Föreläsningsanteckning I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges

Föreläsningsanteckning
I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn
Innehåll
 Profeten ’Isa (Jesus) (1 av 3)
Introduktion: Idag mina kära bröder och systrar ska vi börja med berättelsen kring en
annan stor profet inom islam, nämligen profeten ’Isa (as). Denna profet som även han (as)
skickades till Bini Israil (Israils barn), vars mor var Maryam bint ’Imran (’Imrans dotter), en av
de bästa kvinnorna som någonsin existerat.
Vi ska inshallah i den här föreläsningsserien få kunskap om vem ’Isa (as) var och hans (as) tid
här på jorden. Vi ska lära oss sanningen kring denna profet och budbärare vars liv det finns
olika uppfattningar om, detta i de olika världsreligionerna som har Gud (Allah swt) som en
gemensam nämnare.
För att få en bredare förståelse kring vad och vilka som fanns omkring den miljön profeten
och budbäraren ’Isa (as) skulle födas till så kommer vi att tala lite om två andra profeter som
fanns och levde under samma tid. Dessa profeter är Zakariah (Sakarias) (as) och hans son
Yahya (Johannes Döparen) (as). Alla dessa fanns under samma tid och de höll till i det
religiösa centrumet på den tiden, nämligen Jerusalem.
Vi kommer börja med att kort gå in på berättelsen kring ’Imrans ätt, bakgrunden kring
varifrån Maryam bint ’Imran (’Imrans dotter) och ’Isa (as) härstammar ifrån. Där kommer vi
främst att lära känna Maryam, vi kommer att gå in på när hon föddes och hennes bakgrund.
Därefter kommer vi att kort gå in på berättelsen om profeten Zakariah (as), där det finns en
koppling med Maryam, och därefter bygger vi vidare på lite kring berättelsen om Zakariahs
(as) son, profeten Yahya (as), hans födsel, uppväxt och vem han (as) var.
Efter att vi även fått lite grundlig kunskap om dessa två profeter så kommer vi också att
avsluta berättelsen om dessa två profeter med sättet som de gick bort på, dessa två profeter
som levde under samma tid som Maryam bint ’Imran (’Imrans dotter)och ’Isa (as). Sättet
som Zakariah (as) och Yahya (as) gick bort på lär oss nämligen mycket kring hur långt
människor är villiga att gå med sina egna begär.
Efter att vi få fått en känsla kring dessa två profeter (as) och där de ansvarade för sitt
profetskap så gör vi en mjuk övergång till berättelsen om hur Maryam bint ’Imran (’Imrans
dotter) blev havande och födseln av ’Isa (as) för att därefter fortsätta föreläsningsserien med
endast fokus på ’Isa (as), en av Allahs (swt:s) stora profeter och budbärare.
www.islamforelasningar.se
Session 13
Vem kommer ihåg?
STÄLL varje FRÅGA till publiken!




Vad var det som hände så att Allah beordrade Bini Israil att offra en ko?
Vilken blev följden av att Bini Israil gjorde allt svårare kring offrande av kon?
Efter vilket påstående begav sig Musa av för att finna Al – Khidr?
Vad lärde vi oss den resa och upplevelse Musa hade med Al – Khidr?
Svaren finns i föreläsningen innan!
www.islamforelasningar.se
’Imrans ätt
Vi börjar hela den här föreläsningsserien, som precis nämnts, med att titta på den ätt vars
Maryam och hennes son, profeten och budbäraren ’Isa (as) kom ifrån. Vi kommer bl.a. att
under den här delen framförallt att bekanta oss med Maryam, hennes födsel och bakgrund.
Denna kvinna som kom att bli mor till ’Isa (as).
 ’Imrans ätt är bland de bästa som lyder Gud (Allah)
Till att börja med så nämner vi att profeterna Yahya (as) och ’Isa (as) var kusiner, och hur var
de det? Jo, genom att deras mammor var systrar. Enligt många Ulamas (De lärda) var
Maryam syster med Ashya’, som också var hustru till profeten Zakariah (as). Det finns dock
några som har sagt att Ashya’ inte var Maryams syster utan hennes moster, men vi håller oss
till den första uppfattningen som är starkare och Allah (swt) vet bäst!
Maryam och Ashya’ som systrar, var döttrar till ’Imran. ’Imran som härstammar och är
avkomma till profeten Dawud (as), var en from och religiös man. Han var på den tiden
Jerusalems religiösa ledare. I ’Imrans ätt som är ett namn på en hel sura i koranen finner vi
följande vers:
Gud (Allah) sade:
Vid önskemål: LÄS verserna FÖRST på arabiska ur koranen för publiken!
َ ‫ص‬
َ‫يم َوآ َل ِع ْم َرانَ َعلَى ْالعَالَ ِمين‬
ْ ‫اّلل ا‬
َ ‫ِإ َّن ه‬
َ ‫طفَى آدَ َم َونُو ًحا َوآ َل ِإب َْرا ِه‬
‫ض َها ِمن بَ ْعض‬
ُ ‫ذُ ِ هريَّةً بَ ْع‬
LÄS dem SVENSKÖVERSATTA verserna!
”GUD har utvalt Adam och Nuh och Ibrahims ätt och `Imrans ätt [och upphöjt dem] över
världens alla människor; de stammar [alla] från varandra.” (Koranen 3:33 – 34)
Alltså så har Allah (swt) förkunnat oss om att förutom Adam, Nuh och Ibrahims ätt (as) så är
även ’Imrans ätt bland de bästa tjänarna som lyder Honom (swt). Ibrahims (as) familj som
inkluderar Isma’il (as) och Ishaq (as) vars bakgrunder vi nu mer specifikt känner till och vilka
de är förfädrar till, men även ’Imrans familj. Vilka är då ’Imrans familj? ’Imrans familj
tillsammans med hans hustru vid namn Hannah, bestod av Maryam och hennes son ’Isa (as)
som kom att bli en av de stora profeterna och budbärarna.
www.islamforelasningar.se
 ’Imran får en dotter som får namnet Maryam
Vad gäller Hannah, Maryams mor så har det återrapporterats att hon inte kunde bli med
barn. Hursomhelst, så en dag när hon tittade på en fågel som matade sina små så fick hon
även en önskan om att få ett eget barn och gav sitt löfte att om hon fick en son, så skulle hon
viga honom i Allahs (swt:s) tjänst och låta sin son bo i moskén av Bayt Al – Maqdis, som är
dagens Jerusalem. Moskén som fanns i Bayt Al – Maqdis på den tiden är den moské som vi
idag känner till som Masjid Al – Aqsa, som är en av våra heliga moskéer och som en gång i
tiden grundades av profeten Yaqub (as).
