Översikt tjänster

advertisement
Info till talmanus
Patrik, jag hoppas du kan leva med det faktum att det manus du nu håller i din
hand är lite ”Quick and dirty” så att säga. Jag önskar jag haft lite mer tid att få till
det med lite mer knorr och kanske med ett bättre talspråk. Nu är jag samtidigt
övertygad om att om någon klarar av att översätta detta till vanligt språk så är det
du. Har du några frågor så tveka inte utan slå mig en signal. Detsamma gäller om
du får frågor på plats.
Jag har kollat med UMS försäljningschef hur UMS ställer sig till det faktum att vi
nu bearbetar ”Norska” kunder och vi kan nog ta oss förbi detta faktum genom att
vi i detta fal erbjuder ett komplement till UMS system. UMS systemet bygger ju
på att användaren har tillgång till Internet för att kunna skicka sin broadcast via
systemet i Norge. Här handlar det u mer om att vi skulle sätta upp ett system i
t.ex. Kina eller Indien och installerar applikationer i användarnas datorer. Alla
länder har ju inte förmånen att kunna använda sig av 10Mbit eller 10 Mbit
bredband. Det kan ju faktiskt t.o.m. handla om det gamla hederliga uppringda
Internet med den klassiska 28,8 Kbit-linan (jag minns det som det var igår…)
Nåväl en sådan lösning är inget som UMS är intresserade av att leverera så då är
fältet fritt.
Good Luck…
/Nisse
Översikt tjänster
De tjänster vi erbjuder kan inte enbart informera. Det finns också möjlighet att vid
utskick av röstmeddelanden hantera olika svar. På så ätt handlar det inte endast
om information utan om enklare former av kommunikation. Den som skickar ut
ett meddelande kan i realtid se hur de anropade svarat.
Säkerhet
Detta område delar vi in i två delar:
 Familjen, där det t.ex. kan röra sig om inbrottslarm där en webbkamera tar ett
foto på förövaren som dels lagras i en databas men som också kan skickas
med MMS till användarens mobiltelefon.

Individen, där det kan handla om tjänster för att skapa trygghet när man går
ensam hem från en restaurang, men framför allt om något händer kan man
omedelbart spåra vart mobiltelefonen/personen ifråga befinner sig.
Hälsa
Här finns också flertalet tjänster som vi kan erbjuda:
 Bemanningsinkallning – att kunna kalla in speciella yrkesgrupper vid akuta
situationer. Det kan t.ex. läkare eller annan sjukhuspersonal i händelse av en
stor olycka.

Information till personer som lider av lindrigare typer av mentalt handikapp.
Många kommer inte ihåg at medicinera då de har svårt med tidsuppfattningen.
Här kan man dels skicka ett SMS som påminnelse men man kan också skicka
ett MMS som visar hur man tar medicinen.
Broadcasting
Här kan vi erbjuda samma typ av tjänster fast anpassade till kommersiella
tillämpningar. Exempel på sådana tillämpningar och tjänster är:

Turistbranschen – att kunna nå resenärer på plats med både
säkerhetsinformation och kommersiella meddelanden.

Marknadsföring – att kunna skicka ut information till en dedikerad grupp
människor när de anländer till t.ex. ett köpcentra.

Bemanningsinkallning – att kunna kalla in speciella yrkesgrupper vid akuta
situationer. Det kan t.ex. vara elektriker, läkare eller riskgrupper av olika slag.

Risk- och säkerhetsmeddelanden ”Public Alert” – att nå så många som möjligt
med information på så kort tid som möjligt.
Public Alert
Exempel på situationer där man skulle kunna använda sig av broadcasting teknik
är följande:
Brand
Evakuering
Naturkatastrofer
Miljöutsläpp
Viktig samhällsinformation
Voice Broadcast - Välj mål för meddelande
Om man kopplar samman broadcastingsystemet med en så kallad intelligent karta
kan man genom att markera ett område på kartan få telefonlistor till samtliga fasta
telefoner och faxar i området samt de mobiltelefoner som har detta område som
”hemmabas” dvs. det är här dom oftast befinner sig.. Man även gå ner och välja
en enskild byggnad om man så vill – detta är dock till viss del beroende på vilken
typ av intelligenta kartor man använder.
Voice Broadcast – Uppföljning i realtid
Man kan i realtid följa status på det meddalande man skickat ut. Systemet tillåter
en viss form av interaktivitet vilket medför att man kan se status på vad de som
svarat, också har svarat samt vilka man inte kunnat nå. Syftet med detta skulle vid
en såkallad Public Alert vara att kunna se vilka som t.ex. behöver hjälp vid en
eventuell evakuering. Denna lista kan man också enkel exportera till Excel eller
liknande program.
Cell Broadcast CB
Här meddelar man med ett SMS samtliga mobiltelefoner som befinner sig inom
ett visst område. Eftersom man här ”lägger” meddelandet ute i basstationerna
finns inte samma möjlighet till interaktivitet. Här kan man dock välja om man vill
att meddelandet läggs i telefonens SMS-minne eller om det ska komma upp som
ett så kallat Flash-SMS direkt på displayen. Det spelar då ingen roll om
användarens SMS-minne är fullt eller inte.
CB – Välj mottagare för meddelande
När man skickar ett röstmeddelande VB så behöver man endast klicka i en ruta i
applikationen för att också skicka meddelandet som Cell Broadcast CB.
VB/CB – en optimal kombination
Är man vill skicka Public Alert meddelanden så är det absolut optimala
kombinationen att skicka både Voice Broadcast och Cell Broadcast eftersom
dessa två sätt använder sig av olika infrastruktur för att förmedla meddelandet.
Teknologierna kompletterar varandra och bidrar definitivt till att man kan nå en
större befolkningsmängd snabbare med ett och samma meddelande.
Download