1_1_2004-02-18_110.

advertisement
GÖTEBORGS STADSKANSLI
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Enheten för välfärd och utbildning
Utfärdat
Lill Backlund
2004-01-22
Tfn: 031-61 11 68
E-post: [email protected]
Rnr 31/04
Dnr 1189/03
Yttrande över departementspromemorian Var-dags-inflytande, i förskola, skola och
vuxenutbildning ( Ds 2003 :46)
FÖRSLAG TILL BESLUT
I kommunstyrelsen
Stadskansliets förslag till yttrande över promemorian ” Var-dags inflytande i förskola,
skola och vuxenutbildning” i bilaga 5, godkänns och översänds till
Utbildningsdepartementet.
SAMMANFATTNING
Göteborgs Stad har erhållit departementspromemorian ”Var-dags-inflytande i förskola, skola och
vuxenutbildning (Ds 2003:46) på remiss. Yttrandet skall vara departementet tillhanda senast den 20
februari 2004. Tidplanen medger ingen bordläggning.
Stadskansliet tillstyrker att rektors ansvar att främja och utveckla elevinflytandet samt att föräldrars rätt
till information och inflytande förtydligas i olika styrdokument samt att elevernas rätt till stöd då de
företräder andra elever tydliggörs och regleras i lagtext.
Stadskansliet tillstyrker att det skall finnas en organisatorisk plattform, inflytanderåd, för samråd mellan
elever, föräldrar och personal där övergripande och strukturella frågor kan bli föremål för diskussion
och/eller beslut. Det är viktigt att formerna för hur detta skall utformas får ske utifrån lokala
förutsättningar i kommuner och enskilda skolor.
Stadskansliet tillstyrker att försöksverksamheten med lokala styrelser permanentas och anser att rätten att
inrätta lokala styrelser även skall omfatta förskoleklass och gymnasiesärskola, dvs. de skolformer som
hittills inte omfattats av försöksverksam-heten. Stadskansliet förordar en modell där representationen i
lokala styrelser fördelas med 50/50 mellan brukare och personal
Stadskansliet betonar vikten av att Myndigheten för skolutveckling intensifierar arbetet med
implementering av mål och syfte med ett ökat elevinflytande.
EKONOMISKA KONSEKVENSER
De förslag som presenteras är inriktade på förändrade arbetssätt och arbetsformer i skolan och förutsätts
inte föranleda några ekonomiska konsekvenser för kommunen
Bilagor
1. SDN Lundby, yttrande, särskilt yttrande (m) och (fp)
2. SDN Örgryte, yttrande, särskilt yttrande (fp)
3. Utbildningsnämnden, yttrande
4. Vuxenutbildningsnämnden, yttrande
5. Stadskansliets förslag till yttrande till utbildningsdepartementet
Sammanfattning av arbetsgruppens förslag finns tillgänglig i KS databas.
ÄRENDET
Göteborgs Stad har erhållit departementspromemorian ”Var-dags-inflytande i förskola, skola och
vuxenutbildning” (Ds 2003:46) på remiss. Yttrandet skall vara departementet tillhanda senast den 20
februari 2004. Ärendet har remitterats till SDN Lundby och Örgryte, Utbildningsnämnden samt till
Vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Samtliga nämnder har inkommit med yttrande.
FÖRSLAGET
Departementsskrivelsens förslag innebär att rektors ansvar att främja och utveckla det aktiva
elevinflytandet inom samtliga skolformer tydliggörs i läroplanerna samt att föräldrars inflytande och rätt
till information läggs till. Vidare föreslås att demokrati-frågorna betonas ytterligare i kursplanerna. Det
föreslås vidare att skollagen skall reglera att det på samtliga förskolor och skolor skall finnas en
organisation för arbetet med inflytandefrågor och att det i denna skall ingå ett eller flera inflytanderåd.
Försöks-verksamheten med lokala styrelser föreslås permanentas. Arbetsgruppen instämmer i
Skollagskommitténs förslag att elevers rätt till stödundervisning då de företräder andra elever lagregleras
samt att Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag att implemen-tera mål och syfte med demokrati
och inflytandefrågor i skolan.
REMISSINSTANSERNAS SYNPUNKTER
SDN Lundby, anser att inflytandefrågorna idag ägnas stor uppmärksamhet och att arbetet kommit långt
inom stadsdelen. Nämnden anser att de åtgärder som föreslås kommer att stödja verksamheterna i arbetet
med inflytandefrågor samt reellt stärka barn/elevers och föräldrars inflytande. Nämnden är positiv till de
förslag som presenteras.
SDN Örgryte, anser att arbetsgruppens förslag stärker arbetet med inflytande i skolan. och tillstyrker
därför gruppens förslag. Nämnden anför att det är bra att Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag
att stötta, utvärdera och analysera elevinflytande. Nämnden delar inte utredningens bedömning att
förslagen är kostnadsneutrala, utan anför att inflytande kräver såväl ökat engagemang som tid. Nämnden
framhåller att om ett ökat elevinflytande skall prioriteras måste annat stå tillbaka om inte inflytandefrågorna får kosta.
