HSU 2005-11-15 p 6
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställare Vård
2005-11-01
LS 0510-1803
Handläggare:
Magnus Liljegren
Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2006
Ärendet
I april 2005 beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet om nya riktlinjer för
folkhälsoanslaget (2005-04-19, LS 0502-0346). Riktlinjerna gäller för åren
2006-2008. Prioriterade områden är:
 Livsvillkor - sprida kunskap om hälsans risk- och friskfaktorer
och om hur denna kunskap kan användas i praktiskt
folkhälsoarbete.
 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 Levnadsvanor
 En god psykisk hälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna
 Hälsofrämjande arbete riktat mot äldre
För år 2006 finns 26 000 tkr att fördela ur folkhälsoanslaget. Syftet är ”En
god och jämlik hälsa för alla i länet”. Detta ska uppnås genom att stimulera
och möjliggöra utveckling av folkhälsoarbetet inom vissa prioriterade
områden på regional och lokal nivå i Stockholms län. Med folkhälsoarbete
menas här ett långsiktigt målinriktat och strukturerat arbete för att främja
hälsa och förebygga sjukdom riktat mot individer, befolkning och samhälle.
Anslaget delas i första hand ut till metodutveckling med
primärpreventiv/hälsofrämjande ansats, projekt som syftar till att
implementera väl beprövade primärpreventiva/hälsofrämjande metoder och
arbetssätt i befintlig verksamhet samt till informationsinsatser/utbildning om
hälsans villkor.
Folkhälsoanslag kan sökas av aktörer i Stockholms län, dock ej
privatpersoner. Medel tilldelas enbart projekt med hälsofrämjande och/eller
förebyggande ansatser (primärprevention) och som beaktar kvinnors och
mäns, flickors och pojkars olika behov och preferenser. Medel utbetalas inte
till reguljär verksamhet eller sådan verksamhets- eller metodutveckling som
kan anses ingå i ordinarie budget och uppdrag.
I riktlinjerna anges att projekt ska utgå från dokumenterade behov, sträva
efter en jämlik och jämställd hälsofördelning och planera för
vidmakthållande och vidare tillämpning.
Ansökningarna har granskats av en särskild grupp, folkhälsoanslagets
sakkunniggrupp (FolSak), bestående av fem medarbetare på Beställare Vård
med folkhälsovetenskaplig kompetens. Projektansökningar som avser
Bilagor:
1 Ansökningar om medel ur folkhälsoanslaget som föreslås bifall
2 Ansökningar om medel ur folkhälsoanslaget som föreslås avslag
2 (6)
pågående projekt granskas utifrån följsamhet till projektplan och uppsatta
mål.
I detta ärende lämnas förslag till beslut både när det gäller pågående
flerårsprojekt och nya bidragsansökningar. Totalt har 76 ansökningar
inkommit, varav 30 avser pågående flerårsprojekt. De projekt som bedöms
uppfylla folkhälsoanslagets riktlinjer föreslås finansiering. Med anledning
av att ett stort antal flerårsprojekt pågår fördelas medel till relativt få nya
projekt för 2006.
Förslag till bifall lämnas till 39 ansökningar. För pågående flerårsprojekt
beviljas i 3 fall förlängd projekttid utan vidare finansiering och i 25 fall
fördelas sammanlagt 17 762 tkr. 11 nya projekt föreslås finansiering om
sammanlagt 4 674 tkr. Förslag att reservera medel lämnas i två fall om
sammanlagt 734 tkr.
