Rubrik lorem ipsum dolor sit amet - Medarbetarportalen

Avtal om köp av XXX
Avtalets diarienummer: XXX
§ 1 Parter
Detta avtal ingås mellan Göteborg universitet, avd./inst. för, nedan kallad köparen, och
Leverantören AB, nedan kallad säljaren.
§ 2 Om varan
Detta avtal omfattar köp av XXX.
I köpet ingår nedan angivna åtaganden. Med vara enligt detta avtal avses samtliga produkter
inklusive tjänster (åtaganden) som efterfrågas av köparen och som tillhandahålles eller utförs av
säljaren.
(OBS. beskriv aktuella åtagande nedan eller hänvisa till offert)
Installation,
Service eller servicekontrakt á X år,
Reservdelar eller förbrukningsvaror (X% rabatt),
Särskilt garantiåtagande eller utökad garantiperiod,
Annat
§ 3 Pris
Angivet totalpris uppgår till ett värde av XXX SEK/EUR/USD exklusive moms. I priset ingår
kostnad för frakt, betryggande emballering/förpackning, dokumentation, garanti och andra
kostnader förknippade med säljarens åtaganden enligt detta avtal.
§ 4 Varans avlämnande
Köp inom Sverige: fritt levererat/eller DDP till angiven leveransadress.
Alt. 1 Köp från annat land: DDP. (Används för icke vetenskapliga instrument där säljaren betalar
förtullning)
Alt. 2 Köp från annat land: DAP. (För vetenskapliga instrument som kan sökas tullfrihet för hos
Tullverket)
Om köpet inkluderar en tjänst ska tjänsten anses avlämnad efter det att köparen godkänt
fullgörandet.
Leveransadress:
Göteborgs universitet
Namn på inst./motsv.
Att: köparens namn
Box nr.
Postnr
Göteborg
Leveranstest
Säljaren ska i samband med att varan avlämnas, eller vid det senare tillfälle som parterna avtalat,
utföra ett leveranstest av levererad vara och upprätta ett testprotokoll som ska godkännas av
köparen. Om installation ingår ska leveranstestet genomföras efter installation.
Testperiod
Efter godkänt leveranstest har köparen rätt att testa varan i X månad/-er. Eventuella fel som uppstår
under testperioden ska åtgärdas omgående av säljaren. Vid omfattande fel och/eller återkommande
fel som medför att varan inte kan användas för det avsedda ändamålet, har köparen rätt att avgöra
huruvida ny testperiod ska fortlöpa efter att felet åtgärdats eller att häva köpet.
1(4)
§ 5 Garanti
Garantitiden är X år från godkänt leveranstest. Garantin ska vara en fullgaranti vilket innebär att
alla direkta kostnader samt kostnader för resor och logi i samband med garantiåtgärder betalas
av leverantören. Kostnader för förbrukningsmaterial ingår inte i garantin. För utbytta delar
gäller ett (1) års garanti från det datum då bytet skedde.
Säljaren ansvarar för att hålla information om garantins villkor och omfattning tillgängligt för
köparen.
§ 6 Betalning
Betalning får ske först efter det att varan avlämnats hos köparen enligt 4 §.
Om testperiod är aktuellt: X % av köpesumman betalas efter godkänd installation, resterande X %
betalas efter godkänd testperiod.
Betalningsfrist: 30 dagar netto från mottagandet av fakturan.
Fakturan ska vara försedd med beställar-ID XXX.
Säljaren har rätt till dröjsmålsränta enligt gällande svensk räntelag.
Fakturaadress:
Göteborgs universitet
Namn på Ins./Motsv.
Box 1023
831 29 Östersund
§ 7 Fel i vara
Varan ska till sin art, utformning, och funktion
1) motsvara köparens krav och vad denne, med anledning av kraven eller parternas kommunikation,
rimligen kan förvänta sig.
2) motsvara säljarens beskrivning/information samt ha de egenskaper, och vara ägnad för det
särskilda ändamål, som köparen avsett och som säljaren bort inse.
3) uppfylla inom EU och/eller Sverige gällande produktstandarder och lagkrav om bl.a.
produktsäkerhet, CE-märkning samt bestå av enbart kvalitetssäkrade och godkända
material/ämnen/beståndsdelar.
I annat fall anses fel i vara föreligga varmed de påföljder som anges i 10 § gäller. Med vara avses i
detta hänseende samtliga produkter och tjänster (åtaganden) som ingår i köpet.