Utbildningsnämnden tillstyrker att rektors ansvar att verka för ett aktivt elevinflytande förtydligas i
läroplanerna. Nämnden önskar ett tydliggörande av den enskilde läraren och arbetslagets ansvar för ett
ökat inflytande samt tillstyrker att demokratiaspekterna förtydligas i kursplanerna. Nämnden är positiv till
inrättande av särskilda inflytanderåd och poängterar vikten av att dessa får utformas utifrån lokala
förutsättningar och anser att rektor inte skall kunna befrias från införande av råden. Nämnden tillstyrker
att försöksverksamheten med lokala styrelser permanentas och förordar en modell med 50/50-fördelning
mellan brukare och personal, dvs. den modell som Skolverket fört fram. Nämnden tillstyrker att elever i
alla skolformer ska ha rätt till den stödunder-visning man kan behöva med anledning av sitt
förtroendeuppdrag som elevföreträdare, att det utarbetas ett nationellt informationsmaterial samt att
Myndigheten för skol-utveckling förstärker stödet till skolorna. Nämnden bedömer att förslagen är
kostnads-neutrala.
Vuxenutbildningsnämnden, tillstyrker att rektors ansvar att verka för ett aktivt elev-inflytande förtydligas i
läroplanerna och kursplanerna. Det poängteras vikten av att samtliga vuxenstuderande ges tillgång till
information om exv. lokal demokrati, dvs. inte endast de som studerar inom samhällsorienterande ämnen.
Nämnden instämmer i att det kan behövas inflytanderåd inom vuxenutbildningen för övergripande frågor
som rör hela kommunen. Lokala styrelser har inte varit aktuella inom vuxenutbildningen, men nämnden
tillstyrker att försöksverksamheten permanentas.
Nämnden tillstyrker även att det sker en enhetlig lagreglering av elever/studerandes rätt till
stödundervisning om de åtar sig uppdrag att företräda övriga elever. Inom vuxen-utbildningen skulle ett
alternativ kunna vara att eleven istället för stöd får extra gymnasiepoäng. Nämnden bekräftar att det
behövs ett nationellt informationsmaterial om inflytandefrågorna samt anser att det är positivt att
Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag att arbeta med implementering av mål och syfte med
inflytande och delaktighet.
STADSKANSLIETS SYNPUNKTER
Alla skolor har idag någon form av organisation för formellt inflytande där eleverna har möjlighet att
medverka och påverka förutsättningarna för sitt lärande. Det rör sig om förhållandevis traditionella
mötesplatser som elevråd, klassråd, möjlighet för elever att delta i arbetsenheternas planering av lärande
etc. Den kritik som ibland riktas mot skolan att elevernas rätt till inflytande inte tas på allvar bör
nyanseras. Eleverna har oftast relativt små möjligheter att påverka i de ”större”frågorna som styrs av
lagar och förordningar, men omfattande och ständigt pågående möjligheter att påverka mindre frågor i det
informella sammanhanget.
Av den kvalitetsdialog som nyligen genomförts i Göteborgs skolor framgår att lärare allt oftare hamnar
i/försätter sig i förhandlingsliknande situationer med eleven/gruppen om hur olika lärandemoment skall
bearbetas, hur snabbt ett moment skall klaras av, hur det skall utvärderas osv. Det råder stor
samstämmighet bland lärare och pedagoger om att eleven på den här nivån har utvecklade möjligheter till
medverkan i pedagogiska beslutsprocesser. Denna ständigt pågående dialog mellan pedagog och elev är
en form av demokrati, medinflytande och elevmedverkan, som inte alltid förs fram som exempel på
elevinflytande i skolsituationer. Elevernas möjligheter till inflytande över sin lär-situation är relativt stor
och den utveckling som sker i skolorna pekar på en ökad medvetenhet bland personalen. Därmed inte sagt
att det inte kan bli bättre.
Stadskansliet tillstyrker att rektors ansvar att främja och utveckla elevinflytandet samt föräldrars rätt till
information och inflytande förtydligas i olika styrdokument samt att elevernas rätt till stöd då de
företräder andra elever tydliggörs och regleras i lagtext.
Stadskansliet tillstyrker att det skall finnas en organisatorisk plattform, inflytanderåd, för samråd mellan
elever, föräldrar och personal där de mera övergripande och strukturella frågorna blir föremål för
diskussion och/eller beslut. Det är viktigt att formerna för hur detta skall utformas får ske utifrån de lokala
förutsättningarna i kommuner och enskilda skolor.
Stadskansliet tillstyrker att försöksverksamheten med lokala styrelser permanentas och anser att rätten att
inrätta lokala styrelser även skall omfatta förskoleklass och gymnasiesärskola, dvs de skolformer som
hittills inte omfattats av försöksverksam-heten. Stadskansliet förordar en modell där representationen i
lokala styrelser fördelas med 50 /50 mellan brukare och personal.
Stadskansliet betonar att det är angeläget att Myndigheten för skolutveckling intensifierar arbetet med
implementering av mål och syfte med ett ökat elevinflytande. för såväl barn, elever och föräldrar som för
studerande inom vuxenutbildningen.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Arbetsgruppen för utbildningsfrågor
Lill Backlund
Anne Söderberg
STADSDELSNÄMND LUNDBY
Utdrag ur protokoll
2004-01-20
§5
Bilaga 1
Dnr 43.769/03
Var-dags-inflytande - yttrande till kommunstyrelsen över Ds 2003:46
ÄRENDET
Kommunstyrelsen har i remiss, dnr 1189/03, begärt stadsdelsnämndens yttrande över ”Var-dagsinflytande”, Ds 2003:46.
En arbetsgrupp hos Utbildningsdepartementet har utrett möjligheterna att öka barn- och elevinflytandet i
förskola, skola och vuxenutbildning. I remissen Var-dags-inflytande presenteras arbetsgruppens förslag
som omfattar sju olika områden.
HANDLING
Tjänsteutlåtande daterat 2003-12-30.
Skrivelse från (m) och (fp) med yttrande, protokollsbilaga nr 3.
YRKANDE
Ordförande Lena Malm (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
BESLUT
1.
Stadsdelsnämnden antar tjänsteutlåtandet som eget yttrande i ärendet .
