Handlingsplan – Barn med skyddade personuppgifter
Handlingsplan
Barn med skyddade personuppgifter
2007/08
Arbetsgång
1. Förvaltningen meddelar rektor för Christella/förälder informerar rektor för Christella.
2. Rektor ansvarar för att informera berörd pedagogisk personal och kalla berörda till ett möte.
4. Den pedagogiska personalen arbetar enligt planen ”Barn med skyddade personuppgifter –
Riktlinjer för personalen” och det man på mötet tillsammans med vårdnadshavaren kommit
överens om
Uppföljning sker enligt överenskommelse med vårdnadshavaren dock minst en gång/termin.
Christella
Handlingsplan – Barn med skyddade personuppgifter
Riktlinjer för familjedaghemmens personal
Varje person som har skyddade personuppgifter har utsatts för olika grader av våld, hot om våld,
förföljelse eller trakasserier av andra slag. Beroende av i hur stor grad personen utsatts finns de
olika grader av skydd av personuppgifter.
Inga uppgifter om barn med skyddade personuppgifter som är inskriven hos Christella får komma
ut. Vid t.ex. en förfrågan meddelar vi att enskilda personuppgifter ej lämnas ut.
Efter att rektor informerat berörd pedagogisk personal, skall följande åtgärder vidtas av de
berörda:
Listor, arbetsmaterial
Finns barnet sedan tidigare inskrivet, ska alla listor (ex. närvarolista) samlas in och förstöras i
dokumentförstörare.
Se över att det inte finns arbetsmaterial, teckningar etc. uppsatta där barnets namn eller bild finns
med.
Informera ny berörd personal
Rektor ansvarar för att informera ny personal som bedöms behöva ha vetskap om barnets
situation.
Förvaring av uppgifter
All information om barnet med skyddade personuppgifter skall förvaras i säkert förvar, dvs. vara
inlåst.
Möten
Rektor ansvarar för att ett möte sammankallas. Vid detta möte skall någon från arbetslaget (den
som kommer att vara vikarie vid behov för föräldern som är hemma med barnet) och
vårdnadshavaren närvara.
Till grund för mötet ligger dokumentet ”Barn med skyddade personuppgifter- Överenskommelse
familjedaghem - vårdnadshavare”.
Detta möte lägger grunden för vårt fortsatta viktiga arbete runt och med barnet och
vårdnadshavare. Vårdnadshavaren får möjlighet att beskriva familjens situation, delge oss annan
information som vederbörande finner lämplig och vi kan få en bra bild över barnets situation.
Under mötet skall arbetslaget och vårdnadshavaren komma överens om hur kommunikationen
mellan arbetslaget och hemmet skall se ut. Ex. hur kontakten via telefon skall ske.
Det är även viktigt att kartlägga om det finns andra barn med i bilden, om så är fallet, att då ta
reda på vad som gäller för dessa.
Uppföljning
Uppföljning skall ske minst 2 ggr per läsår. Uppföljningen sker i form av ett möte, där samma
personer som tidigare är med.
Christella
Handlingsplan – Barn med skyddade personuppgifter
Övrigt
Det finns olika nivåer av skyddade personuppgifter.
1. Sekretessmarkering (folkbokföringssekretess) Skyddet innebär att den utsatta personens
personuppgifter spärras och endast lämnas ut av skattemyndigheten efter särskild prövning.
2. Kvarskrivning Som under punkt 1 samt att personen i samband med flytt till hemlig ort,
fortsätter att vara folkbokförd på den gamla adressen. Detta för att göra det svårare att spåra den
utsatte personen.
3. Fingerad identitet Den utsatte personen får ett fingerat namn och tillhörande fingerat
personnummer.
För utförligare info ang. skyddade personuppgifter, se bilaga.
Christella
Handlingsplan – Barn med skyddade personuppgifter
Överenskommelse mellan Christella och vårdnadshavare
Vilken nivå av skyddade personuppgifter har barnet?
- Sekretessmarkering?
- Kvarskrivning?
- Fingerad identitet?
Utifrån den nivå av skyddade personuppgifter som mitt barn har, ger jag som vårdnadshavare
mitt godkännande för att mitt barn får:
finnas med i/på:
ja/nej
Kommentar/tillägg:
-adresslistor:
med förnamn?
med efternamn?
med telefonnummer?
_________________________
_________________________
_________________________
-närvarolistor:
med förnamn?
med efternamn?
_________________________
_________________________
-årliga gruppfoton?
_________________________
- foton vid utflykter o dyl som används på hemsidan? _________________________
Ha teckningar etc uppsatta
i familjedaghemmets lokaler:
med namn?
med initialer?
Christella
_________________________
_________________________
Handlingsplan – Barn med skyddade personuppgifter
Kommunikationen mellan Christella och vårdnadshavare
Hur vill vi att kommunikationen skall ske mellan oss för att främja barnets situation? (Ex. hur
skall kontakten via telefon ske? Lösenord?)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
______________________________________________________________________________
__________
____________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________________________________
__________
____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________
____________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________________________________
__________
Christella
Handlingsplan – Barn med skyddade personuppgifter
Övrigt (Ex. förfaringssätt vid akut sjukdom eller olyckshändelse)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
______________________________________________________________________________
__________
____________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________________________________
__________
____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________
____________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________________________________
__________
Christella
Handlingsplan – Barn med skyddade personuppgifter
Denna överenskommelse gäller tillsvidare. Vid eventuella förändringar ansvarar jag som
vårdnadshavare för att snarast informera om dessa.
Uddevalla den ____ - ____ - ____
_________________________ _________________________
Barnets namn
Vårdnadshavares underskrift
_________________________ _________________________
Rektor för Christella
Namnförtydligande
_________________________
Kontaktperson arbetslaget
_________________________
Namnförtydligande
Christella
Handlingsplan – Barn med skyddade personuppgifter
Bilaga
Skydd av personuppgifter
Sekretessmarkering Folkbokföringsuppgifter t.ex. personnummer, namn och adress är normalt
offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få ta del av dessa uppgifter.
I vissa fall kan du dock få dina personuppgifter skyddade genom att en markering för särskild
sekretessprövning (sekretessmarkering) förs in i folkbokföringsdatabasen (jfr 7 kap 15 § SekrL).
Exempel på sådana fall kan vara att du utsatts för våld, hot om våld, förföljelse eller andra
trakasserier.
Kvarskrivning Om det finns särskilda skäl kan man enligt 16 § folkbokföringslagen vid flyttning
även få bli ”kvarskriven” på den gamla orten. Som adress i registret anges i sådana fall
skattekontorets adress. Den faktiska adressen förvaras manuellt hos kontorschefen.
Fördelen med det är att den nya adressen aldrig registreras i folkbokföringen och därmed inte
heller sprids till andra myndigheter. Det medför ändå visst besvär eftersom många typer av
samhällsservice är knutna till folkbokföringsorten, exempelvis sjukvård, dagisplats, skolgång,
bostadsbidrag, kommunalskatt och rösträtt.
Fingerade personuppgifter Vid särskilt allvarliga hot kan en person medges att använda en helt ny
identitet, utan koppling till den gamla. Beslut om detta meddelas av Stockholms tingsrätt efter
ansökan hos Rikspolisstyrelsen.
http://skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/sekretess.html Informationen kontrollerades senast:
2003-12-10
Christella
Handlingsplan – Barn med skyddade personuppgifter
Christella