Neon
EDITION #01 / DECEMBER 2016
t
e
d
a
l
b
s
medlem
Syd
n
Positiva Gruppe
kallelse till Årsmöte
den 23 februari
2017
Välkommen till Positiva Gruppen Syds årsmöte torsdag den 23 februari kl. 18:00.
Plats.: Industrigatan 33, Malmö
Har du en eller flera motioner som du vill ska tas upp på årsmötet, ska dessa
lämnas in det skriftligen till styrelsen senast den 31 deceember:
Positiva Gruppen Syd
Industrigatan 33
212 28 Malmö
Alla möteshandlingar kommer att skickas ut innan mötet.
Vi bjuder på ärtsoppa och pannkakor!
Öppettider över
Jul och nyår
Föreningen kommer hålla Jul och Nyårsuppehåll mellan den 23 december 2016
till den 9 januari 2017
Ordföranden
Christina franzén har ordet
Mitt namn är Christina Franzén och jag är ordförande för Positiva Gruppen
Syd. Nu är det snart jul och ännu ett år ligger bakom oss. Det har varit ett
utvecklande och ett händelserikt år. Som ni ser i detta medlemsblad så har
vi arbetat på att skapa nya layouter och logotyper för Positiva Gruppen Syd.
Vi kommer även i framtiden utveckla vår verksamhet med att lansera podcast under 2017, där vi kommer främst vända oss till personer som inte har
möjlighet att träffa andra som har hiv. Vi tycker att det är viktigt nu när
sjukvården minskar vårdkontakten och när mångas liv fortsätter trots
diagnosen, att även dessa får möjlighet till uppdatera sina kunskaper kring
hiv. Det är något som vi ser fram emot.
Som ni kan läsa i Medlemsbladet så finns det dock en osäkerhet kring hur vi
som föreningar har möjlighet till finansiering under 2017, så ännu är
ambitionen att vi får möjlighet till att göra det vi planerat.
Jag vill passa på och önska er alla en
Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
Christina Franzén
Vi ser fram emot ett positivt 2017
möt vår kanslist
Anette book i 2 frågor
Anette Book har arbetat som kanslist och samordnare på Positiva Gruppen Syd
sedan april 2014. Det är Anette som ni möter genom utskick och mejladressen
[email protected]
Vad är hiv för dig?
Hur ser du på hiv i framtiden?
Hiv är en sjukdom som jag inte hade några
fördomar om innan jag började att arbeta här
på Positiva Gruppen Syd. Jag har lärt känna helt
underbara människor här på föreningen. Det gör
att jag känner mig både arg och ledsen över att
människor ute i vårt samhälle inte släpper in
personer som lever med hiv på grund av rädsla som
bygger på okunskap. Jag önskar att människor
slutade att vara så rädda för hiv!
Jag hoppas att tillgång till medicin inte styrs av
ekonomi, utan att alla i världen får chans till att få
äta mediciner. Dessutom behöver vi fortsätta att
sprida information om hiv för att förhindra att fler
personer får diagnosen, men att även de som lever
med hiv får ökad kunskap om sin sjukdom. Min förhoppning är att personer med hiv ska ha en
självklar del i samhället utan diskriminering.
”Personer med hiv ska ha en självklar del i
samhället utan diskriminering.”
möt vår projektledare
Simon blom i två frågor
Simon Blom började arbeta för Postiva Gruppen Syd i februari 2016. Dem flesta
på föreningen känner till honom sedan innan, då han redan från 2014 har delat
kontor med Anette.
Hur kommer det sig att du började arbeta med Det utan att man förminskar konsekvenserna av
att leva med livslång behandling eller en kronisk
hiv?
sjukdom. I Sverige dömde vi personer med hiv
oerhört hårt under lång tid, och nu vill vi på rekord
tid minska vårdkontakterna och normalisera hiv.