2.
Stadsdelsnämnden beslutar att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
3.
Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
PROTOKOLLSBILAGA
Skrivelse från (m) och (fp).
Vid protokollet
Lars Lindskog
Rätt utdraget ur protokollet intygas i tjänsten:
Lars Lindskog
STADSDELSNÄMND LUNDBY
Särskilt yttrande(m) och (fp)
2004-01-20
Bilaga 1
Om remiss ´Var-dags-inflytande´
Vi instämmer med tjänsteutlåtandets beskrivning och bedömning, men vill
till remissvaret bifoga vår mening att det också krävs en ökad grad av valfrihet
vad gäller skolval mm för att demokratin ska vara fullständig. Vi förespråkar
därför fortsatt såväl skolpeng som självständigare skolor för att demokratin ska
kunna fungera fullt ut.
Mats Carlsson (m)
Rocío Fernàndez (fp)
STADSDELSFÖRVALTNINGEN LUNDBY
Tjänsteutlåtande
2003-12-30
Bilaga 1
Remiss Var-dags-inflytande
Förslag till beslut
1.
2.
Stadsdelsnämnden antar tjänsteutlåtandet som eget yttrande i ärendet .
Stadsdelsnämnden beslutar att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
Ärendet
Utbildningsdepartementet tillsatte den 18 mars 2003 en intern arbetsgrupp för att utreda
möjligheterna att öka barn- och elevinflytandet i förskola, skola och vuxenutbildning.
Arbetsgruppens direktiv har bland annat varit att lämna ett förslag på hur föräldrars och
barn/elevers inflytande skall regleras och tydliggöras reellt.
I remissen Var-dags-inflytande presenteras nu arbetsgruppens förslag som omfattar sju
olika områden.
Rektors ansvar
Arbetsgruppen föreslår att rektor ges ansvar att främja och utveckla ett aktivt
elevinflytande över det egna lärandet och inflytande på grupp respektive skolnivå.
Rektor skall även ansvara för att eleverna får information om rätten till inflytande.
Ändring i kursplanerna
Arbetsgruppen föreslår att Skolverket ges i uppdrag att utreda en ändring i kursplanen för
de samhällsorienterande ämnena. Vikten av att eleverna får kunskaperna i lokal demokrati
bör betonas.
Inflytanderåd
Arbetsgruppen föreslår att det i skollagen införs en bestämmelse att det på varje förskola
och skola skall finnas en organisation för arbetet med inflytandefrågorna och att det i
denna skall ingå ett eller flera inflytanderåd. Syftet med inflytanderåden är att ge föräldrar
och elever inflytande i frågor som har betydelse för bar/elever och vårdnadshavare.
Lokala styrelser
Arbetsgruppen föreslår att försöksverksamheten med lokala styrelser permanentas.
Elevers rätt till stödundervisning
Arbetsgruppen instämmer i Skollagskommitténs förslag om enhetlig reglering för alla
skolformer av elevers rätt till den stödundervisning som de kan behöva på grund av sitt
uppdrag att företräda andra elever.
Uppdrag till Skolverket mm
Arbetsgruppen föreslår att Skolverket ges i uppdrag att utarbeta ett informationsmaterial
om utbildningssystemet. Skolverket bör kontinuerligt följa upp, utvärdera och analysera
arbetet med inflytande frågor samt utarbeta kvalitetsindikatorer för barn/elever och
föräldrars inflytande.
Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling
Arbetsgruppen föreslår att Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag att förstärka sitt
stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildning i arbetet med att implementera mål och syfte
samt reglerna för inflytande och delaktighet.
Våra synpunkter
Under ett flertal år har inflytandefrågorna inom förskola och skola i Lundby ägnats stor
uppmärksamhet och på flera av våra enheter har arbetet kommit långt. Bland annat finns
vid tre av våra skolor lokala skolstyrelser med föräldramajoritet.
Vår uppfattning är att de åtgärder som arbetsgruppen förslår ytterligare kommer att stödja
verksamheterna i arbetet med inflytandefrågor samt att reellt stärka barns/elevers och
föräldrars inflytande. Förvaltningen ställer sig därför positiv till de förslag som presenteras
i remissen Var-dags-inflytande.
Agneta Jögård
stadsdelschef
Jan Lundström
avdelningschef
STADSDELSNÄMND ÖRGRYTE
Utdrag ur protokoll
2004-01-27
Bilaga 2
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl a SDN Örgryte
angående Utbildningsdepartementets remiss Var – dags – inflytande.
§5
Förslag till yttrande över
utbildningsdepartementets remiss
Var-dags-inflytande
Dnr 588/03
Stadsdelsförvaltningen, förskola och skola, har i tjänsteutlåtande,
daterat 2004-01-29, redogjort för förvaltningens förslag till yttrande.
Lars Härneman (fp) vill till protokollet anteckna det yttrande från
fp-gruppen som framgår av bilaga 1.
Stadsdelsnämnden Örgryte beslutar
att nämnden antar tjänsteutlåtandet som eget yttrande i ärendet samt
att nämnden beslutar att översända förvaltningens
yttrande till kommunstyrelsen
Vidare beslutar nämnden att till protokollet anteckna det yttrande
från fp-gruppen som framgår av bilaga 1.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
./1
STADSDELSNÄMND ÖRGRYTE
Särskilt yttrande (fp)
2004-01-27
Yttrandet översänds separat som PDF-fil
Bilaga 2
STADSDELSNÄMND ÖRGRYTE
Tjänsteutlåtande
2004-01- 29
Bilaga 2
Yttrande om Var – dags – inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning.
