ändringsförslag 1

advertisement
Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
2016/2009(INI)
21.9.2016
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 343
Förslag till betänkande
József Nagy
(PE585.807v01-00)
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015
(2016/2009(INI))
AM\1104463SV.docx
SV
PE589.299v01-00
Förenade i mångfalden
SV
AM_Com_NonLegReport
PE589.299v01-00
SV
2/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 1
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini
Förslag till resolution
Beaktandeled 1
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av fördraget om
Europeiska unionen,
–
med beaktande av fördraget om
Europeiska unionen och fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt,
Or. en
Ändringsförslag 2
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Beaktandeled 4a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Förenta
nationernas konvention från 1951 samt
protokoll från 1967 om flyktingars
rättsliga ställning,
Or. fr
Ändringsförslag 3
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Beaktandeled 7a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rapporten
Enjoyment of All Human Rights by Older
Persons (A/HRC/33/44) av den 8 juli 2016
från FN:s oberoende expert,
Or. en
AM\1104463SV.docx
3/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 4
Angelika Mlinar, Louis Michel, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av FN:s
konvention från 1949 om undertryckande
av människohandel och utnyttjande av
prostituering av andra,
Or. en
Ändringsförslag 5
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini
Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av den
internationella konventionen från 1990
om skydd för alla migrerande
arbetstagare och deras
familjemedlemmar,
Or. en
Ändringsförslag 6
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av den
internationella konventionen från 1990
om skydd för alla migrerande
arbetstagare och deras
familjemedlemmar,
PE589.299v01-00
SV
4/150
AM\1104463SV.docx
Or. en
Ändringsförslag 7
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini
Förslag till resolution
Beaktandeled 8b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av de vägledande
riktlinjerna och principerna för
mänskliga rättigheter vid internationella
gränser från kontoret för FN:s
högkommissarie för mänskliga
rättigheter,
Or. en
Ändringsförslag 8
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Beaktandeled 8b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av de vägledande
riktlinjerna och principerna för
mänskliga rättigheter vid internationella
gränser från kontoret för FN:s
högkommissarie för mänskliga
rättigheter,
Or. en
Ändringsförslag 9
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Beaktandeled 8c (nytt)
AM\1104463SV.docx
5/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sina
resolutioner om CIA:s användning av
tortyr, särskilt den senaste resolutionen av
den 8 juni 2016,
Or. en
Ändringsförslag 10
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Beaktandeled 8d (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av EU:s riktlinjer
om människorättsförsvarare,
Or. en
Ändringsförslag 11
Branislav Škripek
Förslag till resolution
Beaktandeled 10
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europarådets
konvention om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och våld
i hemmet (Istanbulkonventionen),
utgår
Or. en
Ändringsförslag 12
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)
PE589.299v01-00
SV
6/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europarådets
konvention om åtgärder mot
människohandel,
Or. fr
Ändringsförslag 13
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
förslag om EU:s anslutning till
Europarådets konvention om
förebyggande och bekämpning av våld
mot kvinnor och våld i hemmet3a,
__________________
3a
COM(2016)0111, COM(2016)0109.
Or. en
Ändringsförslag 14
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 11b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
färdplan för EU:s eventuella anslutning
till konventionen om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och våld
i hemmet i oktober 2015,
Or. en
AM\1104463SV.docx
7/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 15
Barbara Spinelli
Förslag till resolution
Beaktandeled 15a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 15 april 2015 om romernas
internationella dag – antiziganism i
Europa och EU:s erkännande av
minnesdagen för folkmordet på romer
under andra världskriget,
Or. en
Ändringsförslag 16
Angelika Mlinar, Louis Michel, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Beaktandeled 15a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 15 april 2015 om romernas
internationella dag – antiziganism i
Europa och EU:s erkännande av
minnesdagen för folkmordet på romer
under andra världskriget,
Or. en
Ändringsförslag 17
Izaskun Bilbao Barandica
Förslag till resolution
Beaktandeled 16a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
PE589.299v01-00
SV
8/150
med beaktande av rådets
AM\1104463SV.docx
rambeslut 2008/947/RIF av den 27
november 2008 om tillämpning av
principen om ömsesidigt erkännande på
domar och övervakningsbeslut,
Or. es
Ändringsförslag 18
Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Josu Juaristi Abaunz, Ernest
Maragall, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel
Urbán Crespo, Ernest Urtasun
Förslag till resolution
Beaktandeled 17a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rapporten av
den 22 juli 2014 från Förenta nationernas
särskilda rapportör för främjande av
sanning, rättvisa, gottgörelse och
garantier för att upprepning aldrig får
ske,
Or. es
Ändringsförslag 19
Francesc Gambús
Förslag till resolution
Beaktandeled 17a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rapporten av
den 22 juli 2014 från Förenta nationernas
särskilda rapportör för främjande av
sanning, rättvisa, gottgörelse och
garantier för att upprepning aldrig får
ske,
Or. es
AM\1104463SV.docx
9/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 20
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 17a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av direktivpaketet
om främjandet av processuella rättigheter
i EU,
Or. en
Ändringsförslag 21
Branislav Škripek
Förslag till resolution
Beaktandeled 18
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rådets direktiv
2000/78/EG av den 27 november 2000 om
inrättande av en allmän ram för
likabehandling i arbetslivet7,
utgår
__________________
7
EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
Or. en
Ändringsförslag 22
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 20a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av
dataskyddspaketet, som antogs i december
2015,
PE589.299v01-00
SV
10/150
AM\1104463SV.docx
Or. en
Ändringsförslag 23
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 20b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av förordningen
om en europeisk gräns- och
kustbevakning6a,
__________________
6a
2015/0310(COD).
Or. en
Ändringsförslag 24
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 20c (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av direktivet om
asylförfaranden,
Or. en
Ändringsförslag 25
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 20d (nytt)
AM\1104463SV.docx
11/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av EU:s direktiv
om audiovisuella medietjänster7a och
resultaten av kommissionens offentliga
samråd mellan juli och september 2015,
__________________
7a
2010/13/EU.
Or. en
Ändringsförslag 26
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 20e (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av direktivet om
rätten till tolkning och översättning i
straffrättsliga förfaranden8a,
__________________
8a
2010/64/EU.
Or. en
Ändringsförslag 27
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 20f (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
meddelande En ny EU-ram för att stärka
rättsstatsprincipen9a,
__________________
PE589.299v01-00
SV
12/150
AM\1104463SV.docx
9a
COM(2014)0158.
Or. en
Ändringsförslag 28
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 20g (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
rekommendation av den 27 juli 2016 om
rättsstatsprincipen i Polen11a,
__________________
11a
COM(2016)5703.
Or. en
Ändringsförslag 29
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 21a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rådets slutsatser
av den 15 juni 2011 om förskola och
barnomsorg: att ge våra barn bästa
möjliga grund för morgondagens värld12a,
__________________
12a
EUT C 175, 15.6.2011, s. 8.
Or. en
Ändringsförslag 30
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek
AM\1104463SV.docx
13/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Beaktandeled 21a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europeiska
unionens riktlinjer om
människorättsförsvarare,
Or. en
Ändringsförslag 31
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 21b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rådets slutsatser
av den 19 juni 2015 om lika
inkomstmöjligheter för kvinnor och män:
Att minska pensionsklyftan mellan könen,
Or. en
Ändringsförslag 32
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 21c (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av den europeiska
jämställdhetspakten för 2011–2020, som
antagits genom rådets slutsatser av den 7
mars 2011,
Or. en
PE589.299v01-00
SV
14/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 33
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 21d (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av förklaringen om
jämställdhet av den 7 december 2015 från
ordförandeskapstrion Nederländerna,
Slovakien och Malta och kommissionens
meddelande Kommissionens
arbetsprogram 2016 Dags för nya tag13a,
__________________
13a
COM(2015)0610.
Or. en
Ändringsförslag 34
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 21e (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av
ordförandeskapets slutsatser från
Europeiska rådets möte i Barcelona den
15–16 mars 2002,
Or. en
Ändringsförslag 35
Péter Niedermüller, Anna Hedh, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 21f (nytt)
AM\1104463SV.docx
15/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rådets slutsatser
om jämställdhet för hbti-personer, som
antogs den 16 juni 2016,
Or. en
Ändringsförslag 36
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 21g (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rådets (utrikes
frågor) slutsatser om handlingsplanen för
mänskliga rättigheter och demokrati
2015–2019, som antogs den 20 juli 2015,
Or. en
Ändringsförslag 37
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 22a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
meddelande Om utrotande av kvinnlig
könsstympning,
Or. en
Ändringsförslag 38
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge
PE589.299v01-00
SV
16/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Beaktandeled 22a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
strategiska engagemang för jämställdhet
2016–2019,
Or. en
Ändringsförslag 39
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Beaktandeled 24a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av
Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om
fastställande av miniminormer för
brottsoffers rättigheter och för stöd till
och skydd av dem samt om ersättande av
rådets rambeslut 2001/220/RIF 10 a,
__________________
10 a
EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.
Or. fr
Ändringsförslag 40
Barbara Kudrycka, Michał Boni
Förslag till resolution
Beaktandeled 26a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
meddelande av den 19 mars 2014 om en
ny EU-ram för att stärka
rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),
AM\1104463SV.docx
17/150
PE589.299v01-00
SV
Or. en
Ändringsförslag 41
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 26a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av EU-domstolens
beslut C-528/13 i ”Leger-målet”,
Or. en
Ändringsförslag 42
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 27a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av den europeiska
migrationsagendan14a,
__________________
14a
COM(2015)240.
Or. en
Ändringsförslag 43
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 27b (nytt)
PE589.299v01-00
SV
18/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av den europeiska
säkerhetsagendan15a,
__________________
15a
COM(2015)185.
Or. en
Ändringsförslag 44
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 27c (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av förklaringen om
främjande av medborgarskap och de
gemensamma värdena frihet, tolerans och
icke-diskriminering genom utbildning
(Parisdeklarationen),
Or. en
Ändringsförslag 45
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 27d (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europa 2020strategin, särskilt dess mål om fattigdom
och social utestängning,
Or. en
AM\1104463SV.docx
19/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 46
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 27e (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rådets riktlinjer
för att främja och skydda hbti-personers
åtnjutande av alla mänskliga rättigheter
inom ramen för förbindelser med
tredjeländer, som antogs i Luxemburg
den 24 juni 2013,
Or. en
Ändringsförslag 47
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 27f (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
åtgärdslista för främjande av lika
möjligheter för hbti-personer, som antogs
i december 2015,
Or. en
Ändringsförslag 48
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon,
Dennis de Jong
Förslag till resolution
Beaktandeled 29a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
PE589.299v01-00
SV
20/150
med beaktande av riktlinjerna för
AM\1104463SV.docx
att främja och skydda de mänskliga
rättigheterna för homosexuella,
bisexuella, transpersoner och
intersexuella (hbti-personer), som rådet
(utrikes frågor) antog den 24 juni 2013,
Or. en
Ändringsförslag 49
Marijana Petir
Förslag till resolution
Beaktandeled 30
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av förslaget till
rådets direktiv om genomförande av
principen om likabehandling av personer
oavsett religion eller övertygelse,
funktionshinder, ålder eller sexuell
läggning (COM(2008)0426),
utgår
Or. en
Ändringsförslag 50
Branislav Škripek
Förslag till resolution
Beaktandeled 30
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av förslaget till
rådets direktiv om genomförande av
principen om likabehandling av personer
oavsett religion eller övertygelse,
funktionshinder, ålder eller sexuell
läggning (COM(2008)0426),
utgår
Or. en
AM\1104463SV.docx
21/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 51
Marijana Petir
Förslag till resolution
Beaktandeled 32
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 4 februari 2014 om EU:s färdplan
mot homofobi och diskriminering på
grund av sexuell läggning och
könsidentitet,13,
utgår
__________________
13
Antagna texter, P7_TA(2014)0062.
Or. en
Ändringsförslag 52
Branislav Škripek
Förslag till resolution
Beaktandeled 32
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 4 februari 2014 om EU:s färdplan
mot homofobi och diskriminering på
grund av sexuell läggning och
könsidentitet,13,
utgår
__________________
13Antagna
texter, P7_TA(2014)0062.
Or. en
Ändringsförslag 53
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon,
Dennis de Jong
Förslag till resolution
Beaktandeled 32
PE589.299v01-00
SV
22/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot
homofobi och diskriminering på grund av
sexuell läggning och könsidentitet13,
–
med beaktande av sin resolution av
den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot
homofobi och diskriminering på grund av
sexuell läggning och könsidentitet13, som
följdes upp av kommissionens åtgärdslista
för främjande av lika möjligheter för hbtipersoner, vilken lades fram vid rådets
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och
sjukvård samt konsumentfrågor) möte
den 7 december 2015,
__________________
__________________
13
13
Antagna texter, P7_TA(2014)0062.
Antagna texter, P7_TA(2014)0062.
Or. en
Ändringsförslag 54
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, Damian Drăghici
Förslag till resolution
Beaktandeled 32a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 15 april 2015 om romernas
internationella dag – antiziganism i
Europa och EU:s erkännande av
minnesdagen för folkmordet på romer
under andra världskriget,
14. Antagna texter, P8_TA(2015)0095.
Or. en
Ändringsförslag 55
Branislav Škripek
Förslag till resolution
Beaktandeled 33
AM\1104463SV.docx
23/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande om sina
resolutioner om jämställdhet,
utgår
Or. en
Ändringsförslag 56
Marijana Petir
Förslag till resolution
Beaktandeled 33
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande om sina resolutioner
om jämställdhet,
–
med beaktande om sina resolutioner
om jämställdhet mellan kvinnor och män,
Or. en
Ändringsförslag 57
Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Beaktandeled 33a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 25 februari 2014 med
rekommendationer till kommissionen om
bekämpning av våld mot kvinnor
(2013/2004(INL)),
Or. en
Ändringsförslag 58
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 33a (nytt)
PE589.299v01-00
SV
24/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande om sin resolution
om ett könsperspektiv på fattigdom 14a,
__________________
14a
P8_TA(2016)0235.
Or. en
Ändringsförslag 59
Angelika Mlinar, Louis Michel, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Beaktandeled 33b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 9 juni 2015 om EU:s strategi för
jämställdhet efter 2015,
Or. en
Ändringsförslag 60
Branislav Škripek
Förslag till resolution
Beaktandeled 35
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sina resolutioner
om de grundläggande rättigheterna och de
mänskliga rättigheterna, särskilt den
senaste av den 8 september 2015 om
situationen för de grundläggande
rättigheterna i Europeiska unionen
(2013–2014)15,
–
med beaktande av sina resolutioner
om de grundläggande rättigheterna och de
mänskliga rättigheterna,
__________________
__________________
15
15
Antagna texter, P8_TA(2015)0286.
Antagna texter, P8_TA(2015)0286.
Or. en
AM\1104463SV.docx
25/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 61
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Beaktandeled 35a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sina
resolutioner om kampen mot
människohandel, framför allt på sistone
resolutionerna av den 12 maj 2016 om
genomförandet av direktiv 2011/36/EU av
den 5 april 2011 om förebyggande och
bekämpande av människohandel och om
skydd av dess offer ur ett
jämställdhetsperspektiv 15 a och av den 5
juli 2016 om kampen mot
människohandel i EU:s yttre förbindelser
15 b,
__________________
15 a
Antagna texter, P8_TA(2016)0227.
15 b
Antagna texter, P8_TA(2016)0300.
Or. fr
Ändringsförslag 62
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Eva Joly
Förslag till resolution
Beaktandeled 36a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sina
resolutioner om CIA:s användning av
tortyr, särskilt den senaste resolutionen av
den 8 juni 2016,
Or. en
PE589.299v01-00
SV
26/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 63
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek
Förslag till resolution
Beaktandeled 37a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 15 april 2015 om romernas
internationella dag – antiziganism i
Europa och EU:s erkännande av
minnesdagen för folkmordet på romer
under andra världskriget,
Or. en
Ändringsförslag 64
Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Angelika Mlinar
Förslag till resolution
Beaktandeled 37a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 11 september 2013 om
utrotningshotade europeiska språk och
den språkliga mångfalden inom EU,
Or. en
Ändringsförslag 65
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 39a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 12 maj 2016 om genomförandet av
direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011
om förebyggande och bekämpande av
AM\1104463SV.docx
27/150
PE589.299v01-00
SV
människohandel och om skydd av dess
offer ur ett jämställdhetsperspektiv15a,
__________________
15a
P8_TA(2016)0227.
Or. en
Ändringsförslag 66
Petra Kammerevert, Péter Niedermüller, Sylvia-Yvonne Kaufmann
Förslag till resolution
Beaktandeled 39a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 21 maj 2013 ”EU-stadgan:
Standarder för mediefrihet i EU”,
Or. de
Ändringsförslag 67
Péter Niedermüller, Anna Hedh, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 39b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 3 februari 2016 om den nya strategin
för kvinnors rättigheter och jämställdhet i
Europa efter 201516a,
__________________
16a
P8_TA(2015)0218.
