Solängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bilaga 6
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
SOLÄNGSKOLANS PLAN
MOT DISKRIMINERING
OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
2013/2014
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola, förskoleklass och fritidshem.
Ansvariga för planen
Huvudman
Vår vision
Solängskolan ska vara en trygg skolmiljö där ingen blir diskriminerad, trakasserad eller
utsatt för kränkande behandling.
Planen gäller från
2013-04-01
Planen gäller till
2014-03-30
Elevernas delaktighet
Eleverna har svarat på enkäter om sin situation i skolan. Vid samtalsgrupper, Friend´s
och klassråd har likabehandling diskuterats.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavare har svarat på enkäter angående sina barns situation i skola,
förskoleklass och fritidshem.
Personalens delaktighet
Personal har på konferenstid och studiedag följt upp och analyserat samt formulerat nya
mål och åtgärder för kommande år.
Förankring av planen
Planen ska göras känd och förankras hos elever, personal och vårdnadshavare via
klassråd, friends, personalmöte och föräldramöte. Planen tas också upp i styrelsen och i
Solängsrådet.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Fjolårets plan har på konferenstid och studiedag utvärderats av personal. Elever och
vårdnadshavare har utvärderat via enkäter.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Personal, elever och vårdnadshavare.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
De insatser som vi anser haft betydelse för likabehandlingsarbete står kvar som mål för
kommande år.
I utvärderingen framkom att:
*Morgonsamlingar har genomförts. Målet står kvar som insats.
*Arbete med värderingar och attityder har genomförts och står kvar som insats.
*Hälsosamtalen har genomförts med samtliga elever och arbete står kvar som insats.
*Rastvakter har funnits både inne och ute. Önskemål från elever och föräldrar är fler och
mer aktiva rastvakter därför står målet kvar.
*Hålla tider till lektionsstart. Insatsen har inte visat sig ge någon effekt för
likabehandlingsarbetet.
*Omklädningsrummen har inte fått några duschväggar. Målet står kvar.
*Friendsmedlemmarna har sett och vidareförmedlat info om utsatta elever till kurator.
*Låg och mellanstadiets assistenter har funnits med vid rasternas början och slut och
under raster. Arbetet fortsätter och finns med som nytt mål.
Årets plan ska utvärderas senast
2014-03-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Årets plan kommer att utvärderas via enkäter till elever, personal och vårdnadshavare.
Till kommande utvärdering kommer specifika frågor ställas angående planens främjande
insatser och förebyggande åtgärder.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Kurator
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
Främjande insatser
Namn
Morgonsamling
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
En bra start på skoldagen är viktig för att främja att alla elever blir sedda. Vi vill använda
starten på dagen för att förankra alla människors lika värde.
Vi följer upp vid kvalitetsarbete genom enkäter och analys av enkäter.
Insats
Dagliga morgonsamlingar för samtal och eftertanke.
Ansvarig
Lärare som har dagens första lektion med klassen. Rektor ansvarig för en dag i veckan
gemensamt i aulan.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret.
Namn
Värderingsövningar
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att arbeta med attityder och värderingar angående alla elever/människors lika värde, för
att den enskilde individen ska utvecklas till en god samhällsmedborgare samt för att få
ett positivt klimat på skolan.
Vi följer upp vid kvalitetsarbete genom enkäter och analys av enkäter.
Tjej och killgrupp utvärderas i samband med insatsen.
Insats
Värderingsövningar i alla årskurser (ex. på material är ”Livsviktigt”, ”Stegvis”, ”Hur gör vi
nu”, ”Vem bryr sig”, ”Samtal”, ”Kolla” och ”Schyst – ett sätt att vara”). Årskurserna 4-9
arbetar med drama.
Kill- och tjejgrupper vid behov.
Ansvarig
Klasslärare/Dramalärare
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under läsåret.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
Namn
Hälsosamtal
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Främja god hälsa hos eleverna.
Skolsköterska vidareförmedlar info med elevens godkännande och har
uppföljningssamtal.
Insats
Elever erbjuds hälsosamtal i förskoleklass, åk 4 och åk 8.
Ansvarig
Skolsköterska
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret.
Namn
Familjekunskap
Områden som berörs av insatsen
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Arbete för att öka respekten och kunskapen kring kön, könsidentitet, sexuell läggning
och könsuttryck.
Vi följer upp vid kvalitetsarbete genom enkäter och analys av enkäter.
