Faktablad med basfakta för investerare : Detta faktablad riktar sig till investerare och
innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med
detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
ISIN
Sp-Fondbolag Ab
FI4000023478
Sparbanken Kassa
Mål och placeringsinriktning
Sparbanken Kassa -placeringsfond är en korträntefond som i
huvudsak placerar i eurodenominerade ränteinstrument som
emitterats av stater, statsgaranterade sammanslutningar,
kommuner och övriga offentliga samfund i det Europeiska
ekonomiska
samarbetsområdet
samt
av
banker.
Placeringsfondens ränterisk kan mätt i duration vara högst ett år
och mätt enligt WAM-nyckeltalet högst sex månader. Fondens
jämförelseindex är Bloomberg Euro Cash Index Libor TR 3 monthsindexet. Fondens mål är att på lång sikt överträffa
jämförelseindexets avkastning. Fonden strävar efter att uppnå
målen
för
placeringsverksamheten
genom
aktiv
kapitalförvaltning. Fondens placeringar görs i huvudsak med hjälp
av direkta ränteplaceringar. Fondens medel sprids brett på olika
emittenters ränteinstrument. Avkastningen på fondens
placeringar, såsom räntorna, återplaceras. Teckning och
inlösning av fonden sker på sparbankernas kontor samt hos SpFondbolag Ab under bankernas öppettider. Kunder som har ingått
avtal om Internetbanken kan göra teckning och inlösning via
sparbankens nätbank.Rekommendation: den här fonden passar
inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av
fonden inom 3 månader. Mer information om fonden ges i
fondprospektet.
Risk och avkastning
Lägre risk
Högre risk
Vanligen lägre avkastning
1
2
3
Vanligen högre avkastning
4
5
6
7
Fonden tillhör riskkategori 1 utifrån fondens historiska volatilitet,
dvs. fluktuationerna i värdet. När en placerings volatilitet ökar,
ökar samtidigt även placeringens möjlighet till vinst eller förlust
eftersom placeringens värdefluktuationer är större. Fondens
riskindikator beskriver fluktuationerna i fondandelens
värdeutveckling under de senaste fem åren. För närvarande ingår
fonden i riskkategori 1. Det innebär att fondandelarnas
värdeutveckling är behäftad med en låg risk för värdefluktuation.
Inte ens den lägsta riskkategorin (1) innebär att en placering
skulle vara helt riskfri. Fondens risk- och avkastningsindikator och
riskprofil kan förändras. Fondens risk- och avkastningsprofil och
riskkategorins framtida utveckling kan inte förutspås utifrån
historiska uppgifter om fondens riskkategori. Kreditrisken och
ränterisken är de största riskerna för utvecklingen av
fondandelens värde. I ett neutralt läge har fonden en låg
ränterisk, och därför har en allmän ändring i räntenivån en
förhållandevis liten effekt på fondens värde. Beakta därtill
följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde men
som inte nödvändigtvis ingår i sin helhet i riskindikatorn: Motpartsrisk: Motparten vid värdepappershandel eller
emittenten av ett placeringsinstrument agerar inte enligt
överenskomna villkor. - Likviditetsrisk: Risk för att det inte går att
omsätta fondens placeringar i kontanter inom planerad tid eller
till önskat pris. Händelserisk: Oförutsedda händelser eller
händelser som avviker från det normala såsom plötslig nedgång
i penningvärdet, marknadsstörning eller politiska händelser.
Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospektet.
Sp-Fondbolag Ab har beviljats koncession i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Sidan 1/2
Sparbanken Kassa
Fondens avgifter
De avgifter som investeraren betalar används för att betala
fondens driftkostnader, såsom marknadsförings- och
distributionskostnader. Avgifterna minskar placeringens
potentiella avkastning.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället.
1,00%
Teckningsprovision av placeringens värde
Inlösenprovision av inlösningens värde
Avgifter som debiteras fonden under året
Löpande kostnader
Det är möjligt att de tecknings- och inlösningsarvoden som
investeraren har betalat är mindre än de angivna maximala
beloppen. De löpande avgifterna grundar sig i allmänhet på de
avgifter som togs ut föregående år. Beloppet av dessa avgifter
kan variera från år till år. De löpande avgifterna är desamma för
alla investerare. De inkluderar ingen avkastningsbunden
provision eller handelsavgifter som fonden har erlagt. Mer
information om avgifterna ges i punkten Provisioner i
fondprospektet. Fondprospektet fås på www.sp-fondbolag.fi.
0,12%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Fonden betalar ingen avkastningsbaserad provision
Fondens tidigare utveckling och resultat
1,4
1,3%
1,2
1,0
0,8
0,6
0,5%
0,4
0,2
0,1%
0,0
2009
2010
Sparbanken Kassa
2011
2012
2013
3 månader Euribor index
Mer information om avkastningsindikatorn
Fonden inledde verksamheten 2011. En fondplacerings framtida
avkastning kan inte förutspås utifrån den historiska utvecklingen.
Diagrammet visar den procentuella värdeförändringen i
fondandelen och i jämförelseindexet sedan 2012. Vid
beräkningen av avkastningen har den årliga förvaltningsavgiften
tagits i beaktande; däremot har tecknings- och
inlösningsprovisioner
eller
skatter
inte
beaktats.
Beräkningsvalutan för fondandelens värdeutveckling är EUR och
basvalutan är EUR. Fondens jämförelseindex är Bloomberg Euro
Cash Index Libor TR 3 months-indexet.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Helsingforsfilialen
Ytterligare information: Före teckning av fondandel har
investeraren rätt att avgiftsfritt få det egentliga fondprospektet,
faktabladet, årsberättelsen och den halvårsrapport som
utkommit efter årsberättelsen. Dessa fås på teckningsställena
samt på www.sp-fondbolag.fi eller www.sparbanken.fi.
Fondandelarnas värden fås på sparbankernas kontor och hos SpFondbolag Ab samt på internet, bl.a. på www.sp-fondbolag.fi.
Praktisk information: Teckning och inlösning av fonden sker
bankdagar i finländska sparbankers kontor samt hos SpFondbolag Ab under bankernas öppettider. Kunder som har ingått
avtal om Internetbanken kan göra teckning och inlösning via
sparbankens nätbank. Om teckningsbeloppet är på fondens
bankkonto före kl. 15.00, genomförs teckningen av fondandelar
till det fondandelsvärde som beräknas för samma bankdag.
Ansvarsfriskrivning: Sp-fondbolaget kan hållas ansvarigt
endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondföretagets prospekt.
Fondinformation: Fonden har bara B-andelar. Andelarna i Bserien är tillväxtandelar. På tillväxtandelar utdelas ingen
avkastning utan all avkastning placeras i fonden för att utöka
värdet på tillväxtandelarna. Fondens stadgar fastställdes
16.2.2011. Revisor för fonden är CGR-samfundet Ernst & Young.
Detta faktablad gäller från och med 7.3.2014.
Skattelagstiftning: Den finländska skattelagstiftningen kan
påverka investerarens beskattning. Mera om detta finns i
fondprospektet.
Sp-Fondbolag Ab har beviljats koncession i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Sidan 2/2