Or. en
Ändringsförslag 68
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaPE589.299v01-00
SV
28/150
AM\1104463SV.docx
Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 39c (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sin resolution av
den 13 september 2016 om inrättande av
gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för
balans mellan arbetsliv och privatliv,
Or. en
Ändringsförslag 69
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 39d (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av sina
resolutioner om situationen i Ungern och
Polen,
Or. en
Ändringsförslag 70
Branislav Škripek
Förslag till resolution
Beaktandeled 40a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av EU-domstolens
dom i mål C-34/10 (Brüstle mot
Greenpeace) (18 oktober 2011) om
definitionen av ett mänskligt embryo som
en äggcell efter befruktning,
Or. en
AM\1104463SV.docx
29/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 71
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 40a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av förslaget till
betänkande med rekommendationer till
kommissionen om inrättande av en EUmekanism för demokrati, rättsstatlighet
och grundläggande rättigheter17a,
__________________
17a
PE 576.988v01-00.
Or. en
Ändringsförslag 72
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon,
Dennis de Jong
Förslag till resolution
Beaktandeled 41a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av byrån för
grundläggande rättigheters undersökning
av hbt-personer i Europa (2013), dess
rapport Being Trans in the EU –
Comparative analysis of the EU LGBT
survey data (2014), dess fokusrapport
Fundamental Rights Situation of Intersex
people (2015) och dess rapport
Professionally speaking: challenges to
achieving equality for LGBT people
(2016),
Or. en
PE589.299v01-00
SV
30/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 73
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Beaktandeled 41a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rapporten från
Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter ”Våld mot
kvinnor: en undersökning omfattande
hela EU”, som offentliggjordes i mars
2014,
Or. fr
Ändringsförslag 74
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 42a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europeiska
unionens byrå för grundläggande
rättigheters undersökning Antisemitism –
Overview of data available in the
European Union 2004–2015,
Or. en
Ändringsförslag 75
József Nagy
Förslag till resolution
Beaktandeled 42a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av byrån för
grundläggande rättigheters rapport
Violence against children with
AM\1104463SV.docx
31/150
PE589.299v01-00
SV
disabilities: legislation, policies and
programs in the EU (2015),
Or. en
Ändringsförslag 76
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 42b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europeiska
unionens byrå för grundläggande
rättigheters komparativa rättsliga analys
Protection against discrimination on
grounds of sexual orientation, gender
identity and sex characteristics in the
EU18a,
__________________
18a
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/l
gbti-comparative-legal-update-2015
Or. en
Ändringsförslag 77
József Nagy
Förslag till resolution
Beaktandeled 42b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av byrån för
grundläggande rättigheters studie Childfriendly justice – Perspectives and
experiences of professionals on children's
participation in civil and criminal judicial
proceedings in 10 EU Member States
(2015),
PE589.299v01-00
SV
32/150
AM\1104463SV.docx
Or. en
Ändringsförslag 78
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 42c (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av byrån för
grundläggande rättigheters undersökning
om lesbiska, homosexuella, bisexuella och
transpersoner19a,
__________________
19a
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fraeu-lgbt-survey-mainresults_tk3113640enc_1.pdf
Or. en
Ändringsförslag 79
Péter Niedermüller, Anna Hedh, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 42d (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europeiska
unionens byrå för grundläggande
rättigheters rapport Being Trans in the
EU – Comparative analysis of the EU
LGBT survey data (2014), dess rapport
Fundamental Rights Situation of Intersex
people (2015) och dess rapport
Professionally speaking: challenges to
achieving equality for LGBT people
(2016),
Or. en
AM\1104463SV.docx
33/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 80
Péter Niedermüller, Anna Hedh, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 42e (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europeiska
unionens byrå för grundläggande
rättigheters rapport Violence against
women: an EU-wide survey,
Or. en
Ändringsförslag 81
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42f (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europeiska
unionens byrå för grundläggande
rättigheters EU-MIDIS-undersökningar
och dess undersökning om romer,
Or. en
Ändringsförslag 82
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42g (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europeiska
jämställdhetsinstitutets jämställdhetsindex
PE589.299v01-00
SV
34/150
AM\1104463SV.docx
2015 och dess rapport från 2015
Reconciliation of work, family and private
life in the European Union: Policy review
(Förena arbets-, familje- och privatliv i
Europeiska unionen: En översyn av
strategin),
Or. en
Ändringsförslag 83
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42h (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europeiska
jämställdhetsinstitutets undersökning för
att identifiera och kartlägga befintliga
uppgifter och resurser rörande sexuellt
våld mot kvinnor i EU,
Or. en
Ändringsförslag 84
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42i (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europols
lägesrapport från 2016 om
människohandel i EU20a,
__________________
20a
https://www.europol.europa.eu/content/tra
fficking-human-beings-eu
Or. en
AM\1104463SV.docx
35/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 85
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42j (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av
Eurobarometerundersökningen
Diskriminering i EU 2015,
Or. en
Ändringsförslag 86
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 42k (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Eurostats
rapport om människohandel, 2015 års
upplaga,
Or. en
Ändringsförslag 87
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42l (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av studierna från
Europeiska institutet för förbättring av
arbets- och levnadsvillkor (Eurofound)
PE589.299v01-00
SV
36/150
AM\1104463SV.docx
Working time and work-life balance in a
life course perspective (2013), Caring for
children and dependants: Effect on carers
of young workers (2013) och Working
and caring: Reconciliation measures in
times of demographic change (2015) och
av den sjätte undersökningen om
arbetsvillkor i Europa (EWCS) (2016),
Or. en
Ändringsförslag 88
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42m (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Europeiska
ombudsmannens beslut vilket avslutar
den undersökning på eget initiativ som
ombudsmannen gjort av kommissionen
(OI/8/2014/AN),
Or. en
Ändringsförslag 89
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42n (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av den studie som
offentliggjordes i maj 2015 av
Europaparlamentets utredningstjänst
Gender equality in employment and
occupation – Directive 2006/54/EC,
European Implementation Assessment,
Or. en
AM\1104463SV.docx
37/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 90
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42o (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av studien från
parlamentets generaldirektorat för EUintern politik Discrimination Generated
by the Intersection of Gender and
Disability,
Or. en
Ändringsförslag 91
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 42p (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av
Europaparlamentets utredningstjänsts
studie Poverty in the European Union The crisis and its aftermath21a,
__________________
21a
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/IDAN/2016/579099/EPRS_IDA%28
2016%29579099_EN.pdf
Or. en
Ändringsförslag 92
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
PE589.299v01-00
SV
38/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Beaktandeled 43a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av de slutsatser
som antogs i oktober 2015 av kommittén
för konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning,
Or. en
Ändringsförslag 93
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 43b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av de
överenskomna slutsatserna av den 24
mars 2016 från det 60:e mötet i FN:s
kvinnokommission, särskilt punkterna e–
g,
Or. en
Ändringsförslag 94
Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Josu Juaristi Abaunz, Ernest
Maragall, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel
Urbán Crespo, Ernest Urtasun
Förslag till resolution
Beaktandeled 44a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av det förfarande
som fastställs i den ram för räddning av
rättsstaten inom Europeiska unionen som
antogs den 11 mars 2014,
Or. es
AM\1104463SV.docx
39/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 95
Francesc Gambús
Förslag till resolution
Beaktandeled 44a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av det förfarande
som fastställs i den ram för räddning av
rättsstaten inom Europeiska unionen som
antogs den 11 mars 2014,
Or. es
Ändringsförslag 96
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 46a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
meddelande Sociala investeringar till stöd
för tillväxt och sammanhållning –
inklusive genomförandet av Europeiska
socialfonden 2014–2020 och dess
rekommendation av den 20 februari 2013
Bryta det sociala arvet – investera i
barnens framtid,
Or. en
Ändringsförslag 97
Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Louis Michel, Filiz Hyusmenova
Förslag till resolution
Beaktandeled 46a (nytt)
PE589.299v01-00
SV
40/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
åtgärdslista för främjande av lika
möjligheter för hbti-personer, som lades
fram vid rådets (sysselsättning,
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor) möte den 7 december
2015,
Or. en
Ändringsförslag 98
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 46b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
meddelande En ny EU-ram för att stärka
rättsstatsprincipen (COM(2014)0158) och
rådets slutsatser av den 16 december 2014
om att garantera rättsstatsprincipen,
Or. en
Ändringsförslag 99
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 46c (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
lägesrapport av den 29 maj 2013 om
Barcelonamålen Utveckling av
barnomsorgen i Europa för en hållbar
och inkluderande tillväxt
(COM(2013)0322),
AM\1104463SV.docx
41/150
PE589.299v01-00
SV
Or. en
Ändringsförslag 100
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 46d (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
arbetsdokument Strategic engagement for
gender equality 2016–2019,
Or. en
Ändringsförslag 101
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 46e (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
rapport 2015 Equality between women
and men in the European Union,
SWD(2016)0054,
Or. en
Ändringsförslag 102
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 46f (nytt)
PE589.299v01-00
SV
42/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av EU:s färdplan
mot homofobi och diskriminering på
grund av sexuell läggning och
könsidentitet” som antogs den 4 februari
201422a,
__________________
22a
A7-0009/0062.
Or. en
Ändringsförslag 103
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 46g (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av strategin
Handel för alla, som antogs av
kommissionen i oktober 2015,
Or. en
Ändringsförslag 104
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 46h (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av slutsatserna
från 2015 års årliga symposium om
grundläggande rättigheter, där man
diskuterade temat ”Tolerans och respekt:
Att förebygga och bekämpa antisemitiskt
och antimuslimskt hat i Europa”,
AM\1104463SV.docx
43/150
PE589.299v01-00
SV
Or. en
Ändringsförslag 105
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Beaktandeled 46i (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av resultatet av det
offentliga samrådet – 2016 års årliga
symposium om grundläggande rättigheter
om mediepluralism och demokrati,
Or. en
Ändringsförslag 106
Péter Niedermüller, Anna Hedh, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 46j (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av yttrandet från
utskottet för kvinnors rättigheter och
jämställdhet mellan kvinnor och män23a,
__________________
23a
PE 585.437v02-00.
Or. en
Ändringsförslag 107
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Beaktandeled 46k (nytt)
PE589.299v01-00
SV
44/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av utfrågningen
om grundläggande rättigheter i utskottet
för medborgerliga fri- och rättigheter
samt rättsliga och inrikes frågor, som
hölls den 16 juni 2016,
Or. en
Ändringsförslag 108
Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Beaktandeled 48a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av EU-domstolens
slutsatser i målet CHEZ Razpredelenie
Bulgaria AD mot Komisia za zashtita ot
diskriminatsia av den 16 juli 2015, mål C83/14,
Or. en
Ändringsförslag 109
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Beaktandeled 48a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av Internationella
arbetsorganisationens rapport The World
Employment and Social Outlook: Trends
2016,
Or. en
AM\1104463SV.docx
45/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 110
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Beaktandeled 48b (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av kommissionens
rapport om insatserna mot korruption
(COM(2014)0038),
Or. en
Ändringsförslag 111
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Beaktandeled 48c (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
–
med beaktande av rapporten
SOER 2015 – Den europeiska miljön –
tillstånd och framtidsutsikter 2015,
Or. en
Ändringsförslag 112
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl -A (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-A.
Enligt artikel 2 i EU-fördraget
bygger EU på respekt för människans
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet,
rättsstaten och de mänskliga rättigheterna
– värden som är gemensamma för
medlemsstaterna och som såväl EU som
varje enskild medlemsstat ska respektera i
all sin verksamhet. Enligt artikel 17 i EUfördraget ska kommissionen säkerställa
PE589.299v01-00
SV
46/150
AM\1104463SV.docx
tillämpningen av fördragen.
Or. it
Ändringsförslag 113
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek
Förslag till resolution
Skäl -A (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-A.
Enligt artikel 2 i EU-fördraget
bygger EU på respekt för människans
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet,
rättsstaten och de mänskliga
rättigheterna, inbegripet rättigheter för
personer som tillhör minoriteter – värden
som är gemensamma för medlemsstaterna
och som såväl EU som varje enskild
medlemsstat ska respektera i all sin
verksamhet.
Or. en
Ändringsförslag 114
Pál Csáky
Förslag till resolution
Skäl -A (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-A.
Europeiska unionen bygger på
värdena respekt för människans
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet,
rättsstaten och respekt för de mänskliga
rättigheterna, inklusive rättigheter för
personer som tillhör minoriteter. EU och
medlemsstaterna ska respektera och
genomföra dessa värden i alla åtgärder
som de vidtar.
Or. en
AM\1104463SV.docx
47/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 115
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Förslag till resolution
Skäl -A (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-A.
Europeiska unionen är en
värdegemenskap som bygger på
demokrati, rättsstatlighet och
grundläggande rättigheter enligt sina
centrala principer och mål i de första
artiklarna i EU-fördraget, och enligt
kriterierna för EU-medlemskap.
Or. en
Ändringsförslag 116
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl -A (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-A.
Rättsstatsprincipen är grunden för
den europeiska liberala demokratin, och
är en av EU:s grundprinciper med rötter i
gemensamma konstitutionella traditioner
i EU:s samtliga medlemsstater.
Or. en
Ändringsförslag 117
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl -A (nytt)
PE589.299v01-00
SV
48/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-A.
EU och varje enskild medlemsstat
ska upprätthålla respekten för och
främjandet av de mänskliga rättigheterna
i all sin verksamhet.
Or. en
Ändringsförslag 118
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl -Aa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Aa. I artiklarna 8, 9, 10, 19 och 21 i
Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna liksom i
Europeiska unionens domstols rättspraxis
erkänns vikten av de grundläggande
sociala rättigheterna, så att det framgår
att dessa rättigheter och särskilt
fackföreningarnas rättigheter,
strejkrätten, samt förenings- och
mötesfriheten måste skyddas på samma
sätt som övriga grundläggande rättigheter
som erkänns i stadgan.
Or. en
Ändringsförslag 119
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl -Aa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Aa. Respekten för rättsstatsprincipen
är en förutsättning för skyddet av de
grundläggande rättigheterna och är av
AM\1104463SV.docx
49/150
PE589.299v01-00
SV
särskild betydelse inom EU, eftersom den
också är en förutsättning för
vidmakthållandet av alla rättigheter och
skyldigheter som följer av fördragen och
av internationell rätt.
Or. en
Ändringsförslag 120
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl -Aa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Aa. Medlemsstaterna får inte sänka
garantinivån för vissa rättigheter i sina
egna författningar under förevändningen
att stadgan om de grundläggande
rättigheterna erbjuder en lägre
skyddsnivå på området.
Or. it
Ändringsförslag 121
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Förslag till resolution
Skäl -Aa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Aa. I enlighet med artiklarna 2, 3.1
och7 i EU-fördraget utnyttjar unionen
möjligheten att vidta åtgärder för att
skydda sina ”konstitutionella grunder”,
som speglas av de värden som den har
gemensamt med sina medlemsstater.
Or. en
PE589.299v01-00
SV
50/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 122
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Förslag till resolution
Skäl -Ab (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Ab. Unionens anslutning till den
europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna är en
fördragsstadgad skyldighet enligt artikel
6.2 i EU-fördraget.
Or. en
Ändringsförslag 123
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl -Ab (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Ab. Enligt artikel 6 i EU-fördraget är
EU skyldigt att stödja de grundläggande
rättigheterna och säkra respekten för dem
i sin egen verksamhet, oberoende av
befogenheter.
Or. en
Ändringsförslag 124
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati
Piri
Förslag till resolution
Skäl -Ac (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Ac.
AM\1104463SV.docx
51/150
Hur rättsstatsprincipen tillämpas
PE589.299v01-00
SV
på nationell nivå spelar en viktig roll för
att säkerställa ett ömsesidigt förtroende
mellan medlemsstaterna och för deras
rättssystem, och därför är det av yttersta
vikt att förverkliga ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa i enlighet med
avdelning V i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Or. en
Ändringsförslag 125
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Miltiadis
Kyrkos
Förslag till resolution
Skäl -Ad (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ad.
Det förekommer fortfarande
många kränkningar av de grundläggande
rättigheterna i EU och i medlemsstaterna,
vilket framgår av rapporter från
kommissionen, Europeiska unionens byrå
för grundläggande rättigheter (FRA),
icke-statliga organisationer, Europarådet
och FN, såsom kränkningar av det civila
samhällets organisationers förenings- och
yttrandefrihet samt mediefriheten,
institutionell diskriminering av hbtipersoner genom äktenskapsförbud och
lagar mot propaganda, och kvarvarande
omfattande diskriminering och hatbrott
som motiveras av rasism,
främlingsfientlighet, religiös intolerans
eller fördomar på grund av en persons
funktionsnedsättning, sexuella läggning
eller könsidentitet.
Or. en
Ändringsförslag 126
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaPE589.299v01-00
SV
52/150
AM\1104463SV.docx
Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl -Ae (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Ae. Alla åtgärder som
medlemsstaterna och EU vidtar i kampen
mot terrorism och radikalism måste bygga
på respekt för de grundläggande
rättigheterna och de medborgerliga
friheterna, närmare bestämt rätten till
privatliv, rätten till säkerhet, rätten till
uppgiftsskydd, oskuldspresumptionen,
rätten till en rättvis rättegång och ett
korrekt rättsförfarande, yttrandefrihet och
religionsfrihet. EU-medborgarnas
säkerhet måste uppnås utan att det
inkräktar på deras fri- och rättigheter.
Dessa båda principer är nämligen två
sidor av samma mynt.