Insats
I familjekunskapen i åk 6, 8-9 arbetar vi aktivt för att eleverna ska få ökad kunskap och
förståelse. Vi arbetar med diskussioner, film och värderingsövningar.
Ansvarig
Ansvarig lärare i familjekunskap.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
Namn
Religion och kristendomsundervisning
Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning
Ökad respekt och kunskap kring trosuppfattning, religion och etnisk tillhörighet.
Vi följer upp vid kvalitetsarbete genom enkäter och analys av enkäter.
Insats
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de
värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som
förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Lgr 11).
Med utgångspunkt i läroplanens första kapitel arbetar vi med kristendomsundervisning i
alla årskurser.
I religions- och kristendomsundervisningen arbetar vi aktivt för att eleverna ska få ökad
kunskap och förståelse.
Ansvarig
Ansvarig lärare i religion och kristendomsundervisning.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret.
Namn
Trygghet på fritids
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Stärka och öka medvetenheten om att eleven är en del av fritidshemmet och
elevgruppen.
Vi följer upp vid kvalitetsarbete genom enkäter och analys av enkäter.
Insats
Se varje barn och ge extra tid till att möta vårdnadshavare så barn och vårdnadshavare
känner sig trygga med fritids.
Ansvarig
Samtlig fritidspersonal
Datum när det ska vara klart
Pågående under läsåret
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
Namn
Värderingsövningar på fritids
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Att arbeta med attityder och värderingar för att alla elever på fritids ska må bra.
Vi följer upp vid kvalitetsarbete genom enkäter och analys av enkäter.
Insats
Värderingsövningar
Ansvarig
Samtlig fritidspersonal
Datum när det ska vara klart
Pågående under läsåret
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Enkäter har gått ut till samtliga elever, personal, vårdnadshavare för skolelever, samt till
vårdnadshavare till barn på fritidshem. Svarsalternativen hade siffervärde mellan 1 och 6
där 1 betydde instämmer inte alls och 6 instämmer helt.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Samtliga elever åk 1-9 har getts möjlighet att besvara en enkät om sin situation i
skolan.
Friend´s har utifrån kartor över skolan talat om "riskplatser".
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Samtlig personal har fått möjlighet att besvara enkät om sin och elevernas situation i
skolan.
Resultat och analys
Av 83 elever har 79 enkätsvar inkommit.
Av 83 vårdnadshavare har 49 enkätsvar inkommit.
Av 23 personal har 15 enkätsvar inkommit.
Av 28 vårdnadshavare till barn på fritids har 16 enkätsvar inkommit.
Generellt känner eleverna trygghet på skolan. Enkätundersökningen visar höga resultat i
alla klasser (värde 4,7 - 5,4). En liten skola där vi har hög vuxennärvaro varje rast
genom en rastvakt inne och två ute samt att alla känner till alla kan vara bidragande till
de höga svarstalen angående trygghet.
I enkäterna framkom ändå att både elever och vårdnadshavare önskar att rastvakterna
ska komma ut på rasten tidigare. Några anser att det fattas rastvakter på rasterna.
Duschdrapperi saknas i omklädningsrum.
Elever och vårdnadshavare nämner att elever på högstadiet kränker andra elever.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
Förebyggande åtgärder
Namn
Duschutrymmen
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Motverka kränkningar i omklädningsrum så att eleverna känner sig trygga. Uppföljning
sker via styrelsemöte under kommande år.
Åtgärd
Skiljeväggar i duschrummen sättas upp.
Motivera åtgärd
Elever har under förra läsårets och årets kartläggning angett duschutrymmen som en
plats där de känner sig otrygga.
Ansvarig
Huvudman
Datum när det ska vara klart
2014-03-30
Namn
Rastervakter
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Det ska finnas vuxen både ute och inne under rasterna för att ha uppsikt över de platser
där elever befinner sig.
Utvärdering sker via uppföljningsfrågor som ställs vid den årliga enkätundersökningen.
Åtgärd
Rektor ansvarar för att schema för rastvakter upprättas. Rastvakter och assistenter finns
i kapprum före och efter rast och ute/inne under rasterna.
Motivera åtgärd
Elever och föräldrar har i enkäter gett önskemål om fler och aktivare rastvakter då elever
känner sig otrygga under rasterna.
Ansvarig
Rastvakt och assistent.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under kommande året.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Solängskolan.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Rektor ansvarar för att personal har den kunskap som krävs och för fortlöpande
kompetensutveckling.