ÄRENDET
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från SDN Örgryte angående
Utbildningsdepartementets remiss Var – dags - inflytande. Yttrande har begärts från
Utbildningsnämnden, Vuxenutbildningsnämnden och SDN Lundby.
BAKGRUND
Utbildningsdepartementet tillsatte i mars 2003 en arbetsgrupp, (U2003/1238/DK), för att
utreda möjligheterna att öka barn- och elevinflytandet samt föräldrainflytandet i förskola,
skola och vuxenutbildning. Arbetsgruppens direktiv har bland annat varit att lämna ett
förslag på hur föräldrars och barns/elevers inflytande skall regleras och tydliggöras reellt.
Arbetsgruppen har i sitt arbetsmaterial utgått från de styrdokument som gäller för
skolformerna. Man har också beskrivit hur inflytandet ser ut idag och vad
Skollagskommittén presenterat när det gäller inflytandefrågor. Med detta som bakgrund
presenterar man i remissen Var – dags – inflytande arbetsgruppens förslag som omfattar sju
olika områden vilka redovisas nedan.
REDOGÖRELSE
Rektors ansvar
Rektor skall ges ett ansvar att främja och utveckla ett aktivt inflytande för elever när det
gäller det egna lärandet och inflytande på grupp respektive skolnivå. Det är också rektor
som skall vara ansvarig för att eleverna får information om sin rätt till inflytande. Samma
ansvar skall ligga på rektor när det gäller föräldrars rätt till inflytande och information.
Arbetsgruppen menar att gällande läroplaner bör ändras så detta framgår.
Ändring i kursplaner
Arbetsgruppen föreslår att Skolverket ges i uppdrag att utreda en ändring i kursplanen för de
samhällsorienterade ämnena. Man menar att kunskaper i lokal demokrati bör betonas
avseende både skolnivå och kommunnivå. Man skall som elev ha kunskap om regler och
processer och hur man som enskild aktivt kan medverka.
Inflytanderåd
Arbetsgruppen föreslår att det i skollagen införs en bestämmelse att det på varje förskola
och skola skall finnas en organisation för arbetet med inflytandefrågor och att det i denna
skall ingå ett eller flera inflytanderåd.
Syftet med inflytanderåden är att ge elever och föräldrar inflytande i frågor som har
betydelse för barn/elever och/eller deras vårdnadshavare. Tanken är också att dessa råd skall
från förskolan upp till och med grundskolan ge vårdnadshavarna ett kollektivt inflytande. På
förskoleverksamhet som inte leds av en rektor skall detta ansvar i stället falla på den som
har motsvarande ledningsuppgifter. I förslaget föreslås även att ledaren för en verksamhet i
god tid skall informera i frågor av betydelse så att råden ges en reell möjlighet att redovisa
sina synpunkter.
Lokala styrelser
När det gäller försöket med lokala styrelser föreslår arbetsgruppen att denna möjlighet
permanentas. Det innebär att i de skolor där lokal styrelse bildas skall en styrelse utses som
har en föräldramajoritet. Det innebär också att skollagens undantag från kommunallagens
regler om självförvaltningsorgan bör bestå.
Elevers rätt till stödundervisning
Elever som företräder andra elever skall enligt arbetsgruppens förslag har rätt till
stödundervisning de kan behöva. Här instämmer arbetsgruppen helt med det förslag som
Skollagskommittén lagt.
Uppdrag till Skolverket
Arbetsgruppen föreslår i remissen att Skolverket får i uppdrag att utarbeta ett
informationsmaterial om utbildningssystemet. Målgruppen för detta material skall vara: till
föräldrar om förskolan och till elever och föräldrar om skolan.
Dessutom skall Skolverket kontinuerligt följa upp, utvärdera och analysera arbetet med barn
och föräldrars inflytande. Kvalitetsindikatorer skall också tas fram.
Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling
Arbetsgruppen föreslår att Myndigheten för skolutveckling får i uppdrag att förstärka sitt
stöd till förskolor och skolor i arbetet med att implementera mål och syfte samt reglerna för
inflytande och delaktighet.
ÖVERVÄGANDEN
Inflytandefrågor har varit en återkommande fråga i SDN Örgryte. En av skolorna,
Bagaregårdsskolan, har på nämndens initiativ bildat en lokal styrelse. Under våren kommer
nämnden att få en utvärdering av den lokala styrelsens arbete under försöksperioden. På
övriga skolor finns olika former av brukarråd.I nom förskolan prövar några förskolor
varierande former av inflytanderåd. Det är i sin linda vilket gör att vi idag inte kan redovisa
någon utvärdering av deras arbete. I arbetsgruppens material tydliggörs vikten av att former
för inflytande måste utvecklas utifrån den enskilda förskolans/skolan förutsättningar.
Arbetsgruppen menar att det skall vara klart och tydligt att inflytande skall till men att det är
på den lokala enheten det skapas en organisation för detta. Ansvarig för att denna
organisation kommer till är rektor eller motsvarande ledare inom förskolan.
Förvaltningen anser att de förslag arbetsgruppen lägger stärker arbetet med inflytandefrågor.
Vi menar också att arbetsgruppen i sitt arbete har uppmärksammat de svårigheter som
inflytande innebär.
Förvaltningen menar också att förslaget att ge Skolverket och Myndigheten för
skolutveckling i uppdrag att stötta, utvärdera och analysera är viktigt.
När det gäller arbetsgruppens uppfattning att en utveckling av inflytande för barn/elever och
föräldrar inte medför några konsekvenser ekonomiskt är förvaltningen mer tveksam.