Or. en
Ändringsförslag 127
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Skäl -Af (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Af. Avskaffande av dödsstraffet är ett
direkt uttryck för de gemensamma värden
som delas av EU:s medlemsstater.
Or. en
Ändringsförslag 128
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
AM\1104463SV.docx
53/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Skäl -Ag (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-Ag. För att bemöta dagens utmaningar
är det absolut avgörande att upprätthålla
EU:s gemensamma värden demokrati,
grundläggande rättigheter och
rättsstatlighet.
Or. en
Ändringsförslag 129
Péter Niedermüller, Petra Kammerevert, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar
och utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
Asylrätten garanteras i
Genèvekonventionen angående
flyktingars rättsliga ställning från 1951
samt i protokollet av den 31 januari 1967
samt av stadgan, och EU har ett tydligt
internationellt humanitärt ansvar.
Migration är en del av EU:s framtid och en
av vår tids utmaningar, och kräver en
långsiktig lösning, både när det gäller
krishantering på kort och medellång sikt
och långsiktig politik för integration och
social inkludering.
Or. en
Ändringsförslag 130
Beatrix von Storch
Förslag till resolution
Skäl A
PE589.299v01-00
SV
54/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar
och utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
Migration är en del av EU:s framtid
och en av vår tids utmaningar.
Or. en
Ändringsförslag 131
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar
och utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
Minst 3 771 människor dog eller
anmäldes försvunna 2015 när de försökte
ta sig till en säker plats i Europa, vilket
gör att antalet döda och försvunna uppgår
till över 30 000 de senaste tjugo åren. EU
har ett stort ansvar att göra livräddande
insatser, tillhandahålla lagliga vägar för
migranter och bistå och skydda
asylsökande och flyktingar.
Or. en
Ändringsförslag 132
Marijana Petir
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar
och utgör en viktigt demografisk faktor.
AM\1104463SV.docx
A.
Inflödet av migranter och
asylsökande är en del av den rådande
situationen i EU och en av vår tids största
utmaningar. Ett sådant inflöde kan inte
utgöra den primära lösningen på den
demografiska krisen, som främst måste
55/150
PE589.299v01-00
SV
hanteras genom en stabil, övergripande
och strukturell familjepolitik.
Or. en
Ändringsförslag 133
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar och
utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
Migration är utan tvekan en
möjlighet för EU:s framtid och en av vår
tids största utmaningar, eftersom den
appellerar till EU:s och dess
medlemsstaters internationella humanitära
ansvar och utgör en viktig demografisk
faktor.
Or. fr
Ändringsförslag 134
Eleftherios Synadinos
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar och
utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
Inre och yttre migration är en
oundviklig del av EU:s framtid och en av
vår tids största utmaningar, eftersom den
appellerar till EU:s internationella
humanitära ansvar och utgör en viktigt
demografisk faktor.
Or. el
Ändringsförslag 135
Ivan Jakovčić
PE589.299v01-00
SV
56/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar och
utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s nutid och framtid och en av vår tids
största utmaningar, eftersom den appellerar
till EU:s internationella humanitära ansvar
och utgör en viktigt demografisk faktor.
Or. hr
Ändringsförslag 136
Notis Marias
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar och
utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
Migration är en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar och
utgör en viktigt demografisk faktor.
Or. el
Ändringsförslag 137
Kinga Gál
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar och
utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
Migration är en oundviklig
utmaning för EU:s framtid och en av vår
tids största utmaningar, eftersom den
appellerar till EU:s internationella
humanitära ansvar.
Or. en
AM\1104463SV.docx
57/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 138
Lorenzo Fontana
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar
och utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
EU måste hantera
migrationsfrågan på ett helt annat sätt än
vad man gjort hittills och det är viktigt att
inte använda invandringen som ett
argument för att ta itu med den
demografiska utmaningen.
Or. it
Ändringsförslag 139
Barbara Matera
Förslag till resolution
Skäl A
Förslag till resolution
Ändringsförslag
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar och
utgör en viktigt demografisk faktor.
A.
Migration är en oundviklig del av
EU:s framtid och en av vår tids största
utmaningar, eftersom den appellerar till
EU:s internationella humanitära ansvar och
samtidigt utgör en demografisk utmaning.
Or. it
Ändringsförslag 140
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Aa.
EU går igenom en ekonomisk och
finansiell kris, och EU:s och
PE589.299v01-00
SV
58/150
AM\1104463SV.docx
medlemsstaternas åtstramningspolitik har
allvarligt undergrävt medborgarnas
välbefinnande och respekten för deras
grundläggande rättigheter.
Or. it
Ändringsförslag 141
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Aa.
Säkerställande av rätten till en
rättvis rättegång utgör en integrerad del
av direktivet om asylförfaranden,
inbegripet rätten till ett effektivt
rättsmedel.
Or. en
Ändringsförslag 142
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ab.
Formuleringen i artikel 51 är
alltför restriktiv och det finns ingen
tillräcklig garanti för att de
grundläggande rättigheterna i EU
respekteras fullt ut i enskilda
medlemsstaters åtgärder. EU-domstolen
har gjort en flexiblare tolkning av denna
bestämmelse, men kommissionen tolkar
den fortfarande så restriktivt som möjligt.
Or. it
AM\1104463SV.docx
59/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 143
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ab.
Rätten till tolkning och
översättning enligt direktiv 2010/64/EU är
en rätt för alla, inklusive asylsökande.
Or. en
Ändringsförslag 144
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl Ac (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ac.
Det förekommer fortfarande
många kränkningar av de grundläggande
rättigheterna i EU och i medlemsstaterna,
vilket framgår av rapporter från
kommissionen, Europeiska unionens byrå
för grundläggande rättigheter (FRA),
icke-statliga organisationer, Europarådet
och FN.
Or. it
Ändringsförslag 145
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl Ad (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ad.
I och med Lissabonfördragets
ikraftträdande integrerades Europeiska
unionens stadga om de grundläggande
PE589.299v01-00
SV
60/150
AM\1104463SV.docx
rättigheterna i fördragen och den är
därmed rättsligt bindande i dag för EU:s
institutioner, byråer och andra organ,
liksom för medlemsstaterna vid
tillämpningen av EU-lagstiftningen. En
verklig kultur av grundläggande
rättigheter måste utvecklas, främjas och
stärkas inom unionen och i
medlemsstaterna.
Or. it
Ändringsförslag 146
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Caterina Chinnici, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
Alla säkerhetsåtgärder måste respektera
de grundläggande rättigheterna och
rättstatsprincipen, och vara förenliga med
principerna om nödvändighet,
proportionalitet och laglighet, med
lämpliga garantier för säkerställande av
ansvarsskyldighet och rättslig prövning.
Säkerhetsåtgärder måste vara fullständigt
förenliga med de grundläggande
rättigheterna, vilket fastställs i
principerna för den europeiska
säkerhetsagendan.
Or. en
Ändringsförslag 147
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
AM\1104463SV.docx
61/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
De åtgärder som vidtas för att garantera
medborgarnas säkerhet får inte på något
sätt äventyra de grundläggande
rättigheterna.
Or. it
Ändringsförslag 148
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar,
utan att rättsstaten och de grundläggande
rättigheterna på något sätt undergrävs.
Or. fr
Ändringsförslag 149
Eleftherios Synadinos
Förslag till resolution
Skäl B
PE589.299v01-00
SV
62/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Β.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
B.
Terroristdåd utgör ett allvarligt hot
mot den sociala sammanhållningen och
en av de grövsta kränkningarna av de
grundläggande rättigheterna och friheterna.
Lämpliga verktyg måste till för att skydda
EU:s medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
Or. el
Ändringsförslag 150
Soraya Post, Damian Drăghici
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på sådana kränkningar inom ramen
för rättstatsprincipen och de
grundläggande rättigheterna.
Or. en
Ändringsförslag 151
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Eva Joly
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
AM\1104463SV.docx
63/150
PE589.299v01-00
SV
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
reagera på sådana kränkningar inom ramen
för rättstatsprincipen och de
grundläggande rättigheterna.
Or. en
Ändringsförslag 152
Barbara Spinelli
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på sådana kränkningar inom ramen
för rättstatsprincipen och de
grundläggande rättigheterna.
Or. en
Ändringsförslag 153
Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på sådana kränkningar inom ramen
för rättstatsprincipen och de
grundläggande rättigheterna.
Or. en
PE589.299v01-00
SV
64/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 154
Notis Marias
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Β.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg, liksom en politisk och ideologisk
reaktion, måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
Or. el
Ändringsförslag 155
Ivan Jakovčić
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
mänskliga rättigheterna och friheterna.
Lämpliga verktyg måste till för att skydda
EU:s medborgare och invånare och för att
reagera otvetydigt på sådana kränkningar.
Or. hr
Ändringsförslag 156
Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl B
Förslag till resolution
Ändringsförslag
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
B.
Terroristdåd utgör en av de grövsta
kränkningarna av de grundläggande
AM\1104463SV.docx
65/150
PE589.299v01-00
SV
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på sådana kränkningar.
rättigheterna och friheterna. Lämpliga
verktyg måste till för att skydda EU:s
medborgare och invånare och för att
reagera på rätt sätt på och bekämpa sådana
kränkningar.
Or. en
Ändringsförslag 157
Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Péter Niedermüller
Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ba.
Mordet på åtta journalister på den
satiriska tidskriften Charlie Hebdo den 7
januari 2015 utgör ett försök till angrepp
på mediernas och konstens frihet i
Europeiska unionen.
Or. de
Ändringsförslag 158
Malin Björk, Marina Albiol Guzmán
Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ba.
Familjeåterförening är en
grundläggande mänsklig rättighet som
systematiskt försenas och till och med
kränks, och kvinnor och barn är de första
som drabbas av att denna rättighet
förvägras eller försenas.
Or. en
Ändringsförslag 159
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaPE589.299v01-00
SV
66/150
AM\1104463SV.docx
Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ba.
Säkerhet och respekt för de
grundläggande rättigheterna är inte mål
som står i strid med varandra, utan är
kompletterande politiska mål.
Or. en
Ändringsförslag 160
Petra Kammerevert, Péter Niedermüller, Sylvia-Yvonne Kaufmann
Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Bb.
Press- och yttrandefriheten hör till
de grundläggande fri- och rättigheterna,
och pluralistiska och oberoende medier
fyller en avgörande funktion i
beslutsfattandet och opinionsbildningen i
demokratriska samhällen, eftersom de gör
det möjligt för alla att tillvarata sin rätt till
information.
Or. de
Ändringsförslag 161
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Bb.
Det är viktigt att skydda den
grundläggande rätten till integritet och
skydd av personuppgifter.
AM\1104463SV.docx
67/150
PE589.299v01-00
SV
Or. en
Ändringsförslag 162
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Bc (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Bc.
Lagstiftning som ger offentliga
myndigheter allmän tillgång till
innehållet i elektronisk kommunikation
äventyrar den grundläggande rätten till
respekt för privatlivet.
Or. en
Ändringsförslag 163
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl Bd (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Bd.
EU:s och medlemsstaternas
åtgärder mot extremism får inte leda till
att grupper eller samfund, inbegripet
religiösa samfund, stigmatiseras, utan bör
i stället bygga på de gemensamma
europeiska värdena tolerans, mångfald
och ömsesidig respekt.
Or. en
Ändringsförslag 164
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Caterina Chinnici, Emilian Pavel, Kati Piri
PE589.299v01-00
SV
68/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Skäl Be (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Be.
Det bästa sättet att ta itu med
grundorsakerna till extremism är genom
utbildning, ungdomars deltagande, dialog
mellan religioner och kulturer samt
sysselsättning och social inkludering.
Or. en
Ändringsförslag 165
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl C
Förslag till resolution
Ändringsförslag
C.
Enligt kommissionen utsätts 75
miljoner personer för brott i EU varje år.
utgår
Or. it
Ändringsförslag 166
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ca.
Efter den senaste tidens
terroristattentat på EU:s territorium
riskerar de grundläggande rättigheterna
att urholkas av viss politik och vissa
åtgärder mot terrorism. Det är mycket
viktigt att upprätthålla balansen mellan
att dels skydda unionsmedborgarnas
friheter och grundläggande rättigheter
och dels ge dem ökad säkerhet. EU och
dess medlemsstater är skyldiga att skydda
unionsmedborgarna och samtidigt
AM\1104463SV.docx
69/150
PE589.299v01-00
SV
säkerställa respekten för deras
grundläggande rättigheter och friheter vid
utformningen och genomförandet av
säkerhetsåtgärderna. Principerna om
nödvändighet och proportionalitet måste
vara övergripande principer på detta
område så att de åtgärder som genomförs
inte påverkar de medborgerliga
friheterna.
Or. en
Ändringsförslag 167
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl D
Förslag till resolution
Ändringsförslag
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och utgör en grov
kränkning av de grundläggande
rättigheterna och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan.
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och utgör en grov
kränkning av de grundläggande
rättigheterna, människans värdighet och
den grundläggande principen om
demokrati, och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan. Människohandel för
sexuellt utnyttjande utgör fortfarande den
mest utbredda formen. 76 procent av de
registrerade offren i EU är kvinnor.
Or. en
Ändringsförslag 168
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Skäl D
Förslag till resolution
Ändringsförslag
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och utgör en grov
PE589.299v01-00
SV
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och innebär en
70/150
AM\1104463SV.docx
kränkning av de grundläggande
rättigheterna och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan.
allvarlig kränkning av människans
värdighet och en av de värsta formerna av
överträdelse mot de grundläggande
rättigheterna och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan.
Or. fr
Ändringsförslag 169
Emilian Pavel, Péter Niedermüller
Förslag till resolution
Skäl D
Förslag till resolution
Ändringsförslag
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och utgör en grov
kränkning av de grundläggande
rättigheterna och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan.
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och utgör en grov
kränkning av de grundläggande
rättigheterna och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan och medlemsstaternas
straffrätt.
Or. en
Ändringsförslag 170
Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Skäl D
Förslag till resolution
Ändringsförslag
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och utgör en grov
kränkning av de grundläggande
rättigheterna och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan.
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och utgör en grov
kränkning av de grundläggande
rättigheterna som drabbar kvinnor och
flickor på ett oproportionerligt sätt, och är
uttryckligen förbjudet enligt stadgan.
Or. en
AM\1104463SV.docx
71/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 171
Notis Marias
Förslag till resolution
Skäl D
Förslag till resolution
Ändringsförslag
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och utgör en grov
kränkning av de grundläggande
rättigheterna och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan.
D. Människohandel är ett allvarligt brott,
som är en av de mest lukrativa formerna
av organiserad brottslighet, och utgör en
grov kränkning av de grundläggande
rättigheterna och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan.
Or. el
Ändringsförslag 172
Eleftherios Synadinos
Förslag till resolution
Skäl D
Förslag till resolution
Ändringsförslag
D.
Människohandel är ett allvarligt
brott, som ofta begås inom ramen för
organiserad brottslighet, och utgör en grov
kränkning av de grundläggande
rättigheterna och är uttryckligen förbjudet
enligt stadgan.
D.
Människohandel är ett allvarligt
internationellt brott, som ofta begås inom
ramen för organiserad brottslighet, och
utgör en grov kränkning av de
grundläggande rättigheterna och är
uttryckligen förbjudet enligt stadgan.
Or. el
Ändringsförslag 173
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Da.
PE589.299v01-00
SV
72/150
Människohandel skadar den
AM\1104463SV.docx
mänskliga integriteten samt den fysiska
och psykiska integriteten. Den påverkar
först och främst offren för
människohandel, men har också en stor
inverkan på samhället överlag.
Or. en
Ändringsförslag 174
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Da.
Asylrätten garanteras i
Genèvekonventionen angående
flyktingars rättsliga ställning från 1951
samt i protokollet av den 31 januari 1967.
Or. en
Ändringsförslag 175
Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos
Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Maite
Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo
Zalba Bidegain
Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Da.
Denna olagliga handel har
anknytning till flertalet av de ouppklarade
försvinnanden som varje år äger rum
inom unionen.
Or. es
Ändringsförslag 176
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
AM\1104463SV.docx
73/150
PE589.299v01-00
SV
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici,
Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Db.
Skillnader i medlemsstaternas
lagstiftning underlättar i stor utsträckning
verksamheten för organiserade kriminella
grupper som är involverade i
människohandel24a.
__________________
Europols lägesrapport 2016 om
situationen för människohandeln i EU
(Situation Report: Trafficking in human
beings in the EU).
24a
Or. en
Ändringsförslag 177
Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos
Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Maite
Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo
Zalba Bidegain
Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Db.
De juridiska, sociala och
personliga problem som ett försvinnande
ger upphov till leder till en särskild
viktimisering som bör erkännas och
beaktas.
Or. es
Ändringsförslag 178
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
PE589.299v01-00
SV
74/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Skäl Dc (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Dc.
Av de offer och misstänkta för
människohandel som identifieras i EU är
70 procent EU-medborgare25a.
__________________
Europols lägesrapport 2016 om
situationen för människohandeln i EU
(Situation Report: Trafficking in human
beings in the EU).
25a
Or. en
Ändringsförslag 179
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Dd (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Dd.