Det här var något som gjordes förr under den tiden, att rättskaffens och religiösa män
tjänstgjorde som Allahs (swt:s) tjänare i templet.
Det sägs att hon hade sin period och att hon därefter blev havande. När hon blev havande,
så blev hon mycket lycklig över det och tackade Allah (swt) för Hans gåva och Hans Nåd,
vilket även hennes lycklige man ’Imran gjorde.
Hon, ’Imrans hustru bad till Allah (swt) och sade: ”Herre! Jag viger vad jag bär i mitt sköte åt
Din tjänst. Ta emot mitt [offer], Du som hör allt, vet allt. Hon hoppades som vi vet på en
pojke som skulle tjänstgöra i Bayt Al – Maqdis, men när barnet kom så var det en flicka. Vem
var den här flickan? Jo, som ingen hemlighet för oss så var det ingen annan än Maryam.
Hon kom ihåg sitt löfte till Allah (swt) och sade till sin Herre i full besvikelse efter att hon fött
barnet att:
Gud (Allah) återberättar i koranen:
Vid önskemål: LÄS FÖRSTA delen av versen FÖRST på arabiska ur koranen för publiken!
ْ َ‫ضع‬
‫ْس الذَّ َك ُر َكاُأُنثَى‬
‫ض ْعت ُ َها أُنثَى َو ه‬
ِ ‫َر ه‬
َ ‫اّللُ أ َ ْعلَ ُم ِب َما َو‬
َ ‫ب ِإ ِنهي َو‬
َ ‫ت َولَي‬
LÄS FÖRSTA delen av den SVENSKÖVERSATTA versen!
”Herre, jag har fött en dotter - fastän Gud noga visste vad hon hade framfött; ett
gossebarn är inte som ett flickebarn
Den här besvikelsen i syftet av invigningen, om det skulle ha vart en pojke, som kunde
tjänstgöra i moskén. Vilket på den tiden som tidigare nämnts var en sed, att folk vigde en del
av sina barn att tjänstgöra i Bayt Al – Maqdis (Jerusalem), med hoppet om att få belöningar
av Allah (swt) för det.
Taget från samma vers så sade hon vidare att:
www.islamforelasningar.se
Vid önskemål: LÄS ANDRA delen av versen FÖRST på arabiska ur koranen för publiken!
َ ‫ش ْي‬
َّ ‫س َّم ْيت ُ َها َم ْريَ َم ِو ِإ ِنهي أ ُ ِعيذُهَا بِ َك َوذُ ِ هريَّت َ َها ِمنَ ال‬
‫الر ِج ِيم‬
َّ ‫ان‬
َ ‫َو ِإ ِنهي‬
ِ ‫ط‬
LÄS den ANDRA delen av den SVENSKÖVERSATTA versen!
- och jag har gett henne namnet Maryam och jag ber Dig skydda och bevara henne och
hennes efterkommande mot Djävulen, den utstötte." (Koranen 3:36)
Vad gäller det skydd som hon bad Allah (swt)om, skydd från Shaytan (Djävulen) över hennes
efterkommande så har det rapporterats att profeten Muhammad (saws) har sagt att: ”Inget
barn föds utan att det vidrörs av Shaytan (Djävulen) vid tiden av dess födsel, och det
kommer ut skrikande från beröringen av Shaytan (Djävulen), förutom Maryam och hennes
son ’Isa (as).” (Hadith: Ahmad)
Den här Du’an (Åkallelsen/bedjandet) hördes av Allah (swt) och Allah (swt) skyddade de från
Shaytan (Djävulen), såsom profeten Muhammad (saws) fastställer.
Faktum var att Hannah nu hade ett problem, när det gällde hennes löfte till Allah (swt).
Eftersom flickor inte accepterades till tempeltjänst så var hon oroad. Hennes andra dotters
Ashya’s man, som var profeten Zakariah (as), tröstade henne och sade att Allah (swt) är Den
som vet bäst vad hon framfött och att Han till fullo accepterade det som hon hade erbjudit
till Hans tjänst. Med andra ord så kunde hon ge över sitt barn i tjänst till Allah (swt).
Vad hände efter det här? Låt oss titta på en till vers, taget ur koranen som automatiskt för
oss in i nästa del av berättelsen:
Gud (Allah) återger i koranen:
Vid önskemål: LÄS versen FÖRST på arabiska ur koranen för publiken!
‫سنًا َو َكفَّلَ َها زَ َك ِريَّا ُكلَّ َما‬
َ ‫سن َوأَنبَت َ َها نَبَاتًا َح‬
َ ‫فَتَقَبَّلَ َها َربُّ َها ِبقَبُول َح‬
LÄS den SVENSKÖVERSATTA versen!
”Och hennes Herre tog nådigt emot henne och lät henne växa upp och arta sig väl och
uppdrog åt Zakariah att vaka över henne.” (Koranen 3:37)
Så Allah (swt) tog emot henne och Zakariah (as) fick uppdraget att vaka över henne. Vi talar
självklart om profeten Zakariah, som levde under den här tiden.
www.islamforelasningar.se
Här har många sagt att efter att Maryams mamma födde henne, så lindade hon in henne i
trasor, och förde henne till moskén och gav henne till dem i moskén.
Det är härifrån som vi till att börja med kommer att gå in och titta lite på hur det gick till när
Zakariah (as) fick det här uppdraget, hur han (as) tog hand om Maryam. Vilket ska bli den
grund till att vi därefter tittar lite på Zakariah (as) själv och den son som han kom att få
under samma tid som Maryam och hennes son ’Isa (as) levde och fanns.
www.islamforelasningar.se
Zakariah – Maryams omhändertagare
Så profeten Zakariah (as) fick ansvaret att ta hand om Maryam, att bli hennes mentor och
beskyddare.