Inflytande kräver engagemang och tid. Det finns många engagerade elever, föräldrar och
personal som tycker att inflytande är viktigt. Det är förvaltningens uppfattning att om detta
skall kännas som meningsfullt och någonting som bör prioriteras så kräver det tid. Tid är
som alla våra enkäter visar inte något verksamheterna har gott om så om inflytelsefrågor
skall lyftas fram i prioritering så måste annat stå tillbaka om inte inflytande får kosta.
Remissen Var – dags –inflytande lyfter fram ett antal åtgärder som kan gynna utvecklingen
av barn/elevers och föräldrars möjlighet till inflytande inom förskola och skola.
Förvaltningen ställer sig positiv till arbetsgruppens förslag men med den avvikande
uppfattningen att ett mer utvecklat arbete riktat mot ett ökat inflytande för barn/elever och
föräldrar inte är kostnads-neutralt.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Stadsdelsnämnden Örgryte föreslås besluta
att nämnden antar tjänsteutlåtandet som eget yttrande i ärendet.
att nämnden beslutar att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
ÖRGRYTE STADSDELSFÖRVALTNING
Tomas Kollberg
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Utdrag ur protokoll
2004-01-20
§7
Bilaga 3
Dnr 0840/03
Remiss: Utbildningsdepartementet: Var – dags – inflytande
TU 2004-5
FSG 2004-01-13 § 9
En arbetsgrupp, utsedd av utbildningsministern har utrett möjligheterna till utökat, reellt inflytande
särskilt för elever i olika utbildningssammanhang. Utbildningsnämndens yttrande över förslaget har
begärts av stadskansliet.
BESLUT
Utbildningsnämnden tillstyrker, med de tre tilläggen enligt tjänsteutlåtandet, de förslag som formuleras i
Ds 2003:46.
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
_____
Vid protokollet: Solveig Blomstrand
Justerare: Frank Andersson, Helene Odenjung
Exp; 2004-01-21 KS
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Tjänsteutlåtande
2004-01-02
Bilaga 3
Utbildningsdepartementet; Var – dags – inflytande (Ds 2003:46)
(1 bilaga)
TIDPLAN
FSG
2004-01-13
UBN
2004-01-20
UBN:s protokoll
SAMMANFATTNING
En arbetsgrupp, utsedd av utbildningsminister Tomas Östros 2003-03-18, har utrett möjligheterna till
utökat, reellt inflytande särskilt för elever i olika utbildningssammanhang.
Utbildningsnämndens yttrande över förslaget har begärts av stadskansliet.
Arbetsgruppens skrivelse Ds 2003:46 inrymmer sju konkreta förslag från arbetsgruppen.
Utbildningsförvaltningen instämmer i huvudsak med arbetsgruppens uppfattningar, särskilt när det gäller
de ideologiska resonemangen, men vill, med hänvisning till genomgången i bilaga till detta
tjänsteutlåtande, tillägga:
Lärares ansvar för det reella elevinflytandet bör förtydligas (6.1).
Rektor bör inte kunna befrias från införandet av s k inflytanderåd (6.3).
Skolverkets idéer om organisation av lokala styrelser är mer tilltalande än arbetsgruppens (6.4).
FÖRSLAG TILL BESLUT I UTBILDNINGSNÄMNDEN
Utbildningsnämnden tillstyrker, med de tre tilläggen ovan, de förslag som formuleras i Ds 2003:46.
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
Lars Olov Lernberg
Göran Ohlsson
Bilaga 1 Genomgång av utredningen Var – dags – inflytande (Ds 2003:46)
OBS! Remissen http://www.utbildning.regeringen.se/propositionermm/ds/2003/ds_2003_46.pdf
Genomgång av utredningen ”Var – dags – inflytande” (Ds 2003:46)
Regeringens arbetsgrupp ger inledningsvis, efter en beskrivning av hur man tolkat sitt uppdrag och hur
man valt att arbeta, en omfattande överblick över utgångspunkterna för sin rapport och för hur
inflytandefrågorna regleras och hanteras i nuläget i de olika skolformer som berörs av uppdraget.
Arbetsgruppen ger en god bakgrund till varför det fortsatt är angeläget att söka utveckla och fördjupa
inflytandet i skolan såväl utifrån demokratiaspekt som till gagn för utvecklingen av skolans innehåll och
kvalitet. Man pekar också på att skolan både ska medverka till att eleverna inhämtar kunskaper om
demokrati och dessutom fungera demokratiskt. Efter bakgrundsteckning och genomgång av hur
inflytandefrågorna gestaltas idag, kommenteras skollagskommitténs förslag rörande elevinflytande innan
arbetsgruppen redogör för sina överväganden och slutsatser som utmynnar i följande sju konkreta förslag;
6.1
Rektor ska ha ansvar för att främja och utveckla ett aktivt elevinflytande.
Rektor ska ha ansvar för att eleverna får information om rätten till inflytande och huvuddragen i de
bestämmelser som styr utbildningen.
Utbildningsförvaltningens förslag:
Detta kan tyckas vara självklara delar av rektors ansvar, men det är bra att arbetsgruppen också menar att
detta ansvar bör förtydligas i aktuella läroplaner.
Eftersom den väsentligaste delen av elevers inflytande handlar om lärandet och verksamheten i den
konkreta lärmiljön, i klassrum eller motsvarande, borde också den enskilde lärarens och lärararbetslagets
ansvar för det reella elevinflytandet uttryckas tydligare, till exempel i läroplanerna.
6.2
Skolverket får i uppdrag att föreslå ändringar i aktuella kursplaner i samhällsorienterande ämnen, för att
lyfta fram betydelsen av kunskaper i lokal demokrati, både avseende skolans område som kommunen i
helhet.