Kvinnor och flickor utgör 80
procent av de registrerade offren för
människohandel, vilket delvis kan bero på
strukturellt våld mot och strukturell
diskriminering av kvinnor och flickor26a.
__________________
Eurostats rapport om människohandel,
2015 års upplaga.
26a
Or. en
Ändringsförslag 180
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl De (nytt)
AM\1104463SV.docx
75/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
De.
Minoritetsgrupper, till exempel
romer, utgör en oproportionerligt stor
andel av offren för människohandel på
grund av att de är socialt och ekonomiskt
marginaliserade.
Or. en
Ändringsförslag 181
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Df (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Df.
Offer för människohandel saknar
ofta information om sina rättigheter och
om hur de kan utöva dem fullständigt.
Or. en
Ändringsförslag 182
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl Dg (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Dg.
Mediepluralism, inbegripet
medieoberoende, mediereglering och
journalistisk frihet, är viktiga delar av
yttrandefriheten.
Or. en
PE589.299v01-00
SV
76/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 183
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Dh (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Dh. Under kommissionens offentliga
samråd mellan juli och september 2015
om EU:s direktiv om audiovisuella
medietjänster har ett antal frågor kommit
upp när det gäller grundläggande
rättigheter, bland annat förbud mot
hatpropaganda och diskriminering,
stärkande av mediefrihet och
mediepluralism, tillgång till information
samt tillgängligt innehåll för personer
med funktionsnedsättning.
Or. en
Ändringsförslag 184
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Di (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Di.
Femtio procent av européerna
anser att diskriminering på grund av
religion eller övertygelse är allmänt
utbredd.
Or. en
Ändringsförslag 185
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann
Förslag till resolution
Skäl Dj (nytt)
AM\1104463SV.docx
77/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Dj.
Muslimer är den religiösa grupp
som accepteras av samhället i minst
utsträckning26a.
__________________
Eurobarometerundersökningen
Diskriminering i EU 2015.
26a
Or. en
Ändringsförslag 186
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Dk (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Dk.
FRA:s undersökning om
diskriminering och hatbrott mot judar
visar att antisemitismen i Europa ökar27a.
__________________
Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheters undersökning
Antisemitism – Overview of data available
in the European Union 2004–2015.
27a
Or. en
Ändringsförslag 187
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Skäl Dl (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Dl.
Judiska samfund är mål för
terroristattacker och antisemitiska
PE589.299v01-00
SV
78/150
AM\1104463SV.docx
attacker, vilket har ökat otryggheten och
rädslan inom dessa samfund i Europa.
Or. en
Ändringsförslag 188
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati
Piri
Förslag till resolution
Skäl E
Förslag till resolution
Ändringsförslag
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott utgör ett hot mot EU:s och dess
medlemsstaters värderingar. Politiska
krafter sprider alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra fördomar
ökar i stora delar av befolkningen.
E.
Diskriminering, rasism,
främlingsfientlighet, hatpropaganda och
hatbrott som motiveras av rasism,
främlingsfientlighet eller fördomar mot
en persons religion eller övertygelse,
ålder, funktionsnedsättning, sexuella
läggning eller könsidentitet utgör ett hot
mot EU:s och dess medlemsstaters
värderingar. Politiska krafter sprider
alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra fördomar
ökar i stora delar av befolkningen.
Bekämpande av diskriminering, rasism
och främlingsfientlighet är avgörande för
respekten av de europeiska värderingarna
tolerans, mångfald och ömsesidig respekt.
Or. en
Ändringsförslag 189
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon,
Dennis de Jong
Förslag till resolution
Skäl E
Förslag till resolution
Ändringsförslag
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott utgör ett hot mot EU:s och dess
AM\1104463SV.docx
E.
Diskriminering, hatbrott och
hatpropaganda som motiveras av rasism,
79/150
PE589.299v01-00
SV
medlemsstaters värderingar. Politiska
krafter sprider alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra fördomar
ökar i stora delar av befolkningen.
främlingsfientlighet eller fördomar mot en
persons religion eller övertygelse, ålder,
funktionsnedsättning, sexuella läggning
eller könsidentitet utgör ett hot mot EU:s
och dess medlemsstaters värderingar.
Politiska krafter sprider alltmer
hatpropaganda och främlingsfientligheten
och andra fördomar ökar i stora delar av
befolkningen.
Or. en
Ändringsförslag 190
Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Louis Michel, Filiz Hyusmenova
Förslag till resolution
Skäl E
Förslag till resolution
Ändringsförslag
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott utgör ett hot mot EU:s och dess
medlemsstaters värderingar. Politiska
krafter sprider alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra fördomar
ökar i stora delar av befolkningen.
E.
Diskriminering, hatbrott och
hatpropaganda som motiveras av rasism,
främlingsfientlighet eller fördomar mot en
persons religion eller övertygelse, ålder,
funktionsnedsättning, sexuella läggning
eller könsidentitet utgör ett hot mot EU:s
och dess medlemsstaters värderingar.
Politiska krafter sprider alltmer
hatpropaganda och främlingsfientligheten
och andra fördomar ökar i stora delar av
befolkningen.
Or. en
Ändringsförslag 191
Michał Boni, Barbara Kudrycka
Förslag till resolution
Skäl E
Förslag till resolution
Ändringsförslag
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott utgör ett hot mot EU:s och dess
medlemsstaters värderingar. Politiska
PE589.299v01-00
SV
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott utgör ett hot mot EU:s och dess
medlemsstaters värderingar. Politiska
80/150
AM\1104463SV.docx
krafter sprider alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra fördomar
ökar i stora delar av befolkningen.
krafter sprider alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra fördomar
ökar i stora delar av befolkningen,
inklusive via internet.
Or. en
Ändringsförslag 192
Marijana Petir
Förslag till resolution
Skäl E
Förslag till resolution
Ändringsförslag
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott utgör ett hot mot EU:s och dess
medlemsstaters värderingar. Politiska
krafter sprider alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra
fördomar ökar i stora delar av
befolkningen.
E.
Yttrandefriheten får inte
missbrukas för att skydda rasism,
främlingsfientlighet och relaterade brott,
eftersom de utgör ett hot mot de
värderingar som EU grundar sig på.
Sådana fenomen ökar i den politiska
sfären och i stora delar av befolkningen.
Or. en
Ändringsförslag 193
Eleftherios Synadinos
Förslag till resolution
Skäl E
Förslag till resolution
Ändringsförslag
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott utgör ett hot mot EU:s och dess
medlemsstaters värderingar. Politiska
krafter sprider alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra fördomar
ökar i stora delar av befolkningen.
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott på alla nivåer utgör ett hot mot
EU:s och dess medlemsstaters värderingar.
Politiska krafter sprider alltmer
hatpropaganda och främlingsfientligheten
och andra fördomar ökar i stora delar av
befolkningen.
Or. el
AM\1104463SV.docx
81/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 194
Ivan Jakovčić
Förslag till resolution
Skäl E
Förslag till resolution
Ändringsförslag
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott utgör ett hot mot EU:s och dess
medlemsstaters värderingar. Politiska
krafter sprider alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra fördomar
ökar i stora delar av befolkningen.
E.
Rasism, främlingsfientlighet och
hatbrott utgör ett hot mot EU:s och dess
medlemsstaters grundläggande
värderingar. Politiska krafter sprider
alltmer hatpropaganda och
främlingsfientligheten och andra fördomar
ökar i stora delar av befolkningen.
Or. hr
Ändringsförslag 195
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ea.
Rasism och främlingsfientlighet
bör främst förebyggas och bekämpas på
lokal nivå och kräver att både de berörda
samhällena och samhället i stort tar fullt
ansvar.
Or. en
Ändringsförslag 196
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge
Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ea.
Ojämlikhet mellan kvinnor och
män strider mot de grundläggande
PE589.299v01-00
SV
82/150
AM\1104463SV.docx
rättigheterna.
Or. en
Ändringsförslag 197
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Eb (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Eb.
Jämställdhet är en grundläggande
princip för EU, och i artiklarna 21 och 23
i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna föreskrivs
att all diskriminering på grund av kön ska
vara förbjuden och att jämställdhet
mellan kvinnor och män ska säkerställas
inom alla områden.
Or. en
Ändringsförslag 198
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Skäl Ec (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ec.
Sexuell och reproduktiv hälsa och
därmed sammanhängande rättigheter
utgör en grundläggande mänsklig
rättighet. Att vägra att utföra livräddande
sexuella och reproduktiva hälsotjänster,
bland annat säkra aborter, liv utgör en
allvarlig kränkning av de mänskliga
rättigheterna.
Or. en
AM\1104463SV.docx
83/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 199
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Skäl F
Förslag till resolution
Ändringsförslag
F.
Enligt undersökningsdata om våld
mot kvinnor från EU:s byrå för
grundläggande rättigheter (FRA) har en av
tre kvinnor i EU upplevt fysiskt eller
sexuellt våld sedan 15 års ålder.
F.
Enligt undersökningsdata om våld
mot kvinnor från EU:s byrå för
grundläggande rättigheter (FRA) har en av
tre kvinnor i EU upplevt fysiskt eller
sexuellt våld, har en av tio kvinnor utsatts
för någon form av sexuellt våld och har
en av tjugo kvinnor våldtagits sedan 15 års
ålder.
Or. fr
Ändringsförslag 200
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Skäl G
Förslag till resolution
Ändringsförslag
G.
Våld mot kvinnor tolereras
fortfarande tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt.
PE589.299v01-00
SV
G.
Våld mot kvinnor utgör en
allvarlig kränkning av de grundläggande
rättigheterna, men också en hänsynslös
form av diskriminering som på en och
samma gång ger upphov till och är en
följd av ojämlikhet mellan kvinnor och
män. Könsrelaterat våld, som sällan
rapporteras till polisen eller
organisationer till stöd för dem som
utsätts, innebär ett hot mot hälsa och
välbefinnande för dem som utsätts och
kan även hämma deras tillträde till
sysselsättning och undergräva deras
självständighet. Denna oacceptabla
företeelse, som berör hela Europeiska
unionen, tolereras fortfarande tyst på
många platser och nolltolerans mot den är
nödvändigt.
84/150
AM\1104463SV.docx
Or. fr
Ändringsförslag 201
Lorenzo Fontana
Förslag till resolution
Skäl G
Förslag till resolution
Ändringsförslag
G.
Våld mot kvinnor tolereras
fortfarande tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt.
G.
Kvinnor som bär religiös klädsel
diskrimineras ständigt i Europa och våld
mot kvinnor tolereras fortfarande tyst på
många platser och nolltolerans är
nödvändigt.
Or. it
Ändringsförslag 202
Notis Marias
Förslag till resolution
Skäl G
Förslag till resolution
Ändringsförslag
G.
Våld mot kvinnor tolereras
fortfarande tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt.
G.
Trots att våld mot kvinnor är en
kränkning av de grundläggande
rättigheterna tolereras fortfarande detta
våld tyst på många platser och nolltolerans
är nödvändigt.
Or. el
Ändringsförslag 203
Beatrix von Storch
Förslag till resolution
Skäl G
Förslag till resolution
G.
Ändringsförslag
Våld mot kvinnor tolereras
AM\1104463SV.docx
G.
85/150
Våld mot kvinnor tolereras
PE589.299v01-00
SV
fortfarande tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt.
fortfarande tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt. Våld mot män
måste också lyftas fram.
Or. en
Ändringsförslag 204
Eleftherios Synadinos
Förslag till resolution
Skäl G
Förslag till resolution
Ändringsförslag
G.
Våld mot kvinnor tolereras
fortfarande tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt.
G.
Våld mot kvinnor tolereras
fortfarande tyst på många platser för att
undvika social stigmatisering och
nolltolerans är nödvändigt.
Or. el
Ändringsförslag 205
Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Louis Michel, Filiz Hyusmenova
Förslag till resolution
Skäl G
Förslag till resolution
Ändringsförslag
G.
Våld mot kvinnor tolereras
fortfarande tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt.
G.
Könsbaserat våld och våld mot
kvinnor tolereras fortfarande tyst på många
platser och nolltolerans är nödvändigt.
Or. en
Ändringsförslag 206
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon,
Dennis de Jong
Förslag till resolution
Skäl G
PE589.299v01-00
SV
86/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
G.
Våld mot kvinnor tolereras
fortfarande tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt.
G.
Våld mot kvinnor och könsbaserat
våld tolereras fortfarande tyst på många
platser och nolltolerans är nödvändigt.
Or. en
Ändringsförslag 207
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl G
Förslag till resolution
Ändringsförslag
G.
Våld mot kvinnor tolereras
fortfarande tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt.
G.
Könsbaserat våld tolereras
fortfarande ofta tyst på många platser och
nolltolerans är nödvändigt.
Or. en
Ändringsförslag 208
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek
Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ga.
Såsom parlamentet redan har
nämnt i sitt betänkande av den 3 februari
2012 om kvinnor i politiskt
beslutsfattande, finns det i praktiken ett
informellt kvotsystem där män ges
företräde framför kvinnor och där män
väljer män till beslutsfattande poster.
Detta är inte något formellt system, men
likväl en systematisk och högst konkret,
djupt rotad kultur där män särbehandlas
positivt.
Or. en
AM\1104463SV.docx
87/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 209
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ga.
Underrapporteringen av
könsbaserat våld är alltför stor, eftersom
offren inte litar på att myndigheterna ska
handlägga deras ärenden på lämpligt sätt
och noggrant åtala förövarna.
Or. en
Ändringsförslag 210
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Gb (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Gb.
Sekundär och upprepad
viktimisering och hot under
domstolsförhandlingar är vanligt när det
gäller offer för könsbaserat våld.
Or. en
Ändringsförslag 211
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Gc (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Gc.
PE589.299v01-00
SV
88/150
Hbti-rättigheter är grundläggande
AM\1104463SV.docx
mänskliga rättigheter: enligt
internationella standarder för mänskliga
rättigheter är alla nationer skyldiga att
skydda alla homosexuella, bisexuella,
trans- och intersexuella personer (hbtipersoner) mot tortyr, diskriminering och
våld.
Or. en
Ändringsförslag 212
Marijana Petir
Förslag till resolution
Skäl H
Förslag till resolution
Ändringsförslag
H.
Barnen är vårt samhälles framtid
och vi är ansvariga för deras nutid.
Utbildning är ett av de bästa sätten att lära
ut värderingar såsom fred, tolerans,
jämlikhet, rättvisa och respekt för mänsklig
värdighet via formella, icke-formella och
informella utbildningsmetoder.
H.
Barnen är vårt samhälles framtid
och vi är ansvariga för deras nutid.
Utbildning kan bidra till att lära ut
värderingar såsom fred, tolerans, jämlikhet,
rättvisa och respekt för mänsklig värdighet
och andras rättigheter och friheter via
formella, icke-formella och informella
utbildningsmetoder. Det är dock
föräldrarna som har det främsta ansvaret
för sina barn och särskilt för deras
utbildning, bland annat ett fullständigt
erkännande av deras rätt enligt artikel
14.3 i EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna, artikel 2 i protokoll nr 1 till
Europeiska konventionen om de
mänskliga rättigheterna och andra
internationella lagtexter.
Or. en
Ändringsförslag 213
Beatrix von Storch
Förslag till resolution
Skäl H
AM\1104463SV.docx
89/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
H.
Barnen är vårt samhälles framtid
och vi är ansvariga för deras nutid.
Utbildning är ett av de bästa sätten att lära
ut värderingar såsom fred, tolerans,
jämlikhet, rättvisa och respekt för mänsklig
värdighet via formella, icke-formella och
informella utbildningsmetoder.
H.
Barnen är vårt samhälles framtid
och fadern och modern är de främsta
ansvariga för deras nutid. Utbildning är ett
av de bästa sätten att lära ut värderingar
såsom fred, tolerans, jämlikhet, rättvisa och
respekt för mänsklig värdighet via
formella, icke-formella och informella
utbildningsmetoder, och ansvaret för
barnets utbildning ligger i första hand hos
föräldrarna.
Or. en
Ändringsförslag 214
Eleftherios Synadinos
Förslag till resolution
Skäl H
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Η.
Barnen är vårt samhälles framtid
och vi är ansvariga för deras nutid.
Utbildning är ett av de bästa sätten att lära
ut värderingar såsom fred, tolerans,
jämlikhet, rättvisa och respekt för mänsklig
värdighet via formella, icke-formella och
informella utbildningsmetoder.
H.
Barnen är varje lands framtid och
vi är ansvariga för deras nutid. Utbildning
är ett av de bästa sätten att lära ut
värderingar såsom fred, rimlig tolerans,
jämlikhet, rättvisa, omdöme och respekt för
mänskligt liv och mänsklig värdighet via
formella, icke-formella och informella
utbildningsmetoder.
Or. el
Ändringsförslag 215
Ivan Jakovčić
Förslag till resolution
Skäl H
Förslag till resolution
Ändringsförslag
H.
Barnen är vårt samhälles framtid
och vi är ansvariga för deras nutid.
PE589.299v01-00
SV
H.
Barnen är vårt samhälles framtid
och vi är ansvariga för deras nutid.
90/150
AM\1104463SV.docx
Utbildning är ett av de bästa sätten att lära
ut värderingar såsom fred, tolerans,
jämlikhet, rättvisa och respekt för mänsklig
värdighet via formella, icke-formella och
informella utbildningsmetoder.
