Mall för Lika villkorsplan

advertisement
Personalavdelningen
Mall för Lika villkorsplan
I begreppet Lika villkor ingår jämställdhet, mångfald och likabehandling av
studenter i högskolan. Arbetet utgår från aktuell lagstiftning på området;
diskrimineringslagen, högskolelagen, samt SLU:s regleringsbrev.
1. Giltighetstid
Planens giltighetstid ska anges. Lika villkorsplanen ska revideras årligen, men detta
behöver inte göras vid ett årsskifte.
2. Samverkan
Planen ska tas fram i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och studenter.
3. Ansvar
Det ska framgå vem som har det övergripande ansvaret för att planen efterlevs.
4. Utvärdering
Utvärdering av föregående års plan. Har de planerade åtgärderna genomförts?
Fungerade Lika villkorsarbetet?
Åtgärd
Genomförd
Ej genomförd
Effekt
5. Kartläggning och analys
Kartläggning och analys av Lika villkorsläget på arbetsplatsen. Kartläggningen ska
ligga till grund för de mål och åtgärder som arbetsplatsen vill arbeta med
(kartläggningen kan läggas som en bilaga till Lika villkorsplanen). Om
institutionen nyligen har gjort t ex en arbetsmiljöenkät kan denna användas som
underlag för kartläggningen. Kartläggningen kan t ex innehålla:






Könsfördelning bland studerande på aktuella nivåer, bland personal,
chefer/arbetsledare, arbetsgrupper samt i beslutande organ
Sjuktal, fördelat på kön, åldersgrupper, tjänstekategorier
Analysera lönerevisionen ur ett Lika villkorsperspektiv
Kompetensutveckling – tillgängligt för alla?
Rekrytering/uppsägningar, könsfördelning
Föräldraskap och arbete/studier
SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden
Org.nr 202100-2817
www.slu.se
tel: +46 (0)18-67 10 00
[email protected]
Mall för Lika villkorsplan





Arbets- och studieförhållanden samt anställningsvillkor; är dessa
anpassade för alla anställda/studenter?
Trakasserier och diskriminering; t ex känner vi till SLU:s rutiner för hur
dessa hanteras om de uppkommer? Känner vi till hur man kan arbeta
förebyggande?
Har vi kunskap om de lagar som är utgångspunkt för Lika villkorsabetet?
Känner vi till vad som står i regleringsbrevet rörande dessa frågor?
Se över tillgängligheten ur ett funktionshindersperspektiv
Är institutionens/avdelningens informationsmaterial icke-diskriminerande,
icke- exkluderande och tillgängligt för alla?
I analysen diskuteras varför könsfördelningen etc. ser ut som den gör.
6. Fortlöpande aktiviteter
Här anges de aktiviteter som kontinuerligt vidtas vid institutionen/avdelningen
inom de olika diskrimineringsgrunderna. Dessa aktiviteter bör dels vara hämtade
från universitetets Lika villkorsstrategi och Lika villkorsplan och dels innefatta
institutionens/avdelningens egna aktiviteter.
7. Mål och åtgärder för 201X inom de olika diskrimineringsgrunderna
Här anges de mål och åtgärder som institutionen/avdelningen vill arbeta med under
året. För varje diskrimineringsgrund anges definition, mål och åtgärder. Tänk på att
målen ska vara mätbara och realistiska! De åtgärder som institutionen ämnar vidta
för att uppfylla målen ska vara tidsbestämda och det ska framgå vem som är
ansvarig för varje punkt.
Könstillhörighet/jämställdhet
Definition
Rätten till likabehandling oavsett kön gäller både kvinnor och män.
Mål
Åtgärder
Etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning
Definition
Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp av personer som
har samma hudfärg eller nationell eller etniska ursprung.
Mål
Åtgärder
Sexuell läggning
Definition
Med sexuell läggning menas en persons homo-, bi- eller heterosexualitet.
Mål
Åtgärder
2(4)
Mall för Lika villkorsplan
Funktionshinder
Definition
Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningarna beror på en
skada eller en sjukdom som fanns vid födseln eller har uppstått senare i livet.
Mål
Åtgärder
Exempel
Föräldraskap och arbete/studier
Mål: Underlätta för anställda att förena arbete och föräldraskap.
Åtgärd: Närmaste chef/handledare ska kalla till medarbetarsamtal inför
föräldraledighet. I detta samtal kommer chef/medarbetare, doktorand/handledare
överens om hur kontakten ska ske under föräldraledigheten, för att underlätta för
den föräldraledige att komma tillbaks till arbetsplatsen.
Ansvarig: NN
När: Ht 2012
Schemaläggning
Mål: Underlätta för studenter att förena arbete och föräldraskap
Åtgärd: Lektioner och seminarier ska så långt det är möjligt förläggas mellan kl 916.
Ansvarig: NN
När: Ht 2012
3(4)
Mall för Lika villkorsplan
Definitioner av begrepp i diskrimineringslag (SFS 2008:567)
Kön
Att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat
sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel
eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Etnisk tillhörighet
Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Funktionshinder
Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns
vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Sexuell läggning
Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Ålder
Uppnådd levnadslängd.
4(4)
Download