11 Bättre liv för sjuka äldre, överenskommelse (Anneli Granberg)

advertisement
Bättre liv för sjuka äldre
Överenskommelse 2014
Maj Rom
Jag kan åldras i trygghet och
självbestämmande med tillgång till en god
vård och omsorg
 Optimal läkemedelsbehandling
 Vårdpreventivt arbetssätt
 En god demensvård
 Sammanhållen vård och
omsorg
 Värdig vård i livets slut
Äldre – ÖK 2014
 Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år.
Inte så mycket förändringar
 Vad händer sen? Förebereda för 2015. Hur ser
fortsättningen ut när denna ök avslutats?
 Fortsatt action. Bibehålla fokus på att göra
skillnad för sjuka äldre.
Nytt 2014
• Stöd till Rikssår – ingen prestationsersättning
• Senior alert - delta i punktprevalensmätning för
att få ersättning för täckningsgrad i SÄBO
• Senior alert - mer fokus på riskbedömningar i
hemtjänst och hemsjukvård
• Ny inrapportering av data från landstingen kommer
att ge möjlighet att visa upp resultat på
vårdcentralsnivå
• Redovisa utskrivningsklara patienter på
kommunnivå
Överenskommelse 2014
 Prestationsersättning - fem områden, 840 miljoner
kronor
 Länsövergripande medel till kommuner och landsting
– utvecklingsledare och analysarbete – 90 miljoner kronor
 Medel till kvalitetsregister och analysportal – Svenska
Palliativregistret, Senior alert, SveDem, BPSD-registret och
Rikssår – 29,5 miljoner kronor
 Medel till Famna och Vårdföretagarna - 8 miljoner
kronor
 Medel till SKL – nationell samordning, ledningskraft,
psykisk ohälsa, kvalitetssäkrad välfärd – 33,5 miljoner kronor
Gemensamma medel på länsnivå
Utvecklingsledare - 66 miljoner kronor
 Fokus på förbättringsarbete
 Bidra till att de nya arbetssätten blir vardag
Analysarbete - 24 miljoner kronor
 2 miljoner till de tre stora regionerna, 1
miljoner till övriga län
 Fokus på undvikbar slutenvård och
återinläggningar inom 30 dagar
 Omfatta både kommuner och landsting
 Återföra resultat till Ledningskraft och den
gemensamma analysarbetsgruppen
Grundläggande krav 1
Struktur för ledning och styrning i
samverkan och en politiskt förankrad
handlingsplan .
(Gemensam för kommuner och landsting i ett län/ett dokument
per län)
•
•
•
•



•
Beskrivning av förbättringsområden
Konkreta och mätbara mål
Planerade aktiviteter
Uppföljning och redovisning av resultat
Utvecklingsledarnas roll och mandat
Hur länet avser att fortsätta arbeta med
utvecklingsledare
Hur länet avser att skapa lånsiktighet i det
systematiska förbättringsarbetet
Hur privata och idéburna utförare kan
involveras
Grundläggande krav 2
Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
(Kommuner och landsting var för sig, ett dokument per
huvudman)
Beskriva hur
• Riskanalys
• Egenkontroll
• Avvikelsehantering
har bedrivits inom vård och omsorg om
äldre
 Vilka resultat som uppnåtts i arbetet
med att säkra verksamheternas kvalitet
Prestationsersättning 2014
840 miljoner kronor
Grundläggande krav
Samma områden
Samma beräkningsmodell
som 2013
 Visa upp resultat på
vårdcentralsnivå




God vård i livets slutskede 2014
70 miljoner kronor
 Täckningsgrad 70% i Svenska
Palliativregistret är ett grundkrav
 Mäts på kommunnivå för både
kommun och landsting
 50 miljoner kronor för
genomsnittlig förbättring med 5%
för brytpunktsamtal,
smärtskattning, munhälsa och
ordination av injektionsläkemedel
vid ångest
 20 miljoner kronor för 10%
förbättring eller genomsnittlig
måluppfyllelse på minst 60%
 Det röda i spindeln ska bli grönt!
Preventivt arbetssätt 2014
120 miljoner kronor
 Täckningsgrad i SÄBO, Senior alert –
Grundläggande krav att delta i
punktprevalensmätning. 50 miljoner
kronor
 Hela den vårdpreventiva processen,
Systematiska riskbedömningar, åtgärder
och uppföljning med registrering i Senior
alert. Kommunfokus på hemtjänst och
hemsjukvård (ej SÄBO)– 50 miljoner
kronor
 Bedömning av munhälsa i Senior
alert – alla, 20 miljoner kronor
 70% till kommuner och 30% till landsting
God vård vid demenssjukdom 2014
100 miljoner kronor
 Nyinsjuknade -Utredning,
diagnos med registrering i
SveDem i primärvård – 25
miljoner kronor
 Uppföljning av demenssjuka i
primärvård med registrering i
SveDem – 25 miljoner kronor
 Symptomskattning med
registrering i BPSDregistret –
50 miljoner kronor
Läkemedel 2014 – 300 miljoner
kronor
 Olämpliga läkemedel – 100
miljoner kronor
 Läkemedel mot psykos - 100
miljoner kronor
 Antiinflammatoriska
läkemedel – 100 miljoner
kronor
 Alla 75 år och äldre
 Statistisk säkerställd förbättring
 70% till kommuner och 30% till
landstinget
Sammanhållen vård och omsorg 2014
 Månadsvis inrapportering av
data på vårdcentralsnivå
 Rapportera utskrivningsklara
 Statistiskt säkerställd
förbättring
 Undvikbar slutenvård - 50
miljoner kronor
 Återinläggningar inom 30
dagar – 200 miljoner kronor
 70% till kommuner och 30%
till landstinget
Download