Utbildning är ett av de bästa sätten att lära
ut värderingar såsom fred, tolerans,
samlevnad, jämlikhet, rättvisa och respekt
för mänsklig värdighet via formella, ickeformella och informella
utbildningsmetoder.
Or. hr
Ändringsförslag 216
Péter Niedermüller, Anna Hedh, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl H
Förslag till resolution
Ändringsförslag
H.
Barnen är vårt samhälles framtid
och vi är ansvariga för deras nutid.
Utbildning är ett av de bästa sätten att lära
ut värderingar såsom fred, tolerans,
jämlikhet, rättvisa och respekt för
mänsklig värdighet via formella, ickeformella och informella
utbildningsmetoder.
H.
Barnen är vårt samhälles framtid
och vi är ansvariga för deras nutid.
Utbildning är ett av de bästa sätten att lära
ut värderingar såsom fred, tolerans,
jämlikhet, rättvisa och respekt för
mänskliga rättigheter via formella, ickeformella och informella
utbildningsmetoder.
Or. en
Ändringsförslag 217
Eleftherios Synadinos
Förslag till resolution
Skäl I
Förslag till resolution
Ändringsförslag
I.
Telefonhjälpstjänster för barn och
liknande verktyg kan användas för
information, rådgivning och rapportering
av fall av kränkning av barns rättigheter.
I.
Telefonhjälpstjänster för barn,
informationstjänster och liknande verktyg
kan användas för information, rådgivning
och rapportering av fall av kränkning av
barns rättigheter.
Or. el
AM\1104463SV.docx
91/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 218
Barbara Matera
Förslag till resolution
Skäl J
Förslag till resolution
Ändringsförslag
J.
Direktsändning av sexuella
övergrepp på barn är inte längre en ny
tendens, utan en etablerad verklighet. Barn
riskerar att skadas genom nätgromning och
genom att bli kontaktade över nätet i
sexuella syften, vilket i värsta fall kan leda
till sexuellt tvång.
J.
Direktsändning av sexuella
övergrepp på barn är inte längre en ny
tendens, utan en etablerad verklighet. Barn
riskerar att skadas genom nätgromning och
genom att bli kontaktade över nätet i
sexuella syften, vilket i värsta fall kan leda
till sexuellt tvång. Det är nödvändigt att
upprätta ett rättsligt samarbete mellan
medlemsstaterna för att bekämpa
pedofilnätverk, som i många fall är av
internationell karaktär.
Or. it
Ändringsförslag 219
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Caterina Chinnici, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl J
Förslag till resolution
Ändringsförslag
J.
Direktsändning av sexuella
övergrepp på barn är inte längre en ny
tendens, utan en etablerad verklighet. Barn
riskerar att skadas genom nätgromning och
genom att bli kontaktade över nätet i
sexuella syften, vilket i värsta fall kan leda
till sexuellt tvång.
J.
Direktsändning av sexuella
övergrepp på barn är inte längre en ny
tendens, utan en etablerad verklighet. Barn
riskerar att skadas genom nätgromning och
genom att bli kontaktade över nätet i
sexuella syften, vilket i värsta fall kan leda
till sexuellt tvång. Det görs inte tillräckligt
för att genom
sexualundervisningsprogram förebygga
sexuella övergrepp mot barn.
Or. en
PE589.299v01-00
SV
92/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 220
Marijana Petir
Förslag till resolution
Skäl J
Förslag till resolution
Ändringsförslag
J.
Direktsändning av sexuella
övergrepp på barn är inte längre en ny
tendens, utan en etablerad verklighet. Barn
riskerar att skadas genom nätgromning och
genom att bli kontaktade över nätet i
sexuella syften, vilket i värsta fall kan leda
till sexuellt tvång.
J.
Direktsändning av sexuella
övergrepp på barn är inte längre en ny
tendens, utan en etablerad verklighet. Barn
riskerar att skadas genom nätgromning och
genom att bli kontaktade över nätet i
sexuella syften, vilket i värsta fall kan leda
till sexuellt tvång samt trakasserier och
mobbning från kamrater.
Or. en
Ändringsförslag 221
Ivan Jakovčić
Förslag till resolution
Skäl J
Förslag till resolution
Ändringsförslag
J.
Direktsändning av sexuella
övergrepp på barn är inte längre en ny
tendens, utan en etablerad verklighet. Barn
riskerar att skadas genom nätgromning och
genom att bli kontaktade över nätet i
sexuella syften, vilket i värsta fall kan leda
till sexuellt tvång.
J.
Direktsändning av sexuella
övergrepp på barn är inte längre en ny
tendens, utan en etablerad verklighet. Barn
riskerar att skadas genom nätgromning och
genom att bli kontaktade över nätet i
sexuella syften, vilket i värsta fall kan leda
till sexuellt tvång och andra former av
utnyttjande.
Or. hr
Ändringsförslag 222
Emilian Pavel, Péter Niedermüller
Förslag till resolution
Skäl K
AM\1104463SV.docx
93/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
K.
Enligt artikel 37 i konventionen om
barnets rättigheter och principen om
barnets bästa bör som regel inte
ensamkommande barn och barn som skilts
från sina föräldrar frihetsberövas.
K.
Enligt artikel 37 i konventionen om
barnets rättigheter och principen om
barnets bästa bör som regel inte
ensamkommande barn och barn som skilts
från sina föräldrar frihetsberövas, men de
bör placeras i en säker miljö med allt
nödvändigt skydd, hälsovård och
utbildning.
Or. en
Ändringsförslag 223
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Skäl K
Förslag till resolution
Ändringsförslag
K.
Enligt artikel 37 i konventionen om
barnets rättigheter och principen om
barnets bästa bör som regel inte
ensamkommande barn och barn som skilts
från sina föräldrar frihetsberövas.
K.
Enligt artikel 37 i konventionen om
barnets rättigheter och principen om
barnets bästa bör inte ensamkommande
barn och barn som skilts från sina föräldrar
frihetsberövas, vilket innebär ett förbud
mot att sätta dem i förvar.
Or. fr
Ändringsförslag 224
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl K
Förslag till resolution
Ändringsförslag
K.
Enligt artikel 37 i konventionen om
barnets rättigheter och principen om
barnets bästa bör som regel inte
ensamkommande barn och barn som skilts
från sina föräldrar frihetsberövas.
K.
Enligt artikel 37 i konventionen om
barnets rättigheter och principen om
barnets bästa bör inte ensamkommande
barn och barn som skilts från sina föräldrar
frihetsberövas.
PE589.299v01-00
SV
94/150
AM\1104463SV.docx
Or. it
Ändringsförslag 225
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ka.
Enligt artiklarna 37 och 38 i
stadgan ska rätten till en hög nivå i fråga
om miljöskydd integreras i unionens
politik.
Or. it
Ändringsförslag 226
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Skäl Kb (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Kb.
Arbetslöshet, fattigdom och social
utestängning medför betydande
konsekvenser i fråga om tillgången till
och utövandet av de grundläggande
rättigheterna.
Or. it
Ändringsförslag 227
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Skäl L
Förslag till resolution
Ändringsförslag
L.
EU-institutionerna har redan inlett
förfaranden för att komma till rätta med
L.
EU-institutionerna har tillgång till
instrument och förfaranden för att det ska
AM\1104463SV.docx
95/150
PE589.299v01-00
SV
det s.k. Köpenhamnsdilemmat, inte bara
för de länder som ansöker om EUmedlemskap utan också i medlemsstater
där tillämpningen av de grundläggande
rättigheterna bör övervakas och observeras
under alla omständigheter.
gå att garantera tillämpning fullt ut och
på ett korrekt sätt av fördragets
värderingar och principer, inte bara för de
länder som ansöker om EU-medlemskap
utan också i medlemsstater där
tillämpningen av de grundläggande
rättigheterna bör övervakas och observeras
under alla omständigheter. Emellertid är
dessa instrument i praktiken begränsade
till sin räckvidd, illa anpassade eller
ineffektiva. Därför behöver det införas ett
förfarande för permanent övervakning,
som harmonierar med förebyggande och
korrigerande åtgärder, i händelse av att
en medlemsstat skulle begå överträdelser
av de grundläggande rättigheterna och
vägrar att rätta sig.
Or. fr
Ändringsförslag 228
Beatrix von Storch
Förslag till resolution
Skäl L
Förslag till resolution
Ändringsförslag
L.
EU-institutionerna har redan inlett
förfaranden för att komma till rätta med det
s.k. Köpenhamnsdilemmat, inte bara för de
länder som ansöker om EU-medlemskap
utan också i medlemsstater där
tillämpningen av de grundläggande
rättigheterna bör övervakas och observeras
under alla omständigheter.
L.
EU-institutionerna har redan inlett
politiskt och ideologiskt motiverade
förfaranden för att komma till rätta med det
s.k. Köpenhamnsdilemmat, inte bara för de
länder som ansöker om EU-medlemskap
utan också i medlemsstater där
tillämpningen av de grundläggande
rättigheterna bör övervakas och observeras
under alla omständigheter. I artikel 67 i
EUF-fördraget anges att unionen ska
respektera de olika rättssystemen och
rättsliga traditionerna i medlemsstaterna
och att endast EU-domstolen är den
erkända institutionen för att avge dom om
fördragsbrott från medlemsstaternas sida.
Or. en
PE589.299v01-00
SV
96/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 229
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek
Förslag till resolution
Skäl L
Förslag till resolution
Ändringsförslag
L.
EU-institutionerna har redan inlett
förfaranden för att komma till rätta med det
s.k. Köpenhamnsdilemmat, inte bara för de
länder som ansöker om EU-medlemskap
utan också i medlemsstater där
tillämpningen av de grundläggande
rättigheterna bör övervakas och observeras
under alla omständigheter.
L.
EU-institutionerna har redan inlett
förfaranden för att komma till rätta med det
s.k. Köpenhamnsdilemmat, inte bara för de
länder som ansöker om EU-medlemskap
utan också i medlemsstater där
tillämpningen av de grundläggande
rättigheterna bör övervakas och observeras
på landsbasis under alla omständigheter.
Or. en
Ändringsförslag 230
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Förslag till resolution
Skäl L
Förslag till resolution
Ändringsförslag
L.
EU-institutionerna har redan inlett
förfaranden för att komma till rätta med det
s.k. Köpenhamnsdilemmat, inte bara för
de länder som ansöker om EUmedlemskap utan också i medlemsstater
där tillämpningen av de grundläggande
rättigheterna bör övervakas och
observeras under alla omständigheter.
L.
EU-institutionerna har redan inlett
förfaranden för att komma till rätta med det
s.k. Köpenhamnsdilemmat. Den senaste
tidens utveckling har visat att det är
viktigt att utan dröjsmål se över och
integrera de befintliga mekanismerna och
utveckla en effektiv mekanism för att
säkerställa att de fördragsstadgade
principerna och värdena upprätthålls
överallt i unionen.
Or. en
Ändringsförslag 231
Ivan Jakovčić
Förslag till resolution
Skäl L
AM\1104463SV.docx
97/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
L.
EU-institutionerna har redan inlett
förfaranden för att komma till rätta med det
s.k. Köpenhamnsdilemmat, inte bara för de
länder som ansöker om EU-medlemskap
utan också i medlemsstater där
tillämpningen av de grundläggande
rättigheterna bör övervakas och observeras
under alla omständigheter.
L.
EU-institutionerna har redan inlett
förfaranden för att komma till rätta med det
s.k. Köpenhamnsdilemmat, inte bara för de
länder som ansöker om EU-medlemskap
utan också i medlemsstater där
tillämpningen av de grundläggande
mänskliga rättigheterna bör övervakas och
observeras under alla omständigheter.
Or. hr
Ändringsförslag 232
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Förslag till resolution
Skäl La (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
La.
Den nya mekanismen bör syfta till
att tillhandahålla ett enda, enhetligt
ramverk som vidareutvecklar och
integrerar befintliga instrument och
mekanismer samt eliminerar eventuella
kvarstående luckor. Denna mekanism bör
vara evidensbaserad, objektiv och ickediskriminerande med en likvärdig
bedömning, gälla både medlemsstaterna
och unionens institutioner och bygga på
en gradvis metod, med både en
förebyggande och en korrigerande gren.
Or. en
Ändringsförslag 233
Pál Csáky
Förslag till resolution
Skäl La (nytt)
PE589.299v01-00
SV
98/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
La.
I sin resolution från 2005 om
minoritetsskydd och
antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat
EU (Moraesbetänkandet) påpekade
Europaparlamentet redan att
minoritetsfrågor på unionsnivå måste
ägnas större uppmärksamhet för att
stärka de åtgärder som vidtas av
medlemsstaterna. Trots flera
uppmaningar till kommissionen har inga
verkliga åtgärder vidtagits för att
säkerställa ett effektivt skydd av
minoriteter.
Or. en
Ändringsförslag 234
Barbara Kudrycka, Michał Boni
Förslag till resolution
Skäl La (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
La.
Rättsstaten är en av de
grundläggande principerna för EU, som
fungerar utgående från en förutsättning
om ömsesidigt förtroende för att
medlemsstaterna iakttar demokrati,
rättsstat och grundläggande rättigheter,
enligt vad som föreskrivs i stadgan om de
grundläggande rättigheterna och i
Europakonventionen.
Or. en
Ändringsförslag 235
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl M
AM\1104463SV.docx
99/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
M.
Migrationskrisen har väckt misstro
och ökat hat mot nationella minoriteter i
Europa, vilket också påverkar
traditionella nationella minoriteter.
utgår
Or. en
Ändringsförslag 236
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl M
Förslag till resolution
Ändringsförslag
M.
Migrationskrisen har väckt misstro
och ökat hat mot nationella minoriteter i
Europa, vilket också påverkar
traditionella nationella minoriteter.
M.
Yttringar av extremnationalism,
rasism, främlingsfientlighet och
intolerans har ännu inte försvunnit från
våra samhällen. Sådana yttringar
förefaller tvärtom öka i många
medlemsstater, med ett ökat antal hatbrott
mot flyktingar, migranter och minoriteter.
Det har blivit vanligare att
flyktingmottagningscentrum attackeras
och bränns av högerextrema grupper.
Or. en
Ändringsförslag 237
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini
Förslag till resolution
Skäl M
Förslag till resolution
Ändringsförslag
M.
Migrationskrisen har väckt misstro
och ökat hat mot nationella minoriteter i
Europa, vilket också påverkar traditionella
nationella minoriteter.
M.
Flyktingar och migranter i EU
möter allt oftare misstro och hat som
sporras av högerpopulism och extremism.
Hatbrott mot flyktingar, migranter och
minoriteter har ökat dramatiskt i Europa.
Personer som söker skydd i Europa
PE589.299v01-00
SV
100/150
AM\1104463SV.docx
riskerar livet på grund av extremister som
attackerar dem och bränner deras
mottagningscentrum.
Or. en
Ändringsförslag 238
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Skäl M
Förslag till resolution
Ändringsförslag
M.
Migrationskrisen har väckt misstro
och ökat hat mot nationella minoriteter i
Europa, vilket också påverkar
traditionella nationella minoriteter.
M.
Som ett svar på den växande
populismen och extremismen bör man
prioritera att bygga upp en samlevnad där
alla minoriteter respekteras.
Or. fr
Ändringsförslag 239
Ivan Jakovčić
Förslag till resolution
Skäl M
Förslag till resolution
Ändringsförslag
M.
Migrationskrisen har väckt misstro
och ökat hat mot nationella minoriteter i
Europa, vilket också påverkar traditionella
nationella minoriteter.
M.
Migrationskrisen har väckt misstro,
intolerans och ökat hat mot nationella
minoriteter i Europa, vilket också påverkar
traditionella nationella minoriteters
ställning.
Or. hr
Ändringsförslag 240
Lorenzo Fontana
Förslag till resolution
Skäl M
AM\1104463SV.docx
101/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
M.
Migrationskrisen har väckt misstro
och ökat hat mot nationella minoriteter i
Europa, vilket också påverkar
traditionella nationella minoriteter.
M.
Migrationskrisen har ökat den
sociala oron på grund av att EU och vissa
medlemsstater har vidtagit otillräckliga
åtgärder.
Or. it
Ändringsförslag 241
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini
Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ma. Det finns forskning som visar dels
att EU:s medlemsstater kollektivt
misslyckas med att uppfylla de mest
angelägna humanitära och medicinska
behoven hos de flyktingar och migranter
som anländer till EU:s yttre eller inre
gränser, dels att EU:s avskräckande
åtgärder och säkerhetsinriktade politik –
som utvecklats under de senaste 15 åren
och ytterligare stärkts under 2015 – har
ökat efterfrågan på
människosmugglingsnätverk och tvingat
människor att använda ännu farligare
vägar, vilket hotar deras hälsa och liv.
Or. en
Ändringsförslag 242
Pál Csáky
Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ma. Likabehandling av alla
medborgare är en grundläggande
PE589.299v01-00
SV
102/150
AM\1104463SV.docx
rättighet, inte ett privilegium, och
grundläggande rättigheter, mänskliga
rättigheter och lika möjligheter ska
garanteras för alla medborgare i EU.
