Datum
FHS beteckning
2007-11-16
1352/7:1
Sida
Mona Lundkvist
HF/Pers
Handlingsplan vid kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier
Inledning
Handlingsplan vid diskriminering och kränkande särbehandling
Denna handlingsplan avser kränkande särbehandling inklusive kränkning på grund av
kön – sexuella trakasserier. Planen vänder sig till alla medarbetare och studenter vid
Försvarshögskolan. Den som blir utsatt för kränkning på grund av kön har skydd av
Jämställdhetslagen (1991:433). Enligt lagstiftningen är Försvarshögskolan skyldig att
aktivt främja jämställda villkor samt förebygga diskriminering och kränkning på grund
av kön. Om Försvarshögskolan får kännedom om kränkning på grund av kön inom
ramen för sin verksamhet, har Försvarshögskolan en skyldighet att skyndsamt utreda
och vidta åtgärder.
Information och tillgänglighet
 Denna plan skall presenteras för personalen vid särskilt angivet tillfälle och
vid nyanställningar.
 Den skall presenteras för och distribueras till samtliga nyantagna studenter.
 Den skall finnas på Försvarshögskolans hemsida och intranät.
Vad menas med sexuella trakasserier?
I Jämställdhetslagen (1991:433) 6 § definieras sexuella trakasserier:
"Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet
uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbete".
Som lagbestämmelsen anger, omfattar definitionen två olika typer av
kränkningar:
 dels kränkning på grund av kön
 dels kränkningar av sexuell art
Gemensamt för dem är att det handlar om sexuella trakasserier om en individ
upplever att beteendena eller handlingarna är ovälkomna och kränker personens
integritet.
Exempel på trakasserier av sexuell art är:
 Tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring av sexuellt slag.
 Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord.
1(4)
Datum
FHS beteckning
2007-11-16
1352/7:1
Sida


2(4)
Ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel, hälsostatus eller
privatliv.
Ovälkomna pornografiska bilder eller berättelser.
Trakasserier grundade på kön kan vara generaliseringar som nedvärderar kvinnor, män
eller transpersoner som grupp, eller förolämpningar och stötande kommentarer om
utseende och klädsel som upplevs kränkande. Det kan även handla om mindre synliga
och indirekta trakasserier som påverkar den studerandes eller den anställdes
arbetssituation negativt.
Exempel kan vara:
 Att exempelvis inte lyssna på eller utestänga och förminska någon på grund
av dess könsidentitet/könsuttryck.
 Att exempelvis utsätta någon för kränkande skämt eller inte ta dennes åsikter
på allvar.
 Att exempelvis medvetet se till att den studerande eller den anställda inte får
nödvändig information för att denne skall kunna utföra sina arbetsuppgifter
på ett bra sätt.
Policy avseende ansvarsfördelning och förebyggande arbete vid kränkande
särbehandling samt sexuella trakasserier
FHS accepterar under inga omständigheter sexuella trakasserier. FHS tar avstånd från
alla former av sexuella trakasserier och accepterar inte att sådana förekommer på
arbetsplatsen.
Förekomst av sexuella trakasserier är en ledningsfråga och inte en privat fråga för den
som drabbas. Chefer på alla nivåer på Försvarshögskolan skall ha kunskaper om vad
könskränkningar är, vad det kan leda till och hur det ska hanteras. Organisationsenhetscheferna har det yttersta ansvaret för att inga sexuella trakasserier ska förekomma
på den egna enheten. Vid utredningen av det enskilda ärendet skall Försvarshögskolans
handläggningsordning tillämpas. Inget utrymme lämnas för lokala bedömningar.
Nedanstående åtgärder ingår bland fortlöpande insatser som organisationsenhetschef i samarbete med Jämställdhetsrådet ansvarar för:
 Återkommande information till anställda och studenter om sexuella
trakasserier och handlingsplanen.
 Vid återkommande utvärderingar av den psykosociala arbetsmiljön bevaka
jämställdhetsaspekter för att förebygga och motverka kränkningar p g a kön,
könsidentitet/könsuttryck.
 Vaksamhet mot kränkande inslag i bemötande och fördelning av
arbetsuppgifter.
Datum
FHS beteckning
2007-11-16
1352/7:1
Sida

