Uppgift för det examinerande seminarium om identitet, etnicitet och

advertisement
1
Uppgift för det examinerande seminarium om identitet,
etnicitet och åldrande (seminarium 6)
Framtagen av: prof. Sandra Torres
Ingår i kursen GERONTOLOGISKT SOCIALT ARBETE, HT 2014, KURS KOD: 2SC 124
Bakgrund:
Inom ramen för föreläsning #6 om Migration och Åldrande och mot bakgrund av litteratur med särskilt
relevans för detta moment (se: Torres & Magnussons bok och Kap. 4 i Dannefer & Phillipsons bok)
har du tagit del av några av de grundläggande resonemang som forskare inom social gerontologi har
förts när det gäller innebörden av den ökande etniska och kulturella mångfalden för gerontologiskt
socialt arbete. Frågan om tvärkulturella mötens betydelse för det sociala arbetspraktik har inte berörts
explicit men är centralt om vi ska förstå de utmaningar som social arbetare med gerontologisk
inriktning kan komma att möta nu när Sveriges äldrebefolkning (och de anhöriggrupper som dessa för
med sig) har blivit mer mångkulturellt. Vid det examinerande seminariet kommer vi att diskutera denna
fråga.
Syfte:
Detta seminarium syftar till att stimulera det kritiska och teoribaserat tänkande kring tvärkulturella
mötens betydelse för gerontologiskt socialt arbete i ljuset av de särskilda utmaningar som
organisationsformer inom välfärdsamhällets omsorg om äldre innebär för dessa möten och de
teoretiska utgångspunkterna som socialvetenskaplig forskning om etnicitet, identitet och migration
erbjuder.
Uppgiften motsvarar följande kursmål:
Kunskap och förståelse
 kunna beskriva och problematisera åldrande ur olika socialgerontologiska teorier
 analysera och kritiskt granska aktuell forskning inom kunskapsområdet
 visa fördjupade kunskaper om äldres situation och levnadsvillkor i samhället
 kunna förstå och kritiskt diskutera organisationsformer inom välfärdsamhällets omsorg om äldre
Färdighet och förmåga
kommunicera och diskutera socialgerontologiska kunskaper i äldreomsorgens organisering och
ledarskap skriftligt och muntligt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 kritiskt reflektera kring forskning om socialgerontologiska problem
Individuell studieuppgift:
Del 1.
För att genomföra studieuppgiften söker du först kunskap om etnicitet, identitet, migration och
tvärkulturella möten i angiven litteratur i utbildningen. Till stöd i ditt kunskapssökande kan du utgå från
följande frågor:
1) Vilken betydelse kan etniskt och kulturellt bakgrund ha för sättet på vilket människor förhåller
sig till åldrande?
2) Vilken betydelse kan denna bakgrund ha för behoven de kan komma att ha?
3) Vilken betydelse kan denna bakgrund ha för de önskemål och krav som de kan komma att ha
i förhållande till äldreomsorgen?
4) Vilka delar av äldreomsorgen utmanas av den ökade mångfalden och på vilket sätt?
Del 2:
Med utgångspunkt i den kunskap du har införskaffat dig under Del 1 ska du på egen hand och i
skriftligt form formulera ett välformulerat och genomtänkt (dvs. litteraturförankrat) svar på var och en
av de frågor som följer nedan. Detta ska du göra med stöd av referenser (max 3 sidor enkelt
2
radavstånd exklusive referenser som tydligt tar avstamp i svaren på Del 1). Detta skriftliga underlag
ska du leverera till den ansvarige läraren för detta seminarium två dagar innan seminariet.
1) Välj ett område inom äldreomsorgen (en typ av praktik, en tjänst eller en organisationsform)
som du tror kan utmanas av tvärkulturella möten på grund av svaren till frågorna ovan
2) Beskriv området och de organisatoriska villkoren för det
3) Beskriv de särskilda utmaningar som du tror att tvärkulturella möten kan komma att innebära
för det område du valt (tänkt inte bara i termer av möten mellan praktiker och den äldre utan
också mellan praktiker och anhöriga och inte minst mellan praktiker och organisationen inom
vilken den är verksam vid)
Seminarium:
Del 3: Under seminariet kommer vi att dela upp oss i små grupper som kommer att sättas ihop av den
ansvarige läraren för seminariet. Det är på grund av detta som ni är ombedda att lämna era uppgifter
två dagar på förhand. Den ansvarige läraren behöver tid för att sätta ihop grupper som erbjuder de
bästa förutsättningar för fruktbara diskussioner som inbegriper olika organisatoriska krav (det är därför
som Del 2 ser ut som det gör och det är mångfalden av svar som ni förhoppningsvis bidrar med som
kommer att göra seminariet givande). Seminariegruppernas utformning meddelas alltså inte på
förhand. Ni får reda på detta vid självaste seminariet.
Seminariet kommer att vara indelat i två pass. Under det första passet kommer de olika små
grupperna att ägna sig åt att besvara följande fråga:
1) Formulera ett undervisningsplan för en endagskurs om tvärkulturella möten för verksamma
inom de olika områden som valdes av medlemmarna i det seminariegrupp du ingår i.
Diskutera (och antagligen kompromissa er fram till ett gemensamt svar ;-) utifrån följande tre
frågor:
a. Hur skulle upplägget för en sådan dag se ut och varför (använd litteraturen som stöd
för dina motiveringar)
b. Vilka teman skulle handla dagen handla om och hur (använd litteraturen som stöd här
också)
c. Vilka teoretiska och begreppsliga perspektiv skulle en sådan dag fokusera på och
varför?
Vid seminariets andra pass kommer vi att gå igenom varje grupps svar till studieuppgiften ovan. Tänk
på att seminariet är examinerande och vi kan bara examinera det faktiska kunskap som de olika
delmoment beskrivna här ovan handlar om (förankring i föreläsningarna och litteraturen är alltså A och
O här). Undvik därför flummigt prat kring ämnet utan se till att förberedda dig väl så att ert svar (som
ska beröra ALLA frågor här ovan) är välförankrat i litteraturen.
Skriftlig inlämning av svaren på Del 2 (baserat på välavvägda resonemang utifrån Del 1) är alltså den
första förutsättningen för att klara av detta examinerande seminarium. Den andra förutsättningen för
att examineras på denna uppgift är aktivt deltagande i seminariet. Vid frånvaro ELLER om ni INTE
bidrar aktivt till diskussionerna vid seminariet så ska ni alltså lämna ytterligare 4 välskrivna och
välargumenterade sidor med utgångspunkt i de tre frågor som utgör Del 3.
Bedömningskriterier: Betygskriterier för Godkänd seminarieuppgift:





Svaren på frågorna ska vara tydligt förankrat i kurslitteraturen
Visa förmåga till syntes av de olika potentiella teoretiska tankegångar som skulle kunna
användas för att lösa uppgiften
Visa förmåga att kritiskt granska forskning och förstå komplexiteten då den ska ’omvandlas’ till
praktik
God referenshantering enligt APA.
God språklig framställning.
Individuell skriftlig bearbetning efter seminariet vilket samlas i Portfolio
3
Del 4. Fyll på ditt paper med följande. Reflektera över och beskriv:
1) Vad innebär avancerad nivå samt kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt för dig som blivande
socionom?
2) Vad behöver du utveckla hos dig själv?
3) Vilka nya tankar har du fått under seminariet?
4) Vilka möjligheter ser du till att använda dessa kunskaper?
Ange fortlöpande referenser!!!
Lycka till!
Sandra
Download