Minoriteters rättigheter är en integrerad
del av grundläggande mänskliga
rättigheter. Det är nödvändigt att göra
tydlig åtskillnad mellan infödda
minoriteter, migranter och asylsökande.
Or. en
Ändringsförslag 243
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ma. Personer med
funktionsnedsättning utestängs och
diskrimineras fortfarande i utövandet av
sina grundläggande rättigheter och möter
hinder som gör att de inte kan delta i
samhället på lika villkor som andra.
Or. en
Ändringsförslag 244
Pál Csáky
Förslag till resolution
Skäl Mb (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Mb. Skyddet av infödda minoriteter och
regionala språk och minoritetsspråk i det
utvidgade EU hanteras fortfarande inte
på lämpligt sätt, och problemet kan inte
lösas bara genom att bekämpa
främlingsfientlighet och diskriminering,
utan det krävs särskilda åtgärder och
normer som spänner över alla aspekter av
AM\1104463SV.docx
103/150
PE589.299v01-00
SV
deras minoritetsstatus och skyddar deras
kulturella och språkliga mångfald.
Or. en
Ändringsförslag 245
Pál Csáky
Förslag till resolution
Skäl Mc (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Mc. Skydd av infödda minoriteter är
inte detsamma som politiska strategier
mot diskriminering. Infödda minoriteter
bidrar till Europas rikedom och
mångfald.
Or. en
Ändringsförslag 246
Lorenzo Fontana
Förslag till resolution
Skäl N
Förslag till resolution
N.
Enligt FRA:s rapport för 2016 om
grundläggande rättigheter fortsätter
diskriminering och antiziganism att
utgöra utmaningar för effektiv
integrering av romer. I
Eurobarometerundersökningen 2015 om
diskriminering anses etniskt ursprung
vara ett av de främsta skälen till
diskriminering.
Ändringsförslag
utgår
Or. it
Ändringsförslag 247
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek
PE589.299v01-00
SV
104/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Skäl N
Förslag till resolution
N.
Enligt FRA:s rapport för 2016 om
grundläggande rättigheter fortsätter
diskriminering och antiziganism att utgöra
utmaningar för effektiv integrering av
romer. I Eurobarometerundersökningen
2015 om diskriminering anses etniskt
ursprung vara ett av de främsta skälen till
diskriminering.
Ändringsförslag
N.
Enligt FRA:s rapport för 2016 om
grundläggande rättigheter utgör ökad
diskriminering och antiziganism
utmaningar för effektiv integrering av
romer. I Eurobarometerundersökningen
2015 om diskriminering anses etniskt
ursprung vara ett av de främsta skälen till
diskriminering.
Or. en
Ändringsförslag 248
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl N
Förslag till resolution
N.
Enligt FRA:s rapport för 2016 om
grundläggande rättigheter fortsätter
diskriminering och antiziganism att utgöra
utmaningar för effektiv integrering av
romer. I Eurobarometerundersökningen
2015 om diskriminering anses etniskt
ursprung vara ett av de främsta skälen till
diskriminering.
Ändringsförslag
(Berör inte den svenska versionen.)
Or. en
Ändringsförslag 249
Lorenzo Fontana
Förslag till resolution
Skäl O
AM\1104463SV.docx
105/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
O.
Många av Europas romer möter
fördomar, intolerans, diskriminering och
social exkludering i det dagliga livet.
Segregering av romers barn i skolan
utgör ett ihållande problem i vissa
medlemsstater.
Ändringsförslag
utgår
Or. it
Ändringsförslag 250
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek
Förslag till resolution
Skäl O
Förslag till resolution
O.
Många av Europas romer möter
fördomar, intolerans, diskriminering och
social exkludering i det dagliga livet.
Segregering av romers barn i skolan utgör
ett ihållande problem i vissa
medlemsstater.
Ändringsförslag
O.
Många av Europas romer möter
fördomar, intolerans, diskriminering och
social exkludering i det dagliga livet.
Segregering av romers barn i skolan utgör
ett ihållande problem i de flesta
medlemsstater. Diskrimineringen av
romer på arbetsmarknaden hindrar dem
från att förbättra sin förmåga att bryta sig
ur den onda fattigdomscirkeln.
Or. en
Ändringsförslag 251
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Skäl O
Förslag till resolution
O.
Många av Europas romer möter
fördomar, intolerans, diskriminering och
social exkludering i det dagliga livet.
Segregering av romers barn i skolan utgör
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag
O.
Romerna i Europa, individuellt
och som en grupp, möter antiziganism,
systematiska fördomar, intolerans,
diskriminering och social exkludering i det
106/150
AM\1104463SV.docx
ett ihållande problem i vissa
medlemsstater.
dagliga livet. Segregering av romers barn i
skolan utgör ett ihållande problem i vissa
medlemsstater.
Or. en
Ändringsförslag 252
Ivan Jakovčić
Förslag till resolution
Skäl O
Förslag till resolution
O.
Många av Europas romer möter
fördomar, intolerans, diskriminering och
social exkludering i det dagliga livet.
Segregering av romers barn i skolan utgör
ett ihållande problem i vissa
medlemsstater.
Ändringsförslag
O.
Många av Europas romer möter
fördomar, intolerans, fientlighet,
diskriminering och social exkludering i det
dagliga livet. Segregering av romers barn i
skolan utgör ett ihållande problem i vissa
medlemsstater.
Or. hr
Ändringsförslag 253
Cornelia Ernst
Förslag till resolution
Skäl O
Förslag till resolution
O.
Många av Europas romer möter
fördomar, intolerans, diskriminering och
social exkludering i det dagliga livet.
Segregering av romers barn i skolan utgör
ett ihållande problem i vissa
medlemsstater.
Ändringsförslag
O.
Många av Europas romer möter
fördomar, rasism, intolerans,
diskriminering och social exkludering i det
dagliga livet. Segregering av romers barn i
skolan utgör ett ihållande problem i vissa
medlemsstater.
Or. en
Ändringsförslag 254
Kostas Chrysogonos
AM\1104463SV.docx
107/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oa.
EU genomlever en allvarlig
ekonomisk och finansiell kris, med
konsekvenser som, i förening med andra
åtgärder såsom de drastiska
budgetnedskärningar som i vissa
medlemsstater har vidtagits mot krisen,
blir till skada för unionsmedborgarnas
grundläggande sociala rättigheter och
levnadsförhållanden, i form av att
arbetslösheten och fattigdomen ökar,
liksom också ojämlikhet och osäkra
arbetsförhållanden, att tillgången till
tjänster av god kvalitet begränsas (särskilt
tillgång till hälsovårdstjänster), och
demografisk recession och brottslighet,
något som även drabbar medborgarnas
välbefinnande.
Or. en
Ändringsförslag 255
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini
Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oa.
Antalet våldsamma attacker
riktade mot judar i Europa 2015 har väckt
allvarlig oro i judiska samfund.
Muslimska samfund har på ett
oproportionerligt sätt utgjort måltavla för
lagstiftning, politik och metoder avseende
terroristbekämpning. När dessa åtgärder
inte är grundade i rimliga misstankar
eller inte är legitima eller proportionerliga
kan de innebära en diskriminerande
partiskhet. Särskilt människor av
afrikansk härkomst faller offer för
diskriminering och rasism, i synnerhet
polisvåld och hatbrott.
PE589.299v01-00
SV
108/150
AM\1104463SV.docx
Or. en
Ändringsförslag 256
Caterina Chinnici
Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oa.
Med tanke på den snabba
utvecklingen av det moderna digitala
samhället är det nödvändigt att garantera
rätten att bli bortglömd för att radera
innehåll som kan vara kränkande för en
persons värdighet. Rätten till privatliv och
skydd av en persons anseende på nätet är
särskilt viktigt, framför allt när det gäller
barn som utgör den mest utsatta gruppen i
samhället.
Or. it
Ändringsförslag 257
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati
Piri
Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oa.
Frihet för samhällsaktörer är en
viktig del av principen om demokrati,
rättsstaten och grundläggande rättigheter.
Denna frihet har satts på spel i flera
medlemsstater genom antagandet av
nationella lagar eller direkta åtgärder
från myndigheternas sida.
Or. en
AM\1104463SV.docx
109/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 258
Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Louis Michel, Filiz Hyusmenova
Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oa.
På grundval av kommissionens
förslag antog rådet (rättsliga och inrikes
frågor) i september 2015 två beslut om att
omplacera 160 000 asylsökande från
Italien och Grekland, för att hjälpa dessa
länder att hantera trycket från
flyktingkrisen.
Or. en
Ändringsförslag 259
Alessandra Mussolini, József Nagy
Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oa.
Rätten att bli bortglömd, inom
området rätt till integritet, utgör en
grundläggande rättighet för varje person
att inte behöva se innehåll publicerat på
internet om sig själv, ifall detta utgör en
källa till fördomar.
Or. en
Ändringsförslag 260
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Péter Niedermüller
Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oa.
Endast 27 procent av européerna
känner till det gemensamma europeiska
PE589.299v01-00
SV
110/150
AM\1104463SV.docx
larmnumret 112, och än har inte alla
människor tillgång till det.
Or. de
Ändringsförslag 261
Soraya Post
Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oa.
Antalet våldsamma attacker
riktade mot judar i Europa 2015 har väckt
allvarlig oro i judiska samfund.
Or. en
Ändringsförslag 262
Barbara Spinelli
Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oa.
P. Antalet våldsamma attacker
riktade mot judar i Europa 2015 har väckt
allvarlig oro i judiska samfund.
Or. en
Ändringsförslag 263
Soraya Post
Förslag till resolution
Skäl Ob (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ob.
Muslimska samfund har på ett
oproportionerligt sätt utgjort måltavla för
AM\1104463SV.docx
111/150
PE589.299v01-00
SV
lagstiftning, politik och metoder avseende
terroristbekämpning. När dessa åtgärder
inte är grundade i rimliga misstankar
eller inte är legitima eller proportionerliga
kan de innebära en diskriminerande
partiskhet.
Or. en
Ändringsförslag 264
Angelika Mlinar, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Skäl Ob (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ob.
I Europeiska unionen är respekten
för de grundläggande rättigheterna
säkerställd både på nationell nivå genom
medlemsstaternas konstitutionella
demokratiska system och på EU-nivå
genom stadgan.
Or. en
Ändringsförslag 265
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl Ob (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ob.
I artiklarna 37 och 38 i stadgan
fastställs rätten till en hög nivå i fråga om
miljöskydd nära kopplat till
genomförandet av unionens politik.
Or. en
Ändringsförslag 266
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaPE589.299v01-00
SV
112/150
AM\1104463SV.docx
Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Skäl Ob (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ob.
Enligt strategin ”Handel för alla”
som antogs av kommissionen i oktober
2015 bör grundläggande rättigheter
respekteras i länder inom och utanför EU.
Or. en
Ändringsförslag 267
Barbara Spinelli
Förslag till resolution
Skäl Ob (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ob.
Q. Muslimska samfund har på ett
oproportionerligt sätt utgjort måltavla för
lagstiftning, politik och metoder avseende
terroristbekämpning. Dessa åtgärder kan
innebära en diskriminerande partiskhet.
Or. en
Ändringsförslag 268
Barbara Spinelli
Förslag till resolution
Skäl Oc (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oc.
R. Enligt forskning från
Europeiska antirasistiska nätverket faller
särskilt människor av afrikansk härkomst
offer för diskriminering och rasism, i
synnerhet polisvåld och hatbrott.
Or. en
AM\1104463SV.docx
113/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 269
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge
Förslag till resolution
Skäl Oc (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oc.
Enligt forskning från Europeiska
antirasistiska nätverket faller särskilt
människor av afrikansk härkomst offer
för diskriminering och rasism, särskilt
polisvåld och hatbrott.
Or. en
Ändringsförslag 270
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl Oc (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oc.
Fysiska och biologiska
komponenter av jorden/atmosfärsystemet
är i många fall så pass förorenade att
normala miljöprocesser påverkas negativt.
Or. en
Ändringsförslag 271
Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Skäl Oc (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oc.
Kommissionen har uppgett att
viktiga frågor som hotar
rättsstatsprincipen inte har lösts i vissa
medlemsstater.
PE589.299v01-00
SV
114/150
AM\1104463SV.docx
Or. en
Ändringsförslag 272
Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel
Förslag till resolution
Skäl Od (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Od.
I sin dom från den 6 oktober 2015
förklarade Europeiska unionens domstol
den gamla safe harbour-ramen ogiltigt.
Domstolen betonade i detta sammanhang
rätten, som garanteras genom stadgan, till
skydd av personuppgifter och det uppdrag
som de nationella tillsynsmyndigheterna
anförtrotts med enligt stadgan.
Or. en
Ändringsförslag 273
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Skäl Od (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Od.
Korruptionsbrott är en grov
kränkning av de grundläggande
rättigheterna och ett hot mot demokratin
och rättsstaten.
Or. en
Ändringsförslag 274
Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel
Förslag till resolution
Skäl Oe (nytt)
AM\1104463SV.docx
115/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oe.
Enligt FRA:s fältundersökningar
med offentliga tjänstemän och
yrkesverksamma utgör rådande negativa
sociala attityder och stereotyper ett stort
hinder i kampen mot diskriminering av
och hatbrott mot hbt-personer.
Or. en
Ändringsförslag 275
Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Skäl Of (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Of.
I nya rapporter påvisas en ökning
av rädsla och osäkerhet i de judiska och
muslimska samfunden i EU.
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-paper-01-2015post-paris-attacks-fundamental-rights-considerations-0_en.pdf
Or. en
Ändringsförslag 276
Angelika Mlinar, Louis Michel, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Skäl Og (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Og.
Enligt forskning från Europeiska
antirasistiska nätverket faller särskilt
människor av afrikansk härkomst offer
för diskriminering och rasism, i synnerhet
polisvåld och hatbrott.
Or. en
PE589.299v01-00
SV
116/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 277
Branislav Škripek
Förslag till resolution
Skäl Oh (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Oh. Mer än en miljon människor,
mestadels flickor, berövades under 2015
sin grundläggande rätt till liv, enligt vad
som fastställs i artikel 2 i EU-stadgan om
de grundläggande rättigheterna, genom
utförande av begärt avbrytande av
havandeskap.
Or. en
Ändringsförslag 278
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Underrubrik 1
Förslag till resolution
Värdighet
Ändringsförslag
Mänskliga rättigheter, värdighet och ickediskriminering
Or. en
Ändringsförslag 279
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon,
Dennis de Jong
Förslag till resolution
Underrubrik 1
Förslag till resolution
Värdighet
Ändringsförslag
Mänskliga rättigheter, värdighet och ickediskriminering
Or. en
AM\1104463SV.docx
117/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 280
Branislav Škripek
Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-1.
Europaparlamentet efterlyser en
omgående översyn av förekomsten av
könsbaserat dödande, varvid
könsselektiva aborter utförs vilket leder
till att det föds färre flickor än pojkar.
Or. en
Ändringsförslag 281
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon,
Dennis de Jong
Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
-1.
Europaparlamentet påminner om
att mänskliga rättigheter, i linje med
internationell rätt, är universella och
odelbara. Parlamentet framhåller att detta
innebär att de mänskliga rättigheterna för
en grupp inte kan tillämpas för att
undergräva andras rättigheter.
Parlamentet anser att mänskliga
rättigheter alltid är kompletterande, och
att en rättvis balans måste skapas mellan
rättigheter för alla i ett rikt och
mångfaldigt samhälle.
Or. en
Ändringsförslag 282
Marijana Petir
Förslag till resolution
Punkt 1
PE589.299v01-00
SV
118/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans värdighet är okränkbar och
måste respekteras och skyddas.
Parlamentet uppmanar till
medvetandehöjning bland EU:s
medborgare om alla människors
inneboende värdighet för att uppnå ett mer
tolerant och inkluderande samhälle.
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans värdighet är den okränkbara
grunden för alla grundläggande
rättigheter och inte får utsättas för någon
instrumentalisering. Parlamentet
upprepar vidare att den måste respekteras
och skyddas inom ramen för alla EUinitiativ. Parlamentet uppmanar till
medvetandehöjning bland EU:s
medborgare om alla människors
inneboende värdighet för att uppnå ett mer
mänskligt och rättvist samhälle.
Or. en
Ändringsförslag 283
Eleftherios Synadinos
Förslag till resolution
Punkt 1
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans värdighet är okränkbar och
måste respekteras och skyddas.
Parlamentet uppmanar till
medvetandehöjning bland EU:s
medborgare om alla människors
inneboende värdighet för att uppnå ett mer
tolerant och inkluderande samhälle.
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans liv och värdighet är
okränkbara och måste respekteras och
skyddas. Parlamentet uppmanar till
informations och medvetandehöjning
bland EU:s medborgare om alla
människors inneboende värdighet, trygghet
och välbefinnande för att uppnå ett mer
tolerant samhälle som inte utesluter någon
på ett orättvist sätt.
Or. el
Ändringsförslag 284
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Punkt 1
AM\1104463SV.docx
119/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans värdighet är okränkbar och
måste respekteras och skyddas.
Parlamentet uppmanar till
medvetandehöjning bland EU:s
medborgare om alla människors
inneboende värdighet för att uppnå ett mer
tolerant och inkluderande samhälle.
1.
