Idrott och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Maria Unenge

Barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Maria Unenge Hallerbäck
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar


Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD
Autismspektrumtillstånd – autism, atypisk autism,
Aspergers syndrom
Tourette
ADHD/
ADD
Autismspektrum
Utvecklingsstörning
Värmlands elevhälsodatabas ELSA



Elevernas hälsosamtal förskoleklass, årskurs
4,årskurs 7 och Gymnasiet årskurs 1
Hälsodata avidentifieras och sammanställs
Hälsodata finns från år 2009 och framåt
Hälsosamtal läsåret 2011/2012 ELSA

Årskurs 4



2310 elever totalt
73 elever (3,2 %) har ADHD och/eller AST diagnos
Årskurs 7


2307 elever totalt
115 elever (5,0 %)har ADHD och/eller AST diagnos
Känsla - varje dag eller ofta
70
60
50
40
30
20
Övriga Åk 4
ADHD/AST Åk 4
Övriga Åk7
10
0
ADHD/AST Åk 7
Inlärningssituationen
100
90
80
70
60
Övriga Åk 4
50
ADHD/AST Åk 4
40
Övriga Åk7
ADHD/AST Åk 7
30
20
10
0
Trivs bra i
skolan
Lärarna
lyssnar på
mig
Får den
hjälp jag
behöver
Inga
Nöjd med De vuxna är Arbetsro på
svårigheter
mitt
vänliga lektionerna
med
skolarbete
skolarbetet
Kost och motion
100
Procent
90
80
70
60
Övriga Åk 4
50
ADHD/AST Åk 4
Övriga Åk7
40
ADHD/AST Åk 7
30
20
10
0
Äter frukost
Äter skollunch
Aktiv på
idrotten
Rör sig på
fritiden
Kan simma 200
m
Kost och motion
88 %
100
Procent
92 %
75 %
90
71%
98 %
86 %
80
82 %
70
63 %
60
Övriga Åk 4
50
ADHD/AST Åk 4
Övriga Åk7
40
ADHD/AST Åk 7
30
20
10
0
Äter frukost
Äter skollunch
Aktiv på
idrotten
Rör sig på
fritiden
Kan simma 200
m
Motorisk koordinationsstörning/DCD
5 % av alla 6-7 åringar
 50 % av alla med ADHD
 Mycket vanligt vid autism/Asperger

Diagnoskriterierna på ADHD enligt DSM 5
Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitetimpulsivitet som inverkar negativt på funktionsförmågan eller utvecklingen
vilket visar sig i (1) och/eller (2).
1. Ouppmärksamhet minst 6 av följande symtom har förelegat i minst sex
månader till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symtomen har
en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom
studier/arbete. För tonåringar (17 år och äldre) och vuxna krävs minst 5 av
symtomen
a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet
eller andra aktiviteter.
b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.
c) Verkar sällan lyssna på direkt tilltal.
d) Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att genomföra
skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter.
e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.
f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental
uthållighet.
g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex.
leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)
h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
i) Är ofta glömsk i det dagliga livet.


Finns hela tiden men märks inte hela tiden
Känslostyrd –



känslor som ett datavirus som tar över, svårt
att med tankar kontrollera negativa känslor
eller aktivera positiva känslor (motivation)
Snabb från idé till handling – kreativ
Lever här och nu
Tourettes syndrom
Flera komplexa motoriska och ett eller flera
vokala tics
Tics i perioder under mer än ett år. Ingen
ticsfri period över tre månader


Ibland finns dessutom




ADHD
Autismspektrumtillstånd
OCD - tvångssyndrom
Tourettes syndrom



Debutålder runt 6 år
Mest tics runt 11 år
Prognos varierar




Växer bort
Finns kvar men kan kontrolleras
Finns kvar i vuxenlivet
Ofta motoriskt kompetenta
Autismspektrumtillstånd AST
Autism
 Atypisk autism/autismlikande tillstånd
 Aspergers syndrom

Autismspektrumtillstånd
- grundläggande svårigheter

Ömsesidigt socialt
samspel

Språk och kommunikation

Lek, fantasi och beteende
Autismspektrumtillstånd
- vanliga tilläggs-svårigheter
ASPIE kriterierna
A. En kvalitativ fördel vid social interaktion,
vilket visar sig på de flesta av följande sätt:



Står för sina åsikter oberoende av socialt
sammanhang eller av vad andra tycker
Intresserad av det som verkligen tillför samtalet
något; föredrar att undvika ”ritualistiskt småprat”,
triviala kommentarer och ytlig samtal
Söker uppriktiga, positiva och genuina vänner med
ett förutsättningslöst sinne för humor
ASPIE kriterierna
B.Talar ”Aspergeriska” flytande, ett socialt språk
som karaktäriseras av:
Inriktning på att söka sanningen
 Samtal utan dolda budskap
 Ett väl utvecklat ordförråd samt intresse för
ord
 Fascination för språklig humor, som ordlekar
 Avancerat bruk visuella metaforer

ASPIE kriterierna
C. Kognitiva färdigheter som karaktäriseras av:

Stark förkärlek för detaljer framför helhet

Originellt, ofta personligt perspektiv vid problemlösning

Extrem idoghet när det gäller att samla och katalogisera
information om ämnesområden som intresserar
personen i fråga

Kunskap om rutiner samt en absolut önskan att
upprätthålla regler, ordning och noggrannhet

Tydlighet gällande egna värderingar/beslut, vilka ej
påverkas av politiska eller ekonomiska faktorer
ASPIE kriterierna
D. Övriga möjliga drag:
 En mycket utvecklad känslighet för specifika sensoriska
upplevelser och stimuli, exempelvis: hörsel, beröring,
synintryck och/eller lukt
 Styrka i individuella idrottsgrenar och spel, särskilt de som
kräver uthållighet och visuell precision
 ”Socialt obesjungen hjälte” med tillitsfull optimism som
utmärkande egenskap: faller ofta offer för andras sociala
brister, men är ändå orubblig i sin tro att det går att finna
en verklig vän
Hur ska barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar…
…kunna behålla rörelseglädjen?
…kunna delta på idrottslektionerna?
…vara aktiva i idrottsföreningar?
…bli bemötta med respekt och förståelse?
Samarbete med experter –
personer med egen
erfarenhet!
Tack för uppmärksamheten!
[email protected]