Detta så det inte längre är ett lika stort
patientansvar kvar hos sjukvård, eller hos myndigheter. Dessutom så kan vem som helst få hiv och
det gör att när personer får diagnosen behöver
de lära sig om hiv. Den plattformen vill jag erbjuda
genom
Vad ser du som utmaning i arbetet med hiv?
Det som är utmanande med arbetet med hiv är hur Positiva Gruppen Syd.
vi ska integreras i samhället, där vi får ett
jämställt bemötande.
Jag fick hiv 2011, och när jag gick på min första
World Aids Day så tyckte jag att det fördes en diskussion som jag inte riktigt ville förlika mig med.
Jag ville bevisa för folk att vi måste sluta prata om
oss i termer av att vi enbart är en preventiongrupp
där basen byggde på att vi med hiv är smitthärder
som går omkring i samhället.
2016
Core nossum
doluptatque est
Vart tog året vägen?
Året 2016 började med att Positiva Gruppen Syd i Februari anställde
Simon Blom som projektledare. Vi hade då redan anlitat företaget
Bästa Kompisar, för att hjälpa oss med layouter och ny logotyp. Bland
annat är Medlemsbladet ett resultat av det samarbetet.
Utan er hade inte detta varit möjligt.
Tack!
Under året har Positiva Gruppen Syd stärkt sin position i samhället, genom att lobba för att personer
med hiv inte enbart ska vara en preventionsgrupp, som i och med den välinställda behandlingen inte
längre utgör en överföringsrisk, fortfarande ges utrymme att höras och synas i debatten kring hiv.
Positiva Gruppen Syd arbetar numera för att återställa en plats där personer med hiv har möjlighet
att lära sig med om hiv. I dagsläget är det en livslång diagnos. Vi anser att det fortfarande behövs en
mötesplats där man får möjlighet att genom möten med andra lära sig mer om sin egna diagnos.
Förutom att vi under året har arbetat med att hitta kärnan i vårt arbete har vi även föreläst under
flera olika event, synts i tidningar och hört i radio. För medlemmar har vi anordnat allt från Soppkvällar, föreläsningar, en peer-to-peer grupp, Drop-in-fika och Gåsamiddag.
Det är glädjande för oss att meddela att vi under året hittat vad vi vill och kan arbeta med i framtiden.
Det har vuxit fram genom Peer-to-peer gruppen och i dialog med våra bidragsgivare.
Vi ser gladerligen fram emot 2017. Som ni kan läsa senare i Medlemsbladet är det en osäkehet kring
den finansiella situationen inför 2017.
/Anette och Simon på kontoret
Det kan kännas
ensamt, men...
ra.
a
v
e
t
n
i
t
e
d
r
e
v
ö
så beh
e
Gå in på pgsyd.s
världsaidsdagen
Världsaidsdagen eller World Aids day är den 1:a december varje år. Detta året är inget undantag.
Vi hade öppet hus, med föreläsning och traditionsenligt en kväll i St:Petri kyrkan.
Under det öppna huset, hade Hans gjort ärtsoppa med pannkakor. Detta serverades efter att vi hade
en föreläsning och panelsamtal mellan Simon och en av våra pristagare Sandra som kom ner för att ta
emot PerOlof Perssons stipendie som hon delar med vår andra stipendiat Bob. Läs deras motiveringar
längre ner på sidan. Under kvällen gav vi oss iväg till St:Petri kyrkan där Simonsjung och ifall ni
missade dessa kan ni se dem på vår hemsida.
Under året kan det säkert känts som om att vi inte har kommunicerat ut tillräckligt mycket till er,
men vi hoppas att det nya materialet kommer ge er möjlighet att ta större del i vårt arbete.
Om ni har internetuppkoppling rekommenderar vi er även att gå in på vår hemsida
www.pgsyd.se för att få tillgång till aktuella händelser.
PerOlof Persson Stipendiater
Motivering Sandra:
Motivering Bob:
Sandra är en av de röster som tidigare saknats i
Sverige.