Europaparlamentet upprepar att
grunden för alla grundläggande
rättigheter ska utgöras av att människans
värdighet är okränkbar och måste
respekteras och skyddas. Parlamentet
uppmanar till medvetandehöjning bland
EU:s medborgare om alla människors
inneboende värdighet för att uppnå ett mer
tolerant och inkluderande samhälle.
Or. en
Ändringsförslag 285
Ivan Jakovčić
Förslag till resolution
Punkt 1
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans värdighet är okränkbar och
måste respekteras och skyddas.
Parlamentet uppmanar till
medvetandehöjning bland EU:s
medborgare om alla människors
inneboende värdighet för att uppnå ett mer
tolerant och inkluderande samhälle.
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans värdighet är okränkbar och
måste respekteras och skyddas.
Parlamentet uppmanar till
medvetandehöjning bland EU:s
medborgare om alla människors
inneboende värdighet för att uppnå ett mer
tolerant, lyhört och inkluderande samhälle.
Or. hr
Ändringsförslag 286
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Punkt 1
Förslag till resolution
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans värdighet är okränkbar och
måste respekteras och skyddas.
Parlamentet uppmanar till
medvetandehöjning bland EU:s
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag
(Berör inte den svenska versionen.)
120/150
AM\1104463SV.docx
medborgare om alla människors
inneboende värdighet för att uppnå ett mer
tolerant och inkluderande samhälle.
Or. en
Ändringsförslag 287
Lorenzo Fontana
Förslag till resolution
Punkt 1
Förslag till resolution
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans värdighet är okränkbar och
måste respekteras och skyddas.
Parlamentet uppmanar till
medvetandehöjning bland EU:s
medborgare om alla människors
inneboende värdighet för att uppnå ett
mer tolerant och inkluderande samhälle.
Ändringsförslag
1.
Europaparlamentet upprepar att
människans värdighet är okränkbar och
måste skyddas framför allt av EUinstitutionerna, och fördömer kraftfullt
sådan politik som allvarligt har skadat
många unionsmedborgares mänskliga
värdighet.
Or. it
Ändringsförslag 288
Beatrix von Storch
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet upprepar sitt
fördömande av surrogatmoderskap enligt
punkt 115 i sin resolution av den 17
december 2015 om årsrapporten om
mänskliga rättigheter och demokrati i
världen 2014 och Europeiska unionens
politik på området (2015/2229(INI)):
”Europaparlamentet fördömer
surrogatmoderskap såsom stridande mot
kvinnans människovärde, eftersom
hennes kropp och dess reproduktiva
funktioner utnyttjas som en handelsvara.
AM\1104463SV.docx
121/150
PE589.299v01-00
SV
Parlamentet anser att surrogatmoderskap
– som innebär att förökningsförmågan,
framför allt hos utsatta kvinnor i
utvecklingsländerna, utnyttjas och att
människokroppen används för ekonomisk
eller annan vinning – ska förbjudas och i
brådskande ordning behandlas i
instrument för de mänskliga
rättigheterna.”
Or. en
Ändringsförslag 289
Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet beklagar djupt
att rådet fortfarande inte har antagit 2008
års förslag till direktiv om genomförande
av principen om likabehandling av
personer oavsett religion eller övertygelse,
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell
läggning. Parlamentet välkomnar
kommissionens prioritering av detta
direktiv. Parlamentet upprepar sin vädjan
till rådet att anta förslaget så snart som
möjligt.
Or. en
Ändringsförslag 290
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon,
Dennis de Jong
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet beklagar djupt
att rådet fortfarande inte har antagit 2008
PE589.299v01-00
SV
122/150
AM\1104463SV.docx
års förslag till direktiv om genomförande
av principen om likabehandling av
personer oavsett religion eller övertygelse,
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell
läggning. Parlamentet välkomnar
kommissionens prioritering av detta
direktiv. Parlamentet upprepar sin vädjan
till rådet att anta förslaget så snart som
möjligt.
Or. en
Ändringsförslag 291
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet betonar vikten
av garantier för att principerna i artikel 2
e i stadgan tillämpas fullt ut i
unionslagstiftningen och i den nationella
lagstiftningen. Parlamentet är bedrövat
och oroat över kommissionens
motvillighet att inleda
överträdelseförfaranden till följd av
kränkningar av stadgan.
Or. it
Ändringsförslag 292
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet uppmanar
därför EU och medlemsstaterna att
erkänna den grundläggande rättigheten
till hälsa, eftersom hälso- och sjukvård
samt skydd utgör en avgörande
AM\1104463SV.docx
123/150
PE589.299v01-00
SV
förutsättning för människans värdighet.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna
att erkänna miljöskydd som ett väsentligt
led för att garantera den grundläggande
rätten till hälsa.
Or. en
Ändringsförslag 293
Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet påminner om
att unionen i sina förbindelser med
omvärlden ska bidra till skyddet av de
mänskliga rättigheterna. I detta
hänseende uppmanar parlamentet EUinstitutionerna att säkra en hög nivå på
skyddet av de mänskliga rättigheterna i
sina yttre förbindelser, men även i den
unionsinterna politik som har
konsekvenser utanför unionen.
Or. en
Ändringsförslag 294
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet är medvetet
om att sekularism, avseende den strikta
åtskillnaden av kyrkan och staten, och
statens neutralitet är avgörande för
skyddet av religions- och
övertygelsefriheten, för säkerställande av
lika behandling av alla religioner och
övertygelser samt bekämpning av
PE589.299v01-00
SV
124/150
AM\1104463SV.docx
diskriminering på grund av religion eller
övertygelse.
Or. en
Ändringsförslag 295
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati
Piri
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet påminner om
att återinförandet av dödsstraffet strider
mot EU:s grundläggande värderingar.
Or. en
Ändringsförslag 296
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Kati Piri, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1b.
Europaparlamentet påminner om
att medlemsstater ska respektera och
skydda den mänskliga värdigheten för
alla migranter, inbegripet i samband med
gränsförvaltning och asylprocesser.
Parlamentet uppmanar kommissionen
och medlemsstaterna att stärka samarbete
och tillsätta mer resurser för att rädda
migranters liv till sjöss i enlighet med
respekten för rätten till liv. Parlamentet
välkomnar det faktum att det i det nyligen
antagna förslaget om en europeisk gränsoch kustbevakning aviseras ett specifikt
uppdrag för byrån att stödja sök- och
AM\1104463SV.docx
125/150
PE589.299v01-00
SV
räddningsinsatser. Parlamentet påminner
om att reglerna om mottagningsvillkoren
för asylsökande och flyktingar inte får
beröva dem på deras grundläggande
rättigheter till en värdig levnadsstandard
och till fysisk och psykisk hälsa.
Or. en
Ändringsförslag 297
Beatrix von Storch
Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1b.
Europaparlamentet påminner om
domen C-34/10 från Europeiska unionens
domstol om att alla mänskliga ägg efter
befruktning utgör ett ”mänskligt embryo”.
Parlamentet lovordar det europeiska
medborgarinitiativet ”En av oss”
(ECI(2012)000005) för insamlingen av 1
721 626 underskrifter till stöd för juridiskt
beskydd av varje människas värdighet,
rätt till liv och integritet från
befruktningsskedet, inom EU:s
kompetensområden där sådant skydd är
av särskild vikt. Parlamentet beklagar att
kommissionen vägrade att genomföra
detta framgångsrika medborgarinitiativ
samt medborgarinitiativet om rätten till
vatten (”Right to water”).
Or. en
Ändringsförslag 298
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)
PE589.299v01-00
SV
126/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1b.
Europaparlamentet erinrar om
EU:s skyldighet att ansluta sig till
Europakonventionen i enlighet med
artikel 6 i EU-fördraget. Parlamentet
uppmanar kommissionen och rådet att se
till att denna skyldighet fullgörs så snart
som möjligt, under fullständig öppenhet
och i syfte att stärka skyddet för enskilda
och öka EU-institutionernas ansvar för de
åtgärder de vidtar eller underlåter att
vidta i fråga om de grundläggande
rättigheterna.
Or. it
Ändringsförslag 299
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1b.
Europaparlamentet fördömer alla
former av diskriminering och våld inom
EU gentemot alla människor, eftersom
detta utgör en direkt kränkning av
människans värdighet. Parlamentet
understryker att alla människors sexuella
och reproduktiva hälsa och därtill
hörande rättigheter måste respekteras,
inbegripet rätten till sin egen kropp och
sexualitet, och frihet från tvång,
diskriminering och våld.
Or. en
Ändringsförslag 300
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)
AM\1104463SV.docx
127/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1b.
Europaparlamentet uttrycker sin
oro över att lagar mot hädelse och
förolämpningar mot religion tillämpas i
EU som kan ha en ytterst negativ effekt
på yttrandefriheten. Parlamentet
uppmanar medlemsstaterna att avskaffa
sådana lagar.
Or. en
Ändringsförslag 301
Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Filiz Hyusmenova, Louis Michel
Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1b.
Europaparlamentet upprepar sin
uppmaning till respekt för människors
värdighet i slutet av livet, särskilt genom
garantier för att önskningar som uttrycks
i vårdtestamenten erkänns och
respekteras.
Or. en
Ändringsförslag 302
Beatrix von Storch
Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1c.
Europaparlamentet påminner om
att vid genomförandet av förbudet mot
tvång i sexuella eller reproduktiva
hälsofrågor som fastställdes vid den
internationella konferensen om
befolkning och utveckling (ICPD) i Kairo,
och med avseende på de internationellt
PE589.299v01-00
SV
128/150
AM\1104463SV.docx
bindande instrumenten om mänskliga
rättigheter, gemenskapens lagstiftning
såväl som de politiska befogenheterna
inom denna fråga, bör finansiering från
unionen inte tillhandahållas någon
juridisk person som främjar, stöder eller
deltar i förvaltning av någon åtgärd som
inbegriper sådana kränkningar av
mänskliga rättigheter såsom tvångsabort,
tvångssterilisering av kvinnor och män,
fastställande av fosters kön som leder till
könsselektion före födseln eller
barnamord, i synnerhet där sådana
åtgärder prioriteras genom psykiska,
sociala, ekonomiska eller rättsliga
påtryckningar. Parlamentet uppmanar
kommissionen att lägga fram en rapport
om hur unionens externa bistånd för
familjeplaneringsprogram genomförs.
Or. en
Ändringsförslag 303
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1c.
Europaparlamentet konstaterar
med oro att det fortfarande behövs stora
ansträngningar för att uppnå målen inom
ramen för Europa 2020-strategin om
fattigdom och social utslagning, eftersom
fattigdom och social utslagning i sig
hindrar individer från att leva ett värdigt
liv. Parlamentet uppmanar medlemsstater
att hitta den rätta kombinationen av
politik, inbegripet aktivering och
utbildning avseende sysselsättning samt
adekvata system för inkomststöd såväl
som tillgång till tjänster av hög kvalitet
och till utbildning.
Or. en
AM\1104463SV.docx
129/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 304
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1c.
Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att
beakta den demografiska utvecklingen
och hushållens förändrade storlek och
sammansättning när de utformar sin
politik. Parlamentet uppmanar med kraft
kommissionen och medlemsstaterna att se
till att deras social- och
sysselsättningspolitik inte innebär
diskriminering på grund av hushållens
storlek och sammansättning.
Or. en
Ändringsförslag 305
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1c.
Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att utvidga resultattavlan
för rättsskipningen i EU till att även
omfatta de straffrättsliga systemen och
respekten för de grundläggande
rättigheterna och rättsstatsprincipen.
Or. it
Ändringsförslag 306
Beatrix von Storch
PE589.299v01-00
SV
130/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Punkt 1d (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1d.
Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att kraftfullt fördöma
surrogatmoderskap i alla dess former,
som en kränkning av artikel 1
(människans värdighet) och artikel 3
(människans integritet) i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna, och föreslår en konkret
färdplan för att surrogatmoderskap ska
förbjudas och i brådskande ordning
behandlas i instrument för de mänskliga
rättigheterna, enligt vad som begärdes i
Europaparlamentets resolution av den 17
december 2015 om årsrapporten om
mänskliga rättigheter och demokrati i
världen 2014 och Europeiska unionens
politik på området (P8 TAPROV(2015)0470).
Or. en
Ändringsförslag 307
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Punkt 1d (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1d.
Europaparlamentet begär att
kommissionen, i samarbete med FRA,
lägger fram årliga rapporter om
situationen när det gäller de
grundläggande rättigheterna i de enskilda
medlemsstaterna. Parlamentet
understryker vikten av att förhindra
kränkningar av de grundläggande
rättigheterna i stället för att vidta åtgärder
i efterhand när sådana kränkningar
upprepas. Parlamentet uppmanar
kommissionen att föreslå en översyn av
FRA-förordningen, så att FRA får större
AM\1104463SV.docx
131/150
PE589.299v01-00
SV
behörighet och befogenheter.
Or. it
Ändringsförslag 308
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Punkt 1e (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1e.
Europaparlamentet påminner om
att rätten till tillgång till rättslig prövning
är avgörande för skyddet av alla
grundläggande rättigheter, demokratin
och rättsstatsprincipen. Parlamentet
begär att individer ska ha direkta och
lättillgängliga instrument till sitt
förfogande för att förhindra att
medlemsstaterna kränker deras
grundläggande rättigheter utan att
nationella domstolar eller EUinstitutionerna ges något som helst
bedömningsutrymme.
Or. it
Ändringsförslag 309
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Punkt 1f (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1f.
Europaparlamentet uppmanar
EU-institutionerna och medlemsstaterna
att undersöka effekten av
åtstramningsåtgärder, som förslagits eller
genomförts, i fråga om medborgarnas
grundläggande rättigheter, med tanke på
den oproportionerliga inverkan som
åtgärderna har haft på sysselsättningen
och tillväxten i Europa. Parlamentet
PE589.299v01-00
SV
132/150
AM\1104463SV.docx
begär garantier för att tillräckliga
resurser ställs till förfogande för att värna
om respekten för de grundläggande
rättigheterna och säkerställa nödvändiga
miniminivåer för åtnjutandet av de
medborgerliga, ekonomiska, kulturella
och sociala rättigheterna, med särskild
hänsyn tagen till de mest utsatta och
socialt mest missgynnade
befolkningsgrupperna. Parlamentet
uppmanar EU-institutionerna att
omedelbart vidta korrigerande åtgärder i
de fall där åtstramningsåtgärder har
påverkat unionsmedborgarnas
ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter negativt.
Or. it
Ändringsförslag 310
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Underrubrik 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Rättsstatsprincipen, demokrati och
grundläggande rättigheter
Or. en
Ändringsförslag 311
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Punkt 1e (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1e.
Europaparlamentet erinrar om
vikten av att garantera att de
gemensamma europeiska värden som
AM\1104463SV.docx
133/150
PE589.299v01-00
SV
anges i artikel 2 i EU-fördraget
respekteras fullt ut både i EUlagstiftningen och i den nationella
lagstiftningen samt i den offentliga
politiken och i genomförandet av
densamma.
Or. en
Ändringsförslag 312
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Punkt 1f (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1f.
Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att vidta åtgärder för en
årlig cykel för politiken genom vilken dess
tillämpning övervakas, med beaktande av
resultaten av årliga och särskilda
rapporter från Europeiska unionens
institutioner, såsom kommissionen och
FRA, Europarådet, Förenta nationerna
och organisationer i det civila samhället,
och att bidra till att förbättra
samordningen mellan berörda parter samt
utarbetandet av politik på grundval av
ökad insyn och dialog.
Or. en
Ändringsförslag 313
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Punkt 1g (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1g.
Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att inom ramen för sina
PE589.299v01-00
SV
134/150
AM\1104463SV.docx
kommande förslag systematiskt ta fram
särskilda konsekvensbedömningar vad
gäller grundläggande rättigheter.
Parlamentet upprepar att samtliga källor
för grundläggande rättigheter bör beaktas
eftersom bestämmelser om grundläggande
rättigheter inte begränsas av stadgan.
Or. en
Ändringsförslag 314
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati Piri
Förslag till resolution
Punkt 1h (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1h.
Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att tillhandahålla tydliga
indikatorer i syfte att bedöma
upprätthållandet av och respekten för de
grundläggande rättigheterna, och utlösa
förvarningsmekanismer vid kränkningar.
Sådana indikatorer kan utformas som en
resultattavla för grundläggande
rättigheter, möjligen som en utvidgning
av resultattavlan för rättsskipningen i EU,
som även bör omfatta bedömning av
straffrättsliga system. Indikatorerna bör
innehålla tydliga mekanismer för
insamling av data, däribland insamling av
jämställdhetsuppgifter uppdelade på de
olika diskrimineringsgrunderna.
Or. en
Ändringsförslag 315
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Punkt 1i (ny)
AM\1104463SV.docx
135/150
PE589.299v01-00
SV
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1i.
Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att
hitta en lösning för att bättre använda
Europarådets expertis och att inrätta en
formell kanal för samarbete i frågor som
rör rättsstatsprincipen och de
grundläggande rättigheterna samt att
stärka synergieffekterna mellan
institutionerna.
Or. en
Ändringsförslag 316
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Punkt 1j (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1j.
