrimineringsgrund.
Både vuxna och barn kan bli utsatta för annan kränkande behandling.
Både vuxna och barn kan göra sig skyldiga till annan kränkande behandling.
Det är viktigt att skilja på diskriminering, mobbning, kränkande behandling och
konflikter.
Inkludering innebär att förskolan ska vara organiserad utifrån att barn är olika!
Interkulturellt förhållningssätt står för en process, det vill säga en samverkan
mellan olika kulturer för att skapa möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt.
Att möta människor med andra förhållningssätt, än det man själv har, är berikande.
Alla barn ska ha någonting att känna igen sig i när de börjar förskolan.
Hur gör vi för att skaffa kunskap om barnets bakgrund, vad vill vi veta och varför?
RUTINER FÖR UTREDNING OCH DOKUMENTATION
All personal har ett ansvar för att främja likabehandling och motverka trakasserier och annan
kränkande behandling. Arbetet med normer och värden är en integrerad del i den dagliga
verksamheten. Var och en måste ifrågasätta och reflektera över de värderingar som han/hon
förmedlar. Ett gott bemötande och positiva förväntningar är grunden i likabehandlingsarbetet.
Det är viktigt att understryka att det enligt lagen är förbjudet för de vuxna i verksamheten att
på något sätt kränka ett barn.
Redan vid misstanke om att trakasserier eller kränkning förekommer ska detta
uppmärksammas genom diskussion i arbetslaget. Efter ytterligare observationer vidtas de
åtgärder som krävs utifrån nedanstående punkter.
En situation mellan barn/barn







Personal ingriper direkt och ansvarar för åtgärder
Information till kollegor
Samtal med inblandade barn
Samtal med vårdnadshavare, både till den som har utövat kränkningen och den som blivit
utsatt
Resurspedagog och specialpedagog finns som stöd vid behov
En bedömning görs av personal och resurspedagog/specialpedagog, om en åtgärdsplanering
ska upprättas
Situationen tas upp i barnhälsoteamet, bestående av resurspedagog, specialpedagog och
förskolechef.
En situation mellan barn/vuxen







Personal ingriper direkt och ansvarar för åtgärder
Samtal med den vuxne som blir utsatt
Samtal med inblandade barn
Samtal i arbetslaget
Samtal med vårdnadshavare
Erbjudande av stöd och handledning till den vuxne
Information till förskolechef
En situation mellan vuxen/barn






Personal som uppmärksammat händelsen samtalar med den vuxne och ansvarar för åtgärder
Samtal med barnet
Information till kollegor
Information till vårdnadshavare
Information till förskolechef som ansvarar för utredning
Bedömning görs av förskolechef om anmälan till annan myndighet bör göras
En situation mellan vuxen/vuxen



Förskolechef informeras och ansvarar för utredning
Erbjudande av stöd och handledning
Bedömning görs av förskolechef om anmälan till annan myndighet bör göras
I samtliga situationer ska den konkreta händelsen, utredningar och åtgärder alltid
dokumenteras och dateras. Utredningen ska allsidigt belysa händelsen och analysera orsaken
till denna. Beroende på händelsens omfattning och vilka vuxna som är inblandade
(elever/studenter/kollegor) bedöms hur många av åtgärderna som krävs.
Bilaga: Blankett ”Anmälan om kränkande behandling”
KOMMUNIKATION/INFORMATION
Likabehandlingsarbetet förankras hos barnen genom det ständigt pågående
värdegrundsarbetet, vilket synliggörs i den pedagogiska dokumentationen i samband med det
systematiska kvalitetsarbetet.
Alla vårdnadshavare och nyanställd personal samt elever/studenter informeras om innehållet i
likabehandlingsplanen. Likabehandlingsombudet på förskolan ansvarar för att detta görs.
Samtliga arbetslag diskuterar och dokumenterar den sociala arbetsmiljön för både barn och
vuxna.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
För att få en bild av hur situationen ser ut bland barnen och för att kunna följa upp resultaten
av det pågående arbetet ska pedagogisk dokumentation och intervjuer göras kontinuerligt.
En kartläggning av personalens situation görs regelbundet enligt kommunens riktlinjer.
Resultatet av kartläggningen följs upp i en handlingsplan och åtgärder sätts in vid behov.
Vårdnadshavare involveras kontinuerligt i likabehandlingsarbetet bland annat genom samtal
och enkäter samt under inskolnings- och utvecklingssamtalen.
Inom förskolornas systematiska kvalitetsarbete och i slutet av varje verksamhetsår görs en ny
kartläggning/nulägesanalys med nya mål och åtgärder där det behövs.
Likabehandlingsgruppen omarbetar därefter likabehandlingsplanen som sedan gäller under
kommande verksamhetsår.
LIKABEHANDLINGSGRUPPEN SUNNADALS FÖRSKOLOR
Kerstin Michaelsson
Annelie Hansson
Annica Håkansson
Heidi Dahlstedt
Marie Midlöv
Karolina Jonasson
Ann-Margreth Andersson
Yvonne Hasselberg
Annika Karlsson
Marie Medin
Susanne Trossö
Backsippans förskola
Backsippans förskola
Gullvivans förskola
Junibackens förskola
Mariebergs förskola
Smörblommans förskola
Sunnanängs förskola
Resurspedagog
30 37 42
30 33 65
30 35 89
30 37 54
30 37 39
30 37 45
30 36 65
Spec.pedagog/bitr. förskolechef
0709-30 37 43
0709-30 37 42
Ledningsresurs
Förskolechef
32 10 30
30 37 33