Organisation 2011
Seminarium: Gruppdynamik
30 september 2011
I de organisationer som vi medverkar skapas formella eller informella grupper som har ett
gemensamt mål eller uppgift. Gruppernas arbete och effektivitet kommer att påverkas inte bara av
strukturer och processer i organisationen utan också av gruppens egen inre dynamik och
kommunikationsförmåga. I seminariet ”gruppdynamik” kommer fokus att vara på grupprocessen,
d.v.s. hur gruppen arbetar och agerar.
Övning
Vid seminariet kommer vi att genomföra en praktisk övning i gruppdynamik och kommunikation.
Övningen följs upp av återkoppling och reflektion i grupper samt i plenum. Inför seminariet
behöver du ha läst kapitel 8 i kursboken Organisering och ledning (Forslund, 2009). Föreläsningen den
20 september kommer också att vara till stöd för övningen.
Syfte och mål
Syftet med seminariet är att lära om gruppdynamik och kommunikation genom en praktisk
tillämpad övning. Övningen ger möjlighet till att bli medveten om och reflektera över sin egen och
andras roll i ett grupparbete och koppla det till teorier om grupper, kommunikation samt
effektivitet. Målet är också att den egna erfarenheten av övningen, tillsammans med teorier och
modeller, ger verktyg för att senare i kursen kunna analysera och förstå din egen arbetsgrupps
dynamik, kommunikation och effektivitet.
OBS! Seminariet är obligatorisk och ingår som en del i examinationen av kursen.
Birgitta
Department of Management and Engineering
SE-581 83 Linköping
www.liu.se/iei
1(1)