 Zakariah blir Maryams förmyndare genom Guds (Allahs) vilja
Så Maryam bint ’Imran (’Imrans dotter) lämnades över till de äldsta i moskén i Bayt Al –
Maqdis och eftersom hon var dotter till deras Imam och den mest fromma personen, så blev
alla ivriga att ta hand om henne. Eftersom bebisen också var en flicka så blev frågan ett
problem för de äldste, som skulle ha förmyndarskap över deras avlidne och älskade ledares
barn.
Allt det här ledde till att de började tvista om vem som skulle ta hand om henne. Zakariah
(as) som naturligtvis ville ta hand om henne då hans (as) fru var hennes syster (eller moster
enligt vissa åsikter), var dock inte med i deras tvister. Han (as) sade till de äldste: ”Jag är
hennes närmsta släkting i templet; därför så kommer jag att vara mer omtänksam mot
henne än någon av er.”
Då viljan var stor hos alla så gjorde de så att de beslöt sig för att dra lott emellan sig, vilket
var vanligt på den tiden. Det var mer av en tradition att kasta lott om frågor man inte var
överens om.
Till en början så samlade de sina pennor och lade de på en specifik plats för att därefter
skicka en pojke för att hämta åt dem en av pennorna. Den penna han hämtade, skulle bli den
som fick ta hand om Maryam. När pojken väl hade hämtat pennan så var det Zakariahs (as).
Men de accepterade inte det här och några av de krävde att man upprepade det hela och
gjorde ett nytt försök.
Den här gången ville de att man skulle lägga pennorna i vattnet och att den vars penna skulle
simma mot strömmen, skulle vara då bli hennes förmyndare. Återigen blev det Zakariahs (as)
penna, som vann draget. Räckte det här? Nej, de började återigen tvista, och krävde ett
tredje försök för att se vems lott det hela fallet på. Den här gången skulle de se vems penna
som skulle simma med strömmen. Och nu blev Zakariah (as) förmyndare över Maryam. Det
blev som Allah (swt) hade bestämt!
 Zakariah såg att Maryam som var from också var välsignad
Maryam växte upp till att bli en mycket from tjej som även var välsignad av Allah (swt). Vad
gäller hennes fromhet så har profeten Muhammad (saws) talat om för oss att: ”Den bästa av
världens kvinnor (under sin livstid) var Maryam, och den bästa av världens kvinnor (under
hans egen livstid) var Khadijah (Sahih Al – Bukhari). Det här är profeten Muhammads (saws)
egna ord för att få oss att förstå hennes fromhet och karaktär. Vi kommer även att tala mer
om det här senare i föreläsningen.
www.islamforelasningar.se
Zakariah (as) väl så Maryams förmyndare och tog hand om henne och för att vara säker på
att ingen skulle kunna komma till henne så byggde han (as) ett eget rum åt henne i templet,
där hon spenderade sin uppväxt med att dyrka Allah (swt). Där besökte Zakariah (as) henne
dagligen för att se efter Maryams behov, och så fortsatte det under många år. Zakariah (as)
såg fromheten hos Maryam och det var så som var hon välsignad.
I koranen kan vi finna andra välsignelser som Allah (swt) välsignade henne med. Vi ska titta
på en vers som återberättar en av de stora välsignelserna.
Gud (Allah) återger i koranen:
Vid önskemål: LÄS versen FÖRST på arabiska ur koranen för publiken!
‫اب َو َجدَ ِعندَهَا ِر ْزقا ً قَا َل يَا َم ْريَ ُم أَنَّى لَ ِك‬
َ ‫دَ َخ َل َعلَ ْي َها زَ َك ِريَّا ْال ِم ْح َر‬
َّ ‫اّلل‬
ْ َ‫َهذَا قَال‬
ِ ‫ت ُه َو ِم ْن ِعن ِد ه‬
‫ساب‬
َ ‫اّلل يَ ْر ُز ُق َمن يَشَاء بِغَي ِْر ِح‬
َ ‫إن ه‬
LÄS den SVENSKÖVERSATTA versen!
”Var gång Zakariah besökte henne i helgedomen, fann han henne försedd med föda. Och
när han frågade henne: "Maryam, varifrån har du fått detta?" svarade hon: "Det är från
Gud; Gud skänker Sitt goda i överflöd till den Han vill." (Koranen 3:37)
Den här födan var framförallt frukt, färskt frukt som hon hade på sitt rum. Men det mest
otroliga var att inte att frukten var färsk, utan den frukt som han fann där fanns ingen
annanstans. Det var frukt som inte var säsong för, som ingen kunde få tag på. Hon hade
sommarfrukter på vintern och vinterfrukter på sommaren, man fann inte frukten någonstans
utom i hennes rum.
Eftersom han också var den ende personen som hade tillträde till hennes rum så frågade han
henne hur frukten hade hamnat där. Hennes svar var som vi ser i versen att det var från
Allah (swt), och att Han ger till den som Han vill. Genom det här så förstod Zakariah (as) att
Allah (swt) hade upphöjt Maryams ställning över andra kvinnor.
När Zakariah (as) såg det här så var han 100 år gammal, vissa säger att han var 90 år. Men
när han (as) såg fromheten och den välsignelse som fanns över Maryam så blev han (as) själv
ivrig att själv få ett barn som han (as) önskade också skulle vara from som henne.
Så när han var 100 år gammal och hans fru 90 år så bad till Allah (swt) i helgedomen och
sade: ”Herre! ! Låt mig, som en gåva från Dig, få en [son], sund till kropp och själ! Du bönhör
den som ber."
www.islamforelasningar.se
Medan han (as) stod i helgedomen, försänkt i bön, så ropade änglarna till honom och sade:
"Gud kungör för dig det glada budskapet om [en son] Yahya, som skall bekräfta ett ord från
Gud och [bli] en ledare [för sitt folk], en renlevnadsman och en profet, en av de rättfärdiga."
Han (as) skulle inte bara få en son, utan en profet och ledare över ett folk. Subhan Allah!
Zakariah (as) gammal som han var, såsom hans fru, undrade självklart hur det skulle vara
möjligt för honom (as) och hans fru att få barn i en sådan hög ålder? Hur skulle han (as)
kunna få en son? Det kom då en röst som sade: ” "Så [skall det bli]; Gud gör vad Han vill."