§ 8 Dröjsmål
Om varan inte avlämnas i tid på anvisad plats, eller inte avlämnas alls, och detta inte beror på
omständigheter som köparen ansvarar för, anses dröjsmål föreligga varmed de påföljder som anges i
10 § gäller. Med vara avses i detta hänseende samtliga produkter och tjänster (åtaganden) som ingår
i köpet.
Säljaren ska omedelbart efter vetskap om dröjsmålet meddela köparen om det inträffade och på nytt
avtala om fullgörande.
§ 9 Reklamation
Om fel enligt 7 § eller dröjsmål enligt 8 § uppstår har köparen rätt att, inom 10 dagar från det att
felet/dröjsmålet upptäcktes, meddela köparen om det inträffade.
§ 10 Påföljder
Parterna ska uppträda med ömsesidig respekt, öppenhet och en vilja till dialog. Parterna ska alltid
lösa uppkomna problem på ett affärsmässigt och fackmannamässigt lämpligt sätt. Vidare ska
parterna ömsesidigt vidta åtgärder för att minimera varandras skaderisk.
2(4)
Om fel i vara uppstår enligt 7 § har köparen rätt att kräva att snarast 1) få felet avhjälpt eller, om
avhjälpande inte kommer i fråga, 2) få omleverans. Om köparen befarar risk för skada har köparen
rätt att hålla inne betalning motsvarande felets art och omfattning till dess att avhjälpande skett.
Om dröjsmål uppstår enligt 8 § har köparen rätt att kräva att säljaren omgående fullföljer åtagandet.
Från och med femte (5) arbetsdagen från det att dröjsmål föreligger, har köparen rätt till vite om X
% av kontraktssumman för varje påbörjad vecka tills säljaren fullföljer åtagandet.
Om felet eller dröjsmålet är att betrakta som väsentligt för köparen, får köparen efter meddelande
därom häva avtalet.
Köparen har rätt till ersättning för den skada som uppkommit med anledning av felet eller
dröjsmålet. Sådan ersättning omfattar direkt skada såsom merkostnader och utgifter för köparen
eller sakskada på köparens fasta och lösa egendom.
Om säljaren förfarit vårdslöst eller inte vidtagit skäliga åtgärder för att minimera uppkommen
skada, omfattar ersättning även indirekt skada såsom arbetstidsersättning, förlorad forskning eller
undervisning eller annan motsvarande förlust till följd av felet/dröjsmålet.
§ 11 Förtida uppsägning
Om part försätts i konkurs, blir föremål för ackordsförfarande eller på annat vis löper risk för att
hamna på obestånd under avtalstiden, har part har rätt att med 1 månads uppsägningstid säga upp
avtalet i förtid. Ersättning för redan erhållna/utförda åtaganden ska tillfalla part. Part är dock inte
berättigad ersättning för vinst eller forskning/utbildning som skulle ha erhållits om avtalet
fullbordats.
§ 12 Tvist och tolkning av avtalet
Tolkning och tillämpning av detta avtal sker enligt svensk lagstiftning. Följande ordning gäller vid
tvist/tolkning av avtalet:
1.
2.
3.
4.
5.
Skriftliga tillägg till avtalet, godkända av båda parter
Avtalsvillkoren i detta avtal
Köparens offertförfrågan
Säljarens offert/anbud eller motsvarande handlingar
ALOS 05 (finns allmänt tillgängligt, behöver ej bifogas avtalet för att gälla)
Uppkommen tvist ska avgöras av allmän svensk domstol i Göteborg, Sverige.
§ 13 Kontaktpersoner
Nedan angivna kontaktpersoner har behörighet att med bindande verkan företräda respektive parts
intressen i frågor som rör parts åtaganden enligt detta avtal.
Köparens kontaktperson: Namn, titel, tel. e-post.
Säljarens kontaktperson: Namn, titel, tel. e-post.
§ 14 Avtalets giltighet
Alt. 1 Avtalet gäller från det att båda parter skrivit under det, och upphör när parternas åtaganden
fullgjorts.
Alt. 2 Avtalet gäller från och med 20åå-mm-dd och löper till 20åå-mm-dd.
3(4)
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit vardera ett.
Göteborg
Datum
Ort
Datum
______________________
Namn (behörig företrädare enligt delegation)
Titel
Göteborgs universitet
org. nr. 202100-3153
________________________
Namn
Titel
Leverantören AB
org. nr. 55xxxx-xxxx
Bilagor
4(4)