Utbildningsförvaltningens förslag:
Detta är ett bra förslag som också är viktigt med tanke på den generella utvecklingen av, och medborgares
engagemang i det svenska samhällets framtida demokratiarbete.
6.3
Genom förändringar i skollagen införs krav på inrättande av särskilda organ för arbetet med
inflytandefrågorna på varje skola – s.k. inflytanderåd. Rektor skall i detta forum informera om förslag till
beslut som är av betydelse för eleverna.
Utbildningsförvaltningens förslag:
Detta är ett positivt förslag. Man kan känna igen idéerna från andra lösningar som med varierande
framgång prövats tidigare. Det nya är att man överlåter till den lokala organisationen att besluta om
formerna för hur detta inflytanderåd ska gestaltas för att utifrån lokala förutsättningar bäst gagna sina
syften. Vi ställer oss dock kritiska till möjligheten att befria rektor från ansvaret att inrätta inflytanderåd
”när det finns sådana särskilda omständigheter att det inte är rimligt att kräva att sådana inrättas”. Sådana
kritiska lägen måste hanteras med extraordinära åtgärder utan att man i förordning skriver om detta. Man
ska utgå från att det finns inflytanderåd.
6.4
Möjligheten att besluta om att inrätta lokala styrelser permanentas.
Utbildningsförvaltningens förslag:
Detta är ett bra förslag, men utbildningsförvaltningen tycker inte att arbetsgruppen argumenterar tydligt
för kvarhållandet av brukarmajoritet i styrelserna. Skolverket har förordat en modell med 50/50fördelning mellan personal och brukare. Vi ansluter till denna uppfattning, särskilt som det kunde minska
riskerna för konflikt mellan det representativa demokratiska systemet och ett särintresse samtidigt som
upplevelsen av ett betungande ansvar på elever/föräldrar inte behöver bli lika påtagligt.
6.5
Elever i alla skolformer ska ha rätt till den stödundervisning man kan behöva med anledning av sitt
förtroendeuppdrag som elevföreträdare.
Utbildningsförvaltningens förslag:
Förslaget tillstyrkes.
6.6
Skolverket får i uppdrag att utforma informationsmaterial om utbildningssystemet. Man ska också ägna
särskild uppmärksamhet åt att följa upp, utvärdera och analysera arbetet med inflytandefrågorna och ta
fram kvalitetsindikatorer i sammanhanget.
Utbildningsförvaltningens förslag:
Förslaget tillstyrkes.
6.7
Myndigheten för skolutveckling ska förstärka sitt stöd till skolorna när det gäller inflytandefrågorna.
Utbildningsförvaltningens förslag:
Förslaget tillstyrkes.
När det gäller ekonomiska konsekvenser av ovan nämnda förslag, instämmer vi i arbetsgruppens
uppfattning om att de rimligen är kostnadsneutrala.
VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Utdrag ur protokoll
2004-01-
Bilaga 4
Komplettering sker med utdrag ur Vuxenutbildningsnämndens protokoll då detta justerats.
VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Tjänsteutlåtande
2004-01-12
Bilaga 4
Yttrande över ”Var – dags – inflytande, i förskola, skola och vuxenutbildning” (Ds 2003:46)
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet tillsatte i mars 2003 en intern arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att öka
barn- och elevinflytandet samt föräldrainflytandet i förskola, skola och vuxenutbildning. Utredningen var
klar i slutet av oktober 2003.
Arbetsgruppens förslag var i korthet för det första att rektor ska ges ett ansvar för att främja och utveckla
ett aktivt elevinflytande både när det gäller inflytande över det egna lärandet och inflytandet på grupprespektive skolnivå. Vidare ska rektor ha ansvar för att eleverna får information om rätten till inflytande
och huvuddragen i de bestämmelser som styr utbildningen. För det andra föreslås Skolverket ges i
uppdrag att utreda en ändring i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena i samtliga skolformer där
kursplaner förekommer. Vikten av att eleverna får kunskaper i lokal demokrati bör betonas. För det tredje
föreslås det att det i skollagen införs en bestämmelse att det på varje förskola och skola ska finnas en
organisation för arbetet med inflytandefrågorna och att det i denna ska ingå ett eller flera inflytanderåd.
Rådet ska behandla frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för barn, elever och
föräldrar. För det fjärde föreslås att försöksverksamheten med lokala styrelser permanentas och för det
femte instämmer arbetsgruppen i Skollagskommitténs förslag om en enhetlig lagreglering för alla
skolformer av elevers rätt till den stödundervisning som de kan behöva på grund av sitt uppdrag att
företräda andra elever. För det sjätte föreslås Skolverket ges i uppdrag att utarbeta ett
informationsmaterial som ska ge övergripande kunskap dels om utbildningssystemet som sådant dels om
hur de olika delarna relaterar till varandra och till de övergripande mål och intentioner som finns.
Slutligen föreslås Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag att förstärka sitt stöd till förskolor, skolor
och vuxenutbildning i arbetet med att implementera mål och syfte samt reglerna för inflytande och
delaktighet.
Vuxenutbildningsförvaltningen tillstyrker samtliga förslag men har dock gjort vissa påpekanden utifrån
ett vuxenutbildningsperspektiv och utifrån erfarenheter från Göteborgs Stads Vuxenutbildning.
Förslag till beslut i vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildningsförvaltningens förslag till yttrande över ”Var – dags – inflytande, i förskola, skola och
vuxenutbildning” (Ds 2003:46), godkännes.