Det är härifrån som vi går in lite på berättelsen om Zakariah (as) och hans son som skulle
födas och bli en profet, hans son profeten Yahya (Johannes) (as) som skulle bli arvinge till
Yaqubs (as) hus, d.v.s. Masjid Al – Aqsa i Bayt Al – Maqdis (Jerusalem).
www.islamforelasningar.se
Profeten Yahya föds
Profeten Zakariah (as) hade alltså nu fått beskedet om att han skulle få en son, och inte
vilken son som helst utan en rättskaffens son, en profet!
 Zakariah bad Gud (Allah) om ett tecken kring graviditeten
Zakariah (as) som visste att både han och hans fru var gamla och att hans fru var ofruktsam
hade hört Allahs (swt:s) ord att han trots det här skulle han (as) bli far, då Allahs (swt:s) vilja
alltid sker.
Så Zakariah (as) bad Allah (swt) om att få ett tecken kring när graviditeten var igång, där
Allah (swt) gav honom ett tecken. Tecknet var att hans fru skulle vara gravid när han (as),
under tre dagar, inte var kapabel att tala till människor, detta fastän hans (as) tunga skulle
vara hel.
Dagen kommer då han är i templet och dyrkade Allah (swt) och när han (as) ska predika så
kommer det inget ljud från hans mun. Tungan rör sig som vanligt, men inget ljud kommer ut.
Det är nu som han inser att det tecken han väntat på är där. För i tre nätter när han dyrkade
Allah (swt) i olika former så kom hans (as) röst fram, men direkt han (as) talade till folk så
kom alltså inget ljud.
 Yahya föds och får många välsignelser av Gud (Allah)
Som vi vet så var inte den här sonen som föddes vilket fromt barn som helst, utan en profet.
När Zakariah (as) stod vid platsen av Mihrab (Bönenisch) i dyrkan och fick det glada
budskapet om sin sons födsel så sade änglarna också att: ”En son [skall födas åt dig], som
skall bära namnet Yahya (Johannes). ”Vi har inte gett någon före honom detta namn”, [säger
Gud].”
Så förutom att han skulle bli en profet, en ledare för sitt folk så skulle han också få äran att
bli den första människan att få bära namnet Yahya, ett namn som bestämdes åt honom och
som ingen tidigare burit.
Vad som också var karaktäristiskt för Yahya (as) var att han skulle under sitt liv leva som en
ungkarl, det var skrivet för honom precis såsom det var skrivet för ’Isa (as). Det här berodde
inte på att Yahya (as) inte var attraktiv såsom vissa säger, utan att det helt enkelt var skrivet
så för honom (as).
Yahya (as) fick och välsignades med många goda egenskaper av Allah (swt) förutom hans
profetskap. Allah (swt) skänkte honom (as) Hikma (Visdom) redan i tidig ålder, då talar vi om
i 3,4,5 års ålder.
För att få en förståelse kring hans förstånd och visdom så en gång när barnen skulle leka så
frågade de Yahya (as) om han ville leka och Yahya (as) svarade: ”Vi är inte skapta för att
www.islamforelasningar.se
leka.” Tänk er vid en ung ålder som alla barn vill leka så visste han redan meningen med livet,
vilket var att dyrka Allah (swt).
Det bara fortsätter mina bröder och systrar. Yahya (as) fick förutom den ovan nämnda gåvan
av ett ömt sinne också gåvan av medlidande. Han (as) fick renhet från alla synder och han
(as) var from från tidig ålder. Dessutom hade Allah (swt) gjort honom (as) lydig till sina
föräldrar och förstående över det ansvar han (as) hade över dem.
Den största gåvan kanske är att Allah (swt) säger: ”[Guds] Fred var med honom den dag han
föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från
de döda.” Allahu Akbar! Det är inte många profeter som ens fått de här gåvorna. Det här är
Yahya (as), gott folk.
Så Zakariah (as) som alltid ville ha ett barn, han (as) som alltid hade frågat Allah (swt) om ett
barn får ett vid en ålder som Zakariah (as) själv inte på något sätt kunde tänka sig. När han
(as) väl fick ett barn så fick han (as) det här barnet, inte vilket barn som helst, utan det bästa
av barn, profeten Yahya (as).
Efter att Yahya (as) föddes och blev 3 månader gammal så föddes ’Isa (as) och det är honom,
’Isa (as) som den här föreläsningsserien handlar om och det är honom (as) vi snart ska börja
komma in på, som är en separat historia.
Fortsätter vi med lite berättelse kring profeten Yahya (as) så precis som Allah (swt) hade
lovat så var han en stor ledare för sitt folk. Han (as) kallade till Islam och folk respekterade
Yahya (as) under hans tid som profet. När vi pratar folk så talar vi om Bini Israil (Israils barn),
som var muslimer och som alla levde i Sham (Dagens Syrien).
En del bland Ulamas (De lärda) säger att Yahya (as) var i Damaskus under sin tid och vissa
säger att han (as) höll till i Jerusalem. Men i slutändan är det Sham (Dagens Syrien) vid den
tiden.
De som var profeter under samma tid som Yahya (as) var alltså även ’Isa (as) som var ungefär
lika gammal som honom och hans far Zakariah (as) som fortfarande levde. Folk både såg upp
till och respekterade dessa, i alla fall under en viss tid, vilket leder oss till nästa del och den
slutliga delen kring berättelsen kring både Yahya (as) och hans far Zakariah (as).
Nästa del som vi ska avsluta med är hur Yahya (as) dog. Det är inte mycket mer än det ovan
nämnda som har uppenbarats till oss om Yahyas (as) liv, förutom hur han dog, vilket också är
det vi ska titta på nu.
 Yahya mördades för en ond och ful anledning
Det var precis så det var. Han (as) mördades ond och elak orsak och vi ska tillsammans titta
på den berättelsen, som är ett exempel på hur långt vissa människor kan gå för att få igenom
sin vilja och det som hungrar efter i livet här på Dunya (Jorden).
www.islamforelasningar.se
Yahya (as) var som sagt respekterad hos sitt folk, Bini Israil (Israils barn) och när det kom till
Fatwas (Beslut i religiösa frågor) så gick folket till Yahya (as) eller hans far, profeten Zakariah
(as).
