Användbarhet i ett ekonomiskt perspektiv, 5 p

Perspektiv på kognitionsvetenskap: 729G59
Användbarhet och ekonomi , 5 p
Kognitionsvetarna
För:
Mål:
Kursdeltagarna skall förvärva kunskaper om betydelse av användbarhet för
företag/organisation. Analysen görs utifrån ett ekonomiskt perspektiv .
Organisation:
Kursen består av litteraturseminarier samt ett projektarbete
Kursinnehåll:
Syftet med denna kurs är att diskutera varför är det viktigt att utveckla användbara system
ur ekonomiskt perspektiv.
I ett verkligt utvecklingsprojekt räcker det inte med att ställa upp målet: ” att produkten
ska bli så användarvänlig som möjligt". Det är av avgörande betydelse att också veta:

Vilka resurser som används för att utveckla produkten?

Vilka prioriteringar bör/kan göras?
Kursen består av två arbetsmoment:
1.- Litteraturseminarier
Litteraturseminarierna som ingår i kursen är starkt kopplade till projektarbetet. Här
förväntas du som student att ta till dig det som finns i litteraturen (kursboken + valda
artiklar) men framförallt själv reflektera och kunna diskutera kring materialet som
behandlas vid varje seminarium
2.- Projektarbete.
Inom ramen för projektet genomförs ett studiebesök till valt företag/organisation samt
genomförande av intervjuer med syfte till att få information om hur användbarhet
definieras, samt hur organisation/företag utvärderar/bedömer effekter av implementering
och användning av olika IT-baserade applikationer.
OBS !! Kursen är problembaserad vilken innebär att du som student aktivt medverkar
för att inhämta kunskap
Kurslitteratur:
Cost –Justifying Usability: An Update for the Internet Age, Second Edition, Elsevier 2005.
Examination:
UPG1
UPG2
UPG3
Deltagande i litteraturseminarium (U,G)
Genomförande av produktutvecklingsprojekt (U,G)
Tentamen (G,U)
2 p.
2 p.
.1 p.