Som en ung tjej med stark integritet, där det är
hon som avgör när, var och hur hennes historia
om hiv ska delges. En historia som både ger
kängor till samhället, sjukvården och lär oss
som arbetar med hiv att varje individs berättelse
spelar roll.
Genom sitt engagemang är hon en inspiration för
alla, samtidigt som hon arbetar i PerOlofs anda.
Bob har sedan många år varit en inspiratör för andra som lever med hiv. Han har deltagit vid många
aktiviteter under åren, där hans personlighet och
erfarenhet har hjälpt många.
Utan personer som Bob hade inte arbetet med hiv
gått framåt. Det är med glädje som vi vill dela ut
PerOlof’s stipendium till Bob.
Hiv uppmärksammandes både i
Radio och Tidning Under wad
Vi är glada över att berätta om att hiv uppmärksammades väldigt mycket över hela Sverige i år. Det
var Peter Månehall i Tv3, Noaks Ark Riks Daniel Rahm om att vara ung med hiv i Tv4 nyhetsmorgon,
Äldreprojektet som Hiv-Sverige startat under året fick en artikel med i Syd Svenskan. Vår egna
projektledare Simon deltog både i P4 Jönköping under måndagen och i P4 Malmöhus under världsaidsdagen. Väldigt bra inslag om hur situationen ser ut i Sverige, med allt från minskade hivanslag,
till vårdkontakter och synen på framtiden. Metro uppmärksammande även hiv under dagen med
debattartiklar och
repotage. Även här deltog Simon tillsammans med Malin Johansson från Kvinnocirkeln i Sverige,
Joakim Berlin från Positiva Gruppen Väst , Niklas Eklund, Inger och Kent Forsgren (Inger var tidigare
ordförande för Hiv-Sverige) och Daniel Rahm från Noaks Ark Riks.
Radioprogrammet från P4 Malmöhus finns att lyssna på om ni går in på vår hemsida.
Under Världsaidsdagen släpptes även vår nya tidning Keep It Real, samt en informationsfolder
kring vilka aktiviteter vi har för närvarandet.
”Alla människor kan få hiv.”
Citat från Simon ur P4 Malmöhus.
Hivanslagen
minskas för
2017
Nu är frågan om det är dags för oss att packa ihop våra väskor, eller om vi får stanna kvar. En del av er
har säkert läst i dagstidningarna om att hivanslagen i regeringsbudgeten halverats. Det kom som en
chock för Folkhälsomyndigheten såväl som för regioner och oss föreningar, eftersom ansökningarna
för 2017 skickats in från oss i Juni, från regionerna i September. Osäkerheten har gjort att det först är
vid början av Mars som ett beslut kommer fattas. Såhär skriver Regeringen i sitt budgetförlag som
kommer bli grunden för arbetet. Vi kan inte tolka det mer än er, och budgeten har gått från 145 miljoner till 75 miljoner.
Läget när det gäller hivinfektion i Sverige visar på
ett fortsatt behov av insatser både för smittade
personer och för grupper med högre risk för att
smittas. Den nationella strategin för att motverka
spridning av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar har funnits i tio år
och behöver uppdateras bl.a. mot bakgrund av förändringar i det epidemiologiska läget. Regeringen
har därför gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag
att ta fram förslag på en uppdatering av strategin. Grunden för det fortsatta arbetet bör enligt
regeringen vara det författningsreglerade ansvar
som landsting och kommuner har för att förebygga smittspridning och stödja de smittade och
deras anhöriga. Omfattningen och inriktningen på
de statliga insatserna inom området bör därför
omprövas. Fokus för det statliga åtagandet inom
området bör fortsättningsvis främst avgränsas
till insatser för att stödja ideella organisationer på
nationell, lokal och regional nivå.
I samhället behövs en minskad stigmatisering av
hivinfektion och ett effektivt förebyggande arbete.
