Viktiga ord och
begrepp
atmosfär
är gaser som finns runt en planet
magma
är mycket varma och flytande
bergarter i jordens inre
jordskorpan
är ett tunt skal på jordklotet, marken vi
går på är den översta delen av
jordskorpan
lava
är magma som kommit upp från
jordens inre
jordskalv
är när marken rör på sig på grund av
plötsliga rörelser i jordskorpan
ocean
är ett stort väldshav
naturkraft
är något som förändrar jordytan vind,
vågor, köld, värme är exempel som på
naturkrafter
kontinent
är ett stort sammanhängande
landområde
jordbävning
är när marken rör på sig på grund av
plötsliga rörelser i jordskorpan
tsunami
är en jättevåg som uppstår när
jordskorpan under havet rör sig så att
vattnet ovanför trycks eller faller ner
djuphavsgrav
är en mycket djup dal i havsbotten
bergart
är ett hårt material som finns i
berggrunden
berggrund
ligger som ett hårt skal runt hela jorden
under lösa stenar och jord
inlandsis
är en stor is som täcker stora ytor av
land
naturlandskap
är natur som är orörd av människor
kulturlandskap
är natur som har använts och
förändrars av människor
klimat
är det genomsnittliga vädret under en
längre tid, t.ex. 30 år
landhöjning
betyder att jordskorpan sakta höjer sig
efter att den tunga inlandsisen har
smält
landsbygd
är områden utanför städerna
industri
är när man tillverkar saker av råvaror
bruka
är detsamma som att använda
urskog
är en skog där träd och växter får växta
vilt tills de dör och faller ner på marken