Under den här tiden fanns det även en tyrannisk ledare från Bini Israil (Israils barn) och
precis som vi idag har muslimska ledare som säger att de är muslimer, men på slutet av
dagen så utför de handlingar som kanske inte ens en icke – muslim skulle göra. På samma
sätt var det på den här tiden, just att de sade att de kom från Bini Israil (Israils barn), var
muslimer och följde Yahya (as) och det som Yahya (as) och hans far Zakariah (as) lärde ut.
Men i slutet av dagen så tog deras begär över och det var därefter de agerade.
Den här tyranniska ledaren som vi nämnde, var en kung på den tiden, en kung som blev
förälskad i sin systers/brorsdotter, vilket var Haram (Förbjudet) då och idag! För någon att
gifta sig med sin systers/brorsdotter var alltså inte möjligt i dåtidens islam och inte heller i
inte i dagens islam. Och vilken Sharia (Gudomlig lag) följde man? Jo, det var Yahyas (as)
Sharia (Gudomlig lag) som man följde och där var alltså det här Haram (Förbjudet).
Så kungen blev kär i henne och hon själv var inte heller en god kvinna, utan hon var elak. Det
sägs att hon även var prostituerad. Rent utsagt så var hon en ond kvinna med onda
handlingar, en korrupt person.
När kungen blev kär i henne så gjorde det här henne ivrig att bli drottning. Nu hade hon en
möjlighet till att uppfylla alla sina önskningar och behov, bara genom att bli kungens fru.
Men frågan är hur hon ska bli hans fru när det här var Haram (Förbjudet) i deras religion? Då
det stora problemet är att om Yahya (as) säger att något är Haram (Förbjudet) så gäller det
och Yahya (as) har folket med sig och de skulle gå emot hans kungadöme om detta förbjudna
skulle ageras på.
Så vad gör hon? Jo, ivrig som hon var för att få igenom sin önskan så skickade hon efter en
Fatwa (Beslut i religiös fråga) från Yahya (as), med frågan kring om det var tillåtet för henne
och kungen att gifta sig. Svaret är ingen hemlighet och Yahya (as) svarade självklart tillbaka
att det de ville göra var Haram (Förbjudet). Det finns även vissa återberättelser som säger
att Fatwan (Beslut i en religiös fråga) även skickades till Zakariah (as) som också sa att det
var Haram (Förbjudet). Svaret blev inte riktigt som önskade, så när svaret kom så undrade
hon hur hon nu skulle uppfylla sin önskan och begär?
Det har återberättats att hon därefter en natt var med sin farbror och när hon var med
honom så började hon manipulera och attrahera honom. Hon lekte med honom för att han,
kungen, skulle åtrå henne mer och mer. När han väl kom fram till henne så sade hon; ”Stopp,
nej det är Haram (Förbjudet) för att Yahya säger så!”
www.islamforelasningar.se
Vad gör hon nu? Jo, hon har fått kungen att åtrå henne och talar nu om för honom att hon
inte kommer komma nära honom på något sätt förrän han hämtar Yahyas (as) huvud åt
henne som en gåva.
Det var nu som kungen med sitt stora begär för sin systers/brorsdotter, samtidigt som han
var arrogant och stolt till sin personlighet sände ut sina trupper efter Yahya (as). Hans
soldater gick efter Yahya (as) och dödade honom efter att de gått bakom honom (as). De
dödade honom (as) och högg av hans huvud som de därefter lade på en guldbricka för att ge
till kungens systers/brorsdotter som den gåva hon hade efterfrågat.
Vem tror ni protesterade mot det här? Självklart Zakariah (as), vilket ledde till att kungen
även skickade hans soldater efter Zakariah (as) för att även döda honom (as).
När soldaterna var bakom Zakariah (as) så räddade Allah (swt) honom genom att ett träd
öppnades för honom (as) att gömma sig i, vilket han gjorde. Men Iblees (Djävulen) la’nat
Allah alayhi (Allahs vrede över honom) skvallrade på honom (as). Det finns några svaga
rapporter som berättar om att Iblees (Djävulen) kom i mänsklig kropp och pekade ut
Zakariahs (as) plats för kungens soldater som därefter dödade honom (as).
Det var så här Zakariah (as) och Yahya (as) dog mina bröder och systrar. De dog genom den
otroliga ondskan hos en farbror och hans systers/brorsdotter, p.g.a. deras begär och det som
de åtrådde. Tragiskt nog så är många människor som inte tror på Allah (swt), fruktar Honom
och den Yttersta Dagen benägna att göra det mesta för att uppfylla deras begära. Och att
döda profeter för sina begär är en helt annan nivå av ondska.
Det här var alltså slutet för Yahya (as), som blev 30 år gammal när han (as) dog enligt vissa
Ulamas (De lärda) och enligt vissa andra så var han (as) 31 år gammal och Zakariah (as) var
enligt vissa Ulamas (De lärda) 130 år gammal när han dog, andra säger mer och vissa säger
mindre, men oavsett så var det här som det tog slut för dem båda (as).
Vem fanns då? Jo, ’Isa (as) som då var runt 30 år gammal och det är om honom (as) som
föreläsningen fr.o.m. nu kommer att handla om, ’Isa (as) en av Allahs (swt:s) stora profeter
och budbärare! Det ska handla om hans (as) födsel och hela hans (as) tid. Men innan vi går
vidare ska vi ta en kort paus inshallah.
www.islamforelasningar.se
Rekommenderad PAUS!
www.islamforelasningar.se
Maryam får beskedet om en son
Innan vi påbörjar berättelsen kring hela processen vad gäller den stora profeten och
budbäraren ’Isa (as) födelse så ska vi bekanta oss lite mer med hans mor Maryam. Vi ska få
en lite mer förståelse kring vem hon var och hennes from – och renhet. Därefter går vi in på
beskedet om ’Isa (as), den sonen som hon skulle föda.
 Maryam mor till profeten ’Isa var en utvald kvinna
Att hon var en utvald kvinna finner vi i koranen där Allah (swt) påminner oss om att vi ska
minnas hur änglarna talade om för Maryam att Allah (swt) hade valt henne, och renat henne
och upphöjt henne över jordens alla kvinnor. Det här kan i tolkningen av vad Allah (swt) sagt
innebära alla kvinnor under hennes egen tid eller alla kvinnor i alla tider. Oavsett så var
Maryam som vi har förstått och nämnt tidigare en mycket from kvinna.
