Just nu - Juni 2011

advertisement
Juni 2011
Här finns information om det aktuella, pågående och planerade arbetet på Länsstyrelsens i Skånes enhet
för social hållbarhet. Enheten arbetar med uppdrag som rör skyddet mot diskriminering, barnets
rättigheter, integration, folkhälsa, jämställdhet, våld i nära relationer och alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete.
Informationen kan vara till nytta för dig som har yrkesmässigt intresse av att hålla dig uppdaterad inom
området eller allmänt intresse för frågor som rör social hållbarhet.
____________________________________
Avslutad ansökningsomgång gällande utvecklingsmedel för kommuner med
flyktingmottagande, s.k. §37 medel
Länsstyrelsen i Skåne län har från 2011 möjlighet att lämna ersättning till
kommuner och kommunalförbund för att skapa beredskap och mottagningskapacitet
och för att främja regional samverkan enligt §37 förordningen (2010:1122) om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Länsstyrelsen i Skåne har 4,3 miljoner kr att fördela. Det har inkommit 12 regionala ansökningar med en
sammanlagd kostnad på 11 369 855 kr. Ambitionen är att senast den 8 juli ge ett preliminärt besked om
vilka projekt som beviljats medel och med hur mycket. Slutgiltigt besked lämnas senast den 30
september 2011. Under perioden 15 augusti t.o.m 16 september kommer Länsstyrelsen i Skåne län att
kontakta samtliga kommuner som ansökt om medel, detta för att möjliggöra för en dialog med anledning
av ansökningarna.
Vid eventuella frågor, kontakta gärna
integrationsutvecklare Torgny Ängquist Samhällsbyggnadsavdelningen på 040/044-25 26 76
eller [email protected]
____________________________________
Länsstyrelsen säger nej till gårdsförsäljning av vin
I ett yttrande skriver Länsstyrelsen i Skåne län att alkoholförsäljning på gårdar strider mot både det
svenska alkoholmonopolet och regeringens mål kring folkhälsa och alkoholpolitik. Dessutom skulle
gårdsförsäljning av alkoholprodukter bryta mot gällande EU rätt.
Här kan du läsa hela yttrandet.
För ytterligare information, kontakta Ann-Nina Finne Samhällsbyggnadsavdelningen på telefon 040/04425 24 48
____________________________________
En eftermiddag med etableringsreformen i fokus - 9 juni 2011
Länsstyrelsen i Skåne län och Kommunförbundet Skåne anordnade den 9 juni ett seminarium om
etableringsreformen och de frågor som dykt upp i kommunerna under reformens första månader.
I det välbesökta och uppskattade seminariet deltog 63 personer från 26 av Skånes kommuner.
Seminariet anordnades utifrån de kommundialoger som Länsstyrelsen haft med de skånska kommunerna
under våren 2011 och där man från kommunernas sida haft många frågor som rör reformens praktiska
tillämpning gällande samverkan med Arbetsförmedlingen, utbetalningar från Försäkringskassan, hur man
återsöker kostnader från Migrationsverket mm.
Inbjudna till seminariet var representanter från
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Syftet med seminariet var att de olika myndigheterna fick presentera sitt uppdrag inom
etableringsreformen. Arbetsförmedlingen gav en kort nulägesbild av hur långt man kommit med
etableringsreformens olika delar i länet. Seminariet avslutades med en paneldiskussion där det fanns
möjlighet att ställa frågor till myndigheternas representanter.
Här kan du läsa mer om seminariet. Fågor som diskuterades i samband med seminariet hittar du här
För mer information kontakta gärna integrationsutvecklare Linda Jönsson
Samhällsbyggnadsavdelningen på telefon 040/044- 25 23 36 eller [email protected]
____________________________________
Download