TILLGÄNGLIGHETSMANIFEST
Satsa på tillgänglighet – det lönar sig!
Tillgänglighet är en grundläggande rättighet och en förutsättning för delaktighet enligt FNs konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet och användbarhet är viktigt för
alla i samhället. För barnfamiljer, äldre, personer med funktionsnedsättning och anhöriga. Den
demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning innebär att behovet av tillgänglighet ökar
kraftigt framöver.
De tillgänglighetsproblem som finns i dag innebär redan stora kostnader för samhället. Äldre blir fångar i
sina bostäder med risk för ohälsa och förtida flytt till särskilt boende som följd. Vuxna med
funktionsnedsättning och äldre över 65 år stängs ute från arbetsmarknaden. Barn och ungdomar med
funktionsnedsättning stängs ute från fysisk aktivitet och idrott med negativa konsekvenser för hälsa och
livskvalitet som följd.
Trots uppenbara samhällsekonomiska och mänskliga vinster med ökad tillgänglighet och
användbarhet ägnas dessa frågor liten uppmärksamhet från politiskt håll. Tillgänglighetslagstiftningen
har tvärtom satts under press av bostadsbristen. Först slopades hisskravet för små vindsvåningar och
nyligen togs hisskravet bort från tillfälliga asylboenden.
Detta är fel väg att gå! Regeringen och riksdagen måste säkerställa en långsiktig, jämlik och socialt
hållbar bostadspolitik genom att:

INTE urholka tillgänglighetskraven ytterligare
Det finns idag flera aktörer inom byggbranschen som utvecklat koncept för att bygga billiga
bostäder som uppfyller de gällande kraven på tillgänglighet. De stegvisa urholkningar av
tillgänglighetslagstiftningen som vi bevittnat under de senaste åren bör därför genast upphöra. Att
införa ytterligare lättnader i tillgänglighetskraven kommer inte att leda till att det byggs fler
bostäder i Sverige. Däremot kommer det att få stora negativa följder för den växande andelen
äldre och för personer med funktionsnedsättning.

REALISERA förslagen från ”Bostäder att bo kvar i” (SOU 2015:85) snarast
Den åldrande befolkningen innebär ett ökat behov av tillgängliga bostäder – framförallt i det
befintliga bostadsbeståndet. Det finns idag ca 70 000 bostäder med trapphus utan hiss – många
byggda på 60-talet som en del av miljonprogrammet. Hälften av alla ålderspensionärer bor i
flerbostadshus utan hiss – och av dem som bor i fastigheter med hiss finns det miljöhinder i
entrén vilket gör att huset trots hissen inte är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.
”Bostäder att bo kvar i” adresserar tillgänglighetsproblemen med bra och angelägna förslag som
bör genomföras snarast. Särskilt viktiga är:
o Statligt hisstöd
o Fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar
o Utökning av kravet i plan- och bygglagen på att undanröja enkelt avhjälpta hinder till att
även gälla hinder i eller i anslutning till entréer och trapphus i flerbostadshus
o Ökade medel till forskning om utformning av bostäder och boendemiljöer ur ett
tillgänglighetsperspektiv
För mer information, kontakta Martin Engman, samhällspolitisk chef, SPF Seniorerna 072-250 06 15
eller Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR 070-508 80 29