Hon var en kvinna som endast höll till i sitt separata rum i moskén, byggt av Zakariah (as). Ett
rum som var förbjudet för någon som helst att vara i förutom för henne. Inne i det rummet
dyrkade hon Allah (swt) dagarna och nätterna långa, hon var helt underkastad sin Herres
Vilja. Förutom att vara i sitt rum så gjorde hon en annan sak, vilket var att ta ansvar över att
ta hand om moskén när det var hennes tur att göra det.
Hennes fromhet blev så känd att folk började citera henne som ett exempel. Hon var i folks
ögon en rättskaffens kvinna som fick stor respekt. Den här respekten som hon började få av
folket blev så stor så det började göra de religiösa ledarna avundsjuka på henne.
Låt oss titta på ett ytterligare ett uttalande från profeten Muhammad (saws) än den vi hörde
tidigare i föreläsningen, om vad han (saws) har sagt om Maryam. Han har sagt att: ”Många
bland männen nådde perfektionism, men bland kvinnorna nådde ingen perfektionism
förutom Maryam, ’Imrans dotter, och Asiya, Faraos fru, och Aiashas överlägsenhet över
andra kvinnor är som Tharids (en arabisk maträtt) överlägsenhet över andra maträtter.
Det finns även fler uttalanden från profeten Muhammad (saws) kring Maryam bint ’Imran
och hennes position, bland hans (saws) uttalanden kan man även bl.a. i en hadith finna
Fatimah (ra), som en bland dessa mest rättfärdiga kvinnor som funnits.
Så mina bröder och systrar, vi har nu fått ännu mer insikt i vem och hur from Maryam var,
men innan vi går vidare så måste vi även vara medvetna om en sak och det är att hon inte
var någon profet som vissa få tror och har åsikter om. Allah (swt) har endast skapat män som
profeter och budbärare, vilket de flesta är överens om. Nu går vi vidare till nästa punkt.
 Maryam får beskedet om att hon ska få en rättfärdig son
En dag när Maryam bad i templet i Bayt Al – Maqdis i sitt rum med en egen Mihrab
(Bönenisch) där hon konstant dyrkade Allah (swt), och blev omhändertagen av Zakariah (as)
så uppenbarades en ängel framför henne. En ängel i en mans skepnad.
www.islamforelasningar.se
Allah (swt) säger: ”Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i
en välskapad mans skepnad.”
Vem är ingivelses ängel? Jo, det är Djibreel (as) som skickades till henne. Han (as) kom i form
av en man, en människa. Helt enkelt som en normal och välskapt människa, som såg ut som
vem som helst.
När Djibreel (as) kom till henne blev hon chockad och det framförallt p.g.a. att ingen
någonsin kom in i hennes rum förutom Zakariah (as), det var till och med så att ingen annan
ens hade möjlighet till det.
Nu stod en man mitt framför henne så nära så förutom att hon blev chockad så blev hon
fylld av rädsla och fruktan och sade till den här mannen att: ”Jag ber om den Nåderikes
skydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Allah!”
Djibreel (as) tröstade henne med att inte vara rädd för honom (as) och svarade Djibreel (as)
henne att:
Gud (Allah) återberättar i koranen:
Vid önskemål: LÄS versen FÖRST på arabiska ur koranen för publiken!
ُ ‫َب لَ ِك‬
‫غ ََل ًما زَ ِكيًّا‬
ُ ‫قَا َل ِإنَّ َما أَنَا َر‬
َ ‫سو ُل َر ِبه ِك ُِأَه‬
LÄS den SVENSKÖVERSATTA versen!
”[Ängeln] sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:]
'Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.'” (Koranen 19:19)
Vi ska inte heller glömma den Du’a (Åkallan) Maryams mor hade gjort en gång i tiden kring
att Allah (swt) skulle skydda hennes dotter och hennes efterkommande från Shaytan
(Djävulen). Där vi vet att den här Du’an (Åkallelsen) accepterades av Allah (swt), efter att vi
även sett profeten Muhammad (saws) bekräfta det här. Så det här skyddet gäller alltså även
den son Maryam får besked om, som är ’Isa (as).
Tänk att Maryam nu var 15 år gammal och är i det här rummet som hon oftast var själv i
dyrkandes och nu kommer en främling som berättar för henne att han är Allahs (swt:s)
budbärare. En budbärare som ger henne nyheten om ett rättskaffens och rent barn. Så vad
svarar Maryam tillbaka?
Maryam efter att få hört det här säger: ”Hur skulle jag som ingen man har rört, kunna få en
son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!” Subhan Allah, är det inte så att vi i vår natur skaffar
www.islamforelasningar.se
barn tillsammans med det motsatta könet? Självklart är det så och det var även så Maryam
visste att det naturliga sättet var.
Ingen man hade kommit nära henne, så hur kunde det här vara möjligt? Den här unga
kvinnan var helt häpen, hon som levde helt Halal (Tillåtet). Hon som var ensam, aldrig begått
Zina (Otukt) eller varit gift. I hennes mänskliga sätt att tänka så var det ofattbart att bära ett
barn utan någon sexuell relation med en man.
Efter att hon utryckt sitt stora frågetecken till Djibreel (as) så svarar han och säger till henne
att: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: 'Detta är lätt för Mig…!”
På en annan del i koranen finner vi att han svarar henne att: ”Gud skapar vad Han vill. Om
Han vill att något skall vara, säger Han endast till det: 'Var!' - och det är.” Med andra ord så
ville han (as) tala om för henne att det inte finns något som är svårt för Allah (swt).
Allah (swt) skulle skapa hennes son ’Isa (as) utan en far på samma sätt som Han (swt) en
gång i tiden hade skapat Adam utan ”både” mor och far. Exemplet kring ’Isa (as), hennes son
som kom att födas, kan liknas med exemplet kring skapandet av Adam, då skapandet av
Adam t.o.m. är mer otroligt.
Det här var beordrat från Allah (swt), gott folk som vi vet så behöver Allah (swt) bara säga
Kun Fayakoon ('Var!' - och det är). Kring detta besked till Maryam så fanns inget utrymme
för debatterande eller argumenterande, Allah (swt) hade bestämt att Maryam skulle föda ett
barn och så var det.
Det här var som vi vet inte vilket barn som helst, det skulle vara ett rent, rättskaffens,
gudfruktigt, fromt barn. En av Allahs (swt) stora profeter och budbärare. En son som skulle
undervisas i Skriften, och som skulle skänkas Hikma (Visdom) och som skulle få Tawrah
(Toran) och Injeel (Evangelium).