Europaparlamentet välkomnar att
rådet anordnar regelbundna debatter om
rättsstatsprincipen. Parlamentet menar
emellertid att sådana debatter inte är det
effektivaste sättet att lösa bristande
efterlevnad av Europeiska unionens
grundläggande värderingar. Parlamentet
beklagar att kommissionen och rådets
initiativ om rättsstatsprincipen är skilda
från varandra. Parlamentet beklagar att
det varken informerats eller involverats i
organisationen av dessa debatter.
Parlamentet uppmanar rådet att basera
sina debatter på resultaten av årliga och
särskilda rapporter från Europeiska
kommissionen, Europaparlamentet,
Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter, det civila
samhället, Europarådet och dess
Venedigkommission samt andra berörda
aktörer, både institutionella och andra.
Or. en
PE589.299v01-00
SV
136/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 317
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Punkt 1k (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1k.
Europaparlamentet uppmanar
EU-institutionerna och medlemsstaterna
att enas om det exakta innehållet i de
principer och standarder som följer av
rättsstatsprincipen och som varierar
nationellt, samt att överväga EUdomstolens redan befintliga definition av
rättsstatsprincipen som utgångspunkt för
debatt. Parlamentet påminner om att
denna definition inbegriper laglighet,
vilket innebär en öppen, ansvarig,
demokratisk och pluralistisk
lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, att den
verkställande makten inte får förfara
godtyckligt, oberoende och opartiska
domstolar, effektiv rättslig prövning,
inbegripet respekt för grundläggande
rättigheter och likhet inför lagen.
Or. en
Ändringsförslag 318
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Punkt 1l (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1l.
Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att se till att principerna
om de grundläggande rättigheterna
respekteras inom ramen för alla åtgärder
från medlemsstaterna som finansieras
genom EU:s sammanhållningspolitik.
AM\1104463SV.docx
137/150
PE589.299v01-00
SV
Parlamentet påminner om att
kommissionen inte bör tillåta sig att
använda EU-medel till åtgärder som inte
stämmer överens med unionens viktigaste
värden, dvs. de rättigheter, friheter och
principer som erkänns genom stadgan.
Or. en
Ändringsförslag 319
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Punkt 1m (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1m. Europaparlamentet understryker
att korruption är en grov kränkning av de
grundläggande rättigheterna. Parlamentet
konstaterar att detta i vissa medlemsstater
förekommer på högsta regeringsnivå och
kan anses som en institutionell form av
korruption. Parlamentet uppmanar
medlemsstaterna och institutionerna att ta
fram effektiva instrument för att bekämpa
och tillämpa påföljder för korruption och
att regelbundet kontrollera användningen
av offentliga medel, vare sig de är
europeiska eller nationella.
Or. en
Ändringsförslag 320
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Punkt 1n (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1n.
PE589.299v01-00
SV
138/150
Europaparlamentet uppmanar
AM\1104463SV.docx
kommissionen och medlemsstaterna att
säkerställa att aspekter av grundläggande
rättigheter är helt integrerade i alla nya
initiativ, såväl som i den europeiska
planeringsterminen.
Or. en
Ändringsförslag 321
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Underrubrik 2
Förslag till resolution
Migration, integration och inkludering
Ändringsförslag
Rättigheter och social inkludering för
migranter, flyktingar och asylsökande
Or. en
Ändringsförslag 322
Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1a.
Europaparlamentet påminner om
att man för att skydda de asylsökandes
grundläggande rättigheter måste
tillgodose de individuella grundläggande
behoven hos varje enskild person
tillräckligt väl under hela förfarandet,
från ankomsten och handläggningen till
prövningen av ansökan om internationellt
skydd. Parlamentet anser att detta
inbegriper tillhandahållande av bland
annat inkvartering, mat och medicinsk
och psykologisk vård.
Or. de
AM\1104463SV.docx
139/150
PE589.299v01-00
SV
Ändringsförslag 323
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Punkt 1o (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1o.
Europaparlamentet uppmanar alla
medlemsstater, EU-institutioner och EUmyndigheter att fullt ut respektera
Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna, 1951 års
Genèvekonvention angående flyktingars
rättsliga ställning och dess protokoll från
1967 vid gränsbevakningstjänstemäns
insatser och asylförfaranden. Parlamentet
uppmanar kommissionen att i sin roll som
fördragens väktare noggrant övervaka
och på ett effektivt sätt hantera eventuella
brott mot dessa lagar.
Or. en
Ändringsförslag 324
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Underrubrik 2a (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Europaparlamentet understryker den
grundläggande rätten att söka asyl och
uppmanar eftertryckligen EU och
medlemsstaterna att göra det möjligt att
skapa nya, säkra och lagliga vägar för
asylsökande att ta sig in i EU, så att
riskerna med att ta sig in på ett irreguljärt
sätt minskar, samt att bekämpa
människohandel.
Or. el
PE589.299v01-00
SV
140/150
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag 325
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Punkt 1g (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1g.
Europaparlamentet uppmanar
Europeiska unionen och medlemsstaterna
att skapa nya lagliga vägar in i
Europeiska unionen, för att minska
riskerna vid försök till irreguljär inresa
och antalet migranter som omkommer till
havs och bekämpa människohandeln och
utnyttjandet av människor samt risken för
refoulement.
Or. it
Ändringsförslag 326
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Kati
Piri
Förslag till resolution
Punkt 1p (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1p.
Europaparlamentet upprepar
vikten av effektiv och tidig identifiering
av, skyddsåtgärder och adekvat stöd med
avseende på utsatta grupper av
asylsökande, inbegripet ensamkommande
barn, offer för trauman eller tortyr,
förföljelse på grund av kön eller sexuell
läggning, allvarliga kränkningar av de
mänskliga rättigheterna och offer för
människohandel inom ramen för
mottagnings- asyl- och
integrationsprocesser. Parlamentet
uppmanar medlemsstater, EUinstitutioner och EU-myndigheter att ta
fram effektiva åtgärder för att skydda
dessa utsatta grupper. Parlamentet
uppmanar medlemsstater att ge dem
AM\1104463SV.docx
141/150
PE589.299v01-00
SV
snabb tillgång till anpassade
mottagningsvillkor och att de
tillhandahåller förfarandegarantier.
Parlamentet uppmanar kommissionen att
noggrant övervaka genomförandet av
direktiv 2013/32/EU om asylförfaranden,
med särskild hänsyn till asylsökande med
särskilda behov.
Or. en
Ändringsförslag 327
Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller
Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1b.
Europaparlamentet påminner om
att utsatta människor bara har
begränsade möjligheter att ta sig in i EU
på ett lagligt sätt, vilket inskränker rätten
till asyl och främjar användningen av
osäkra flyktvägar. Parlamentet efterlyser
inrättandet av humanitära korridorer och
därmed skapandet av en laglig och
säkrare inresemöjlighet för utsatta
människor.
Or. de
Ändringsförslag 328
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
Förslag till resolution
Punkt 1h (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1h.
Europaparlamentet uppmuntrar
kommissionen att sätta respekten för
migranternas rättigheter i centrum för
alla bilaterala eller multilaterala
samarbetsavtal med icke-EU-länder när
PE589.299v01-00
SV
142/150
AM\1104463SV.docx
det gäller migration, inklusive nya ramar
avseende partnerskap för migration och
återtagandeavtal.
Or. it
Ändringsförslag 329
Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller
Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1c.
Europaparlamentet påminner om
att hänsyn måste tas till de grundläggande
rättigheterna inte bara inom unionen,
utan även i samband med den verksamhet
som utförs av den europeiska gräns- och
kustbevakningen och nationella
gränsförvaltningsorgan. Parlamentet
uppmanar styrkorna att vara särskilt noga
med att följa principen om ”nonrefoulement” och förbudet mot kollektiva
utvisningar.
Or. de
Ändringsförslag 330
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Cécile
Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel,
Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Punkt 1q (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1q.
Europaparlamentet upprepar att
irreguljära migranter måste ges rätt till ett
effektivt rättsmedel om deras rättigheter
kränks.
Or. en
Ändringsförslag 331
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef
AM\1104463SV.docx
143/150
PE589.299v01-00
SV
Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel
Förslag till resolution
Punkt 1r (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1r.
Europaparlamentet välkomnar de
skyddsåtgärder för grundläggande
rättigheter som är inbyggda i förslaget om
en europeisk gräns- och
kustbevakningsbyrå, inbegripet inrättande
av befattningen ombud för de
grundläggande rättigheterna,
klagomålsmekanismen och byråns
utökade roll inom sök- och
räddningsinsatser till sjöss.
Or. en
Ändringsförslag 332
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann
Förslag till resolution
Punkt 1s (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1s.
Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna och kommissionen att
vidta nödvändiga åtgärder för att
tillhandahålla information om och
säkerställa insyn i förvarstagandet av
migranter och asylsökande i ett flertal
medlemsstater.
Or. en
Ändringsförslag 333
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Anna Hedh,
Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann,
Kati Piri
PE589.299v01-00
SV
144/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Punkt 1t (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1t.
Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att säkerställa att
kvinnliga offer för könsrelaterad
förföljelse eller skada, tortyr, våldtäkt
eller andra allvarliga former av psykiskt,
fysiskt eller sexuellt våld har verklig
tillgång till internationellt skydd och att
ge dem tillbörlig behandling och tillbörligt
stöd, i enlighet med interna regler och
internationella åtaganden som gäller för
offer för våld såsom FN:s
tortyrkonvention och Europarådets
konvention om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och våld
i hemmet. Parlamentet uppmanar
medlemsstaterna att följa kommissionens
riktlinjer för tillämpningen av direktiv
2003/86/EG om rätt till
familjeåterförening, bland annat när det
handlar om att familjemedlemmar som
kommit inom ramen för
familjeåterförening omedelbart ska
beviljas eget uppehållstillstånd i särskilt
svåra situationer, såsom våld i hemmet.
Or. en
Ändringsförslag 334
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri
Förslag till resolution
Punkt 1u (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1u.
Europaparlamentet påminner om
att rätten till en rättvis rättegång utgör en
integrerad del av direktivet om
asylförfaranden, inbegripet rätten till ett
effektivt rättsmedel. Parlamentet
uppmanar medlemsstater att upprätthålla
AM\1104463SV.docx
145/150
PE589.299v01-00
SV
denna rättighet och sörja för alla
förfarandegarantier och tillgång till
rättsväsendet för asylsökande.
Parlamentet påminner om att rätten till
tolkning och översättning vid
straffrättsliga förfaranden regleras genom
direktivet om rätt till tolkning och
översättning vid straffrättsliga
förfaranden (direktiv 2010/64/EU).
Parlamentet uppmanar medlemsstater att
respektera förfarandegarantier även vad
gäller asylsökande.
Or. en
Ändringsförslag 335
Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Ana Gomes,
Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis
Kyrkos
Förslag till resolution
Punkt 1v (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1v.
Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att fullgöra sin rättsliga
skyldighet att erkänna sexuell läggning
och könsidentitet som giltig grund för
rädsla och tillhandahålla lämplig
utbildning för yrkesverksamma inom
asylsektorn (t.ex. intervjuare och tolkar) i
syfte att identifiera grunder för asyl som
särskilt gäller för hbti-personer.
Or. en
Ändringsförslag 336
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann
Förslag till resolution
Punkt 1w (ny)
PE589.299v01-00
SV
146/150
AM\1104463SV.docx
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1w.
Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att säkerställa att de kan
känna igen behovet av särskilda garantier
avseende förfarande och mottagande som
grundas på de sökandes personliga
egenskaper.
Or. en
Ändringsförslag 337
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, SylviaYvonne Kaufmann, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos
Förslag till resolution
Punkt 1x (ny)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
1x.
Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att säkerställa att den
komplicerade karaktären hos hbtirelaterade asylansökningar beaktas på ett
korrekt sätt vid förfaranden som grundas
på konceptet säkert tredjeland, konceptet
säkert ursprungsland, konceptet första
asylland eller begreppet efterföljande
ansökningar, inbegripet en grundlig
bedömning varigenom den allmänna
situationen för hbti-personer i
tredjeländerna i fråga beaktas.
Or. en
Ändringsförslag 338
Izaskun Bilbao Barandica
Förslag till resolution
Punkt 2
Förslag till resolution
2.
Europaparlamentet anser att
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag
2.
147/150
Europaparlamentet anser att
PE589.299v01-00
SV
flyktingars sociala inkludering och
kulturella integration i värdsamhällena är
en dynamisk tvådimensionell process (med
både rättigheter och skyldigheter) som
utgör en utmaning och en möjlighet som
kräver ansvarstagande och ansträngningar
från såväl flyktingarna som
medlemsstaterna och deras lokala och
regionala myndigheter och mottagande
samhällen.
flyktingars sociala inkludering och
kulturella integration i värdsamhällena är
en dynamisk tvådimensionell process (med
både rättigheter och skyldigheter) som
utgör en utmaning och en möjlighet som
kräver ansvarstagande och ansträngningar
från såväl flyktingarna som
medlemsstaterna och deras lokala och
regionala myndigheter och mottagande
samhällen, vilket kräver att man på dessa
institutionella nivåer deltar i den växande
beslutsprocessen på området.
Or. es
Ändringsförslag 339
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Förslag till resolution
Punkt 2
Förslag till resolution
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att
flyktingars sociala inkludering och
kulturella integration i värdsamhällena är
en dynamisk tvådimensionell process (med
både rättigheter och skyldigheter) som
utgör en utmaning och en möjlighet som
kräver ansvarstagande och ansträngningar
från såväl flyktingarna som
medlemsstaterna och deras lokala och
regionala myndigheter och mottagande
samhällen.
2.
Europaparlamentet anser att
flyktingars sociala inkludering och
integration i värdsamhällena ingår i en
dynamisk övergripande process som utgör
en utmaning och en möjlighet som kräver
ansvarstagande på alla nivåer inom
samhället och samordnade ansträngningar.
Or. fr
Ändringsförslag 340
Barbara Kudrycka, Michał Boni
Förslag till resolution
Punkt 2
Förslag till resolution
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att
flyktingars sociala inkludering och
kulturella integration i värdsamhällena är
en dynamisk tvådimensionell process (med
2.
Europaparlamentet anser att
flyktingars sociala inkludering och
kulturella integration i värdsamhällena är
en dynamisk tvådimensionell process (med
PE589.299v01-00
SV
148/150
AM\1104463SV.docx
både rättigheter och skyldigheter) som
utgör en utmaning och en möjlighet som
kräver ansvarstagande och ansträngningar
från såväl flyktingarna som
medlemsstaterna och deras lokala och
regionala myndigheter och mottagande
samhällen.
både rättigheter och skyldigheter), i vilken
respekt för de värderingar som EU bygger
på måste utgöra en integrerad del, som
utgör en utmaning och en möjlighet som
kräver ansvarstagande och ansträngningar
från såväl flyktingarna som
medlemsstaterna och deras lokala och
regionala myndigheter och mottagande
samhällen.
Or. en
Ändringsförslag 341
Kostas Chrysogonos
Förslag till resolution
Punkt 2
Förslag till resolution
2.
Europaparlamentet anser att
flyktingars sociala inkludering och
kulturella integration i värdsamhällena är
en dynamisk tvådimensionell process (med
både rättigheter och skyldigheter) som
utgör en utmaning och en möjlighet som
kräver ansvarstagande och
ansträngningar från såväl flyktingarna
som medlemsstaterna och deras lokala och
regionala myndigheter och mottagande
samhällen.
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att
migranters och flyktingars sociala
inkludering i värdsamhällena är en
dynamisk och flerdimensionell process i
vilken migranter och flyktingar,
medlemsstaterna, deras lokala och
regionala myndigheter och mottagande
samhällen alla spelar en avgörande roll.
Or. en
Ändringsförslag 342
Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld
Förslag till resolution
Punkt 2
Förslag till resolution
2.
Europaparlamentet anser att
flyktingars sociala inkludering och
kulturella integration i värdsamhällena är
AM\1104463SV.docx
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att
flyktingars sociala inkludering och
integration i värdsamhällena är en
149/150
PE589.299v01-00
SV
en dynamisk tvådimensionell process (med
både rättigheter och skyldigheter) som
utgör en utmaning och en möjlighet som
kräver ansvarstagande och
ansträngningar från såväl flyktingarna
som medlemsstaterna och deras lokala och
regionala myndigheter och mottagande
samhällen.
dynamisk tvådimensionell process (med
både rättigheter och skyldigheter) för
flyktingarna och medlemsstaterna och
deras lokala och regionala myndigheter och
mottagande samhällen.
Or. en
Ändringsförslag 343
Notis Marias
Förslag till resolution
Punkt 2
Förslag till resolution
Ändringsförslag
2.
Europaparlamentet anser att
flyktingars sociala inkludering och
kulturella integration i värdsamhällena är
en dynamisk tvådimensionell process (med
både rättigheter och skyldigheter) som
utgör en utmaning och en möjlighet som
kräver ansvarstagande och ansträngningar
från såväl flyktingarna som
medlemsstaterna och deras lokala och
regionala myndigheter och mottagande
samhällen.
2.
Europaparlamentet anser att
flyktingars sociala inkludering och
kulturella integration i värdsamhällena är
en dynamisk tvådimensionell process (med
både rättigheter och skyldigheter) som
utgör en utmaning och en möjlighet som
kräver ansvarstagande och ansträngningar
från såväl flyktingarna som
medlemsstaterna.
Or. el
PE589.299v01-00
SV
150/150
AM\1104463SV.docx
Download