Tre förklaringar till utbildningsskillnader i hälsa

1
Tre förklaringar till
utbildningsskillnader i hälsa
Anton Lager, PhD, MPH
Chef, enheten för kartläggning och
analys, CES, SLL
2
I sammanfattning
• Utbildningsskillnader i hälsa (el sjd och
död) har åtminstone tre förklaringar:
– Hälsobeteenden & metabola riskfaktorer
– ”Exklusion” inkl vad det innebär rent materiellt
– Färdigheter (kognitiva/emo/sociala)
• Insatser bör inriktas på alla tre områden
3
Högt blodtryck,
högt BMI,
rökning (5x),
FA,
mm
Hälsobeteenden
& metabola
riskfaktorer
4
5
Högt blodtryck,
högt BMI,
rökning (5x),
FA,
mm
Hälsobeteenden
& metabola
riskfaktorer
”Exklusion”
(bla fr arbetsmarknad)
Självmord,
alkohol- och
narkotikarelaterad
dödlighet, olyckor,
psykisk sjukdom
mm
Åtta barn börjar
skolan!
Alla åtta börjar på
gymnasiet; fyra på
studieförberedande
program, tre på yrkesoch en på
introduktionsprogram
men bara fem får
examen (3)
Vid 25-34 års
ålder kommer
fem ha heltidsoch en
halvtidsjobb (2,5)
Sju går ut med
behörighet (1-2)
Vid 20-24 års
ålder kommer två
gå på högskolan
(4), tre ha
heltids- och en
halvtidsjobb (2,5)
Referenser
(1) Skolverket. Siris: Grundskolan – Slutbetyg årskurs 9; Läsåret 2010/11, (2) SCB. Sveriges befolkning efter kön och ålder 31
december 2013, (3) Skolverket. Siris: Gymnasieskolan – Genomströmning; Startläsår 2011/12, (4) Universitetskanslerämbetet.
Universitet och högskolor: Årsrapport 2013, (5) SCB. Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter veckoarbetstid (överenskommen), kön och
ålder: År 2013
7
Sammanräknad
medelförvärvsinkomst
(inkomster från anställning,
företagande, pension,
sjukpenning och andra
skattepliktiga
transfereringar),
medelinkomst för boende i
Sverige den 31/12, justerat
för inflation, standardiserat(
år 1991=100). Inkomster från
kapital ingår inte. Källa:
Statistiska centralbyrån
8
Högt blodtryck,
högt BMI,
rökning (5x),
FA,
mm
Hälsobeteenden
& metabola
riskfaktorer
”Exklusion”
(bla fr arbetsmarknad)
Kognitiva,
emotionella, &
sociala
färdigheter
Självmord,
alkohol- och
narkotikarelaterad
dödlighet, olyckor,
psykisk sjukdom
mm
IQ, impulskontroll,
samvetsgrannhet,
samarbetsförmåga,
mm
9
Figure 1. Effects of the Swedish comprehensive school reform on intelligence (IQ),
emotional control (EC), and emotional control after adjusting for the effect on IQ.
10
I sammanfattning
• Utbildningsskillnader i hälsa (el sjd och
död) har åtminstone tre förklaringar:
– Hälsobeteenden & metabola riskfaktorer
– ”Exklusion” inkl vad det innebär rent materiellt
– Förlorade färdigheter (kognitiva/emo/sociala)
• Insatser bör inriktas på alla tre områden