Vuxenutbildningsförvaltningen
Jan Rösman
Elisabeth Rodin
Bilaga Yttrande till Utbildningsdepartementet
Yttrande över ”Var – dags – inflytande, i förskola, skola och vuxenutbildning” (Ds 2003:46)
Vuxenutbildningen i Göteborg har länge arbetat med frågor kring de studerandes möjligheter till
inflytande. Det har funnits olika former av studerandekårer hos utbildningsanordnarna och även ett
studeranderåd som utgjort diskussions- och inflytandeforum på Vuxenutbildningsförvaltningen. I oktober
2001 beslutade Vuxenutbildningsnämnden att studerandeinflytandet skulle stärkas och beslut fattades om
att en Studerandeombudsman skulle tillsättas. Studerandeombudsmannen påbörjade arbetet 2002-08-12
och satsningen ska vara avslutad 2004-02-28.
Yttrande
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg redovisar nedan yttrande över Ds 2003:46. Redovisning sker
utifrån den ordning som förslagen presenteras i skrivelsen.
1. Rektors ansvar
Rektor ska ges ett ansvar för att främja och utveckla ett aktivt elevinflytande både när det gäller
inflytande över det egna lärandet och inflytandet på grupp- respektive skolnivå. Vidare ska rektor ha
ansvar för att eleverna får information om rätten till inflytande och huvuddragen i de bestämmelser som
styr utbildningen.
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg tillstyrker förslaget.
Ur ett beställarperspektiv blir kopplingen med rektorsansvaret, tydlig till den kommunala förvaltningen.
Detta utifrån Vuxenutbildningen i Göteborgs organisation. Det är dock viktigt att rektor har en nära
samverkan även med de operativt ansvariga hos utbildningsanordnarna.
2. Ändring i kursplanerna
Skolverket ges i uppdrag att utreda en ändring i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena i samtliga
skolformer där kursplaner förekommer. Vikten av att eleverna får kunskaper i lokal demokrati bör
betonas. Kunskaperna bör avse både skolnivå och kommunnivå. De bör vidare gälla såväl kunskap om
regler och processer som hur man som elev eller medborgare själv aktivt kan medverka.
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg tillstyrker förslaget.
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg anser att information om lokal demokrati är av stor vikt. I arbetet
med att stärka studerandeinflytandet har det visat sig att det finns ett stort behov av information om
Vuxenutbildningens organisation, både kommunalt och nationellt. Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg
anser dock att detta är något som borde komma samtliga studerande till godo. Inom vuxenutbildningen
läser ju inte alla studerande samhällsorienterande ämnen. Det kan vidare vara svårt att inom
vuxenutbildningen hinna med att ytterligare moment i ett ämne.
3. Inflytanderåd
I skollagen införs en bestämmelse att det på varje förskola och skola ska finnas en organisation för arbetet
med inflytandefrågorna och att det i denna ska ingå ett eller flera inflytanderåd. Rådet ska behandla frågor
som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för barn, elever och föräldrar. Från
förskoleklassen t o m den kommunala vuxenutbildningen ska detta råd tillgodose elevernas kollektiva
inflytande. Från förskolan upp till och med grundskolan och motsvarande skolformer ska det syfta till att
ge vårdnadshavarna ett kollektivt inflytande. Det skall vara rektors ansvar att se till att inflytanderåd
inrättas. När verksamhet inom förskolan eller skolbarnomsorgen inte leds av en rektor, ska denna
skyldighet istället falla på den som har motsvarande ledningsuppgifter på enheten.
Rektor ska innan beslut fattas i frågor som är av betydelse för eleverna eller deras vårdnadshavare
informera inflytanderåden om förslag till beslut. Detta ska ske i sådan tid innan det verkliga beslutet fattas
och i sådan ordning att de som ingår i rådet ges en reell möjlighet att redovisa sina synpunkter och
därigenom påverka beslutet. För förskolans och fritidshemmens del bör informationsskyldigheten gälla
den som har de ledningsuppgifter som motsvarar rektor. Informationsskyldigheten bör här omfatta frågor
som är av betydelse för barnen eller deras vårdnadshavare.
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg tillstyrker förslaget.
Inom en kommunal vuxenutbildning där det finns flera utbildningsanordnare kan det även behöva finnas
ett inflytanderåd för övergripande frågor som rör hela kommunens vuxenutbildning.
4. Lokala styrelser
Försöksverksamheten med lokala styrelser permanentas. För gymnasieskolan och den kommunala
vuxenutbildningen bör de lokala styrelserna ha elevmajoritet. För förskoleklassen, grundskolan och
särskolan bör styrelserna ha föräldramajoritet. Även för de statliga skolformerna, specialskolan och
sameskolan, bör det övervägas att skapa någon motsvarande form för föräldrainflytande.
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg tillstyrker förslaget.
Inom Vuxenutbildningen i Göteborg har inga försök med lokala styrelser genomförts. Införandet av
lokala styrelser är troligen mest aktuellt inom kommunens egen regi.
5. Elevers rätt till stödundervisning
Arbetsgruppen instämmer i Skollagskommitténs förslag om en enhetlig lagreglering för alla skolformer
av elevers rätt till den stödundervisning som de kan behöva på grund av sitt uppdrag att företräda andra
elever.
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg tillstyrker förslaget.
Möjligheten för studerande att få ytterligare stöd i undervisningen finns inom Vuxenutbildningen i
Göteborg. Det finns vidare olika former av undervisning, såsom flex-kurser där en och samma lektion
genomförs vid ett antal tillfällen, och distansundervisning, för att tillgodose de studerandes behov.
Det är dock bra att den studerande föreslås ges möjlighet till extra stöd men då arbetsbelastningen redan
är hög för den vuxenstuderande kan ett alternativ eller komplement vara att ge de studerande som
engagerar sig, gymnasiepoäng för detta arbete.