3(4)
Strävan efter jämn könsfördelning på alla nivåer inom Försvarshögskolan.
Handläggningsordning vid kränkande särbehandling samt
sexuella trakasserier
När kan man kontakta någon?
Vid funderingar kring dessa frågor:
 bekymmer som berör sexuella trakasserier som du bara vill samtala med
någon förutsättningslöst kring
 ett allvarligt problem du vill diskutera
 ett allvarligt problem angående vilket du vill göra en formell anmälan
Det handlar om din upplevelse av att bli kränkande behandlad.
Vad händer då?
Institutionen/avdelningen har skyldighet att bistå den anställd eller student som
känner sig utsatt för kränkning. Vad som händer måste bedömas utifrån varje
enskilt fall. Ingenting görs utan ditt medgivande
Exempel på vad som kan göras:
 Ett samtal med den person du tagit kontakt med kan hjälpa dig att få rätsida
på situationen.
 Din kontaktperson träffar den du upplever dig ha bekymmer med för att
samtala om situationen.
 Du gör, eventuellt med hjälp av den person du tagit kontakt med, en formell
anmälan. En formell anmälan utreds alltid centralt av
jämställdhetshandläggare och/eller Personalavdelningen.
För att uppnå större likformighet och högre kvalitet i arbetet skall utredningar av
enskilda ärenden rörande diskriminering eller trakasserier hanteras på central nivå inom
Försvarshögskolan.
En formell anmälan ställs till rektor, anmälan blir därmed en allmän handling.
Handläggare utses av C Personalavdelningen i samråd med rektor. När det gäller
kränkning på grund av kön skall dessutom jämställdhetsfunktionens expertis på Kansliet
nyttjas. Utredningen skall bedrivas skyndsamt och med iakttagande av största möjliga
diskretion till skydd för båda parter.
Arbetsgivaren har rätt att tillgripa sanktioner: för anställda alltifrån varning eller
löneavdrag till i allvarliga fall avsked, för studenter från varning till avstängning från
utbildningen. Har ärenden polisanmälts gäller brottsbalkens paragrafer kap. 4, §7,
ofredande, kap. 6, §7, sexuellt ofredande, kap. 6, §2, sexuellt tvång, kap. 6, §3, sexuellt
utnyttjande, kap. 6, §1, våldtäkt.
Datum
FHS beteckning
2007-11-16
1352/7:1
Sida
4(4)
Vad kan man göra själv?
Det är aldrig ditt fel om du blir utsatt för sexuella trakasserier. Det är din
rättighet att reagera, agera och få stöd i den processen.



Om du själv blir utsatt för trakasserier, tala tydligt om, muntligt eller skriftligt, för
den som trakasserar att beteendet är oacceptabelt och att du vill att det ska upphöra.
Om du inte själv kan eller vill göra det har du rätt att få hjälp av institutionschef eller
Personalavdelningen.
Skriv gärna ner händelser platser och tider när kränkningarna ägde rum, och berätta
för någon du har förtroende för om vad som pågår. Det kan vara viktigt material om
du vill driva ärendet vidare.
Om du ser sexuella trakasserier i din omgivning, visa respekt och stöd till den som
blir utsatt.
Kontaktpersoner
Jämställdhetsrådet:
Mia Heikkilä, handläggare för strategiska jämställdhetsfrågor, rum 4G04
08-553 425 12
mia.heikkilä@fhs.se
Mona Lundkvist (vikarie för Ann Odeldahl) personalhandläggare, rum 3A30
08-553 425 40
[email protected]
Personalavdelningen:
Åsa Anthony, personalhandläggare, rum 3A29
08-553 425 39
[email protected]
Företagshälsovård:
BETANIA
08-503 114 00
[email protected]
Studenthälsovård:
Ännu inte fastställd
Mer information om vad som gäller och vilken hjälp som finns att få finner du
även på intranätet.