Curia - CP0289SV

advertisement
CJE/02/89
den 5 november 2002
Domstolens domar i målen C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C475/98 och C-476/98
Kommissionen mot Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland, Belgien, Luxemburg,
Österrike, Tyskland
Domstolen klargör genom dessa domar hur behörigheten att ingå
internationella luftfartsavtal är fördelad
Gemenskapens exklusiva externa behörighet omfattar vissa aspekter av fastställandet av priser
på flyglinjer inom gemenskapen för trafikföretag som inte utgör EG-lufttrafikföretag och
åtaganden i fråga om datoriserade bokningssystem.
De så kallade open skies-avtal som vissa medlemsstater har ingått med Amerikas förenta stater
strider mot gemenskapsrätten i dessa avseenden.
Bestämmelsen om ägande och kontroll av flygbolag medför dessutom en diskriminering som är
oförenlig med gemenskapsrätten.
EG-fördraget innehåller särskilda transportbestämmelser som ger rådet särskilda befogenheter,
med stöd av vilka rådet har antagit tre så kallade paket med bestämmelser (år 1987, år 1990 och
år 1992). Dessa bestämmelser skall säkerställa frihet att tillhandahålla luftfartstjänster i
gemenskapen och fri konkurrens inom gemenskapen. Det paket med bestämmelser som antogs år
1992 omfattar tre förordningar som rör
 operativa licenser som medlemsstaterna utfärdar till lufttrafikföretag som är etablerade i
gemenskapen,
 EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen, och
 fastställande av flygpriser på flyglinjer inom gemenskapen.
Dessa bestämmelser kompletteras bland annat av två andra förordningar som antogs år 1989 och
år 1993 rörande
 datoriserade bokningssystem,
 fördelning av ankomst- och avgångstider.
Kommissionen har sedan början av 1990-talet begärt mandat av rådet att förhandla med
Amerikas förenta stater om ett luftfartsavtal för att ersätta de bilaterala avtal som tidigare ingåtts
av vissa europeiska stater som då ännu inte var medlemmar av gemenskapen. Rådet gav
kommissionen ett begränsat mandat att förhandla med Amerikas förenta stater, vilket dock inte
har lett till något avtal mellan gemenskapen och Amerikas förenta stater.
Från och med år 1995 gjorde Amerikas förenta stater ömsesidiga åtaganden gentemot vissa
medlemsstater i bilaterala så kallade open skies-avtal i syfte att bland annat underlätta fritt
tillträde till alla flyglinjer, beviljande av oinskränkta flyglinje- och trafikrättigheter, fastställande
av priser enligt ett så kallat ”dubbelt underkännande”-system och möjligheter till gemensamma
linjebeteckningar (så kallad code sharing).
Kommissionen har väckt talan mot sju
Luxemburg, Österrike och Tyskland)
Kommissionen har även väckt talan mot
gjort gällande att dessa medlemsstater,
skyldiga till följande:
medlemsstater (Danmark, Sverige, Finland, Belgien,
som undertecknat så kallade open skies-avtal.
Förenade kungariket.1 Kommissionen har i synnerhet
genom att underteckna nämnda avtal, har gjort sig
i. Medlemsstaterna i fråga har åsidosatt gemenskapens externa behörighet. Gemenskapen är
nämligen enligt kommissionen ensam behörig att ingå ett sådant avtal (det skall noteras att
denna anmärkning inte avser Förenade kungariket).
ii. Medlemsstaterna i fråga har åsidosatt fördragets bestämmelser om etableringsrätt genom att
göra det möjligt för Amerikas förenta stater att vägra bevilja trafikrättigheter inom sitt eget
luftrum till lufttrafikföretag som utsetts av den medlemsstat som är part i ett avtal, om inte
en väsentlig del av äganderätten till detta trafikföretag innehas av och den effektiva
kontrollen av detsamma utövas av denna medlemsstat eller medborgare i denna stat
(bestämmelsen om ägande och kontroll av flygbolag).
Huruvida gemenskapens externa behörighet har åsidosatts
Enligt fördraget kan gemenskapen endast få befogenhet att vidta åtgärder på luftfartsområdet om
rådet dessförinnan har fattat beslut därom. Denna bestämmelse ligger inte i sig till grund för en
extern behörighet för gemenskapen på luftfartsområdet, som gör det möjligt för
gemenskapsinstitutionerna att ingå internationella avtal för gemenskapens räkning.
Gemenskapen har således inte någon uttrycklig extern behörighet i det avseendet.
Domstolen påpekar dock att gemenskapens behörighet att ingå internationella avtal kan följa
implicit av fördraget. Så är fallet när det är nödvändigt att gemenskapen tillerkänns extern
behörighet för att den effektivt skall kunna utöva sin interna behörighet (vilken ännu inte har
utövats). Domstolen konstaterar att det i förevarande fall inte är fråga om en situation där den
interna behörigheten endast kan utövas samtidigt med den externa behörigheten, eftersom rådet
kunde anta det så kallade tredje paketet utan att ett luftfartsavtal hade ingåtts med Amerikas
förenta stater.