Förslag lämnas vidare om att uppdra åt Beställare vård att redovisa hur
överskjutande medel, 2 830 tkr ska användas. Medlen ska användas för
folkhälsoinsatser i enlighet med folkhälsoanslagets riktlinjer.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar
Bevilja sammanlagt 17 762 tkr till 25 pågående flerårsprojekt
genom
att
anvisa Folktandvården Stockholms län AB 100 tkr för projektet
”Tobaksfri familj”. (LS 0301-0053)
att
anvisa Lindeparkens gymnasiesärskola 500 tkr för projektet
”Friskare, smartare, gladare. Kostvanor och ätbeteende, daglig
fysisk aktivitet – ett utbildningsprogram i hälsosam livsstil för
ungdomar med utvecklingsstörning”. (LS 0301-0054)
att
anvisa Karolinska sjukhuset 1 973 tkr till projektet
”Diabetespreventiva programmet” (LS 0301-0328)
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Epidemiologiska enheten 1 330 tkr
för projektet ”Psykiatrisk epidemiologisk bevakning i Stockholms
län” (LS 0302-0424)
att
anvisa Karolinska institutet, Enheten för preventiv nutrition, 1
360 tkr för projektet ”Kost, livsstil och kamratstöd (KLOK)” (LS
0303-1302)
3 (6)
att
anvisa Karolinska institutet, Enheten för preventiv nutrition,
1 280 tkr för projektet ”Vegetariska kostterapier” (LS 0303-1303)
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete
625 tkr för projektet ”Healthy Cities” (LS 0401-0103)
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete
492 tkr för projektet ”Hälsofrämjande arbete för att stärka barn
och ungdomars psykiska hälsa och levnadsvanor” (LS 0401-0105)
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Enheten för psykisk hälsa 39 tkr för
projektet ”Utbildning för att genomföra DISA – en metod för att
förebygga psykisk ohälsa i form av stress och inåtvänd
problematik hos tonårsflickor” (LS 0401-0109)
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Centrum för tillämpad näringslära
126 tkr för projektet ”Bra mat och rörelsevanor för gravida
kvinnor” (LS 0401-0140)
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Centrum för tillämpad näringslära
600 tkr för projektet ”Att förebygga övervikt i grupper med
särskilda behov – metodutveckling kring utbildning och stöd för
personal inom handikappomsorg” (LS 0401-0142)
att
anvisa Danderyds sjukhus, Medicinska kliniken 251 tkr för
projektet ”Beslutsfattande i patient/befolkningsperspektivet:
Bedömning och prioritering av åtgärder vid upplevda
besvär/symtom” (LS 0401-0152)
att
anvisa Åstrandlaboratoriet, Idrottshögskolan, 980 tkr för projektet
”Fysisk aktivitet vid arbetspendling” (LS 0401-0158)
att
anvisa Lidingö primärvårdsrehab 900 tkr för projektet ”Fysisk
aktivitet på recept på Lidingö, FaR” (LS 0401-0176)
att
anvisa Paramedicin södra/Stockholms läns sjukvårdsområde 900
tkr för projektet ”Satsa friskt – ett projekt inom Stockholms
produktionsområde för att öka fysisk aktivitet och förbättra
kostvanor” (LS 0401-0201)
att
anvisa Sachsska Barnsjukhuset 300 tkr för projektet ”Livsstil och
allergi – en prospektiv undersökning av miljö- och
livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt” (LS
0401-0203)
4 (6)
att
anvisa Folkhälsoenheten Nacka, 400 tkr för projektet
”Hälsoprogram för fysisk aktivitet på vårdcentralerna – hur kan
det utformas inom befintliga ramar”( LS 0407-1416)
att
anvisa Sjukhuskyrkan Södertälje sjukhus, 112 tkr för projektet
”Barn och ungdomar i sorg”( LS 0407-1438)
att
anvisa SISU Idrottsutbildarna, 1 250 tkr för projektet
”Stockholms nätverk för fysisk aktivitet på recept”( LS 04081566)
anvisa Socialförvaltningen i Botkyrka, 300 tkr för projektet
”Trygga barn – ett projekt för att få våldsamma pappor att
upphöra med sin våldsamhet”. (LS 0408-1575)
att
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Epidemiologiska enheten och
