Bilaga 121205 Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre
•
•
•
•
•
God vård i livets slutskede
Preventivt arbetssätt
God vård vid demenssjukdom
God läkemedelsbehandling för äldre
Sammanhållen vård och omsorg
1
God vård i livets slutskede
• Registrering i Svenska Palliativregistret
(mer än 70% av dödsfallen)
• Brytpunktssamtal
(fler än 60% av dödsfallen)
2
Preventivt arbetssätt
• Påbörja registrering i Senior Alert
• Minst 90% av äldre som bor i SÄBO ska
erhålla en riskbedömning med registrering
i Senior Alert
3
God vård vid demenssjukdom
• Svenska Demensregistret (SveDem)
• Svenskt register för Beteendemässiga och
Psykiska Symptom vid Demens (BPSD)
4
God läkemedelsbehandling
för äldre
• Olämpliga läkemedel
• Olämpliga läkemedelskombinationer
• Adekvat användning av läkemedel mot
psykos i särskilt boende
5
Sammanhållen vård - omsorg
• Undvikbar slutenvård
• Återinläggningar inom 30 dagar
6
Nulägesbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•
Registrering palliativregistret, mål 70%
Brytpunktssamtal, mål 60%
Senior Alert
SveDem (primärvård)
BPSD (kommuner)
Läkemedel, mål -10%
Unvikbar slutenvård, mål -10%
Återinläggning inom 30 dagar, mål -10%
7
Täckningsgrad Palliativreg
2013 grundkrav 70%
•
8
Brytpunktssamtal
9
BPSD
2013 per registrering
10
SveDem
2013 per registrering + per uppföljn.
11
Senior Alert
2013 reg, uppföljning, munhälsa
12
SÄBO Riskbedömning
13
Läkemedel
2013 antiflogistika ersätter komb.
14
2013 kvarstår Minskning av
återinläggningar och undvikbar
slutenvård
15
God Vård
Bättre liv för sjuka äldre
16
Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
• ”Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
synsätt ska genomsyra den skånska hälso- och
sjukvården och vara en självklar del i all vård
och behandling i alla möten med patienter”
• Preventivt arbetssätt
• Senior Alert
• Förebygga fallskador, undernäring, trycksår,
munhälsa
17
Kunskapsbaserad hälso- och
sjukvård
• ”Vården ska bygga på vetenskap och
beprövad erfarenhet och utformas för att
bemöta den individuella patientens behov
på bästa möjliga sätt”
• Evidensbaserad praktik
• Värdegrundsarbete
• Utvecklingscentrum, coach,
utvecklingsledare
18
Patientfokuserad hälso- och
sjukvård
• ”Vården ska ges med respekt och
lyhördhet för individens specifika behov,
förväntningar och värderingar, och att
dessa ska vägas in i de kliniska besluten”
•
•
•
•
SVPL och VOPS
Palliativa registret
Brytpunktssamtal
BPSD
19
Effektiv hälso- och sjukvård
• ”Tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt för att
uppnå uppsatta mål. Detta innebär att vården utformas
och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på
tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för
åtgärderna”
•
•
•
•
•
Sammanhållen vård och omsorg
Undvikbar slutenvård
Återinläggning inom 30 dagar
Ledningskraft, 17 team, utökas 2013
Prioriteringsarbete
20
Säker hälso- och sjukvård
• ”Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt
riskförebyggande arbete”
”Nollvision avseende vårdskador”
•
•
•
•
•
Senior Alert
God läkemedelsanvändning för äldre
Direktinläggningar
Vård på rätt vårdnivå
Tillgång till gemensam information
21
Jämlik hälso- och sjukvård
• ”Vården tillhandahålls och fördelas på lika
villkor för alla”
•
•
•
•
Senior Alert
Palliativa registret
SveDem
Analysarbete Epicentrum
22
Hälso- och sjukvård i rimlig tid
• ”Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att
ingen patient ska behöva vänta oskälig tid
på de vårdinsatser som han eller hon har
behov av”’
•
•
•
•
Prioriteringsordningen
Hembesök
Vård på rätt vårdnivå
Tillgänglighetsarbete
23
Dags att börja jobba….
•
•
•
•
Funderingar
Förslag
Idéer
Bra att veta
24