Så hon blev havande och det har återberättats att Allah (swt) gjorde så att Djibreel (as)
blåste in i Maryam så att hon därefter blev gravid. Vad gäller hur det här skedde så säger
Ulamas (De lärda) att Djibreel (as) blåste från öppningen av hennes kläder och det var på det
sättet som hon blev gravid.
Vad gäller hur länge hon var gravid så finns det här olika uppfattningar bland Ulamas (De
lärda). De är oense om det var dagar, veckor eller månader?? Men majoriteten säger att hon
var gravid i en normal graviditetstid, d.v.s. 9 månader.
www.islamforelasningar.se
Profeten ’Isa föds
Nu är Maryam alltså havande och ska snart föda ’Isa (as). Vi kommer att börja med att kolla
på Maryams upplevelse kring hennes graviditet tills att ’Isa (as) föds och därefter ska vi titta
på vad som väl händer när ’Isa (as) väl är född.
 Maryam beger sig av till en avlägsen plats
När Maryam märkte att hon var gravid så blev hon förvånad, det hela var en chockerande
upplevelse för henne. Förutom det så började hon också få en oro, en oro som växte inom
henne ju längre fram hon kom i sin graviditet.
Men den här fruktan och all den oro hon hade lämnade henne inte ifred. Hon kom från en
ädel och from familj. Hennes far hade aldrig varit någon ond person och hennes mor hade
aldrig varit lösaktig. Hur skulle hon kunna möta allt folk, vad skulle de tro? Om hon skulle gå
ut med en kropp tillhörande en gravid kvinna, vad skulle de då säga?
Vi pratar om den här rättfärdiga, fromma, Gudfruktiga kvinnan Maryam. Hon är gravid, men
inte gift och hur skulle hon nu kunna undvika att folk skulle börja skvallra om hennes heder?
Det var heller inte så att folk skulle tro på henne om hon berättade som det var, de skulle
aldrig acceptera det som en förklaring. De skulle helt enkelt se henne som någon som utfört
en syndfull gärning.
Efter en period så klarade hon inte längre av denna mentala stress som fanns runt henne så
hon lämnade templet och gick från Bayt Al – Maqdis till en avlägsen, isolerad plats. Hon hade
inte hunnit långt förrän hon började få värkar och satte sig ned för luta sig mot en torkad,
död palm.
När hon befann sig här så började hon få sammandragningar och när hennes tid var inne så
säger hon: ”Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan det här skedde.” Hon
fortsatte tänka på hur folk skulle se på henne, hon som var respekterad och ansedd som en
väldigt from och rättfärdig kvinna. Hon förstod fortfarande inte miraklet bakom det hon fick
uppleva, den Visdom som från Allah (swt) som låg bakom det hela.
Men plötsligt så hörde hon en röst som ropade nedifrån palmens rot som sade:” Sörj inte!
Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dina [fötter]; och ruska på palmstammen så skall
mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig. Ät och drick och var vid gott mod!
Det var också vad hon behövde då hon var mycket hungrig och när en kvinna är gravid är
hon hungrigare än vanligt. Som vi tidigare har nämnt så var hon lutad mot ett dött palmträd
och det var det här trädet som hon fick order om att skaka och naturligtvis kunde hon inte
skaka det så hårt, men det räckte med att hon tog på det och färska dadlar ramlade ner vid
henne. Så hon fick både dryck genom den rinnande bäcken och mat genom att dadlarna, så
nu kunde hon lugna sig.
www.islamforelasningar.se
Samma röst som ropade nedifrån palmens rot sade vidare till henne att: ”Om du skulle bli
varse en mänsklig varelse, låt honom då veta att du har avlagt ett löfte till den Nåderike att
avhålla dig [från tal], och att du därför i dag inte skall tala till någon människa."
Vad gäller den här rösten så Ulamas (De lärda) oense om vem rösten tillhör. Det finns som
sagt olika uppfattningar och vissa tror att det ’Isa (as), andra tror att det är Djibreel (as) och
det finns de som tror att det Allah (swt). Oavsett vem rösten tillhörde så skulle hon också
fasta från att tala med andra människor.
I och med det besked hon nu hade fått, kring att fasta om någon talade till henne så kände
hon sig väl till mods. Hon som tänkte på vad folk skulle säga och alla deras frågor om vem
barnets far skulle vara behövde nu inte tala till någon och bara lita till Allah (swt).
Det här är Allahs (swt:s) Visdom. Ibland kanske man går igenom svårigheter och man undrar
hur man egentligen ska tolka det som sker, men faktum är att Allah (swt) tolkar saker på ett
annat sätt och vet det vi inte vet. Såsom Allah (swt) vill att saker och ting blir, så blir det
också.
Det finns t.o.m. fall där en människa kanske inte ens accepterar något som händer för att det
går emot ens logik eller att människans själ överhuvudtaget har svårt att förstå det som
händer. Men det finns alltid en Visdom bakom det från Allah (swt).
Får att gå tillbaka till berättelsen så är det på den här avlägsna platsen som Maryam föder
sin son ’Isa (as).
 Nu återvänder Maryam till staden med ’Isa
Nu efter att Maryam fött ’Isa (as) så går hon tillbaka med ett barn på armen, det här efter att
hon tidigare hade lämnat samma stad både som ogift och utan barn. Precis som hon hade
misstänkt så väckte hennes ankomst till staden, med ett nyfött barn på armen,
sensation.
Folket var chockade, den rättfärdiga och fromma kvinnan Maryam som alla pratar gott om
kommer på det här sättet. De frågade henne: ”Åh Maryam är det här ditt barn? Du av alla,
vad är det som händer?”
De började tänka om hon hade begått Zina (Otukt), begått det som är Haram (Förbjudet)?
Skulle Maryam göra något sådant?
De började skälla på henne och sade: ”Det här är en oerhörd synd som du har begått!” De
sade också till henne att: ”Du Haruns (Arons) syster! Din fader var inte en dålig människa och
din moder var inte en lösaktig slampa!"
Där vissa Ulamas (De lärda) menar att Maryam faktiskt hade en bror som hette Harun och
andra menar att när man på den tiden bland Bini Israil (Israils barn) refererade till fromhet
www.islamforelasningar.se
så pratade man gärna om Harun (as), vilket då skulle innebära att Maryam var hans (as)
syster i fromhet.