Tillämpad näringslära, 500 tkr för projektet ”Indikationer på
kommunens arbete med att främja matvanor och fysisk aktivitet
bland barn och ungdomar”( LS 0408-1594)
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Socialmedicin, 1 320 tkr för
projektet ”Jämlikhet i hälsa”( LS 0408-1602)
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Tillämpad näringslära, 742 tkr för
projektet ”Överviktsprevention i praktiken – utveckling av en
verktygslåda för lokalt arbete bland barn 0-12 år med tyngdpunkt
på länets resurssvaga delar”( LS 0408-1606)
att
anvisa Centrum för folkhälsa, Arbets- och miljömedicin, 382 tkr
för projektet ”Orsaker till buller i skolmatsalar samt bullrets
effekter på hälsa- ätbeteende hos eleverna”( LS 0408-1609)
att
anvisa Kris & Traumacentrum, 1 000 tkr för projektet ”Ett
metodutvecklings- och samarbetsprojekt mellan Kris &
Traumacentrum, SLL och IPM” (LS 0501-0026)
att
Bevilja sammanlagt 4 674 tkr till 11 nya projekt genom
anvisa reAgeraklinikerna 270 tkr för projektet ”Äldre iranier i
Sverige, en studie av migrationens verkan på riskfaktorer för
hjärt- och kärlsjukdom” (LS 0509-1436)
att
anvisa Socialförvaltning i Botkyrka kommun 177 tkr för projektet
”Ökad rörelseträning genom införande av metoden MUGI
(motorisk utveckling som grund för inlärning) för 5-6 åringar i
Tullinge” (0509-1444)
att
anvisa Karolinska universitetssjukhuset, Kardiologiska kliniken
5 (6)
544 tkr för projektet ”Hjärt- och kärlrisker hos 60-åriga män och
kvinnor, boende i Stockholms län” (0509-1447)
att
anvisa Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum 152 tkr för
projektet ”Uppsökande tandvård – många berättigade är okända”
(LS 0509-1453)
att
anvisa Evexia Hälsopedagogiskt centrum AB 181 tkr för projektet
”Diabetesprevention med livsstilsförändring” (LS 0509-1458)
att
anvisa Centrum för folkhälsa 750 tkr för projektet ”Alcohol
helpline - Utveckling av en telefonlinje för riskkonsumenter, en
resurs i primärvårdens arbete med riskbruk av alkohol” (LS 05091466)
att
anvisa Centrum för folkhälsa 450 tkr för projektet ”EU-DAP II Implementering och spridning av ”Unplugged”, ett program för
skolbaserad prevention av Alkohol- Narkotika- och Tobaksbruk
(ANT).” (LS 0509 -1468)
att
anvisa Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av
psykisk ohälsa, NASP 300 tkr för projektet ”Förebyggande av
psykisk ohälsa och självmordshandlingar vid en gymnasieskola
genom att tidigt motverka skolk” (LS 0509-1473)
att
anvisa Centrum för folkhälsa/Lafa 300 tkr för projektet
”Informationssatsning för säkrare sex till alla 23-åringar i
Stockholms län” (LS 0509-1475)
att
anvisa Centrum för folkhälsa/Lafa 450 tkr för projektet
”www.frågachans.nu - en hemsida om sex- och samlevnad för 1013 åringar” (LS 0509-1476)
att
anvisa Markkontoret, Stockholms stad 1 100 tkr för projektet
”Gröna Kilstråk” (LS 0509-1480)
samt
att
att
Reservera sammanlagt 734 tkr genom
reservera 350 tkr till Stockholms Stadsmission för projektet ”
Volontärer Terapicenter” (LS 0509-1462)
reservera 384 tkr till Barnmedicinska enheten, Södertälje sjukhus
för projektet ”Terapikolonier för överviktiga barn. Läger för 1317 åringar med övervikt/fetma med fokus på livsstilsförändringar
och självutveckling med målet viktreduktion”
6 (6)
att
ge de medicinska programberedningarna i uppdrag att följa upp
nya projekt utpekade i bilaga 1, samt pågående projekt som hör
till respektive berednings ansvarsområde
att
ge Beställare Vård i uppdrag att till den 1 mars 2006 redovisa hur
reserverade och överskjutande medel ska användas
att
avslå sammanlagt 35 projekt i enlighet med bilaga 2
samt
att
omedelbart justera beslutet.
Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Aina Daléus