För all skolpersonal gäller att, alla elever är våra elever. All personal ska vara observant
på händelser som kan vara kränkande och snabbt ge information till klasslärare.
Rastvakter både inne och ute för att ha uppsikt över de platser där elever befinner sig.
Personalen håller en aktiv dialog om bemötande av eleverna och deras välbefinnande.
Forum för detta är arbetslagsmöte, lärarmöten och personalmöten.
Elevhälsoteamet träffas en gång i månaden för att diskutera misstankar om händelser av
diskriminering och annan kränkande behandling. Dessa möten är även forum för lärare
att ta upp frågor av elevvårdande karaktär.
I elevhälsoteamet finns rektor, speciallärare, skolsköterska och kurator.
Mentorsamtal, både individuellt och i grupp.
Tjej- och killgrupper beroende på behov i olika årskurser tillsammans med klasslärare,
kurator eller skolsköterska där värdegrund och bemötande diskuteras.
”Tankar från mitt hjärta”, elever skriver till lärare och läraren svarar.
Eleverna har möjlighet att delta i aktiva klassråd och elevråd där vi för kontinuerliga
samtal om hur det fungerar i klassen.
Friendsmedlemmarna ser och vidarebefordrar information om diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling till vuxen.
Under föräldramöte och föräldraforum Solängsrådet tas frågor angående diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling upp.
Vid trakasserier eller kränkningar via sociala medier se bilaga nr 12 i systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Elever uppmanas att berätta för personal på skolan som de har förtroende för om de
upplever eller får kännedom om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Föräldrar uppmanas på föräldramöte att kontakta klassföreståndare eller rektor om de
får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014
Bilaga 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Solängskolan
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Eleven uppmanas att vid i händelse av diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling, i de yngre klasserna med hjälp av klassföreståndare, att fylla i blanketten
”Dokumentation om kränkande behandling”. Ifylld blankett lämnas på expeditionen.
Den i personalen som får kännedom om en incident samtalar enskilt med de inblandade
eleverna och utreder vad som hänt.
Om diskrimineringen/kränkningen bedöms som ringa samtalar personalen med den/de
som utsatt någon om det olämpliga beteendet.
Om nya incidenter inträffar diskuterar lärare det i arbetslaget för att hitta lösning.
Om diskriminering, trakasserier, eller kränkning fortsätter kopplas elevvårdsteamet in.
Den som får kännedom om allvarligare händelser berättar detta för klasslärare. Först förs
samtal med de inblandade och skyndsamt startas utredning.
Om utredningen visar på att diskriminering eller kränkning förekommit informeras
vårdnadshavare till den som utsatts och utsatt.
Utifrån utredningen beslutas om åtgärder för att förhindra att diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling fortsätter.
Klasslärare har samtal och möte med de berörda eleverna och vårdnadshavare där det
beslutas om vidare åtgärder och eventuellt åtgärdsprogram skrivs. Vid samtal sätts
datum för uppföljning upp.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Personal som får kännedom om eventuell kränkning meddelar rektor om händelsen och
uppmanar eleven att fylla i ”Dokumentation av kränkande behandling”.
Om personal kränker en elev lämnas ärendet till rektor som pratar med den utsatta
eleven. Tillsammans försöker man reda ut vad som hänt. Rektor samtalar sedan med den
personal som har utsatt eleven.
Rektor kontaktar vårdnadshavare och delger det som hänt samt följer upp arbetet för att
se att kränkningarna upphör.
Rutiner för uppföljning
Uppföljning görs på de åtgärder man kommit fram till tillsammans med de inblandade.
Om problemet kvarstår informeras elevvårdsteamet. Rektor kallar till
elevvårdskonferens.
Ansvarig för uppföljningen är rektor.
Rutiner för dokumentation
Dokumentation sker främst genom att elever eller personal fyller i blanketten
”Dokumentation om kränkande behandling”. Den som fyllt i blanketten lämnar den till
rektor som ansvarar för att skyndsamt meddela huvudmannen om kränkningen.
Ansvarsförhållande
All personal som får kännedom om kränkning meddelar klasslärare till berörda elever.
Klasslärare ansvarar för att utreda, skriva åtgärdsprogram och kontakta
vårdnadshavare.
Om kränkningarna fortsätter ansvarar klasslärare för att ta upp det i lärarlaget och
därefter elevhälsoteamet.
Rektor ansvarar för att meddela huvudman om kränkningar.