I enlighet med sin tidigare rättspraxis påpekar domstolen vidare att medlemsstaterna, när
gemenskapen har antagit gemensamma regler, inte längre skall anses ha behörighet att göra
åtaganden gentemot tredje länder, om dessa åtaganden inverkar på de gemensamma reglerna, och
att endast gemenskapen har rätt att göra sådana åtaganden. Så är fallet när de internationella
åtagandena omfattas av tillämpningsområdet för de gemensamma bestämmelserna eller i vart fall
av ett område som redan i stor utsträckning regleras av sådana bestämmelser eller när
gemenskapen i sina interna rättsakter har infört bestämmelser som rör medborgare från tredje
länder, i detta fall lufttrafikföretag.
Domstolen skall därför analysera räckvidden av de åberopade förordningarna i varje enskilt fall.
Inledningsvis analyserar domstolen räckvidden av förordningarna om operativa licenser som
medlemsstaterna utfärdar till lufttrafikföretag som är etablerade i gemenskapen och om
EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen och konstaterar att de
bilaterala avtalen inte tillhör ett område som redan omfattas av förordningarna, eftersom
avtalen innehåller bestämmelser rörande amerikanska lufttrafikföretag. Förordningarna kan
därför inte ligga till grund för en extern behörighet för gemenskapen.
Domstolen konstaterar däremot att vissa bestämmelser vad gäller fastställande av flygpriser
på flyglinjer inom gemenskapen och bestämmelser om datoriserade bokningssystem samt
om fördelning av ankomst- och avgångstider i andra förordningar som omnämnts är tillämpliga
på lufttrafikföretag från tredje länder. I detta fall har således gemenskapen exklusiv extern
behörighet. Domstolen påpekar dock att kommissionen inte har styrkt att de bilaterala avtalen i
fråga innehåller åtaganden avseende ankomst- och avgångstider.
Under dessa förhållanden finner domstolen att Danmark, Sverige, Finland, Belgien,
Luxemburg, Österrike och Tyskland har åsidosatt gemenskapens externa behörighet vad
gäller gemenskapsbestämmelserna om fastställande av flygpriser på flyglinjer inom
gemenskapen och om datoriserade bokningssystem.
Huruvida etableringsrätten har åsidosatts
Domstolen konstaterar att enligt bestämmelsen om ägande och kontroll av flygbolag är
Amerikas förenta stater i princip skyldigt att bevilja de trafikföretag som kontrolleras av den
medlemsstat som är part till avtalet de rättigheter som föreskrivs i avtalen. Amerikas förenta
stater har enligt bestämmelsen dock möjlighet att vägra bevilja trafikföretag som kontrolleras av
andra medlemsstater och som är etablerade i förstnämnda medlemsstat dessa rättigheter. Detta
utgör en diskriminering som hindrar lufttrafikföretag från andra medlemsstater från att
behandlas som inhemska rättssubjekt i värdmedlemsstaten, vilket är förbjudet enligt
gemenskapsbestämmelserna om etableringsrätt.
Denna bestämmelse är inte heller motiverad av hänsyn till allmän ordning eller säkerhet,
eftersom det inte finns något direkt samband mellan ett sådant hot och den allmänt tillämpade
diskrimineringen av gemenskapsflygbolag.
Bestämmelsen om ägande och kontroll av flygbolag, vilken ingår i de bilaterala avtal som
ingåtts mellan Amerikas förenta stater och Förenade kungariket, Danmark, Sverige,
Finland, Belgien, Luxemburg, Österrike och Tyskland, strider följaktligen mot
bestämmelserna om etableringsrätt.
Detta är en icke officiell handling endast avsedd för massmedia, vilken inte är bindande för
domstolen.
Pressmeddelandet finns tillgängligt på samtliga officiella språk.
För ytterligare upplysningar var vänlig kontakta Isabelle Guibal
tel: +352 - 43 03 33 55 fax: +352 - 43 03 2731.
Bilder från sammankomsten finns tillgängliga på "Europe by Satellite" –
Europeiska kommissionen, GD X, Audiovisuell produktion, L-2920 Luxemburg,
tel: +352 - 43 01 32392, fax +352 - 43 01 35249,
eller B-1049 Bryssel, tel. +32 - 2 2950786, fax +32 - 2 2301280.
Situationen är delvis en annan i Förenade kungarikets fall. Kommissionens talan avser det
bilaterala avtal mellan Förenade kungariket och Amerikas förenta stater som undertecknades år
1977 (Bermuda II), vilket enligt kommissionen innehåller bestämmelser som strider mot
gemenskapsrätten vad gäller etableringsrätten.
1
Download