De fortsatte med mer ord och talade om för henne hur hon kunde begå en sådan gärning då
varken hennes far hade vart en dålig människa och att hennes mor inte hade vart lösaktig.
Men Maryam lydde Allah (swt) och var tyst, hon sade inte ett ord.
Hela staden tittade på Maryam, såg henne med det här barnet som hon hade med sig och de
pekade och kommenterade. Vad gör Maryam nu, hon som fastar från att tala med någon?
Jo, hon pekar på ’Isa (as) för att tala om för de att tala till honom (as).
De sin förvåning frågade: ”Hur skulle vi kunna tala till ett nyfött barn? En bebis som bara är
några dagar gammal? Det här barnet kan inte ens lyfta ett finger så hur ska han kunna tala
till oss?” De sade: ”Driver du med oss?
Maryam gestikulerar till de att inte tala till henne, utan till barnet. Till deras stora förvåning
så började barnet att tala med klar och tydlig röst, det stora miraklet äger rum. Allah gör så
att ’Isa (as) talar.
Gud (Allah) återger i koranen:
Vid önskemål: LÄS de FÖRSTA verserna FÖRST på arabiska ur koranen för publiken!
ِ َّ ُ‫قَا َل ِإ ِنهي َع ْبد‬
‫ار ًكا أَيْنَ َما‬
َ َ ‫ي ْال ِكت‬
َ َ‫اب َو َجعَلَنِي نَبِيًّا َو َجعَلَنِي ُمب‬
َ ِ‫اّلل آتَان‬
َّ ‫ص ََلةِ َو‬
‫الز َكاةِ َما د ُْمتُ َحيًّا‬
َّ ‫صانِي ِبال‬
َ ‫ُكنتُ َوأ َ ْو‬
LÄS dem FÖRSTA SVENSKÖVERSATTA verserna!
”[Då talade] han [till dem]: Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat
mig till profet; Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge
jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga
Tänk er själva att höra sådana här ord från ett barn som bara är några dagar gammalt, ord
som inte ens en vuxen lärd och kunnig människa skulle kunna sätta ihop? Alla smutsiga
tankar de hade om Maryam och hennes barn blev uppklarat med ’Isas (as) talande.
Eftersom de här verserna är betydelsefulla men även lite längre än vad vi är vana vid så läste
vi hälften först och kommer nu fortsätta med den andra hälften som är det sista vi ska titta
på under den här första föreläsningssessionen.
Vid önskemål: LÄS RESTEN av verserna FÖRST på arabiska ur koranen för publiken!
www.islamforelasningar.se
ُّ ‫ي يَ ْو َم ُو ِل‬
‫دت َويَ ْو َم‬
َ ‫َّارا‬
َّ ‫ش ِقيًّا َوال‬
ً ‫َوبَ ًّرا بِ َوا ِلدَتِي َولَ ْم يَ ْجعَ ْلنِي َجب‬
َّ َ‫س ََل ُم َعل‬
ُ َ‫أ َ ُموتُ َويَ ْو َم أ ُ ْبع‬
‫ث َحيًّا‬
LÄS den SISTA av dem SVENSKÖVERSATTA verserna!
och att älska min moder och visa henne aktning - och Han har inte gjort mig till en eländig
tyrann. [Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag
dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda." (Koranen 19:30 - 33)
När vi lyssnar till de här orden som kom ur ’Isa (as) mun, så var det absolut första ’Isa (as)
sade när han öppnade sin mun, var alltså: ”Jag är Allahs tjänare!” Han sa inte: ”Jag är Allahs
son!” Titta bara på Allahs (swt:s) Visdom som gjorde att Hans profet just sade att han var
Allahs tjänare!
En tjänare av Allah kan inte vara Allah själv och samtidigt Hans tjänare. Han kan heller inte
vara Allahs (swt:s) son och samtidigt vara Hans tjänare. Oavsett vilken kombination av dess
så är det omöjligt. Så vad var det första han (as) sade? Han (as) sade: ”Jag är Allahs tjänare”
INTE Allahs son eller Allah (swt) Själv.
Det här mina kära bröder och systrar är ’Isas (as) verkliga berättelse. Han (as) var Allahs
(swt:s) tjänare, en människa som Allah (swt) skapade med en mor och utan en far. Det här är
sanningen från Allah (swt) återberättat för oss av Honom Själv i koranen.
Det här har man bråkat om länge och det fortsätter man även att göra idag. Argumenten och
dess tyngdpunkt ligger i att ’Isa (as) just skapades utan en far, endast med en mor. Tyvärr så
finns det även de som säger att de tillhör islam, men i sina bristfälliga kunskaper tror
detsamma om ’Isa (as) som de kristna gör. Vi söker skydd från Allah (swt) från en uppfattning
kring att ’Isa (as) skulle vara något annat än Allahs (swt) slav och tjänare. Hans (swt) profet
och budbärare. Amin!
Mina bröder och systrar, vi avslutar med att påminna oss själva om att Allah (swt) bara
behöver säga: ”Kun Fayakoon ('Var!' - och det är).” Det här är inte svårt för Allah, den mest
Upphöjde!
www.islamforelasningar.se
Avslutning - Session 13:
Här sätter vi punkt för dagens föreläsningssession, efter att ha lärt oss väldigt mycket. Vi har
bekantat oss med profeterna Zakariah (as) och Yahya (as) som fanns och levde under ’Isa (as)
tid innan de mördades. Men den tyngdpunkt vi haft och belyst mest under hela den här
sessionen är ’Isas (as) bakgrund, både vad gäller hans (as) morföräldrar ’Imran och hans fru,
men speciellt har fokuset legat på hans mor Maryam, som är en av de bästa kvinnor som levt
på denna jord.
Vi avslutade med ’Isas (as) födsel och hans (as) första ord. Nu när ’Isa (as) är född så kommer
de två kommande föreläsningssessioners hela fokus endast ligga kring berättelsen om ’Isa
(as) själv, en av Allahs (as) stora och starka profeter och budbärare.
Tack för att ni lyssnade!
Jazakum Allahu khayr!
www.islamforelasningar.se
Session 13
SLUT!
www.islamforelasningar.se