6. Uppdrag till Skolverket m m
Skolverket ges i uppdrag att utarbeta ett informationsmaterial som ska ge övergripande kunskap dels om
utbildningssystemet som sådant dels om hur de olika delarna relaterar till varandra och till de
övergripande mål och intentioner som finns. Informationsmaterialet ska riktas till följande målgrupper:
till föräldrar om förskolan, till elever och föräldrar om skolan och till vuxenstuderande om
vuxenutbildning.
Skolverket bör kontinuerligt ägna särskild uppmärksamhet åt att följa upp, utvärdera och analysera arbetet
med barns, elevers och föräldrars inflytande.
Särskild uppmärksamhet ska vidare ägnas åt att ta fram kvalitetsindikatorer för att följa upp barns, elevers
och föräldrars inflytande.
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg tillstyrker förslaget.
Vuxenutbildningen i Göteborg har i arbetet med att stärka studerandeinflytandet utarbetat
informationsmaterial till sökande både i pappersform och på vuxenutbildningens webbplats. Det är därför
välkommet med ett nationellt material som är lika för alla.
Vuxenutbildningen i Göteborg följer upp och utvärderar arbetet med inflytande i och med rektors arbete
och de kvalitetsgranskningar som utförs. Nationella uppföljningar, utvärderingar, analyser och
kvalitetsindikatorer kan därför vara användbara verktyg.
7. Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag att förstärka sitt stöd till förskolor, skolor och
vuxenutbildning i arbetet med att implementera mål och syfte samt reglerna för inflytande och
delaktighet.
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg tillstyrker förslaget.
8. Ekonomiska konsekvenser
Då insatserna ser ut att kräva såväl ledning, administration som utvärdering kan detta leda till ökade
kostnader för den kommunala vuxenutbildningen särskilt i ett uppbyggnadsskede.
9. Jämställdhetskonsekvenser
Förslagen borde stärka jämställdheten då demokratiinsatser låter fler komma till tals. Då
vuxenutbildningen till stor del består av kvinnor är genomförandet av inflytanderåd ett sätt att öka
kvinnors samhällsengagemang.
Vid val av representanter till råd et cetera är sannolikheten för medvetet könsblandade grupper stor.
Sammanfattning
Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg tillstyrker samtliga förslag som presenteras i skrivelsen men har
dock gjort vissa påpekanden.
I ärendet har Elisabeth Rodin varit föredragande.
Vuxenutbildningsnämnden
Jan Rösman
Förvaltningschef
Peter Rundström
Nämndordförande
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
Bilaga 5
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
Yttrande över departementspromemorian ” Var-dags-inflytande i förskola, skola och
vuxenutbildning (Ds 2003:46).
Göteborgs Stad har erhållit rubricerat ärende på remiss och önskar lämna följande synpunkter.
Alla skolor har idag någon form av organisation för formellt inflytande där eleverna har möjlighet att
medverka och påverka förutsättningarna för sitt lärande. Det rör sig om förhållandevis traditionella
mötesplatser som elevråd, klassråd, möjlighet för elever att delta i arbetsenheternas planering av lärande
etc. Den kritik som ibland riktas mot skolan att elevernas rätt till inflytande inte tas på allvar bör
nyanseras. Eleverna har oftast relativt små möjligheter att påverka i de ”större”frågorna som styrs av
lagar och förordningar, men omfattande och ständigt pågående möjligheter att påverka mindre frågor i det
informella sammanhanget.
Kommunens kvalitetsredovisning till Skolverket föregås av kvalitetsdialoger med samtliga skolor i
Göteborg. Av dessa framgår att lärare allt oftare hamnar i/försätter sig i förhandlingsliknande situationer
med eleven/gruppen om hur olika lärandemoment skall bearbetas, hur snabbt ett moment skall klaras av,
hur det skall utvärderas osv. Det råder stor samstämmighet bland lärare och pedagoger om att eleven på
den här nivån har utvecklade möjligheter till medverkan i pedagogiska beslutsprocesser. Denna ständigt
pågående dialog mellan pedagog och elev är en form av demokrati, med-inflytande och elevmedverkan,
som inte alltid förs fram som exempel på elevinflytande i skolsituationer. Elevernas möjligheter till
inflytande över sin lärsituation är relativt stor och den utveckling som sker i skolorna pekar på en ökad
medvetenhet bland personalen. Därmed inte sagt att det inte kan bli bättre.
Göteborgs Stad tillstyrker att rektors ansvar att främja och utveckla elevinflytandet samt föräldrars rätt till
information och inflytande förtydligas i olika styrdokument samt att elevernas rätt till stöd då de
företräder andra elever tydliggörs och regleras i lagtext.
Göteborgs Stad tillstyrker att det skall finnas en organisatorisk plattform, inflytanderåd, för samråd
mellan elever, föräldrar och personal där de mera övergripande och strukturella frågorna blir föremål för
diskussion och/eller beslut. Det är viktigt att formerna för hur detta skall utformas får ske utifrån de lokala
förutsättningarna i kommuner och enskilda skolor.
Göteborgs Stad tillstyrker att försöksverksamheten med lokala styrelser permanentas och anser att rätten
att inrätta lokala styrelser även skall omfatta förskoleklass och gymnasiesärskola, dvs de skolformer som
hittills inte omfattats av försöksverksam-heten.
Göteborgs Stad betonar att det är angeläget att Myndigheten för skolutveckling intensifierar arbetet med
implementering av mål och syfte med ett ökat elevinflytande. för såväl barn, elever och föräldrar som för
studerande inom vuxenutbildningen
FÖR GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
Download