I ett kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten
framgår att med en rätt inställd behandling blir
virusmängden i blodet för en person med hivinfektion mycket låg. Det är inte tillräckligt känt hur
den nya kunskapen om smittsamhet vid behandlad
hivinfektion tillämpas inom hälso- och sjukvården.
Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att smittade inte åläggs betungande och stigmatiserande
förhållningsregler på grund av begränsad spridning
av tillgänglig kunskap inom vården. Regeringen avser
att ge berörda myndigheter i uppdrag att följa upp
hur ny kunskap tillämpas i hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdens samlade insatser som rör
smittöverföring av hivinfektion ska beaktas och
vidare ska även t.ex. in vitro fertilisering för personer
med hivinfektion och informationsplikten ingå i
uppdraget. (PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 9; sid:
99-100)
Core nossum doluptatque est intemposant am iderum accus ullam fugit aut eiuntem
Drop-in-fika
Fram till den 15 december kommer vi ha vår Drop-in-fika,
sedan tar vi ett uppehåll fram till den 12 januari.
Drop-In-Fika är vår torsdagsaktivitet, då kontoret är öppet fram till 19 för att de som arbetar ska kunna komma in till föreningen efter arbetstid. När man kommer på våra aktiviteter
så är det personer som själva lever med hiv som du möter. Positiva Gruppen Syd arbetar av
och för personer med hiv, och vi vill att det är mötet med andra som också har hiv som ska
prioriteras.
När du kommer på en torsdag står alltid kaffet eller te klart och en godbit står klar att serveras. Fikan är mellan kl 17-19. Ingen anmälan behövs.
Lupta pos archiliam apiendit adi ut et as iliqui berepedias se sam et, sitatur at a doluptur
arum ut volum re moloressum, optamusam natur? Optate con ent es dolupid ulpa vid qui
invenis etur adis sus volupit volupis qui tectur aceptatiore parumquost quis dolum volent.
Peer-To-peer
Under 2016 har vi startat en peer-to-peer grupp som fungerat som
as unt prerita quam fugitate natatet, ipid ut re voluptatur mi, ut harchillaute ex etur,
enMent
refernsgrupp
i vårt arbete kring att utveckla en utbildning för
tessit, in consequi resequo ex ent optae net exeribus eatur, est parupisque enihita dolut
personer
som
levermagni
medautemoluptae
hiv.
asperio eaque
consequias
latur adigenienim ellorer ferchil itaessit
acition serfers perferis quaecto dunt fugia vende sus aut fugitiandit, tota voloria ndaeriatiae.
Nequatiär
alisattcomnihillit
quepresentera
et repel molor
aut que sae
idesto
ea quaerore
Vår
förhoppning
under våren
en utbildning
omlate
attelleva
medilhiv.
Vad behöver
eatur,
susdamenissi
con
cum
eribuscipiet
quas
nestius
alique
doluptas
et
rest
prepudi
man för basfakta kring hiv om t ex, överföring, sex, acceptans och att berätta för andra.
beriorro
faceria
voluptatecta
maximpore
temoluptatem
Vitiandelesto
vill gärna att
det skaint
finnas
tillfällen
för bådeespersoner
somdolupta
talar svenska
men ävenvolupta
engelska.
tusaerc hicitet est odi occupide se vel id min consequam que sam, quature iumquae ipid
que labo. Nem venem qui voluptatem quuntinus pro totaquam id et ea volupta pro evenimu
sapelest molorpo rerrovitat expeliquis expliquam rem eos aut am hiliquo idel exerrore con
cus consero omnisinusape nonsequis et ommolende comnit illaborerum natem.
o
f
n
i
r
e
m
För
pgsyd.se
färgsk
Grön färgskala
Neon
Neon
Grön
Industrigatan 33 | 212 28 Malmö | Tfn: 0722-22 91 61 (Vardagar)
Mail: [email protected] (Anette) | [email protected]
www.pgsyd.se | fb: positiva gruppen syd